Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JACEK CYBULSKI"

Suplementy diety.Cz. 1. Pietruszka zwyczajna Petroselinum sativum (Hoffm.)

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię otrzymywania ekstraktu z owoców pietruszki korzeniowej i naciowej (Petroselinum sativum Hoffm.) w skali laboratoryjnej i zastosowano go jako suplement diety. Owoce pietruszki liściowej i korzeniowej ekstrahowano etanolem, acetonem, heksanem, olejem sojowym oraz ditlenkiem węgla w stanie ciekłym i nadkrytycznym. Najlepszym ekstrahentem apiolu z owoców pietruszki jest [...]

Badania nad oczyszczaniem chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób oczyszczania chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny. Bezpośrednio po reakcji hydrolizy, wodny roztwór chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny oczyszczano metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej oraz dodatkowo odmywano resztki zanieczyszczeń octanem etylu lub chlorkiem metylenu z osadu chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny. Uzyskano chlorowodorek (2R,3S)-3-fenyloizoseryny o czystości 99,35% (HPLC), temp. topn. 223- 225°C oraz o skręcalności optycznej -13,4°. Crude (2R,3S)-3-PhCH(NH2)CH(OH)COOH·HCl (I) was synthesized by hydrolysis of (2R,3S)-3-PhCH(NHAc)CH(OH)COOMe (II) with aq. HCl and purified by crystn. or leaching. The crystn. of crude I was inefficient while the leaching of impurities with AcOEt and CH2Cl2 yielded products of purity 91% and 9[...]

Uruchomienie produkcji azeotropu boranu trimetylu z metanolem jako topnika lotnego do twardego lutowania

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię wytwarzania topnika lotnego do twardego lutowania stali, miedzi, mosiądzu i brązu cynkowego palnikami gazowymi. Substancją aktywną topnika jest boran trimetylu, który otrzymuje się w postaci azeotropu z metanolem, zawierającego 70-proc. estru. A H3BO3 + MeOH reaction was run at ~60oC/1 bar in a 100, 320 or 1250-l. still equipped with a Raschig or Sulzer?s BX or Białe[...]

Uruchomienie produkcji azeotropu boranu trimetylu z metanolem jako topnika lotnego do twardego lutowania

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię wytwarzania topnika lotnego do twardego lutowania stali, miedzi, mosiądzu i brązu cynkowego palnikami gazowymi. Substancją aktywną topnika jest boran trimetylu, który otrzymuje się w postaci azeotropu z metanolem, zawierającego 70-proc. estru. A H3BO3 + MeOH reaction was run at ~60oC/1 bar in a 100, 320 or 1250-l. still equipped with a Raschig or Sulzer?s BX or Białe[...]

Badania nad syntezą chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu asymetrycznych reakcji Darzensa, prowadzonych w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego (stężone wodne roztwory lub stałe wodorotlenki metali alkalicznych jako zasady, w obecności chiralnych czwartorzędowych soli amoniowych). Badano prowadzoną w tych warunkach reakcję benzaldehydu z estrami kwasu chlorooctowego. Opracowano metodę enzymatycznego rozdziału izomerów[...]

Suplementy diety.Część 2. Seler (Apium graveolens)

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię otrzymywania ekstraktu z owoców selera w skali laboratoryjnej i zastosowano go jako suplement diety. Owoce selera naciowego i korzeniowego ekstrahowano olejem sojowym oraz ditlenkiem węgla w stanie ciekłym i nadkrytycznym. Ditlenek węgla w stanie nadkrytycznym ekstrahował z owoców selera sedanolid (dihydroftalid 3-n-butylu) w ilości 0,9% oraz ftalid n-butylu w ilości 0,5%. Proces ten zachodzi z wydajnością 3,40-3,96%. Dobrym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji owoców selera okazał się olej sojowy. Zastosowanie tego oleju upraszcza proces technologiczny i pozwala pominąć skomplikowany problem analizy śladowych ilości rozpuszczalników organicznych w produkcie spożywczym. Stwierdzono, że ekstrakty z owoców selera liściowego i korzeniowego zawierają porównyw[...]

Studies on the selection of the optimum catalytic system for the selective oxidation of acrolein prepared by dehydration of glycerol Badania nad doborem optymalnego układu katalitycznego do selektywnego utleniania akroleiny otrzymywanej w procesie dehydratacji glicerolu


  Several Mo-V based oxide systems were used as catalysts in prodn. of acrylic acid by vapor-phase selective oxidn. of acrolein from gas-phase dehydration of glycerol. The most active and selective was the α-Al2O3-supported (Mo-V-W-Cu)Ox catalyst (sp. surface of support below 2 m2/g). Badano aktywność i selektywność heterogenicznych układów tlenkowych molibdenowowanadowych w procesie otrzymywania kwasu akrylowego w fazie gazowej poprzez selektywne utlenianie akroleiny, powstającej w reakcji dehydratacji glicerolu w fazie gazowej. W preparatyce katalizatorów stosowano różne nośniki, zmieniano stężenie fazy aktywnej na nośniku oraz jej skład, wprowadzając do niej różne promotory. Najwyższą aktywność i selektywność w procesie utleniania akroleiny do kwasu akrylowego posiadał układ (Mo-V-W-Cu)Ox/α-Al2O3 o powierzchni właściwej nośnika poniżej 2 m2/g. Dynamiczny rozwój gospodarczy wielu państw świata, wzrastające zapotrzebowanie na energię, coraz większe zanieczyszczenie środowiska i malejące zasoby paliw kopalnych są przyczyną podjęcia przez rządy wielu krajów działań mających na celu wykorzystanie alternatywnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy1). Efektem takich działań w sektorze transportu jest wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2009/28/WE, nakazującej krajom członkowskim stopniowe wprowadzanie biopaliw płynnych jako dodatku do paliw tradycyjnych w ilości do 10% do 2020 r. Biopaliwa do wysokoprężnych silników diesla (biodiesel) to estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych, które są produkowane przez transestryfikację triglicerydów kwasów tłuszczowych pozyskiwanych z olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych. Produktem ubocznym tego procesu jest frakcja glicerolowa, której podaż na rynkach światowych systematycznie się zwiększa wraz ze wzrostem produkcji biopaliw. Zagospodarowanie frakcji glicerolowej, stanowiącej ok. 13% masy biodiesla2) jest tematem prac badawczy[...]

 Strona 1