Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jan MATUSZEWSKI"

Metody tworzenia wzorców klasy dla celów rozpoznawania źródeł emisji

Czytaj za darmo! »

Do tworzenia wzorców klas obiektów wykorzystano podstawowe statystyki matematyczne, estymację parametrów oraz podejście minimalnej objętości wzorca elipsoidalnego. Wyniki obliczeń przedstawionych w artykule wzorców klas dla tych samych danych pomiarowych zilustrowano graficznie. Do oceny jakości algorytmu rozpoznawania źródeł emisji zastosowano regułę minimalnej odległości euklidesowej do wzorc[...]

Ocena dokładności określania położenia źródła emisji za pomocą namiarów


  Jednym z ważniejszych zadań systemu rozpoznania elektronicznego, złożonego ze zbioru przestrzennie rozmieszczonych namierników, jest wyznaczenie położenia źródła emisji (ZE) na podstawie namiarów określających kąt przybycia sygnału. W systemach rozpoznania elektronicznego do wyznaczenia położenia ZE najczęściej wykorzystuje się namiary z wielu (minimum dwóch) punktów pomiarowych (namierników), które znajdują się w określonej względem siebie odległości zwanej bazą systemu [1, 2]. W rzeczywistych warunkach pomiarowych wskutek występowania błędów, z których najważniejsze to błędy związane z dokładnością określania namiarów oraz lokalizacją samych namierników, każde położenie ZE będzie wyznaczane z błędem, będącym w ogólnym przypadku funkcją wszystkich błędów występujących w systemie oraz wprowadzonych przez otoczenie systemu [6]. Algorytmy estymacji położenia ZE oparte są na klasycznym modelu obserwacji i na estymatorach największej wiarygodności w przypadku przyjęcia założenia o znanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa błędów pomiaru. Określenie położenia źródła emisji na płaszczyźnie Sformułowanie problemu Jeżeli ZE znajduje się na płaszczyźnie, to do określenia jego położenia (pozycji) wystarczy pomiar tylko dwóch namiarów θ1, θ2 z dwóch różnych punktów odbioru, rozmieszczonych w odległości b od siebie. Położenie ZE określone jest przez punkt przecięcia się dwóch półprostych, tzn. linii namiarów, będących liniami położenia - rys. 1. Ponieważ pomiar każdego namiaru obarczony jest błędem, więc w wyniku obliczenia pozycji tego samego ZE na podstawie wielu różnych namiarów otrzymamy zbiór punktów, który utworzy na płaszczyźnie pewien obszar zwany obszarem nieokreśloności (nieoznaczoności), w którym z określonym prawdopodobieństwem znajdować się będzie wykryte ZE [3]. Ocenę dokładności wyznaczenia położenia ZE dokonuje się tutaj na postawie analizy statystycznej wyników pomiarów. Estymację położenia ZE w warunkach[...]

The Specific Radar Signature in Electronic Recognition System Abstract. In the electronic intelligence system (ELINT) in the process of identification radar signals are used both technical and tactical parameters

Czytaj za darmo! »

In the electronic intelligence system (ELINT) in the process of identification radar signals are used both technical and tactical parameters. The detailed analysis of radar signal parameters was made in conjunction to radar applications. The paper describes the role of the specific radar parameters (signatures), mainly the different types of interpulse modulation and in which way they may be applied in the electronic recognition system. A few examples of measured signals with different types of interpulse modulation for radars about different applications are presented. (Specyficzna sygnatura radaru w systemie rozpoznania elektronicznego). Streszczenie. W systemie rozpoznania elektronicznego (ELINT) wykorzystuje się zarówno parametry techniczne jak i taktyczne. W artykule dokonano analizy poszczególnych parametrów sygnału radarowego w powiązaniu z przeznaczeniem jego źródła emisji. Opisano metodę tworzenia specyficznej sygnatury (metryki) radaru dla parametrów mierzalnych oraz modulacji międzyimpulsowej oraz sposób ich wykorzystania w systemie rozpoznania. Poszczególne rodzaje modulacji międzyimpulsowej zilustrowano danymi pomiarowymi od radarów o różnym przeznaczeniu. (The Specific Radar Signature in Electronic Recognition System). Słowa kluczowe: radar, modulacja międzyimpulsowa, rozpoznanie elektroniczne. Keywords: radar, interpulse modulation, electronic intelligence.The nature of electromagnetic environment has a significant influence on radar construction and its parameters [1]. Radar may be employed on the ground, in the air, on the sea and in space. Land-based radars have been typically applied to detection and location of aircraft and space targets. Naval radars may observe other ships or aircrafts and may also be used as a navigation aid to locate shorelines or buoys. An airborne radar may be used to detect other aircrafts, ships, land vehicles or in navigation. Radars used by armed forces have mainly the following applicatio[...]

Rozpoznanie elektroniczne środowiska elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia autorską metodę rozwiązania problemu wynikającego z konieczności opracowania specyficznych sygnatur i wzorców klas obiektów emitujących energię elektromagnetyczną. Jednym z podstawowych elementów skutecznego działania systemu rozpoznania elektronicznego jest wiarygodna baza danych źródeł emisji (radarów, emiterów). Wymaga to ciągłego zbierania, analizy, selekcji i redukcji informacji otrzymywanych z różnych sensorów pomiarowych, instalowanych również na bezzałogowych statkach powietrznych różnych typów. Abstract. The article presents the author's method of solving a problem resulting from the necessity of calculating the specific signatures and class pattern of objects emitting the electromagnetic energy. One of the basic elements of efficient work of the electronic recognition system is a reliable database of the electromagnetic emission sources (radars, emitters). It requires systematic gathering, analysis, selection and reduction of information received from various sources and measuring sensors, also with the help of different unmanned aerial vehicles. (The electronic recognition of electromagnetic environment) Keywords: electromagnetic environment, object signature, electronic recognition. Słowa kluczowe: środowisko elektromagnetyczne, sygnatura obiektu, rozpoznanie elektroniczne. Wstęp Wraz ze wzrostem intensywności wykorzystywanych urządzeń radioelektronicznych emitujących energię elektromagnetyczną, ciągłym rozwojem nowych technologii i technik generacji sygnału, dużym zróżnicowaniem pracujących urządzeń i ich zastosowań, coraz większego znaczenia nabiera monitoring ich pracy, rozpoznawanie i identyfikacja zagrożeń realizowane w czasie rzeczywistym. Zasadniczym celem rozpoznania elektronicznego (ang. Electronic Intelligence - ELINT) jest zbieranie danych o emitowanych sygnałach i na ich podstawie śledzenie pracy wykrytych źródeł emisji elektromagnetycznej (ZE), podnoszenie alarmu o grożącym niebezpie[...]

Analiza modulacji międzyimpulsowej i rodzajów skanowania przestrzeni w radarach o różnym przeznaczeniu


  Radary stosowane są w celu lokalizacji obiektu w obserwowanej przestrzeni wraz z określeniem jego parametrów, takich jak: położenie chwilowe, kierunek i prędkość przemieszczania. Aby było to możliwe w przestrzeń musi zostać wysłany sygnał, który po odbiciu od obiektu powróci do odbiornika stacji radiolokacyjnej. Rozwój radarów wymuszany jest przez coraz większe potrzeby ich stosowania. Radary znajdują bowiem coraz szersze zastosowanie zarówno cywilne jak i wojskowe. Ich wspólną cechą jest potrzeba wczesnego ostrzegania, w tym z wykorzystaniem radarów montowanych na pokładach obiektów latających. Radar wykorzystywany do analizy sytuacji za przeszkodą lub penetracji gruntu może stanowić cenne narzędzie zarówno w rękach policji, służb ratowniczych, straży granicznej jak i w badaniach geologicznych oraz archeologicznych. Stale wzrasta znaczenie radarów meteorologicznych, radarów obserwacji skażeń, np. detekcja plam ropy na powierzchni morza, radarów obserwacji płyty lotniska, radarów kontroli lądowania itd. Obiektami zainteresowania systemów rozpoznania są radary o bardzo różnym przeznaczeniu, od radarów obserwacyjnych, poprzez śledzące aż do wielofunkcyjnych. W związku z powyższym, parametry sygnałów współczesnych radarów mają w większości przypadków złożoną strukturę wewnątrz-impulsową (ang. intra-pulse structure) oraz między-impulsową (ang. inter-pulse structure). Złożona struktura międzyimpulsowa sygnału obejmuje między innymi zmiany wartości okresu powtarzania impulsów, częstotliwości nośnej oraz czasu trwania impulsów według różnych reguł [1]. Parametry sygnału radarowego obejmują szeroko rozumiane charakterystyki techniczne, reprezentujące własności radarów, opisy systemów i sposoby ich wykorzystania, miejsca instalacji, aktywności ich pracy lub widma pojedynczych impulsów. Końcowym etapem procesu analizy sygnałów radarowych w urządzeniach rozpoznania i walki elektronicznej jest identyfikacja ich źródeł emisji. Radary m[...]

Ocena efektywności zakłóceń radiolokacyjnych DOI:10.12915/pe.2014.09.44

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia autorską metodę dotyczącą oceny efektywności zakłóceń radiolokacyjnych. Zawiera podstawowe zależności matematyczne niezbędne do obliczania minimalnego zasięgu zakłóceń, po przekroczeniu którego zakłócany radar jest ponownie w stanie wykryć śledzony obiekt. Dokonano obliczeń numerycznych efektywności zakłóceń radiolokacyjnych dla kilku wariantów danych parametrów wybranych radarów samolotowych i stacji zakłóceń. Wyniki obliczeń przedstawiono na odpowiednich wykresach. Skuteczna realizacja aktywnych zakłóceń radiolokacyjnych w systemie walki elektronicznej zależy od dokładnej znajomości parametrów technicznych zakłócanego radaru, nadajnika zakłóceń, odległości między nimi i założonej wartości współczynnika degradacji. Abstract. The article presents the author’s method of solving a problem resulting from the necessity of calculating the radar jamming’s effectiveness. It contains basic mathematical formulas for the energy criterion needed to calculate the minimal jamming distance after which the radar is again capable to detect a tracked object. Numerical calculations are made for some examples of different radar and jammer parameters. The results of these calculations are presented on the corresponding figures. The realization of effective radar jamming in the electronic warfare system depends mainly on the precise knowledge of the airborne radar and jammer’s technical parameters, the distance between them and assumed value of a coefficient degradation. (The estimation of radar jamming effectiveness). Keywords: radar, jamming, coefficient of degradation, effectiveness of jamming. Słowa kluczowe: radar, zakłócanie, współczynnik degradacji, efektywność zakłóceń. doi:10.12915/pe.2014.09.44 1. Wstęp Zakłócanie aktywne radaru polega na wypromieniowaniu w przestrzeń przez stację zakłóceń sygnału zakłócającego na częstotliwości dostrojonej do częstotliwości roboczej pracy radaru i w jego kierunku, który na we[...]

Metryka radaru dla potrzeb bazy danych samolotowych systemów samoobrony DOI:10.15199/48.2015.03.18

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia krótką charakterystykę samolotowych systemów samoobrony, w których istotną rolę w wykrywaniu i rozpoznawaniu źródeł promieniowania elektromagnetycznego (głównie radarów) w paśmie częstotliwości od 1 do 18 GHz odgrywają odbiorniki ostrzegawcze o opromieniowaniu radarowym (ang. Radar Warning Receiver - RWR). O jakości systemu samoobrony statku powietrznego (SP) w dużym stopniu decyduje zawartość i aktualność bazy danych radarów, która w istotny sposób wpływa na efektywność procesu klasyfikacji i identyfikacji źródeł zagrożeń. Artykuł zawiera podstawowe zależności matematyczne niezbędne do obliczania metryki radaru dla mierzalnych parametrów sygnału dla potrzeb baz danych urządzeń RWR. Wyniki obliczeń metryki radaru dla dwóch wybranych parametrów sygnału radarowego przedstawiono w odpowiednich tabelach i na wykresie. Przedstawiono również wyniki rozpoznawania źródeł na podstawie danych symulacyjnych dla różnych wzorców klas. Abstract. The article presents the short characteristic of airplanes self-protection systems in which the main task in detection and recognition of electromagnetic sources (radars, emitters) in frequency band from 1 to 18 GHz play the radar warning receivers (RWRs). The quality of selfprotection systems depend on mainly from capacity and timely of data emitter base which in the essential way influences on the process of threats classification and identification. The article contains the basic mathematical formulas indispensability to calculate the radar metric for measured signal parameters for RWR data base needs. The calculation results of radar metric for two example parameters are presented in the tables and on the corresponding figure. The results of emitter recognition on the base of simulation data for different metrics are also presented. (The radar signature for data base needs in airplanes self protection systems) Słowa kluczowe: radarowy odbiornik ostrzegawczy, metryka radaru, baza danych emit[...]

System inteligentny rozpoznawania znaków drogowych DOI:10.15199/48.2016.01.10

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia autorską metodę dotyczącą komputerowego rozpoznawania znaków drogowych. Problem badawczy podejmowany w artykule określony został poprzez zdefiniowanie i opisanie sposobu tworzenia wzorców znaków drogowych, wyboru miary podobieństwa obrazów cyfrowych oraz reguł decyzyjnych w systemie rozpoznania. W celu detekcji znaku wykorzystano segmentację obrazu opartą na przestrzeni barw RGB, natomiast rozpoznawanie znaku oparto o detektor narożników. Na ich podstawie wyodrębniane są cechy deskryptora SURF, takie jak: liczba cech, położenie, skala, miara, znak Laplace’a i orientacja. Deskryptor SURF jest inwariantny względem obrotu i zmian skali, wykazuje wysoką powtarzalność detekcji punktów obrazu oraz odporność na jego zakłócenia. Dopasowanie znaku do wzorca opiera się na podstawie minimalnej odległości między wektorami, np. odległości Euklidesa lub Mahalanobisa. Badania poprawności algorytmu detekcji i rozpoznawania znaków drogowych dokonano przy pomocy aplikacji w środowisku MATLAB wraz z dodatkami: Computer Vision System Toolbox oraz Image Processing Toolbox. Otrzymane wyniki badań wskazują na wysoką skuteczność wykrycia i rozpoznania znaków drogowych. Aplikacja została przetestowana na zbiorze czterdziestu rzeczywistych zdjęć testowych znaków drogowych. Poprawnej detekcji nie dokonano tylko dla dwóch zdjęć testowych. Abstract. The article describes the author’s method concerning the detection and recognition of traffic signs. The article investigates the definition and description of the traffic sign patterns, identifying the similarities of the digital pictures and decision criteria in the detection systems [4]. At the beginning for the traffic signs detection the picture segmentation was made which is based on the colour spectrum RGB (red, green, blue). Next in the process of sign recognition the detector of picture corners was used. On this base the following parameters of descriptor SURF were chosen for recognit[...]

Monitoring środowiska elektromagnetycznego przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych DOI:10.15199/13.2017.8.1


  Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) (ang. Unmanned Aerial Vehicles - UAV), dzięki swoim właściwościom mają coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach życia, zarówno w misjach dla potrzeb cywilnych jak i wojskowych. W zastosowaniach cywilnych wykorzystywane są do wykonywania specjalistycznych usług, takich jak: prace agrolotnicze, prace budowlane, fotografia lotnicza, nadzór z powietrza, patrolowanie i obserwacja lotnicza, poszukiwanie i ratownictwo, reklama itp. [1]. Podstawowym zadaniem w zastosowaniach cywilnych i wojskowych jest obserwacja i lokalizacja. BSP dzięki swoim właściwościom sprawdzają się doskonale przy patrolowaniu dużych obszarów przygranicznych, a także ulic w miastach. W policji wykorzystuje się je do kontroli tłumów, nadzorowania imprez masowych, patroli drogowych, a także do wykrywania niebezpiecznych ludzi i przedmiotów. Straż pożarna i leśna używa BSP do monitorowania stanów rzek, ważnych dróg komunikacyjnych, do wykrywania pożarów. Wykorzystuje się je również do poszukiwania zaginionych w górach, bądź do nadzorowania stanu zagrożenia lawinowego. Znajdują zastosowanie podczas kontroli stanów rurociągów, poszukiwania surowców mineralnych i analiz geofizycznych. W meteorologii przesyłają one dane o składzie atmosfery, a także pozwalają na badania chmur burzowych, huraganów. BSP jest także idealnym rozwiązaniem do prowadzenia monitoringu zagrożeń ekologicznych na rozległych terenach. Modułowa budowa aparatu, umożliwia wymianę modułu rozpoznawczego (kamer) na detektory skażeń. Należy również podkreślić istotną zaletę systemu monitoringu powietrznego, tj. przesyłanie danych o sytuacji, w tym obrazu w czasie rzeczywistym do naziemnych centrów monitoringu praktycznie bez opóźnienia czasowego. Zasadnicze wymagania dla BSP poszczególnych klas są następujące [1]: ● BSP klasy mini w wersji rozpoznawczej: start i lądowanie w miejscu nieprzygotowanym (platforma samolotowa lub wiropłatowa), promień dzi[...]

Analiza skuteczności zakłóceń radiolokacyjnych systemu samoobrony statku powietrznego DOI:10.15199/13.2015.10.17


  Zasadniczym celem walki elektronicznej (ang. Electronic Warfare - EW) jest uniemożliwienie przeciwnikowi efektywnego użycia promieniowanej energii elektromagnetycznej i jednocześnie zapewnienie efektywnego działania własnych systemów używających takiej energii. Jedną z części składowych walki elektronicznej jest przeciwdziałanie elektroniczne (ang. Electronic Counter Measures - ECM), w którym istotną rolę odrywa zakłócanie radiolokacyjne [1, 8]. Zakłócanie aktywne pracy radaru polega na wypromieniowaniu w przestrzeń w jego kierunku przez nadajnik zakłóceń sygnału zakłócającego na częstotliwości dostrojonej do częstotliwości roboczej, który na wejściu jego odbiornika nałoży się na sygnał użyteczny. Zakłócanie pasywne pracy radaru polega na wytworzeniu w określonym miejscu przestrzeni chmury dipoli o dużej skutecznej powierzchni odbicia, mającej zamaskować śledzony obiekt. Aby zakłócenia radiolokacyjne były skuteczne należy zapewnić odpowiednio wysoki stosunek natężenia pola elektromagnetycznego pochodzącego od stacji zakłóceń do natężenia pola elektromagnetycznego sygnału użytecznego (odbitego od celu). Obecnie bardzo ważnym elementem zapewniającym statkom powietrznym (samolotom, śmigłowcom, statkom bezzałogowym) bezpieczeństwo w powietrzu jest ich wyposażanie w pokładowy system samoobrony (ang. Self-protection), które powinien posiadać każdy obiekt latający mający styczność z oddziaływaniem obrony powietrznej przeciwnika w czasie działań bojowych [2, 8]. Podstawowym zagrożeniem dla statku powietrznego są rakiety, które wyposażone są najczęściej w głowice samonaprowadzające się na promieniowanie podczerwone lub też mogą być kierowane promieniowaniem radaru lub laserowo. System samoobrony statku powietrznego System samoobrony statku powietrznego platformy powietrznej tworzą urządzenia służące do rozpoznania, ostrzegania, zakłócania oraz niszczenia środków radioelektronicznych przeciwnika. Efektywność systemu samoobrony w zn[...]

 Strona 1  Następna strona »