Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN LEBODA"

Zastosowanie krajowego modyfikowanego węgla aktywnego do chromatograficznej kontroli pracy instalacji przygotowania gazu do syntezy amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób szybkiej kontroli chromatograficznej pracy instalacji przygotowania gazu do syntezy amoniaku. Jako uzupełnienie kolumny chromatograficznej zastosowano modyfikowany, krajowy przemysłowy węgiel aktywny. Nowoczesny, wieloetapowy proces przygotowania gazu do syntezy amoniaku wymaga szybkiej, prostej i dokładnej kontroli analitycznej umożliwiającej właściwe jego prowadzenie. Chromatograficzna analiza składu powstających mieszanek gazowych sprowadza się do oznaczenia zawartości takich składników, jak: H2, N2> CH4, CO i C 0 2. Poza ciągłą kontrolą zawartości niektórych składników za pomocą automatycznych analizatorów, mieszaniny gazowe pochodzące z poszczególnych węzłów instalacji są w przyzakładowych laboratoriach analizowane metodą chromatografii gazowej. Metodzie chromatograficznego rozdzielania interesujących nas składników poświęcono dotychczas wiele opracowań1+4), w wielu omawiano analizy gazów pochodzących z instalacji wytwarzania amoniaku5" 91. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie Krawca i współautorów9’ dotyczące chromatograficznej kontroli pracy instalacji, w której przygotowuje się gaz do syntezy amoniaku. W opracowaniu tym wiele miejsca poświęcono rozwiązaniu trudnego problemu kalibracji chromatografu podczas tego typu analiz. W niniejszym artykule zostaną omówione pewne możliwości wykorzystania krajowego węgla aktywnego do chromatograficznej kontroli pracy instalacji przygotowania gazowej mieszanki do syntezy amoniaku, a także[...]

Wpływ obecności pirolitycznego koksu na powierzchni żelu krzemionkowego na jego strukturę

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad strukturą żelu krzemionkowego, na który w różnym czasie nanoszono pirolityczny koks. Do badań użyto handlowego żelu krzemionkowego typu Si-60. Strukturę porowatą otrzymanych adsorbentów węglowo-krzemowych określono na podstawie izoterm adsorpcji azotu w temp. 77,5 K. Zastosowano równanie Dubinina-Izotoνej i model adsorpcji Horνatha-Kawazoe. Analizę fr[...]

Badania nad wykorzystaniem odpadowych ziem bielących do otrzymywania adsorbentów węglowo-mineralnych

Czytaj za darmo! »

Odpadowe ziemie bielące zużyte w wysoko- i niskociśnieniowym procesie oczyszczania soków owocowych wykorzystano jako surowiec do wytwarzania adsorbentów węglowo-mineralnych. Zastosowano trzy różne metody obróbki adsorbentów, a część materiałów poddano dodatkowemu prażeniu w temp. 700°C. Właściwości termiczne i parametry struktury porowatej otrzymanych adsorbentów zależą od właściwości depozy[...]

Badanie adsorpcji dynamicznej par tert-butylobenzenu na komercyjnych węglach aktywnych D43/1 i D55/2 pod kątem zastosowania ich w sprzęcie ochrony układu oddechowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań adsorpcji dynamicznej par tert-butylobenzenu (TBB) dla komercyjnych węgli aktywnych D43/1 i D55/2 o znacznie zróżnicowanej strukturze porowatej, wyprodukowanych przez niemiecką firmę Carbo- Tech, Essen. Wyznaczono krzywe wyjścia par TBB dla próbek otrzymanych z tych węgli po ich rozdrobnieniu i rozsianiu na sitach standardowych. Otrzymane krzywe wyjścia interpret[...]

 Strona 1