Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"ZYGFRYD WITKIEWICZ"

Niszczenie starej broni chemicznej w Niemczech

Czytaj za darmo! »

11÷14 października 1993 r. w Wojskowym Naukowym Instytucie Obrony Przeciwatomowej, Przeciwchemicznej i Przeciwbiologicznej (Wehrwissenschaftliche Dienstelle der Bundeswehr fur ABC-Schutz) w Munster odbyło się Seminarium Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Studiów Pokojowych (SIPRI) poświęcone starej broni chemicznej. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele SIPRI, Komisji Przygot[...]

Detektor emisji atomowej do chromatografii gazowej

Czytaj za darmo! »

Opisano nowy rodzaj detektora do chromatografii gazowej. Substancje rozdzielone w kolumnie chromatograficznej są rozkładane na pierwiastki i wzbudzane za pomocą plazmy helowej indukowanej mikrofalami. Po wzbudzeniu atomy poszczególnych pierwiastków emitują charakterystyczne dla siebie promieniowanie, które jest rejestrowane za pośrednictwem matrycy fotodiodowej. Wykrywane pierwiastki są ide[...]

Analiza benzyny i olejów napędowych za pomocą chromatografu gazowego z detektorem emisji atomowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy (pod kątem obecności heterozwiązków zawierających w cząsteczce atomy ołowiu, siarki i tlenu) benzyny ołowiowej i bezołowiowej oraz olejów napędowych pobranych z dystrybutorów stacji paliw należących do firm: BP, CPN, Jet, Neste i Statoil. Stwierdzono, że jakość tego samego rodzaju materiałów pędnych oferowanych przez różne firmy jest różna w zależności od ilości [...]

Konwencja o zakazie broni chemicznej

Czytaj za darmo! »

Podpisana przez Polskę i oczekująca na ratyfikację Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów powoduje konsekwencje dla przemysłu chemicznego. Produkowane przez nasz przemysł chemiczny związki chemiczne będące prekursorami lub substratami bojowych środków trujących będą wytwarzane pod kontrolą Organizacji do spraw Konwe[...]

Główne postanowienia Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej dotyczące przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie w życie Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej będzie miało duży wpływ na przemysł chemiczny w Polsce. Produkcja, eksport, import, przerabianie i stosowanie substancji chemicznych wymienionych w wykazach umieszczonych w Konwencji będą się odbywały pod międzynarodową kontrolą. Kontrolowane będą też zakłady produkujące inne związki organiczne. Kontrola będzie polegała m.in. na nało[...]

Procedury inspekcji w ramach "Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej"

Czytaj za darmo! »

Na podstawie tekstu "Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej" przedstawiono zasady organizowania i przeprowadzania inspekcji przez Sekretariat Techniczny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w zakładach chemicznych państw-stron Konwencji. Uwzględniono inspekcje prowadzone zarówno z inicjatywy Sekretariatu Technicznego, jak i na żądanie innego państwa-strony. Zwrócono uwagę na dużą rolę [...]

Kontrola analityczna estryfikacji mieszaniny kwasów dikarboksylowych metodą chromatografii gazowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano sposób kontroli analitycznej procesu estryfikacji kwasów bursztynowego, glutarowego i adypinowego za pomocą butanolu, izooktanolu, cykloheksanolu, oktanolu oraz mieszaniny butanolu i izooktanolu. Analizę wykonywano z zastosowaniem chromatografii gazowej. Dobrano odpowiednie wypełnienie kolumny i optymalne warunki analizy. Podano przykłady oznaczeń estrów kwasów dikarboksylowych różnych alkoholi. W trakcie opracowywania metody estryfikacji kwasów dikarboksylowych (bursztynowego, glutarowego i adypinowego) za pomocą alkoholi (butanolu, izooktanolu, cykloheksanolu, oktanolu oraz mieszaniny butanolu i izooktanolu) powstała konieczność prowadzenia kontroli analitycznej procesu. Dotyczyło to zarówno właściwej estryfikacji, jak i stadiów pośrednich. Do kontroli poszczególnych etapów estryfikacji i do analizy produktu końcowego postanowiono zastosować chromatografię gazową. Analizę kwasów dikarboksylowych tą metodą wykonuje się zwykle po przeprowadzeniu ich w estry, np. butylowe1,2). W chromatografii stosuje się różne fazy stacjonarne zawierające niekiedy dodatek kwasu fosforowego3,4). Używa się zwykle kolumn analitycznych w reżimie izotermicznym4,5} lub z programowaniem temperatury1 ^3). Część doświadczalna Aparatura Zastosowano chromatograf gazowy firmy Varian - typ 3700 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i integratorem CDS 111. Gazem nośnym był argon o natężeniu przepływu 30 cm3/min. Temperatura dozownika i detektora wynosiła 28Ó°C. Próbki o objętości 1 /Л dozowano do kolumny chromatograficznej mikrostrzyka[...]

Porównanie metod polarograficznej, spektrofotometrycznej i miareczkowej oznaczania miedzi i chromu w sorbentach węglowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Porównano metody polarograficzną, spektrofotometryczną i miareczkową określania ilości miedzi i chromu zastosowanych jako katalizatory na powierzchni sorbentów węglowych. Uwzględniając sposób wykonania oznaczenia oraz uzyskane wyniki stwierdzono, że najlepsza jest metoda polarograficzna. Do pochłaniania substancji trujących zawartych w powietrzu stosuje się różne sorbenty węglowe. W celu nadania im odpowiednich właściwości katalitycznych i chemisorpcyjnych powierzchnie sorbentów modyfikuje się poprzez utlenianie i nanoszenie różnych katalizatorów (np. soli miedzi i chromu), przy czym ilość dodatków powinna być dokładnie kontrolowana, gdyż wprowadzenie nadmiernej ilości soli (katalizatorów) może spowodować zablokowanie drogi transportu adsorbatów do mikroporów sorbentu. Obecnie do kontroli ilości katalizatorów nanoszonych na nośniki węglowe stosuje się głównie metody miareczkową i spektrofotometryczną. Opierając się na danych zawartych w literaturze1" 5|, postanowiono oznaczyć metodą polarograficzną ilość miedzi i chromu naniesionych na sorbenty węglowe i otrzymane wyniki porównać z rezultatami uzyskanymi metodami miareczkową i spektrofotometryczną. Część doświadczalna W badaniach stosowano następujące sorbenty węglowe: - HR-2 produkcji Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Suchej Destylacji Drewna (HPSDD) w Hajnówce, zawierający na powierzchni sole miedzi, chromu i srebra, naniesione sposobem stosowanym w HPSDD; -so rb en ty A-2m otrzymane w wyniku utleniania nośnika A-2 według metodyki podanej przez Rychlickiego6 1 oraz impregnacji solami miedzi i chromu według metodyki opisanej przez Alvesa i Clarka7’. Do oznaczeń polarograficznych i spektrofotometrycznych sporządzono wzorcowe roztwory soli analizowanych metali. Roztwór wzorcowy Cu(II) przygotowywano w wyniku rozpuszczania 3,929 g C uS 0 4 -5H20 (cz.d.a.) w 1 dm3 wody destylowanej. Stężenie Cu2 + w roztworze wynosiło 0,99977 mg/cm3. Roztwór wzorcowy Cr(VI) przygotowywano roz[...]

Chromatograficzne badanie właściwości węgla aktywnego DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodą chromatograficzną wyznaczono izotermy adsorpcji kilku polarnych i niepolarnych związków na powierzchni czterech rodzajów węgla aktywnego, w różnych tempefaturach. Wyniki porównano z wynikami otrzymanymi statyczną metodą wagową. Na podstawie izoterm adsorpcji obliczono wartości entropii i ciepła adsorpcji oraz porównano je z wartościami ciepła adsorpcji uzyskanymi z pomiarów kalorymetrycznych. Najbardziej zbliżone wyniki uzyskano dla sorbentów o słabo rozwiniętej strukturze mikroporów. W przyrodzie wiele procesów przebiega na powierzchni rozdziału faz. Poznanie tego rodzaju procesów nabiera w ostatnich latach dużego znaczenia w badaniach prowadzonych w wielu dyscyplinach przyrodniczych, szczególnie w chemii i biochemii. Wśród zjawisk powierzchniowych, ze względów praktycznych i teoretycznych, można wyróżnić adsorpcję i katalizę heterogeniczną1}. W celu dokładnego wyjaśnienia mechanizmów poszczególnych procesów zachodzących na powierzchni adsorbentów i katalizatorów, należy dobrze określić właściwości powierzchniowe tych materiałów: wielkość powierzchni i strukturę porów, izotermy adsorpcji oraz termodynamiczne funkcje adsorpcji. Można tego dokonać, stosując znane i szeroko rozpowszechnione metody statyczne charakteryzujące się dość dużą dokładnością. Poważną ich wadą jest jednak czasochłonność wykonywania pomiarów. Znacznie szybszą metodą badania adsorbentów jest chromatografia gazowa. Możliwość zastosowania jej do badań fizykochemicznych wynika z tego, że rozdział chromatograficzny jest uzależniony od właściwości i fizykochemicznych oddziaływań wypełnienia (np. adsorbentu lub katalizatora) z różnymi substancjami. Na przebieg procesu wpływają wszystkie składniki układu chromatograficznego, ale zasadniczą rolę odgrywa rodzaj wypełnienia kolumny2,3). Dlatego jego właściwości muszą być badane szczególnie dokładnie. Dzięki pomiarom chromatograficznym można wyznaczyć podstawowe wielkości fizykochemiczne charakteryzujące adso[...]

Ekstrakcja nadkrytyczna - istota metody, aparatura

Czytaj za darmo! »

Wyjaśniono istotę ekstrakcji nadkry tycznej oraz scharakteryzowano substancje, które w stanie nadkrytycznym mogą być stosowane w tym procesie. Opisano główne elementy i zasadę działania ekstraktora nadkrytycznego. ierwsze wzmianki o rozpuszczalności substancji stałych w gazach pochodzą z końca ubiegłego wieku". Dopiero jednak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych naszego stulecia podję[...]

 Strona 1  Następna strona »