Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA PACEWSKA"

Zagospodarowanie osadów pochodzących z czyszczenia wkładów do wymienników ciepła

Czytaj za darmo! »

W Wydziale Remontowym Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych (MZRiP) w Płocku czyści się wymienniki ciepła z różnych instalacji Zakładów. Zbadano właściwości osadu usuwanego w procesie czyszczenia i gromadzenia w osadniku Imhoffa. Zaproponowano sposób zagospodarowania tego osadu i przeprowadzono wstępne badania wybranych metod utylizacji. urki wymienników ciepła są najpierw [...]

Zagospodarowanie osadów z Bloków Wodnych

Czytaj za darmo! »

W Wydziałach Bloków Wodnych Rafineryjnych i Bloków Wodnych Petrochemicznych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku zbadano miejsca powstawania osadów. Oszacowano ilość powstających osadów, zbadano ich właściwości oraz zaproponowano sposób zagospodarowania. loki Wodne są przeznaczone do produkcji wody obiegowej, jej tłoczenia do instalacji, przyjęcia wody do chłodni,[...]

Use of calorimetry for preliminary studies of activated fly ash-cement mixtures Zastosowanie kalorymetrii we wstępnych badaniach aktywowanych mieszanek popiołowo-cementowych DOI:10.15199/62.2017.4.12


  The ash-contg. cement mixts. (ash content 80%) were activated mech. or/and chem. (Na2SO4 and Ca(OH)2) to det. the thermal effects of hydration. The simultaneous activation was the most effective. Aktywowanie mieszanek popiołowo-cementowych o znacznej zawartości popiołu lotnego ma na celu przeciwdziałanie długiemu okresowi wiązania i twardnienia oraz obniżonej wytrzymałości na ściskanie. Potwierdzono, że kalorymetria może być stosowana do wstępnej oceny takich układów, umożliwiając szybkie uzyskanie informacji na temat celowości prowadzenia dalszych badań danej mieszanki, jak też kierunku ewentualnej modyfikacji jej składu lub metody aktywacji. Omówiono wyniki pomiarów ilości ciepła wydzielonego w czasie 48 h hydratacji i szybkości jego uwalniania dla mieszanek popiołowo-cementowych o różnych składach ilościowych oraz wyniki badań aktywacji chemicznej i mechanicznej spoiwa wysokopopiołowego. Wykazano m.in., że wskazane jest rozwijanie aktywacji mechaniczno- chemicznej z udziałem Na2SO4 i Ca(OH)2 i prowadzenie dalszych badań np. w kierunku optymalizacji składu mieszanki oraz czasu i warunków aktywacji mechanicznej. Działania mające na celu ograniczenie zużycia cementu przez częściowe jego zastąpienie w betonie innym materiałem, ze szczególnym uwzględnieniem mineralnych produktów ubocznych, wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju1). Często stosowanym zamiennikiem cementu jest popiół lotny, którego typowa ilość w spoiwie nie przekracza 35% mas. Takie wykorzystanie popiołu daje korzyści ekonomiczne związane z oszczędnością energii, jak też korzyści ekologiczne wynikające ze zmniejszenia zużycia surowców naturalnych oraz ograniczenia emisji CO2 podczas produkcji klinkieru cementowego. Nie bez znaczenia jest także praktyczne wykorzystanie produktu ubocznego powstającego podczas spalania węgla przy produkcji energii. Teoretycznie, im większa ilość cementu zostanie zastąpiona przez popiół lotny, tym większe korzyści eko[...]

Effect of metakaolin on early hydration of calcium aluminate cement Wpływ metakaolinu na wczesną hydratację cementu glinowo-wapniowego DOI:10.15199/62.2017.4.14


  Metakaolin was added (5-25%) to cement, pasted then with water (50% by mass) and studied for hydration kinetics (up to 24 h) by calorimetry and conductometry. Phase compn. of the structure formed was detd. by thermal anal., X-ray powder diffraction and IR spectroscopy. The addn. of metakaolin to the mixt. resulted in a redn. of settling and hardening times and in decrease of max. temp. of the sample. Przeprowadzono badania wpływu różnych ilości metakaolinu (MK) stosowanego jako zamiennik części cementu glinowo-wapniowego na proces wczesnej hydratacji (pierwsze 24 h) tego cementu prowadzony w temp. 25°C przy współczynniku woda/spoiwo = 0,5. Wpływ dodatku MK na kinetykę procesu określono metodami kalorymetryczną i konduktometryczną, a skład fazowy powstałej po 24 h struktury zbadano za pomocą analizy termicznej, proszkowej dyfraktometrii rentgenowskiej oraz spektroskopii w podczerwieni. Uzyskane wyniki dowodzą, że MK wpływa aktywnie zarówno na proces hydratacji cementu glinowego i modyfikuje przebieg wiązania i twardnienia, jak i na powstającą strukturę. Intensywność działania wzrasta ze wzrostem zawartości MK. Dodatek skraca etap indukcji i przyspiesza hydratację cementu, nieznacznie zmniejsza ciepło wydzielone w trakcie 24 h procesu i maks.temperaturę próbki. W przypadku większych zawartości (zwłaszcza 25%) MK ogranicza powstawanie hydrogranatu i powoduje tworzenie amorficznych faz typu C-S-H i/lub C-A-S-H już w pierwszej dobie hydratacji. Dodatkowo może on także wpływać na poprawę walorów estetycznych wyrobów z cementu glinowego. W pracach dotyczących materiałów budowlanych, a zwłaszcza technologii betonu, główne znaczenie mają badania ich cech użytkowych, w tym wytrzymałości. Jednak właściwości zaczynu, zaprawy i betonu są nierozerwalnie związane z procesami zachodzącymi w trakcie hydratacji spoiwa, kiedy to następuje formowanie jego mikrostruktury. Hydratacja cementu1), następująca w wyniku zmieszania z wodą, jest [...]

Sorbenty mineralno-węglowe otrzymane z wodorotlenku glinu i mieszaniny węglowodorów pochodzących z procesu flotacji ścieków petrochemicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę wytwarzania sorbentów mineralno-węglowych z następujących surowców wyjściowych: strumień ściekowy z instalacji do produkcji fenolu i acetonu, zawierający chlorek glinu, oraz mieszaninę węglowodorów z procesu flotacji ścieków petrochemicznych. Określono optymalne warunki otrzymywania matrycy mineralnej (wodorotlenku glinu) oraz warunki karbonizacji i skład sorbentów zł[...]

 Strona 1