Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW TRYBUŁA"

Wydzielanie kwasu mrówkowego z zasolonych roztworów wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników serii prób rektyfikacji periodycznej surowych roztworów wodnych kwasu mrówkowego (otrzymanego w drodze rozkładu mrówczanu sodowego kwasem siarkowym) i czystych wodnych roztworów tego kwasu wykazano wpływ obecności siarczanu sodowego i mrówczanu sodowego w roztworze na efekt wsalania (wysalania) kwasu mrówkowego (wody). Przed kilku laty zaprezentowanometodę wydzielania kwasu mrówkowego (stężonego lub bezwodnego) z wodnych roztworów w wyniku rektyfikacji, bez stosowania czynnika rozdzielającego. Metoda ta jest oparta na zmianie składu azeotropu ujemnego (z maksimum temperatury wrzenia) układu woda - kwas mrówkowy, w miarę zmniejszania ciśnienia, w kierunku spadku stężenia kwasu. Dzięki temu z wodnego roztworu kwasu mrówkowego o stężeniu mniejszym od odpowiadającego składowi w punkcie azeotropowym, w wyniku rektyfikacji prowadzonej pod ciśnieniem atmosferycznym (rektyfikacja I), odbiera się destylat stanowiący rozcieńczony wodny roztwór kwasu mrówkowego, a tym samym w wywarze następuje wzrost stężenia tego kwasu do wartości bliskiej stężenia w punkcie azeotropowym pod tym ciśnieniem. Uzyskane stężenie kwasu w wywarze staje się pod odpowiednio zmniejszonym ciśnieniem wyższe od stężenia w punkcie[...]

Bezpośrednia estryfikacja mrówczanu sodu alkoholami

Czytaj za darmo! »

Zastosowano mrówczan sodu jako surowiec do bezpośredniego wytwarzania mrówczanu metylu i mrówczanu n-butylu. Uzyskano produkty o jakości zgodnej z wymaganiami, przy wydajności wynoszącej odpowiednio 97% i 90%. Zaprezentowana metoda jest korzystniejsza od tradycyjnej estryfikacji kwasu mrówkowego i przydatna przy mało- lub średniotonażowej produkcji. Na formate was converted to Me and Bu f[...]

Oczyszczanie trimetylolopropanu metodą jonitową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem mrówczanu sodu (MS) z trimetylolopropanu (TMP) na kationitach i amonitach Wofatit oraz omówiono możliwości zastosowania jonitów do oczyszczania surowego trimetylolopropanu. rimetylolopropan (2,2'-dihydroksydimetylobutanol-l) jako syntetyczny alkohol wielowodorotlenowy jest poszukiwanym surowcem do produkcji farb i lakierów oraz tworzyw sztucznych. Jes[...]

Węglan etylenu jako półprodukt do wytwarzania glikolu etylenowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych z literatury i wyników badań własnych przedstawiono metodę wytwarzania glikolu etylenowego opartą na hydrolizie węglanu etylenu otrzymywanego z tlenku etylenu i dwutlenku węgla. Spośród wielu możliwości przeprowadzania syntezy węglanów alkilenowych jedynie dwie metody można uznać za dogodne do zrealizowania w skali przemysłowej. Pierwsza, starsza metoda, obecnie raczej nie stosowana do syntezy węglanów cyklicznych, polega na reakcji 1,2 - lub 1,3-glikoli z fosgenem i przebiega według równania: R-CHOH R—CH-04 + C0C12 --------► I C = 0 + H C I . R-CHOH R-CH-C) / Ze względu na konieczność stosowania toksycznego fosgenu oraz wydzielanie się chlorowodoru metoda jest bardzo uciążliwa. Toteż gdy w 1943 r. został udzielony pierwszy patent (w Niemczech) na otrzymywanie węglanów alkilenowych z odpowiednich 1,2 -epoksydów i dwutlenku węgla, metodę tę uznano za najkorzystniejszą do wdrożenia przemysłowego z punktu widzenia technologicznego i technicznego. Synteza węglanu etylenu według tej metody przebiega zgodnie z reakcją1*: H2C v H2C ~0 Ч I 0 + CO2 -------► I С = 0 + 96 k j / k r n o l . H2c / H 2C ~ 0 / Reakcję katalizują związki powstające przez zmieszanie amin trzeciorzędowych i halogenków wapnia lub magnezu. Proces jest prowadzony w temp. 200°C pod ciśnieniem ok. 10 MPa. Stosuje się niewielki nadmiar C 0 2, który przeciwdzia[...]

Ekstrakcyjne oczyszczanie antracenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zastosowano węglan propylenu jako ekstralient do oczyszczania 40-proc. antracenu. Uzyskano produkt o 95-proc. czystości. Podano bilans procesu. Opracowanie przemysłowej metody oczyszczania a n tra cenu (do czystości ponad 95% i zawierającego do 3% k a rba - zolu) jest od la t przedmiotem zainteresowań wielu zespoiów badawczych. W p u b lik a c ji*) omówiono kilka metod oczyszczania, antracenu, z uwzględnieniem ich zalet i wad, a głównie ekstrakcyjną metodę, w której zastosowano jako selektywny rozpuszczalnik N-metylopirolidon. W ten sposób w wyniku dwustopniowej ekstrakcji, prowadzonej w ła godnych warunkach temperatury, uzyskano antracen o wymaganej jakości z wydajnością 90%. W p r a c y 2) autorzy donieśli o korzystnym wpływie dodatku wody do rozpuszczalników ekstrakcyjnych na stopień oczyszczenia an tra ceDr inż. Grażyna KĘSICKA w roku 1969 ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie «śj Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność — technologia organiczna. Dr inż. Stanisław TRYBUŁA w roku 1968 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest adiunktem i pełni funkcję kierownika Zakładu Petrochemii w Instytucie ^ Ciężkiej Syntezy Organicznej ,,Blachownia" w Kędzierzynie-Kożlu. Specjalność — inżynieria chemiczna. PRZEMYŚL CHEMICZNY ЛАК 65/3 (1986) Tabela 1. Wyniki dwustopniowej ekstrakcji antracenu za pomocą węglanu propylenu Ekstrakcja I Ekstrakcja II Mycie osadu stosunek molowy surowca do rozpuszczalnika temp. [°C] zawartość antracenu*) [%] stosunek molowy surowca do [...]

Kondensacja z formaldehydem nowym kierunkiem utylizacji aldehydu n-masłowego

Czytaj za darmo! »

Omówiono reakcje kondensacji aldehydu n-masłowego i formaldehydu przebiegające z utworzeniem aldolu i etyloakroleiny. Rozważono możliwości otrzymywania i zastosowania różnych związków pochodnych uzyskiwanych z produktów kondensacji. Idehyd n-masłowy jest podstawowym półproduktem uzyskiwanym z instalacji alkoholi oxo i jest surowcem stosowanym do otrzymywania wielu interesujących produktów c[...]

Określenie zdolności rozdzielczej wypełnienia do reaktywnej destylacji - Katapak-S

Czytaj za darmo! »

W kolumnie rektyfikacyjnej o średnicy 250 mm wyposażonej w złoże wypełnienia katalityczno- separacyjnego Katapak-S-250Y przeprowadzono testowe próby rektyfikacji dwuskładnikowego układu metanol-woda, przy pełnym orosieniu i różnych obciążeniach kolumny. W tej samej kolumnie przeprowadzono również analogiczne próby przy zastosowaniu wypełnienia separacyjnego Sulzer BX. Uzyskane wyniki posł[...]

Kinetyczny model węzła syntezy trioksanu metodą kationitową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kinetyczny model węzła syntezy trioksanu składającego się z reaktora przepływowego ze złożem kationitu jako katalizatorem oraz kolumny rektyfikacyjnej. Model ten umożliwia prowadzenie obliczeń bilansowych i optymalizacyjnych węzła dla dowolnie wybranych parametrów procesu. rioksan, cykliczny trimer formaldehydu, jest półproduktem do wytwarzania kopolimerycznych żywic acetalowyc[...]

Otrzymywanie formalu glicerolu przez transacetalizację metylalu

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano nowatorskie rozwiązanie technologiczne wytwarzania formalu glicerolu w reakcji transacetalizacji metylalu glicerolem, wobec silnie kwaśnego, makroporowatego kationitu jako katalizatora. Glycerol was converted with (MeO)2CH2 to a mixt. of 3-hydroxydioxane (94%) and 2-hydroxymethyldioxolane at 100-110°C and overpressure 0.5 MPa for 1.5 h in presence of p-MeC6H4SO3H, MeSO3H and a macroporous ion-exchange resin catalysts. The product was sepd. by distn., the unconverted raw materials were recycled. The best results were achieved when the ion exchange resin was used as catalyst (product one-step yield about 56%, purity 99.92%). Formal glicerolu1-5) (CAS nr 4740-78-7; 5464-28-8), ciecz bezbarwna i bez zapachu, wrząca w temp. 193-195°C (760 mm Hg) i 95-97°C (20 mm Hg) jest izomeryczną mieszaniną 5-hydroksy-1,3-dioksanu oraz 4-hydroksymetylo-1,3-dioksolanu. Jest produkowany na skalę przemysłową. Formal glicerolu (gatunek "ultra czysty")1) zawiera co najmniej 99% mas. formalu glicerolu, nie więcej niż 200 ppm formaldehydu i nie więcej niż 0,5% mas. wody. Produkt ten należy do związków niskotoksycznych i stabilnych chemicznie2). Znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym jako dodatek wielu leków, szczególnie o działaniu zewnętrznym, w weterynarii jako składnik płynów injekcyjnych wywołujący efekt przeciwbólowy podczas leczenia zwierząt, w przemyśle AGD do wytwarzania środków owadobójczych, w lakiernictwie do stabilizacji farb emulsyjnych, oraz jako komponent i moderator w produkcji żywic. Celem badań było opracowanie nowej, bezformaldehydowej metody wytwarzania formalu glicerolu. Umożliwi to poszerzenie możliwości zagospodarowania biogliceryny wytwarzanej w coraz to większych ilościach jako produkt uboczny transestryfikacji olejów roślinnych do estrów metylowych i etylowych, stoso[...]

Zagospodarowanie frakcji glicerynowych z instalacji biodiesla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono oryginalną koncepcję zagospodarowania frakcji glicerynowej, produktu ubocznego z instalacji biodiesla, poprzez jej skojarzoną chemiczną obróbkę, na drodze zmydlania, transestryfikacji, oksyetylacji, aminolizy i transacetalizacji. Produkty przerobu mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, m.in. jako emulgatory, inhibitory korozji, detergenty, dodatki funkcyjne d[...]

 Strona 1