Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR M. SŁOMKIEWICZ"

Dozownik do chromatografu gazowego umożliwiający bezpośrednie przygotowywanie wieloskładnikowych mieszanin cieczy i gazów

Czytaj za darmo! »

Opisano konstrukcję dozownika do chromatografu gazowego umożliwiającego otrzymanie mieszaniny gazów i cieczy przez wstrzykiwanie mikrostrzykawką poszczególnych składników, a następnie wprowadzenie tej mieszaniny - za pomocą zaworu sześciodrożnego - do kolumny chromatograficznej. wykonywania chromatograficznych analiz mieszanin wieloskładnikowych niezbędna jest znajomość zdolności ich rozdzie[...]

Badanie reagentów zaadsorbowanych na powierzchni zużytego katalizatora syntezy octanu winylu

Czytaj za darmo! »

Opisano metodę oznaczania reagentów zaadsorbowanych na powierzchni katalizatora. Stosowano metodę termodesorpcji. Badano zużyty katalizator syntezy octanu winylu z kwasu octowego i acetylenu, sporządzony z węgla aktywnego i octanu cynku. Analizowaną próbkę umieszczano w ogrzewanym pojemniku, a pary zdesorbowanych reagentów badano wykorzystując chromatograf gazowy. eakcjom katalitycznym zwią[...]

Badanie kinetyki reakcji chemicznych metodą mikroreaktorową z komputerowo sterowaną analizą chromatograficzną

Czytaj za darmo! »

Zaprojektowano i wykonano mikroreaktor do badania kinetyki reakcji katalitycznych. Reaktor jest połączony systemem zaworów sześciodrożnych z chromatografem gazowym N-505 sprzężonym z detektorem FID oraz z systemem dozowników. Zawory sześciodrożne są przełączane za pomocą siłowników pneumatycznych sterowanych przez zawory elektromagnetyczne. Pracą zaworów elektromagnetycznych kieruje komputer[...]

Automatyczny dozownik z ruchomą igłą

Czytaj za darmo! »

Skonstruowano automatyczny dozownik z ruchomą igłą do zasilania chromatograficznych kolumn kapilarnych. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom technicznym nanoszenie próbek mikrostrzykawką na koniec igły dozownika jest łatwiejsze, a wlot kolumny kapilarnej jest chroniony przed skapywaniem kropli próbki z igły dozownika. W dozowniku zastosowano dwa niezależne tory gazu nośnego: jeden tor do zasilan[...]

Automatyczny układ sygnalizujący zwiększenie stężenia wodoru w gazach reakcyjnych w przemysłowej instalacji syntezy octanu winylu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaprojektowano automatycznie przełączany sześciodrożny zawór z kapilarą pomiarową do pobierania próbek (podłączony do chromatografu gazowego) oraz programator czasowy przeznaczony do sterowania tym zaworem. Zaproponowano wykorzystanie tego układu do sygnalizowania o zwiększeniu się stężenia wodoru w gazach recyrkulacyjnych przemysłowej instalacji syntezy octanu winylu. Opracowany i przedstawiony tu układ służy do automatycznego wykonywania analiz stężenia składników mieszaniny gazów lub par cieczy. Układ ten może sygnalizować o zmianie stężenia wybranych składników. Może być także wykorzystany do kontroli różnych procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, górnictwie (pomiar stężeni[...]

Kinetyka reakcji odwodornienia alkoholu izopropylowego zachodzącej w bezgradientowym reaktorze ze wstrząsanym złożem katalizatora i w całkowym reaktorze przepływowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę odwodornienia alkoholu izopropylowego w obecności katalizatora miedziowego w reaktorze ze wstrząsanym złożem katalizatora i w reaktorze całkowym. W reaktorze ze wstrząsanym złożem szybkość tej reakcji była większa. Wyznaczono wartości stałej szybkości i pozornej energii aktywacji badanej reakcji. Przedstawione poniżej doświadczenia były częścią badań nad aktywnością i selektywnością katalizatorów stosowanych w reaktorze ze wstrząsanym złożem katalitycznym oraz w całkowym reaktorze przepływowym1,2) i dotyczyły reakcji odwodornienia izopropanolu w obecności miedzi. Innymi katalizatorami tego procesu najczęściej są: nikiel3*, german4', stopy metali5’ oraz ich tlenki6: 9). Według Kryłowa9’ reakcja odwodornienia izopropanolu przebiega w trzech etapach. Pierwszy z nich to adsorpcja alkoholu na powierzchni katalizatora i utworzenie aktywnego kompleksu, drugi obejmuje reakcję na powierzchni katalizatora i odszczepienie atomu wodoru, a trzecim jest desorpcja acetonu z powierzchni katalizatora. Równania opisujące szybkość tej reakcji prowadzonej w reaktorze [...]

Utlenianie połączeń organicznych osadzonych na powierzchni katalizatora żelazowego w reaktorze z i w reaktorze całkowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę reakcji utleniania tlenem wielkocząsteczkowych połączeń organicznych osadzonych na powierzchni katalizatora żelazowego w reaktorze z wstrząsanym złożem katalizatora i w reaktorze całkowym. Z otrzymanych danych wynika, że w reaktorze z wstrząsanym złożem katalizatora uzyskuje się większy stopień przereagowania do dwutlenku węgla niż w reaktorze całkowym. Reakcjom katalitycznym związków organicznych, prowadzonym w stosunkowo wysokiej temperaturze, towarzyszy zwykle powstawanie na powierzchni katalizatora wielkocząsteczkowych połączeń nazywanych "koksem" . Reakcja regeneracji polega zazwyczaj na wypaleniu koksu w strumieniu gazu zawierającego tlen. Proces spalania przebiega dwuetapowo1}: najpierw spalają się węglowodory znajdujące się na powierzchni katalizatora, a następnie te, które są wewnątrz jego porów. Zakłada się2), że na powierzchni ziaren katalizatora powstają wielkocząsteczkowe połączenia o masie cząsteczkowej większej od masy połączeń tworzących się wewnątrz ziarna. Pierwszemu etapowi spalania koksu w reaktorach przepływowych całkowych towarzyszy pojawienie się strefy o znacznie podwyższonej temperaturze. Strefa reakcji przesuwa się w miarę spalania koksu Prof. dr hab. Zdzisław CZARNY w roku 1952 ukończył Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Specjalność - k[...]

Porównawcze badania kinetyki wybranych reakcji modelowych w reaktorach z wstrząsanym złożem katalizatora oraz w całkowym reaktorze przepływowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę reakcji eliminacji chlorowodoru z 1,2- -dichloroetanu na węglu aktywnym w reaktorze z wstrząsanym złożem katalizatora i w reaktorze całkowym. Skonstruowany bezgradientowy reaktor z wstrząsanym złożem katalizatora charakteryzuje się brakiem ruchomych elementów w przestrzeni reakcyjnej. Można stosować szklane reaktory o różnym kształcie i różnej objętości. Wyznaczono stałe szybkości i pozorne energie aktywacji badanej reakcji. Z otrzymanych danych wynika* że w reaktorze z wstrząsanym złożem katalizatora stan stacjonarny jest osiągany szybciej niż w reaktorze całkowym, większy jest też stopień przereagowania i większą wartość mają stale szybkości reakcji. W celu dobrania właściwej metody preparowania katalizatorów w skali laboratoryjnej i dokonania prawidłowej oceny ich aktywności, zgodnie z sugestiami zawartymi w pracy i), postanowiono porównać przebieg testowania katalizatorów w bezgradientowym reaktorze z wstrząsanym złożem katalizatora i w typowym przepływowym reaktorze całkowym. Do obu reaktorów wprowadzano taką samą ilość katalizatora o takim samym rozdrobnieniu i w identycznych warunkach prowadzono reakcję modelową. Następnie porównywano uzyskane wyniki. Zakładano, że w reaktorze z wstrząsanym złożem katalizatora" następuje (jak to sprawdzono w drodze doświadczalnej) likwidacja gradientów temperatury i stężenia. Stwierdzono, że różnice w pracy badanych reaktorów są związane wyłącznie z wyeliminowaniem dyfuzji zewnętrznej i likwidacją gradientów temperatury w reaktorze z wstrząsanym złożem katalizatora. Reaktor z wymuszonym ruchem złoża katalizatora nadaje się szczególnie, jak sprawdzono, do badania katalizatorów o znacznie rozdrobnionym ziarnie (np. używanych w reaktorach fluidalnych) oraz w wypadku reakcji silnie egzotermicznych. Zastosowany reaktor z wymuszonym ruchem złoża katalizatora ma kształt* kuli o średnicy 50 mm (rys. la). Substraty są doprowadzane przez szklaną wężownicę 2, w której podgr[...]

 Strona 1