Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KAPUSTA"

Podziemne zgazowanie węgla

Czytaj za darmo! »

Jednym z perspektywicznych kierunków rozwoju metod eksploatacji oraz chemicznej przeróbki węgla są obecnie technologie podziemnego zgazowania węgla (PZW). W przeciwieństwie do tradycyjnych, górniczych, metod pozyskiwania surowca, w trakcie procesu podziemnego zgazowania węgla paliwo zamieniane jest na gaz o wartości przemysłowej bezpośrednio w miejscu zalegania w złożu (insitu), a następ[...]

Uwarunkowania i ograniczenia rozwoju procesu podziemnego zgazowania węgla w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się zapotrzebowanie na surowce energetyczne w świecie, przy stale rosnących cenach paliw węglowodorowych oraz zaostrzających się wymogach ochrony środowiska w procesach użytkowania pierwotnych nośników energii powodują wzrost zainteresowania alternatywnymi metodami eksploatacji, wykorzystania oraz chemicznej przeróbki węgla. Jednym z perspektywicznych sposobów pozyskiwania energii chemicznej węgla jest metoda podziemnego zgazowania węgla (PZW). Opisano podstawowe założenia tego procesu oraz sposoby jego realizacji na tle światowych i krajowych doświadczeń. Przedstawiono stan obecnie prowadzonych prac naukowo-badawczych w dziedzinie PZW oraz perspektywy rozwoju tej technologii w Polsce. Wyniki prowadzonych w świecie doświadczeń dowodzą technicznej wykonalności[...]

Ocena zasadności wytwarzania substytutu gazu ziemnego (SNG) z węgla kamiennego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Obecna sytuacja na światowych rynkach gazu ziemnego powoduje wzrastające zainteresowanie metodami jego wytwarzania z paliw, które nie podlegają tak gwałtownym wahaniom koniunkturalnym, w szczególności z węgla. Duże krajowe zasoby węgla kamiennego sprawiają, że w kontekście bezpieczeństwa dostaw energii możliwość wytwarzania substytutu gazu ziemnego (SNG) z węgla staje się obiecującą alter[...]

 Strona 1