Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Kuboń"

Applicability of food industry organic waste for methane fermentation Przydatność odpadów organicznych z przemysłu spożywczego w procesie fermentacji metanowej DOI:10.15199/62.2017.3.38


  Wastes from broccoli and carrot processing and solid fractions of their fermentation were studied for elementary compn. The contents of N in the solids from MeH fermentations were higher than in the natural fertilizers. The contents of other elements (including the heavy metals) did not exceed their contents in the natural fertilizers. Therefore, the digestates can be used for fertilizing in agriculture. Poddano analizie odpady z brokułów i marchwi oraz poferment pochodzący z fermentacji metanowej tych odpadów. W próbkach oznaczono zawartość makroelementów (Ca, P, Na, K, S i Mg) oraz pierwiastków śladowych (Cu, Zn, Fe i Mn, Cr, Ni, Pb i Cd, Sr i B). W pofermentach stwierdzono bardzo duże zawartości azotu. Zawartości pierwiastków w surowych odpadach przed procesem fermentacji były znacznie większe niż w pofermentach. Zawartości badanych makroelementów w pofermentach (szczególnie N i S) wskazują na ich dobrą jakość z punktu widzenia przeznaczenia na cele nawozowe. Zawartości mikroelementów w badanych pofermentach są mniejsze niż spotykane w nawozach naturalnych. Zawartości mikroelementów w pofermentach były klikakrotnie większe niż w odpadach surowych. Ich ilości nie przekraczały jednak dopuszczalnych wartości dla nawozów organicznych. Zagospodarowanie odpadów z przemysłu spożywczego stanowi ważny problem. Pomimo że zawierają one znaczne ilości materii organicznej oraz makroelementów, w dalszym ciągu znaczna ich część jest utylizowana w sposób nieracjonalny. Najczęściej wykorzystywaną metodą utylizacji tych odpadów jest składowanie lub odprowadzanie w postaci ciekłej do oczyszczalni ścieków. Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz substytutu nawozów naturalnych na obszarach o niskim pogłowiu zwierząt zwraca uwagę na potencjał tych odpadów w zakresie pozyskiwania energii oraz nawożenia. Wykorzystanie tych odpadów do produkcji biogazu, a następnie wykorzystanie uzyskanego pofermentu do nawożenia może sta[...]

Zgazowanie odpadów z przemysłowego przetwórstwa karpia DOI:10.15199/62.2017.11.12


  Odzysk energii z odpadów jest strategicznym elementem gospodarki odpadami współczesnego świata i jest nieodłącznym ele 2276 96/11(2017) biogazu na cele energetyczne, najistotniejszym jego składnikiem jest metan, natomiast pozostałe gazy stanowią balast, pogarszając walory użytkowe produktu finalnego z fermentacji metanowej8-10). Podczas powstawania biogazu z materii organicznej najpierw zachodzi w fermentorze faza hydrolizy. Jest to rozkład białek, tłuszczów oraz węglowodorów przy współudziale zewnątrzkomórkowych enzymów. Białka ulegają hydrolizie do aminokwasów, wielocukry do cukrów prostych, a tłuszcze do alkoholi wielowodorotlenowych i kwasów tłuszczowych. Po fazie hydrolizy następuje faza acidogenna, w której zachodzi rozkład produktów hydrolizy do krótkołańcuchowych kwasów organicznych. Następnym etapem jest faza acetogenna, podczas której odpowiednie gatunki bakterii przetwarzają wyższe kwasy organiczne do kwasu octowego, ditlenku węgla i wodoru. Czwartym etapem zachodzącym w fermentorze jest faza metanogenna. To produkcja metanu przez bakterie metanowe. W tej fazie powstaje metan z octanów lub alkoholi, przy czym ok. 30% metanu powstaje w wyniku redukcji ditlenku węgla wodorem. Celem badań było określenie ilości oraz jakości wydzielanego biogazu podczas fermentacji metanowej podłoży skomponowanych na bazie odpadów przemysłowych powstałych podczas filetowania karpia na cele wędzarnicze. W badaniach do określenia ilości wydzielanego biogazu wykorzystano statyczną fermentację metanową. W zależności od składu ilościowego i jakościowego związków budujących materię organiczną poddawaną fermentacji, efektywność tego procesu jest zróżnicowana. Optymalizacja procesu związana jest ze zwiększaniem ilości węgla poddawanego procesowi metanogenezy10). Aby proces metanogenezy mógł zachodzić sprawnie i efektywnie, materiał poddany fermentacji musi charakteryzować się odpowiednimi właściwościami, wśród których najważniejszy jest stosu[...]

Wykorzystanie żużla z termicznego przekształcania odpadów komunalnych na cele betoniarskie DOI:10.15199/62.2019.7.14


  Gospodarka odpadami komunalnymi stale się rozwija. Oczekuje się1), że w skali całego świata tempo wytwarzania komunalnych odpadów stałych do 2025 r. wzrośnie do 2,2 mld t/r. W Polsce powstają spalarnie odpadów, które podczas termicznej obróbki unieszkodliwiają odpady komunalne, wytwarzając przy tym energię elektryczną i cieplną. Niestety, procesowi towarzyszy również wytwarzanie żużla, który stanowi ok. 30% masy odpadów wejściowych. Żużel pochodzący z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest odpadem o kodzie 19 01 12. Zagospodarowanie takiego materiału stanowi problem, gdyż jego skład jest zmienny, a uwarunkowania prawne nie są dokładnie sprecyzowane2, 3). Wzrasta zatem zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Powodem tego jest wzrost zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego i zmiany klimatu. Do tego dochodzą nałożone przez Unię Europejską wymogi prawne dotyczące zwiększenia w Polsce udziału źródeł niekonwencjonalnych w końcowym zużyciu energii4). Dotyczy to m.in. odpadów komunalnych, które mimo że są powszechnie uważane za zanieczyszczenia, stanowią potencjalne źródło energii ze względu na swój skład morfologiczny. Z upływem lat wzrasta w nich udział frakcji wysokoenergetycznej, co umożliwia wytwarzanie większej ilości energii. Tę energię pozyskuje się podczas termicznego przekształcania odpadów, któremu towarzyszy wytwarzanie energii cieplnej oraz elektrycznej5-7). W literaturze opisano rozwiązania wskazujące, że model gospodarki odpadami może być zrównoważony, a więc uwzględniające aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne8-10). Problem pojawia się przy zagospodarowaniu pozostałości po termicznym przekształceniu odpadów11, 12). Do pozostałości tych należą żużle i popioły, o zmiennym składzie, często zawierające metale ciężkie. W wielu państwach europejskich wykorzystuje się je w budownic98/ 7(2019) 1105 Prof. dr hab. Maciej KUBOŃ w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnict[...]

Ocena składu chemicznego glonów brunatnych z antropogenicznie przekształconych rejonów Morza Czarnego w kontekście możliwości wytwarzania z nich nawozów DOI:10.15199/62.2019.8.10


  Usuwanie biomasy ze zbiorników wodnych jest z reguły korzystne, zwłaszcza z akwenów o podwyższonej trofii1). Specyfika funkcjonowania zbiorników wodnych jest związana ze stałym dopływem pierwiastków biogennych oraz mikroelementów z obszaru zlewni. Wynikiem tego procesu jest zwiększanie trofii akwenu, czego bezpośrednim skutkiem jest intensyfikacja produkcji pierwotnej oraz powstawanie w obrębie czaszy zbiornika znacznych ilości autochtonicznego materiału organicznego. Obecnie na wielu obszarach obserwuje się zbyt wysoki poziom eutrofizacji zbiorników, zwłaszcza na terenach przybrzeżnych. Oprócz Samples of algae taken from the sea water near urban areas as well as rural areas were mineralized at 450°C and treated with HNO3 soln. to det. their elemental compn. The place of sampling did not affect on their chem. compn. High content of N, K and Ca and low content of heavy metals in the tested samples indicated their usefulness in agriculture as fertilizers. Przeprowadzono analizę i ocenę możliwości wytwarzania nawozów organicznych z makroglonów pozyskiwanych z rejonów Morza Czarnego o podwyższonej antropopresji. Do badań wykorzystano glony Cystozeira barbata pobrane z 3 punktów badawczych zlokalizowanych w rejonie Warny oraz 3 punktów zlokalizowanych w rejonie Burgas. W biomasie oznaczono zawartość makroelementów, mikroelementów oraz metaaUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; bPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Marcin Niemieca,*, Jakub Sikoraa, Anna Szeląg-Sikoraa, Maciej Kubońa, Joanna Stuglikb, Monika Komorowskaa Evaluation of a possibility of producing fertilizers based on brown algae from anthropogenically transformed regions of the Black Sea Ocena składu chemicznego glonów brunatnych z antropogenicznie przekształconych rejonów Morza Czarnego w kontekście możliwości wytwarzania z nich nawozów DOI: 10.15199/62.2019.8.10 Dr inż. Jakub SIKORA w roku 2004 ukończył stud[...]

Wpływ dodatku środka spieniającego na właściwości pianek skrobiowych DOI:10.15199/62.2018.5.4


  Pod pojęciem polimerowe materiały spienione rozumie się tworzywa polimerowe o strukturze bąbelkowych porów, ale tym terminem określa się także materiały o strukturze siatkowej. W powszechnym słownictwie tworzywa spienione nazywa się piankami (foams).Wytwarzane na bazie polimerów charakteryzują się obecnością różnych związków gazowych w porach, podobnie jak w kompozytach polimerowych i innych materiałach, w których gaz jest umieszczany celowo. Polimery spienione stosowane są m.in. w produkcji tworzyw termizolacyjnych1-3). Polimerowe materiały spienione to przede wszystkim poliuretany (PU), polistyren (PS), poli(chlorek winylu) (PVC), polietylen (PE) i żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF). Do spienianych tworzyw należą również fenoplasty (PF), żywice epoksydowe (ER), żywice krzemoorganiczne (OS), octany celulozy oraz poli(metakrylan metylu) (PMMA). W ciągu ostatnich lat zaczęto spieniać również polipropylen (PP), poliwęglany (PC), poli(tetrafluoroetylen) (PTFE) oraz poliamidy (PA)4-8). Polimerowe materiały spienione, dzięki swojej komórkowej strukturze i bardzo dobrym właściwościom izolacyjnym, znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie, chłodnictwie oraz opakowalnictwie9, 10). Dobór odpowiednich zabezpieczeń przeciwwstrząsowych uzależniony jest od rodzaju stosowanego opakowania, kształtu i masy wyrobu, jego wrażliwości na mechaniczne uszkodzenia oraz od możliwych utrudnień w trakcie transportu i przemieszczania produktu. Na rynku dostępnych jest wiele grup produktów, które należy zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi. Spienione tworzywa sztuczne są bardziej wytrzymałe niż opakowania tekturowe i odporne na wiele negatywnych zjawisk11-13). Intensyfikacja procesu wytwarzania wyrobów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne przyczyniła się do zwracania większej uwagi na właściwe ich pakowanie i stosowanie spienionych materiałów opakowaniowych na bazie polimerów. W Stanach Zjednoczonych dużą ilość materiałów spienionych wy[...]

 Strona 1