Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF JASTRZĄB"

Regeneracja sorbentu węglowego przeznaczonego do usuwania ditlenku węgla z powietrza atmosferycznego

Czytaj za darmo! »

Badano proces termicznej regeneracji zużytego sorbentu węglowego SDW, stosowanego do adsorpcyjnego usuwania ditlenku węgla. Powodem podjęcia badań były wysoka cena nowego sorbentu oraz koszty składowania zużytego sorbentu. Opracowano metodę testowania zdolności chłonnych regenerowanego sorbentu względem ditlenku węgla. Wykazano możliwość regeneracji sorbentu w złożu z przedmuchem gorącym [...]

Redukcja tlenku azotu metanem na koksie aktywnym AKP

Czytaj za darmo! »

Przebadano proces redukcji tlenku azotu metanem na polskim przemysłowym koksie aktywnym AKP. Wykazano, że układ NO-CH4-węgiel jest niereaktywny w temp. do 300°C. Powyżej tej temperatury zachodzi niekorzystna reakcja utleniania materiału węglowego za pomocą tlenku azotu. W wyższych temperaturach udział metanu jako czynnika redukcyjnego rośnie i w temp. 600°C tlenek azotu jest redukowany pra[...]

Badania nad usuwaniem par rtęci metalicznej z gazów odlotowych na złożu koksu aktywnego AKP-5S


  Przedstawiono wyniki badań usuwania par rtęci z gazów odlotowych na nieruchomym złożu koksu aktywnego AKP-5S. Jest to materiał węglowy używany do oczyszczania spalin w spalarni odpadów ZUSOK w Warszawie. Określono wpływ czasu, wysokości złoża sorbentu i stężenia par rtęci na przebieg procesu. Wykazano, że usuwanie par rtęci zachodzi w zadowalającym stopniu w temp. 120°C przy użyciu złoża koksu aktywnego o niewielkiej wysokości. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość zastosowania badanego materiału węglowego do usuwania par rtęci z gazów spalinowych. Hg vapours were removed from a model gas (Hg concn. 50-800 ng/L in air) on a com. active coke bed (sorption capacity not less than 9.2 mg Hg/kg) under lab. conditions (120°C, bed height 5-20 cm, contact time 0.6-2.45 s). Full removal of Hg was achieved after 1,28 s on 10 cm bed when the initial Hg concn. in the gas was below 50 ng/L and after 2.45 s on 20 cm bed when the Hg concn. was below 400 ng/L. The process studied was described by a polynonial equation. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z gazami odlotowymi jest rtęć i jej związki. Szacuje się, że roczna antropogeniczna emisja rtęci do atmosfery z obszaru Unii Europejskiej wynosi 245 Mg, z czego na Polskę przypada 20 Mg1). Struktura emisji rtęci w Polsce w 2005 r. jest podana w tabeli 1. Rtęć jest emitowana do atmosfery w postaci pary metalicznej rtęci Hg0, lotnych związków nieorganicznych na II stopniu utlenienia (głównie sublimat HgCl2), lotnych organicznych połączeń rtęci zwanych potocznie związkami metylortęciowymi, oraz związków na I i II stopniu utlenienia występujących w lotnym pyle (tzw. rtęć cząsteczkowa). Wśród organicznych związków rtęci wyróżnia się monometylortęć (MMM), która obejmuje takie związki, jak CH3HgCl, CH3HgOH i CH3HgBr oraz dimetylortęć (DMM) Hg(CH3) 2. Forma, w jakiej rtęć jest emitowana do atmosfery z gazami energetycznymi, zależy przede wszystkim od r[...]

Oznaczanie temperatury zapłonu koksów aktywnych stosowanych do oczyszczania gazów spalinowych


  Wyznaczono temperaturę zapłonu kilku przemysłowych koksów aktywnych stosowanych w adsorpcyjnej technologii oczyszczania gazów spalinowych. Oznaczenia wykonano wg norm PN-C-06302, ASTM D 3466 oraz normy branżowej firmy CarboTech. Poszczególne oznaczenia wykazują różnicę do kilkudziesięciu stopni i zależą głównie od rodzaju czynnika utleniającego. Określono wpływ szybkości nagrzewania, natężenia przepływu gazu oraz rozdrobnienia próbki na temperaturę zapłonu. Wykazano, że temperatura zapłonu jest liniową funkcją powierzchni właściwej koksów aktywnych. Wyprowadzono empiryczne zależności umożliwiające przeliczenie temperatury zapłonu oznaczonej różnymi metodami. Umożliwiają one porównanie właściwości koksów aktywnych różnych producentów bez wykonywania dodatkowych badań. Eight com. activated cokes used for treatment of off-gases from combustion were tested for ignition temp. by 3 std. methods to det. the effect of oxidizing agents, heating rate, gas flow rate and the fragmentation of the sample. The ignition temp. decreased with increasing O2 flow rate and sp. surface of the coke but did not depend on the heating rate of the coke bed. The differences in ignition temp. detd. by particular methods were described by linear equations in function of the coke grain size. Politechnika Śląska, Gliwice Krzysztof Jastrząb Oznaczanie temperatury zapłonu koksów aktywnych stosowanych do oczyszczania gazów spalinowych Determination of ignition temperature of activated cokes used for treatment of combustion gases Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, ul. B. Krzywoustego 6, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 237-25-01, fax: (32) 237-22-77, e-mail: krzysztof. jastrzab@polsl.pl Dr inż. Krzysztof JASTRZĄB w roku 1986 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Katedrze Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw Politechniki Śląskiej. Specjalność - zastosowanie materiałów węglowych do oczyszczania gazów odlot[...]

Badania procesu redukcji tlenków azotu gazowym amoniakiem z użyciem sorbentów węglowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość zastosowania krajowych sorbentów węglowych do procesu usuwania tlenków azotu z przemysłowych gazów spalinowych. Wyznaczono zależność stopnia redukcji tlenków azotu od czasu zetknięcia oczyszczanych gazów ze złożem sorbentu. Określono wpływ nadmiaru dodawanego amoniaku oraz początkowego stężenia tlenku azotu w gazie modelowym na przebieg redukcji tlenków azotu. Określano wp[...]

Mokra regeneracja sorbentu węglowego przeznaczonego do odsiarczania gazów spalinowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces mokrej regeneracji krajowego sorbentu węglowego o symbolu SWS-6R stosowanego do usuwania S02 z gazów spalinowych. W charakterze ekstrahentów H2S04 z sorbentu stosowano wodę i rozcieńczone roztwory kwasu siarkowego. Stwierdzono, że stopień ekstrakcji H2S04, który można osiągnąć w tym procesie, wynosi 76 ÷90%. Przedstawiono koncepcję układu bateryjnego sorpcja - desorpcja, w kt[...]

Wpływ modyfikacji chemicznej na właściwości redukcyjne i sorpcyjne karbonizatów otrzymanych w procesie hydropirolizy węgla

Czytaj za darmo! »

Zastosowano hydropirolizę węgla kamiennego i lignitu jako metodę otrzymywania adsorbentów. Przeprowadzono chemiczną modyfikację karbonizatów polegającą na wspólnej karbonizacji węgla i tworzyw sztucznych zawierających siarkę i azot. Stwierdzono, że zmodyfikowane karbonizaty wykazują lepsze zdolności redukcyjne i adsorpcyjne niż adsorbenty wyjściowe. Modyfikowane adsorbenty otrzymane z lignit[...]

 Strona 1  Następna strona »