Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Hłyńa"

Study on the use of waste silica functionalized with silanes as solidifying agent of harmful element-contaminated soils on industrial areas Zastosowanie odpadowej krzemionki funkcjonalizowanej silanami do solidyfikacji pierwiastków toksycznych w glebach na terenach przemysłowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1991


  Cu, Pb, Zn, Cd and As ions were adsorbed from aq. soil exts. on silane-functionalized SiO2 made of a spent V catalyst. (MeO)3Si(CH2)3NH4(CH2)2NH(CH2)2NH2 and (MeO)3Si(CH2)3SH were used for functionalization of SiO2. The 5-step sequential extn. was used for dissoln. of the soil-contained ions. The waste SiO2 was efficient in solidification of the harmful elements. The effectiveness of permanent binding of the ions depended on the amt. of org. ligands attached to the SiO2 surface and the amt. of the sorbent used for the reclamation of soils. Przedstawiono wyniki badań procesu solidyfikacji miedzi, ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w glebie na terenach przemysłowych za pomocą funkcjonalizowanej silanami krzemionki odpadowej ze zużytych katalizatorów wanadowych. Do oznaczenia skuteczności związania badanych pierwiastków w ekstraktach glebowych zastosowano sekwencyjną metodę Tessiera. Badania wykazały przydatność funkcjonalizowanej krzemionki odpadowej w procesie otrzymywania preparatów zdolnych do solidyfikacji pierwiastków toksycznych w glebie, przy czym skuteczność związania metali zależy zarówno od stopnia pokrycia silanami powierzchni krzemionki, jak i od ilości użytego preparatu w procesie rekultywacji. Wzrasta zainteresowanie zatrzymaniem postępującej degradacji środowiska przyrodniczego wywołanej czynnikami antropogenicznymi. Jest to m.in. spowodowane zmniejszaniem się powierzchni gruntów użytkowych. Konieczność przywracania gleb do produkcji żywności z obszarów objętych oddziaływaniem przemysłowym wynika również z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska1- 3). Grunty położone w sąsiedztwie zakładów przemysłowych narażone są na oddziaływanie emisji przemysłowych zawierających pierwiastki toksyczne (PT) bez względu na sposób ich użytkowania. Głównym emiterem do atmosfery tych zanieczyszczeń jest prze1992 93/11(2014) Dr Joanna KURCZEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 7/2014, str. 118[...]

 Strona 1