Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ TRZISZKA"

Wspólnota Wiedzy i Innowacji Food4Future

Czytaj za darmo! »

W gospodarce globalnej wiedza jako nośnik postępu i kreowania innowacyjności, a przez to wzrostu konkurencyjności i rozwoju gospodarczego, ma najwyższą wartość. Kluczowymi elementami w łańcuchu gospodarczym są technologie, które w myśl zasad zarządzania jakością podlegają niekończącym się procesom doskonalenia, przyczyniając się do kreowania innowacji. Stosowanie rozwiązań innowacyjnych w gospodarce i praktyczne ich wykorzystanie uwarunkowane jest skutecznym transferem wiedzy z ośrodków naukowo-badawczych do praktyki [4-7, 10, 12, 14]. Wkrajach rozwiniętych gospodarczo coraz bardziej widoczna jest tendencja do intensyfikacji więzi między jednostkami przemysłowymi, ośrodkami naukowymi i władzami samorządowymi. Idea rozwoju partnerstwa publiczno- prywatnego jest jednym z celów działania Komisji Europejskiej. Stan taki stymuluje rozwój nauki i techniki, a także działania na rzecz wzrostu efektywności prac badawczych. Tworzą się więc określone powiązania kooperacyjne, w których współpracujące podmioty, niezależne ekonomicznie i odmienne organizacyjnie, łączy określony charakter współzależności techniczno-produkcyjnych [8, 11]. INNOWACJE W RAMACH partnerstwa publiczno-prywatnego Ogólnoświatowe trendy, w tym wzrastająca konkurencyjność między jednostkami naukowo-badawczymi w obszarze transferu wiedzy i technologii oraz preferencje dla tzw. Smart specialization, stawiają nowe cele uczelniom wyższym, instytutom badawczym oraz administracji samorządowej i państwowej opracowującej programy strategiczne w latach 2014- -2020 i dalej do 2027 r. Istotnym elementem funkcjonowania efektywnego systemu transferu wiedzy jest tzw. trójkąt wiedzy, którego schemat ideowy zaprezentowano na rysunku. Przyjmuje się, że zaplecze naukowo-badawcze, w tym instytuty badawcze i uniwersytety uczestniczące w realizacji zadań w ramach trójkąta wiedzy, powinny spełniać tzw. warunek Excellence. Warunek ten powinien zapewniać nie tylko doskonałość w nauce cz[...]

Substancje biologicznie czynne w surowcu jajczarskim, ich znaczenie biomedyczne oraz technologiczne możliwości otrzymywania na skalę przemysłową


  Omówiono skład chemiczny i właściwości biologiczne jaja kurzego. Zawiera ono bogaty zestaw substancji odżywczych i biologicznie aktywnych o znaczeniu farmaceutycznym, m.in. białka, lipidy, witaminy, inhibitory, enzymy, hormony wzrostu. Spośród wielu substancji występujących w surowcu jajczarskim (białko, żółtko, skorupa) do najważniejszych należą: lizozym, cystatyna, awidyna, immunoglobuliny i fosfolipidy. Na skalę przemysłową produkowany jest w zasadzie tylko lizozym, wykorzystywany obecnie w medycynie oraz w przemyśle spożywczym. Niezbędne jest opracowanie wydajnych metod wydzielania i oczyszczania substancji biologicznie aktywnych z surowca jajczarskiego, co pozwoliłoby na produkcję nowych środków farmaceutycznych i nutraceutycznych. A review, with 46 refs., of hen egg components (lysozme, cystatine, avidine, immunoglobuline, phospholipides) and their nutritional importance. W ostatnim ćwierćwieczu nastąpił intensywny rozwój badań nad związkami bioaktywnymi występującymi w żywności1). Pod pojęciem tych związków rozumie się substancje o znaczeniu zarówno odżywczym, jak i nieodżywczym, charakteryzujące się właściwościami regulatorowymi w procesach metabolicznych w organizmie ludzkim lub zwierzęcym. Związkami o szczególnym znaczeniu w tym rozumieniu są białka i peptydy. W świetle hipotezy sugerującej, że każde białko, niezależnie od jego właściwej funkcji fizjologicznej, jest źródłem peptydów o zróżnicowanej aktywności biologicznej (np. antyutleniającej, antymikrobiologicznej, antynowotworowej lub inhibitorowej)2), godne uwagi są łatwo dostępne, naturalne wysokobiałkowe produkty, które stanowią potencjalne źródło leków nowej generacji. Wśród produktów spożywczych na szczególną uwagę zasługują jaja ptaków hodowlanych, głównie jaja kurze. Mając komplet substancji odżywczych i biologicznie aktywnych (z wyjątkiem witaminy C), są nie tylko ważnym źródłem codziennej diety człowieka, ale mogą również stanowić stosunkowo tani i[...]

Stabilizacja monomerycznej cystatyny z białka jaja kurzego


  Cystatyna z białka jaja kurzego ma potencjalne zastosowanie terapeutyczne, jednak łatwo traci swoją aktywność biologiczną na skutek agregacji. Zbadano wpływ wybranych buforów i stabilizatorów na aktywność cystatyny w procesach zamrażania, liofilizacji i przechowywania. Najkorzystniejsze warunki zapewniły bufory zawierające Tris i węglan amonu. Najlepszymi stabilizatorami okazały się albumina i trehaloza. Cystatin was isolated from egg white by affinity chromatog. and studied for stability in selected buffers in presence of stabilizers during freezing, freeze-drying and storage. The highest activity of cystatin was obsd. in Tris or (NH4)2CO3- contg. buffers and in presence of albumine or trehalose. Produkcja białek mających potencjalne zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym stanowi ważną gałąź przemysłu biotechnologicznego na świecie. W stosunku do związków małocząsteczkowych leki białkowe charakteryzują się (i) wysoką specyficznością, ograniczającą zakłócenie prawidłowych procesów fizjologicznych i wystąpienie efektów ubocznych, (ii) dobrą tolerancją, spowodowaną naturalnym występowaniem w organizmie oraz (iii) możliwością ich zastosowania w substytucji zmutowanego lub niesyntetyzowanego białka bez konieczności wdrażania terapii genowej1, 2). Cystatyna izolowana z białka jaja jest dobrze poznanym i scharakteryzowanym pod względem biochemicznym białkiem. Potencjalne zastosowanie cystatyny jako leku wiąże się przede wszystkim z jej zdolnością do hamowania aktywności proteolitycznej lizosomalnych proteaz cysteinowych, w szczególności katepsyn B, H, K, L i S. Zaburzenia równowagi proteaza/inhibitor przyczynia się do Stabilizacja monomerycznej cystatyny z białka jaja kurzego Stabilization of monomeric chicken egg white cystatin Dr hab. inż. Jakub GBUREK w roku 1992 ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medyc[...]

Comparison of composition of phospholipid fractions produced by chemical extraction and accelerated solvent extraction.Porównanie składu frakcji fosfolipidów pozyskanych podczas ekstrakcji chemicznej oraz przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem


  Lipids were sepd. from egg yolk by solvent extn. at 4°C for 15 min and by accelerated solvent extn. with MeOH, EtOH and i-PrOH at 80-100°C and 11 MPa under N2 for 60 s. The highest extn. yield (85.68%) was achieved by conventional extn. with MeOH. The accelerated solvent extn. was most efficient (yield 60.49%) when i-PrOH was used as solvent and process was carried out at 100°C. Przedstawiono porównanie frakcji lipidowych pozyskanych podczas ekstrakcji chemicznej rozpuszczalnikami organicznymi i przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (ASE). Największą ilość ekstraktów pozyskano w procesie ASE w 100°C (60,49%), a najmniejszą (18,87%) w klasycznym procesie ekstrakcji chemicznej. W obydwu przypadkach ekstrahentem był alkohol izopropylowy. Ekstrakty o najwyższej czystości, wyrażonej jako substancja nierozpuszczalna w acetonie, otrzymano dla wariantu z zastosowaniem alkoholu metylowego podczas ekstrakcji chemicznej (85,68%). Technika przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem ASE (accelerated solvent extraction) realizowana jest zazwyczaj powyżej temperatury wrzenia rozpuszczalnika i pod podwyższonym ciśnieniem rzędu 10-15 MPa w atmosferze gazu obojętnego (N2). Zastosowane parametry pozwalają na zwiększenie szybkości ekstrakcji poprzez zmniejszenie lepkości rozpuszczalnika, wzrost współczynnika dyfuzji (temperatura) i utrzymywanie rozpuszczalnika w stanie ciekłym (ciśnienie). W porównaniu z klasyczną metodą Soxhleta, trwającą 4-48 h, metoda ASE pozwala na skrócenie czasu ekstrakcji do 10-20 min z jednoczesnym zredukowaniem zapotrzebowania na rozpuszczalniki o ponad 50%1, 2). Fosfolipidy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako naturalny emulgator, stabilizator emulsji oraz antyutleniacz. W organizmie człowieka budują one podwójną warstwę lipidową błon komórkowych oraz uczestniczą w regulacji transportu przez błony biologiczne. Fosfolipidy izolowane z surowca jajczarskiego zawierają do 75% fosfatydylocholiny, [...]

Extraction of phospholipids from chicken egg yolk using a concentrated microwave field. Ekstrakcja fosfolipidów z żółtka jaj kurzych z wykorzystaniem skoncentrowanego pola mikrofalowego


  Phospholipids were extd. from liophilized egg yolk with EtOH in concd. microwave field (800 W, 50 Hz). The highest yield of phospholipids (16.35%) was achieved when 8 kJ energy was supplied and the spacings between pulses were 800 ms long. The yield was however lower than that achieved during conventional chem. extn. (19.23%). Porównano frakcje lipidowe pozyskane podczas ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi i ekstrakcji wspomaganej skoncentrowanym polem mikrofalowym CMF (concentrated microwave field). Ilość pozyskanych ekstraktów zależna jest od ilorazu rozcieńczenia żółtka alkoholem, a największą ilość ekstraktów pozyskano po procesie ekstrakcji alkoholem etylowym (19,23%) ze wstępnie odolejonego żółtka. Najwięcej fosfolipidów pozyskanych w procesie z zastosowaniem CMF (14,57%) uzyskano dla prób, do których dostarczono 4 kJ energii, odstępy pomiędzy impulsami wynosiły 800 ms, a surowcem było wstępnie odolejone żółtko. W technice ekstrakcji wspomaganej falami mikrofalowymi MAE (microwave assisted extraction) wykorzystuje się fale elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0,3-300 GHz1). Standardowa częstotliwość wykorzystywana w warunkach przemysłowych oraz w sprzęcie gospodarstwa domowego wynosi 2,45 GHz. Mikrofale wnikają w głąb obrabianego materiału i przez oddziaływanie z cząsteczkami polarnymi o dużym momencie dipolowym (np. woda, w badaniach własnych MeOH, EtOH, i-PrOH), wytwarzają ciepło, co w konsekwencji powoduje wzrost temperatury. Pole mikrofalowe jest absorbowane przez rozpuszczalnik organiczny, co powoduje rozerwanie tkanek matrycy i u.atwia ekstrakcj. zwi.zkow chemicznych. Wydajno.. procesu CMF w du.ej mierze zale.y od przewodno.ci elektrycznej mieszaniny rozpuszczalnik-matryca. Do zalet technik mikrofalowych nale.y skrocenie czasu ekstrakcji w odniesieniu do technik konwencjonalnych, zmniejszone zu.ycie rozpuszczalnika, wzrost wydajno.ci i prostota zastosowania. [...]

Charakterystyka frakcji fosfolipidowych izolowanych z żółtek jaj pochodzących od kur Lohmann Brown i zielononóżki kuropatwianej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy składu fosfolipidów i profilu kwasów tłuszczowych we frakcjach fosfolipidowych wyizolowanych z żółtek jaj kurzych. Zbadano również pozycyjne rozmieszczenie kwasów tłuszczowych w strukturze lecytyn i kefalin (pozycja sn-1 i sn-2). Stwierdzono obecność kwasów nasyconych (16:0, 18:0), monoenowych (18:1, 16:1) oraz polienowych (18:2, 20:4, 22:6) kwasów tłuszczowych. Wykazano, że kwasy nasycone znajdują się w pozycji sn-1 a nienasycone w pozycji sn-2 lecytyny. Na podstawie wyników badań zaproponowano kierunek modyfikacji fosfolipidów pod kątem ich wzbogacenia w korzystniejsze z punktu widzenia żywieniowego kwasy tłuszczowe. Phospholipides were isolated from egg yolks and sepd. by column chromatog. to recover lecithins and kephalins. The lecithins we[...]

Technologia wytwarzania i skład chemiczny preparatów wapniowych ze skorup jaj i dolomitu


  Opracowano technologię wytwarzania preparatów wapniowych ze skorup jaj kurzych oraz z dolomitu z użyciem kwasu cytrynowego lub fumarowego. Preparaty te będą mogły być wykorzystane do produkcji wieloskładnikowych suplementów diety stosowanych w profilaktyce osteoporozy. Ze skorup uzyskano cytrynian i fumaran wapnia, a z dolomitu cytrynian i fumaran wapnia oraz fumaran i wodorocytrynian magnezu. W preparatach określono zawartość mikro- i makroelementów, oznaczono rozpuszczalność w różnych roztworach oraz wykonano zdjęcia skaningowe. Preparaty wapnia otrzymane ze skorup zawierały dużo Ca (19-21%) i P (88-226 mg/kg) oraz S, Si, Sr, natomiast sole z dolomitu zawierały oprócz Ca, więcej Mg, Fe, Mn i Zn. Z badań wynika, że do produkcji wieloskładnikowych suplementów diety korzystne byłoby połączenie preparatów otrzymanych ze skorup jaj i z dolomitu, lecz wymaga to dalszych badań, także z określeniem bioprzyswajalności wapnia z tych produktów. Eggshells and dolomite were converted to Ca citrates and fumarates considered as diet supplements. Soly. and chem. compns. of the salts were detd. and compared with literature data. The salts contained some heavy metals but under the allowable limits. Preparaty wapnia, głównie węglan wapnia (Calcium carbonicum) z ewentualną domieszką soli magnezowych, są stosowane w profilaktyce i terapii groźnej choroby cywilizacyjnej jaką jest osteoporoza. Z raportu przygotowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że osteoporoza staje się coraz większym problemem zdrowotnym i społecznym. Szacuje się, że w 2010 r. na całym świecie odnotuje się 6,3 mln złamań osteoporotycznych, podczas gdy w 1990 r. było ich 1,7 mln1, 2). Jest to uogólniona choroba metaboliczna kości. Znane są główne przyczyny osteoporozy, ale dotychczas nie opracowano skutecznych metod jej leczenia. Wapń jest fundamentalnym pierwiastkiem, od którego zależy kondycja kości. Jego niedobór powoduje ubytek hydroksyapatytu (s[...]

Technologiczne i mikrobiologiczne aspekty wpływu lizozymu na trwałość mięsa drobiowego


  Określono wpływ lizozymu na trwałość świeżego mięsa drobiowego pakowanego próżniowo i przechowywanego w warunkach chłodniczych. W badaniach wykorzystano 70 próbek mięśni piersiowych kurcząt brojlerów, które poddano działaniu roztworu lizozymu w dwóch wariantach. W wariancie pierwszym zastosowano 2,5-proc. roztwór lizozymu, a w wariancie drugim 5-proc. roztwór lizozymu. Roztwory lizozymu nanoszono na mięso drobiowe metodą rozpyłową. Wszystkie próbki mięsa drobiowego pakowano próżniowo i przechowywano w temp. +3±1°C. Czas przechowywania próbek wynosił 21 dni. Próbki kontrolne przechowywano w takich samych warunkach. W próbkach mięsa drobiowego oznaczono ogólną liczbę bakterii tlenowych mezofilnych, liczbę bakterii z grupy coli, liczbę bakterii Clostridium perfringens, obecności pałeczek Salmonella, liczbę gronkowców koagulazo-dodatnich oraz liczby pleśni i drożdży. Uzyskane wyniki badań potwierdzają skuteczność roztworów lizozymu w ochronie stabilności mikrobiologicznej surowego mięsa drobiowego po produkcji oraz podczas jego przechowywania. Próbki mięsa drobiowego z dodatkiem roztworów lizozymu charakteryzowały się mniejszym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym oraz znaczącym ograniczeniem dynamiki wzrostu mikroflory w pierwszych dwóch tygodniach przechowywania w porównaniu z próbkami kontrolnymi. Lysozyme was added (as 2.5% or 5% aq. solns.) to fresh vacuum-packed poultry meat stored under refrigeration (3°C) to limit the reprodn. of microorganisms for 21 days. The addn. of lysozyme resulted in a growth depression of Escherichia coli and coli bacteria, moulds and yeasts but not the mesophile aerobic bacteria. W ostatnich latach przemysł spożywczy poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności. Wzmożona niechęć konsumentów do tradycyjnych środków konserwujących oraz wzrastająca oporność organizmów na konwencjonalne antybiotyki skłaniają badaczy do poszukiwania nowy[...]

Fizykochemiczne właściwości twardych odpadów rybnych oraz możliwości ich wykorzystania dla celów nutraceutycznych i biomedycznych


  Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych ubocznych produktów z przetwórstwa ryb (kręgosłupy z ościami) pochodzących od dorszy bałtyckich (Gadus morhua callarias) i łososi atlantyckich (Salmo salar). Nie zawierały one w nadmiarze metali ciężkich, w tym rtęci czy arsenu. Kości dorsza zawierały dwukrotnie więcej wapnia i fosforu, zaś łososia wielokrotnie więcej tłuszczu. Znaczna była zawartość w nich białka surowego, zróżnicowany był skład aminokwasowy oraz profil kwasów tłuszczowych Wykazano pełną przydatność oczyszczonych wstępnie kręgosłupów tych ryb do dalszego wykorzystania, szczególnie do produkcji biopreparatów wapniowych (z mikroelementami). Wastes (fishbones with ribs) from processing Baltic cods (Gadus morhua callarias) and Atlantic salmons (Salmo salar) were analyzed for org. matter (fats, proteins) metals (Ca, K, Na, Mg, Al, heavy metals) and some nonmetal elements (P, Cl) to evaluate the methods for processing the wastes to Ca bioprepn. with microelements. Zbigniew Dobrzańskia, *, Fabiola Bubelb, Katarzyna Chojnackac, Piotr J. Bykowskid, Janusz Bolanowskie, Tadeusz Trziszkaa aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, b"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław, cPolitechnika Wrocławska, dAkademia Morska, Gdynia, eAkademia Wychowania Fizycznego, Wrocław Fizykochemiczne właściwości twardych odpadów rybnych oraz możliwości ich wykorzystania dla celów nutraceutycznych i biomedycznych Physicochemical properties of solid fish-processing wastes and their uses in nutraceutical and biomedical productions Dr inż. Fabiola BUBEL w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (kierunek biotechnologia). Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskała na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2011 r. Obecnie jest adiunktem w "Poltegor- Instytut" we Wrocławiu. Specjalność - chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęc[...]

Effect of fosforylation on aggregation of chicken egg white cystatin. Wpływ fosforylacji na agregację cystatyny z białka jaja kurzego


  Isoforms of cytatin were sepd. from egg white (ovocystatin) by ionic chromatog., phosphorylated and studied for biol. properties by fluorescence and Western-blotting anal. of thioflavin T-aggregated protein complex. The phosphorylation resulted in an acceleration of the protein aggregation to tetramers. Cystatyna z białka jaja kurzego (owocystatyna) ze względu na swoje właściwości biologiczne może mieć potencjalne zastosowanie w lecznictwie. Badania w tym kierunku utrudnia jej mała stabilność związaną z samorzutną agregacją. Proces polimeryzacji izolowanych izoform owocystatyny badano poprzez analizę fluorescencji kompleksów produktów agregacji z tioflawiną T oraz metodą Western-blottingu. Otrzymane wyniki wskazują, że fosforylacja przyspiesza proces agregacji tego białka. Cystatyny są odwracalnymi, konkurencyjnymi, silnie wiążącymi się inhibitorami proteaz cysteinowych. Hamują enzymy należące do rodziny C1 peptydaz cysteinowych, takich jak papaina, katepsyny B, C, H, K, L i S. Niektóre cystatyny wykazują również aktywność inhibitorową wobec leguminaz (rodzina C13) oraz kalpain (rodzina C2), dzięki posiadaniu drugiego, niezależnego miejsca aktywnego1). Nadmierną aktywność proteaz cysteinowych obserwuje się w wielu stanach patologicznych, m.in. w procesach nowotworzenia, dystrofii mięśniowej, chorobach przyzębia oraz reumatoidalnym zapaleniu stawów. Proteazy cysteinowe są również używane przez wiele bakterii (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Perphyromonasgingivalis), pasożytów (Trypanosoma cruzi, Leishmania donovani) i grzybów (Candida albicans, Candida parapsilosis i Candida tropicalis) w procesie inwazji oraz są niezbędne do proliferacji niektórych wirusów (Polio, Picornavirus). Dlatego też cystatyny są rozważane jako potencjalne leki2). Cystatyna białka jaja kury domowej (Gallus domestica) jest [...]

 Strona 1  Następna strona »