Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN WILK"

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu kotła - utylizatora

Czytaj za darmo! »

Omówiono wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania kotła-utylizatora. Do celów uczenia sieci wykorzystano dane uzyskane na podstawie modelu deterministycznego kotła. Model neuronowy kotła - utylizatora należy do sieci jednokierunkowej i składa się z warstwy wejściowej złożonej z 6 neuronów, jednej warstwy ukrytej złożonej z 25 neuronów oraz warstwy wyjściowej złożonej ze 113 [...]

Simulation of dynamic and steady-state operation of the single-phase capacitor induction motor

Czytaj za darmo! »

The paper presents simulation results of dynamic and steady-states operation of the single-phase capacitor induction motor for different values of the capacitor capacitance at no-load and nominal load conditions. Developed mathematical circuit model of the capacitor induction motor was implemented for calculation using Matlab/Simulink package. Obtained simulation results are treated as the base for further research towards to achieve a circuit-field model for more accurate modeling of single-phase capacitor induction motors. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dynamicznego i ustalonego stanu pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym dla różnych wartości pojemności kondensatora przy rozruchu bez obciążenia i pracy przy obciążen[...]

Symulacja polowo-obwodowa charakterystyk pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dynamicznego i ustalonego stanu pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym przy rozruchu bez obciążenia i pracy przy obciążeniu znamionowym. Opracowany model polowoobwodowy jednofazowego silnika kondensatorowego został zaimplementowany do obliczeń w środowisku programu Flux2D. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych służą do wstępnej weryfikacji opracowanego modelu obwodowo-polowego, dzięki któremu można uzyskać bardziej dokładne charakterystyki pracy silnika niż za pomocą modeli obwodowych. Abstract. The paper presents simulation results of dynamic and steady-state operation of the single-phase capacitor induction motor at no-load and nominal load operation. Developed field-circuit model was implemented for calculation using Flux2D package. Obtained simulation results are treated as preliminary verification of the model. (Field-circuit simulation of operation characteristics of the single-phase capacitor induction motor). Słowa kluczowe: mikrosilniki, jednofazowe, indukcyjne, kondensatorowe, modelowanie polowo-obwodowe. Keywords: small-power motors, single-phase, capacitor induction motor, field-circuit modeling. Wstęp Jednofazowe silniki indukcyjne z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym są stosowane w różnego rodzaju urządzeniach gospodarstwa domowego jako napęd suszarek, lodówek, pralek, szlifierek, drzwi garażowych, kosiarek, itp. oraz w zastosowaniach przemysłowych do napędu pomp, kompresorów i wentylatorów. Przez zastosowanie kondensatora w uzwojeniu pomocniczym uzyskuje się przesunięcie prądu w stosunku do prądu uzwojenia głównego, dzięki czemu w szczelinie powietrznej silnika wytwarzane jest pole wirujące, konieczne do powstania momentu rozruchowego [1, 2]. Ze względu na eliptyczny kształt pola wirującego moment rozruchowy jest stosunkowo niski i wynosi (0.5-1) Tn. Zastosowany model polowo-obwodowy pozwala stosu[...]

Nowe projekty instalacji kwasu azotowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono krótką historię prac prowadzonych w Polsce nad technologią produkcji kwasu azotowego. Podano charakterystykę nowych instalacji do otrzymywania kwasu azotowego, które są już eksploatowane lub realizowane. Kwas azotowy o stężeniu 45 ч-65% wag. jest używany przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, takich jak saletra amonowa i saletrzak oraz azotanów: sodowego, potasowego, magnezowego i innych. Ponadto stosuje się go do trawienia metali i podczas wytwarzania katalizatorów wykorzystywanych w przemyśle azotowym. W Polsce produkuje się rocznie ok. 2 min Mg HNÓ3, co stanowi ok. 4% światowej produkcji. W kraju istnieją wieloletnie tradycje projektowania instalacji i produkcji kwasu azotowego. Pierwszą instalację uruchomiono już w 1930 r. w Mościcach (obecnie ZA w Tarnowie). W 1938 r. w Chorzowie oddano do użytku ciśnieniową (0,8 MPa) instalację (tzw. Hydro-Nitro-Hobler) 0 zdolności produkcyjnej wynoszącej ok. 80 Mg H N 0 3 na dobę, wykonaną według projektu polskiego inżyniera Tadeusza Hoblera. Po drugiej wojnie światowej w Głównym Biurze Inwestycji i Odbudowy (GBIO), zorganizowanym i kierowanym przez inż. T. Hoblera, zaprojektowano drugą jednostkę tego typu dla Zakładów Azotowych w Chorzowie oraz pięć jednostek, które pracują do dzisiaj, dla Zakładów Azotowych w Tarnowie. Po odejściu inż. T. Hoblera w GBIO, które przemianowano ostatecznie na Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" , w dalszym ciągu prowadzono prace nad technologią wytwarzania kwasu azotowego. W latach pięćdziesiątych zaprojektowano instalacje bezciśnieniowe dla Zakładów Azotowych "Kędzierzyn" . W latach sześćdziesiątych, według projektu zespołu kierowanego przez inż. W. Granowskiego, budowano w ZA w Tarnowie cztery jednostki kwasu azotowego, każda o zdolności produkcyjnej wynoszącej ok. 200 Mg H N 0 3 na dobę, pracujące pod średnim ciśnieniem 0,4 MPa. Jednostkę tego typu uruchomiono także w ZA w Chorzowie. W Instytucie Nawozów[...]

Analiza mechanizmów reakcji złożonych z wykorzystaniem równania De Dondera

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano sposób oceny przybliżenia równowagi i stanu stacjonarnego reakcji chemicznej przy pomocy kryteriów, uzyskanych w wyniku analizy zmiany powinowactwa chemicznego, bez konieczności odwoływania się do doświadczenia lub do dokładnego rozwiązania pełnego układu równań kinetycznych. Postępowanie zilustrowano trzema przykładami reakcji rozkładu N2O5 i N2O oraz reakcji utleniania NO.[...]

Obniżenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

W skali pilotowej wykonano badania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu (N2O). Badania prowadzono pod ciśnieniem 3,5 i 4,8 bar abs., w temp. 860 i 900°C, przy obciążeniu reaktora 5,5 i 12 t N/(m2d). Na podstawie uzyskanych wyników obliczono niezbędną wysokość warstwy katalizatora w reaktorach utleniania amoniaku w wytwórniach kwasu azotowego Anwil SA we Włocławku i w ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. Przedstawiono efekty zastosowania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu N2O w tych zakładach. W Anwil SA w linii A instalacji kwasu azotowego obniżono emisję podtlenku azotu o ok. 80%, a w ZAK SA o ok. 91%. An Al2O3-supported Fe2O3 catalyst was used for decompn. of N2O in a pilot plant for catalytic oxidn. of NH3 to NO at 860 or 900°C, 3.5 or 4.8 [...]

Modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Wykonano obliczenia bilansu masowego i cieplnego instalacji kwasu azotowego w Azotach Tarnów i Anwilu SA we Włocławku, określono warunki zwiększenia obciążenia ww. instalacji oraz opracowano założenia projektowe do realizacji niektórych przedsięwzięć modernizacyjnych. Po wykonaniu przez zakłady modernizacji instalacji, samodzielnie i we współpracy z INS, uzyskano zwiększenie ich nominalnych zdolności produkcyjnych o ok. 30% w tarnowskich Azotach i o 25% w Anwilu SA. Two industrial plants for HNO3 prodn. in Poland were modernized to increase their prodn. capacity by 25% and 30%, energy efficiency and operational reliability and to reduce their environmental impact. Instalacje kwasu azotowego w tarnowskich Azotach i w Anwilu SA we Włocławku są instalacjami dwuciśnieniowymi, w[...]

Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu tlenku azotu(I) ze strumienia gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Modelowanie molekularne oraz badania laboratoryjne z użyciem modelowych mieszanin gazowych doprowadziły do opracowania katalizatora do usuwania N2O z gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego. Optymalny skład katalizatora o strukturze spinelu Co3O4 uzyskano w wyniku modyfikacji jego struktury elektronowej poprzez domieszkowanie objętościowe i powierzchniowe. Eksperymentalnie określono rodzaj i zakres tego domieszkowania. Wyniki testów aktywności zoptymalizowanego katalizatora z wykorzystaniem gazów resztkowych z instalacji kwasu azotowego potwierdzają jego wysoką aktywność w temp. poniżej 350°C, w obecności inhibitorów (H2O, O2, NOx) oraz dużą stabilność. W przepływie gazów resztkowych w temp. 350°C opracowany katalizator wykazywał konwersję N2O powyżej 97% przez co n[...]

 Strona 1