Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ ZWOŹDZIAK"

Charakterystyka metod poboru gazów odorotwórczych w świetle przepisów europejskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody oraz urządzenia do poboru próbek odorotwórczych gazów w zależności od typu źródła emisji i parametrów gazów. Opisana metodyka poboru jest zgodna z normą PN-EN 13725 oraz wytycznymi VDI 3880, opracowanymi przez Zrzeszenie Inżynierów Niemieckich. Methods and equipment for taking-off the odour samples from point, surface and vol. sources were reviewed. The PN-EN 13725 std. and the VDI 3880 guideline were taken as directives for the sampling. Określenie metody poboru próbek i zebranie informacji o procesie technologicznym ma decydujące znaczenie dla interpretacji wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzanych badań. Pobór próbek ma bardzo istotny wpływ na występowanie oraz wielkość i zakres błędów pomiarowych. Błędy te wynikać mogą z charakteru źródła[...]

Zastosowanie metod geostatystycznych do interpolacji intensywności zapachów emitowanych z zakładów przemysłowych


  Przedstawiono wyniki terenowych pomiarów intensywności zapachów emitowanych z zakładu należącego do branży przemysłu rolno-spożywczego. Badania zostały wykonane zgodnie z metodyką zawartą w wytycznych Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich (Verein Deutscher Ingenieure) VDI 3940. Analizę przestrzenną intensywności zapachu na badanym obszarze wykonano z zastosowaniem metody interpolacji ważonych odwrotności odległości IDW (inverse distance weighted) z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej GIS (geographic information systems). Intensity of odours emitted from an agro-food industrial plant was measured under field condition according to guidelines given by the German Assocn. of Engineers VDI and analyzed spatially according the inverse distance weighted interpolation method. The results were presented graphically. Dotychczas w ochronie powietrza skupiano się przede wszystkim na standardowych jego zanieczyszczeniach, o ściśle określonych właściwościach toksycznych dla ludzkiego organizmu. Od pewnego czasu coraz częściej rozważa się problemy związane z gazami złowonnymi. Odory, choć zazwyczaj nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie człowieka (co zależy od składu chemicznego mieszaniny odorantów), to jednak mogą być przyczyną poważnego obniżenia komfortu życia osób narażonych na długotrwałą ich ekspozycję1). Systemy informacji geograficznej (GIS) znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki i nauki, w tym m.in. w ochronie i zarządzaniu środowiskiem naturalnym2). GIS dają możliwość przeprowadzania nie tylko analiz przestrzennych, ale również wykonywania analiz statystycznych na danych przestrzennych. W przypadku terenowych badań imisji zapachów interpolacja jest przydatnym narzędziem w określeniu intensywności zapachu w punktach, w których nie wykonano pomiaru. Jest jedną z procedur obsługiwanych przez pakiet narzędzi geostatystycznych3). Interpolacja jest też jedną z funkcji nauki łączące[...]

Porównanie przydatności i dokładności metod oceny stopnia uciążliwości zapachowej zakładu przemysłowego


  Przedstawiono możliwość zastosowania metod geostatystycznych do oceny zapachowej jakości powietrza, dostępnych w systemach informacji geograficznej GIS (geographic information system). Interpolację przeprowadzono metodami ważonych odwrotności odległości IDW (inverse distance weighted) oraz krigingu zwykłego. Dane przestrzenne pozyskano w terenowych badaniach intensywności zapachu wykonanych zgodnie z metodyką zawartą w wytycznych VDI 3940. Wyniki różnych wariantów interpolacji dla obu metod przeanalizowano i oceniono na podstawie wielkości błędów charakteryzujących dokładność danej metody oraz jakości wizualnej zgodnej z charakterem tworzenia się smugi odorowej. Air quality in the neighborhood (1000 m) of rape seed processing plant was evaluated by a direct olfactometric testing (6 people in 3 sessions). The results were interpolated by inverse distance weighted and ordinary kriging methods. Both shape of the odor propagation band and accuracy of the methods used were detd. Systemy informacji geograficznej GIS są wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki oraz nauki. Coraz powszechniej wykorzystuje Politechnika Wrocławska Izabela Sówka*, Maria Skrętowicz, Alicja Nych, Paweł Zwoździak, Jerzy Zwoździak Porównanie przydatności i dokładności metod oceny stopnia uciążliwości zapachowej zakładu przemysłowego The comparison of usefulness and accuracy of methods for odor nuisance assessment of an industrial plant Mgr inż. Maria SKRĘTOWICZ w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Jest doktorantką na tym samym wydziale. W roku 2011 ukończyła Podyplomowe Studium GIS na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - zagadnienia związane z Systemami Informacji Geograficznej oraz uciążliwością zapachową. Zakład Ekologistyki, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, Pl. Grunwaldzki 9, 50- 377 Wrocław, tel./fax: (71) 3[...]

Zastosowanie badań ankietowych do określenia uciążliwości zapachowej na terenach przyległych do przemysłowych źródeł emisji odorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki ustnych badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych okresach 2009 r. na obszarach położonych wokół 4 obiektów przemysłowych. Badania wykonano zgodnie z metodyką zawartą w wytycznych Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich VDI 3883. Na podstawie analizy porównawczej metod opisu słownego i liczbowego uciążliwości zapachowej oceniono możliwość zastosowania ankietyzacji ustnej do oceny jakości zapachowej powietrza. Odour annoyance in the neighbourhood of 4 foodprocessing and chem. plants was studied by oral polling the population to check the applicability of method. The annoyance was detd. both verbally and numerically (11 score rating). A quite good correlation between the verbal and numerical assessments was obsd. Nie mo􀄪na w sposób prosty okre􀄞li􀃼 bezpo􀄞redniej, jednoprzyczynowej zale􀄪no􀄞ci mi􀄊dzy bod􀄨cami w postaci czynników w􀄊chowych a powodowan􀄅 przez nie uci􀄅􀄪liwo􀄞ci􀄅. Uci􀄅􀄪liwo􀄞􀃼 zapachowa jest bowiem wynikiem oddzia􀃡ywania kilku czynników, które mog􀄅 nasila􀃼 lub zmniejsza􀃼 reakcj􀄊 wybranej osoby na odbiór zapachu1-8). Poza czynnikami w􀄊chowymi, na percepcj􀄊 zapachu mog􀄅 wp􀃡ywa􀃼 czynniki zewn􀄊trzne. Nale􀄪􀄅 do nich9, 10) stan 􀄞rodowiska oraz zagospodarowanie przestrzenne na obszarze wyst􀄊powania uci􀄅􀄪liwo􀄞ci zapachowej (obecny poziom zapachów, struktura socjalno-ekonomiczna w obszarze zamieszkania, architektura), a tak􀄪e inne ni􀄪 w􀄊chowe w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci 􀄨ród􀃡a zanieczyszczenia (ha􀃡as, wibracje, zapylenie). Ponadto, takie samo nat􀄊􀄪enie zapachu mo􀄪e wywo􀃡a􀃼 odmienne st[...]

Ocena oddziaływania zapachowego wybranego zakładu chemicznego z zastosowaniem olfaktometrii dynamicznej oraz badań modelowych i ankietowych


  Przedstawiono wyniki badań olfaktometrycznych, obliczeniowych i ankietowych przeprowadzonych w celu oceny zapachowej jakości powietrza na terenach położonych w pobliżu wybranego zakładu przemysłu chemicznego. Przy zastosowaniu olfaktometrii dynamicznej wyznaczono stężenia zapachowe (zgodnie z procedurami opisanymi w PN-EN 13275), na podstawie których oszacowano wartości emisji zapachu (wraz ze strumieniami wonnych gazów). Zastosowane modele matematyczne oraz badania ankietowe pozwoliły na określenie zakresu zapachowego oddziaływania i uciążliwości zapachowej na terenach przyległych do badanego obiektu chemicznego. Three odour sources located in a chem. factory area were studied for odour emissions by std. methods of chem. and dynamic olfactometry. Model simulation and surveying for the odour nuisance assessment were used. The results of the factory impact range was detd. Antropogeniczne źródła emisji wonnych gazów można podzielić na rolnicze, komunalne i przemysłowe. Grupa źródeł przemysłowych jest najbardziej zróżnicowana. Wśród nich najliczniej są reprezentowane obiekty przetwórstwa rolno-spożywczego (tak pod względem ilości, jak i różnorodności), lakiernie, odlewnie. Przemysł chemiczny jest istotną gałęzią gospodarki narodowej, o wartości sprzedaży towarów wynoszącej ok. 10% sprzedaży przemysłowej. Jest to sektor o bardzo zróżnicowanym profilu produkcyjnym i tym samym zróżnicowanym wpływie na środowisko, w tym na atmosferę. Dlatego wyniki badań związane z oceną zapachowego oddziaływania powinny odnosić się do określonego obiektu przemysłowego, a nawet procesu technologicznego o znanym, określonym profilu produkcji i związanej z nim emisji zapachów. Właściwa ocena skali zapachowego oddziaływania wybranego źródła emisji powinna być poprzedzona inwentaryzacją oraz selekcją źródeł emisji zapachu na obszarze wybranego zakładu (przegląd stosowanej technologii), określeniem sposobu poboru próbek złowonnych gazów (w zależnoś[...]

 Strona 1