Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD GNOT"

Tworzywa elektrodowe stosowane w elektrolizerach do produkcji chloru

Czytaj za darmo! »

Porównano obecnie stosowane metody produkcji chloru pod kątem zagrożeń ekologicznych i energochłonności. Przedstawiono obecny stan i etapy rozwoju tworzyw anodowych, od tworzywa węglowego grafltyzowanego do aktywowanych elektrod tytanowych z uwzględnieniem ich trwałości w warunkach elektrolizy roztworu chlorku sodu. Opisano poszukiwania tworzyw katodowych o obniżonym nadpotencjale wydzielani[...]

Diafragmy i membrany stosowane w elektrolizerach do produkcji chloru

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan rozwoju i postęp naukowo-techniczny w ostatnim okresie dotyczący diafragm azbestowych i bezazbestowych oraz membran jonowymiennych stosowanych w przemyśle wytwórczym chloru. Poruszono problem zagrożeń związanych z wykorzystywaniem azbestu, z powołaniem się na ustawę dotyczącą zakazu stosowania wyrobów, które zawierają azbest, i rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie [...]

Elektroliza membranowa roztworu chlorku potasu z jednoczesną karbonizacją wodorotlenku w przestrzeni katodowej elektrolizera

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań laboratoryjnych nad otrzymywaniem roztworu węglanu potasu (o stężeniu ok. 50%) w drodze elektrolizy membranowej, bezpośrednio w komorze katodowej elektrolizera, z wydajnością prądową wynoszącą ok. 98%. ęglan potasu jest powszechnie stosowany, przede wszystkim w przemyśle szklarskim. Służy on m.in. do wyrobu wysokogatunkowych szkieł optycznych, kryształów, szkieł kinesk[...]

Elektroliza odpadowego kwasu solnego z zastosowaniem nowych materiałów elektrodowych

Czytaj za darmo! »

Sprawdzono możliwość elektrolizy roztworów kwasu solnego w elektrolizerze typu prasy filtracyjnej, prowadzonej w sposób ciągły, z zastosowaniem alternatywnych tworzyw zarówno elektrodowych jak i diafragmy. Zbadano i opracowano optymalne warunki i parametry prowadzenia procesu elektrolizy diafragmowej kwasu solnego. Wykazano przydatność miedzi z galwaniczną powłoką srebra w charakterze two[...]

Elektrochemiczne wydzielanie miedzi z rozcieńczonych roztworów na katodach o rozwiniętej powierzchni

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wydzielaniem miedzi na katodach objętościowych wykonanych z elementów grafitowych, włókniny węglowej i rozdrobnionego koksu. Potwierdzono występowanie nierównomiernego rozkładu gęstości prądu w tego rodzaju elektrodach. Opisano i uzasadniono koncepcję budowy oraz warunki eksploatacji elektrolizera wyposażonego w zestaw umieszczonych na przemian katod i anod, p[...]

Sprzężenie procesów diafragmowej elektrolizy solanki i kwasu solnego jako racjonalny sposób utylizacji odpadowego chlorowodoru i ograniczenia produkcji wodorotlenku sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych przydatności tworzyw anodowych i katodowych do procesu elektrolizy kwasu solnego, które potwierdziły przydatność tworzyw anodowych z podłożem tytanowym i tworzyw katodowych z podłożem srebrnym do tego procesu. Najlepsze rezultaty uzyskano stosując powłokę platynowo- irydową wytworzoną metodą termicznej dekompozycji odpowiednich soli dla aktywacji [...]

Poprawa efektywności produkcji chloru metodą diafragmową drogą zmian konstrukcyjnych elektrolizerów

Czytaj za darmo! »

Na podstawie analizy spadków napięcia w elementach konstrukcyjnych elektrolizera do wytwarzania chloru i wodorotlenku sodu metodą diafragmową, przez które przepływa prąd zasilający proces elektrolizy, zaproponowano zastosowanie połączeń prądowych pomiędzy płytami miedzianymi, stanowiącymi doprowadzenie prądu do korpusu katodowego a komorami katodowymi, na których powierzchni wydziela się [...]

 Strona 1  Następna strona »