Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK WARZAŁA"

Biopaliwa z tłuszczów odpadowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad określeniem właściwości różnego pochodzenia tłuszczów odpadowych (porafinacyjnych kwasów tłuszczowych, tłuszczów posmażalniczych i technicznych tłuszczów zwierzęcych). Z tych trzech rodzajów tłuszczów odpadowych wyprodukowano partie próbne tłuszczów oczyszczonych, odkwaszonych oraz ich estrów metylowych. Otrzymane tłuszcze odkwaszone miały liczbę kwasową ok.[...]

Olej lniankowy jako nowe źródło surowca do wytwarzania biodiesla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienie paliw odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem stanu rynku biodiesla w Polsce. Wobec deficytu standardowych surowców do wytwarzania biodiesla zaproponowano wykorzystanie do tego celu oleju lniankowego, który wytłacza się z ziaren lnicznika siewnego. Scharakteryzowano właściwości i skład chemiczny oleju lniankowego z punktu widzenia jego przydatności do wytwarzania biodiesla. Opisano wyniki badań nad odśluzowaniem i odkwaszeniem surowego oleju lniankowego, a także jego transestryfikacją metanolem wobec KOH jako katalizatora metodą jednoi dwustopniową. W obydwóch przypadkach uzyskano produkt o zawartości estrów metylowych spełniającej wymagania normy na biodiesel (ponad 96,5%). Wyszczególniono występujące różnice między fazami glicerynowymi uzyskanymi w wyniku transestryfikacji oleju lniankowego i oleju rzepakowego. A review, with 14 refs., of properties and methods for processing the false flax Camelina sativa seed oils. In particular, the chem. compn. as well as the methods for degumming, deacidification and alk. transesterification of the oils with MeOH were presented and compared with those of a typical rape seed oil. 􀄝wiatowe zasoby podstawowych 􀄨róde􀃡 energii w postaci paliw kopalnych, takich jak w􀄊giel, gaz ziemny i ropa naftowa s􀄅 ograniczone i w ci􀄅gu kilkudziesi􀄊ciu lat zostan􀄅 wyczerpane. Ponadto ich u􀄪ytkowanie przyczynia si􀄊 do wzrostu efektu cieplarnianego. Poszukuje si􀄊 wi􀄊c nowych metod pozyskiwania energii ze 􀄨róde􀃡, które by􀃡yby odnawialne. Do I generacji paliw odnawialnych zalicza si􀄊 biodiesel, który produkuje si􀄊 z surowców t􀃡uszczowych. W􀄞ród naturalnych surowców stosowanych do wytwarzania biodiesla znajduj􀄅 si􀄊 t􀃡uszcze pochodzenia ro􀄞linnego i zwierz􀄊cego, wys[...]

Study on utilization of Camelina seed for production of biodiesel fuel Badania nad zagospodarowaniem lnianki siewnej do wytwarzania biodiesla DOI:10.15199/62.2015.3.22


  Camelina oil from the seeds of winter camelina variety Luna was studied for acid, iodine and saponification nos., P content, d., kinematic and dynamic viscosities and chem. compn. and then used for prodn. of fatty acid Me esters by 2-step transesterification in presence of KOH at 50°C for 1 h in a steel reactor (2 m3). The aq. glycerol-contg. phase was neutralized with H3PO4 and distd. to sep. glicerol and PK fertilizer. The product quality was good enough for usual applications. Przedstawiono podstawowe właściwości fizykochemiczne oleju lniankowego uzyskanego z nasion obecnie najczęściej uprawianej w warunkach polowych Polski lnianki ozimej odmiany Luna. Odmiana została wpisana do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa na podstawie kompleksowej oceny wszystkich cech agronomicznych w doświadczeniach polowych przeprowadzonych w latach 2008-2010 w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym UP w Dłoni. Oznaczono liczby: kwasową, jodową i zmydlania oraz zawartość fosforu, gęstość, lepkość kinematyczną i dynamiczną oleju lniankowego. Określono skład chemiczny surowego oleju lniankowego. Wytworzono FAME z oleju lniankowego w skali przemysłowej i uzyskano estry metylowe oleju lniankowego oraz frakcję glicerolową. Zasoby podstawowych źródeł energii w postaci paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa są ograniczone, a ponadto uważa się, że ich użytkowanie przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Poszukuje się więc nowych odnawialnych źródeł energii, które byłyby globalnie akceptowane. Należą do nich biopaliwa, z których szczególne znaczenie mają metylowe estry kwasów tłuszczowych (FAME). Do ich wytwarzania są stosowane głównie tłuszcze pochodzenia roślinnego. Paliwa te, pod nazwą biodiesel, wytwarza się przez transestryfikację tych tłuszczów małocząsteczkowym alkoholem, najczęściej metanolem. Z mieszaniny reakcyjnej wydziela się glicerol, a warstwę estrową oczyszcza się, uzyskując FAME jako gotowy produkt. [...]

 Strona 1