Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Gis"

Development and validation of model of the electric car energy consumption

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono propozycję nowego modelu zużycia energii przez samochód elektryczny, wyznaczanego na podstawie przebiegu prędkości. Model został zweryfikowany przez porównanie z wynikami uzyskanymi na hamowni podwoziowej w warunkach opisanych w europejskim cyklu miejskim. Uzyskano dobrą zgodność zarówno chwilowego, jak i całkowitego zużycia energii elektrycznej w trakcie jazdy. Opracowany model może zostać wykorzystany do analizy rozmieszczenia stacji ładowania, które umożliwią szybkie ładowanie lub wymianę akumulatorów trakcyjnych w celu zwiększenia zasięgu samochodów elektrycznych. (Nowy model zużycia energii przez samochód elektryczny, bazujący na podstawie przebiegu prędkości) Abstract. This paper presents the proposed new model of energy consumption by electric car, determined based on the course of the velocity. The model has been verified by comparing with the results obtained on a chassis dynamometer under the conditions described in the New European Driving Cycle (NEDC). A good compliance with both momentary and total electrical energy consumption while driving was obtained. The model can be used to analyze the distribution of charging stations locations that will allow quick charging or replacement of traction batteries to extend the range of electric cars. Słowa kluczowe: samochód elektryczny, zużycie energii, akumulatory trakcyjne, hamownia podwoziowa Keywords: electric car, energy consumption, traction batteries, chassis dynamometer Introduction Introduction to general use of the fleet of electric cars [1] (FEV - Full Electric Vehicle) requires knowledge of the energy consumption by the vehicles, as well as information on their daily runs and characteristics of the routes covered. This makes it possible to design optimal capacity of the traction batteries [2] and the parameters of the drive system in order to ensure the widest possible group of potential users of such a vehicle. The feature desired by customers is t[...]

Cars with electric drive and external costs of road transport

Czytaj za darmo! »

The paper describes external environmental costs of road transport. Article presents also an assessment of the so-called reduction. "Marginal costs" such as the cost of fuel emissions, noise and greenhouse gas emissions, by the introduction into service, in the real perspective of 2020, electric cars. European project eMAP is described, in which are involved the authors of this article. The project is related to the assessment of demand and supply, in perspective 2030, of electric cars: Bartery Electric Vehicles (BEV), Plug-in hybrid electric vehicles (PHEV), Range extended electric vehicles (REEV) and Fuel cell hydrogen vehicles (FCHV). The analysis will be carried out for the EU countries, in particular for Finland, Germany and Poland and eastern EU countries. Streszczenie. W artykule odniesiono się do środowiskowych kosztów zewnętrznych związanych z eksploatacją samochodów osobowych. Dokonano w tym zakresie oceny redukcji tzw. "kosztów uniknionych" tj. kosztów emisji zanieczyszczeń z paliw, hałasu I emisji gazów cieplarnianych przez wprowadzenie do eksploatacji, w realnej perspektywie 2020 roku, w kraju elektrycznych samochodów osobowych. Przedstawiono też Europejski Projekt eMAP w którego realizację zaangażowane są ze strony polskiej, autorzy niniejszego artykułu. Projekt związany jest z oceną popytu i podaży, w perspektywie 2030 roku, osobowych samochodów elektrycznych Bartery Electric Vehicles (BEV), Plug-in hybrid electric vehicles (PHEV), Range extended electric vehicles (REEV) and Fuel cell hydrogen vehicles (FCHV) w krajach UE, w tym w szczególności Finlandii, Niemczech i Polsce oraz w krajach wschodnich UE. Samochody o napędzie elektrycznym a koszty zewnętrzne transportu samochodowego. Słowa kluczowe: samochody elektryczne, koszty eksploatacji Keywords: electrical cars, costs of transport Introduction Every human activity directed at the environment, both positive and negative, brings with it the need to cover the cost of prote[...]

Impact of fuel vapor pressure on emissions of non-methane volatile organic compounds from transport vehicles Wpływ prężności par benzyny na emisję nie-metanowych lotnych związków organicznych z pojazdów transportowych DOI:10.15199/62.2016.5.27


  A review, with 12 refs., of sources of gas emissions (non combusted fuel components, fuel vapors during storage and tankage). Scharakteryzowano źródła emisji NMVOC (non-methane volatile organic compound) począwszy od rafinerii poprzez bazy paliw do stacji paliw oraz źródła tej emisji w samym pojeździe samochodowym. Podano obecne wymagania na lotność benzyny w okresie letnim, przejściowym i zimowym. Oceniono wpływ zwiększenia prężności par benzyny z 60 do 69 kPa na emisję NMVOC w teście SHED (sealed house for evaporative determination) i w procesie tankowania pojazdu na stacji paliw. Lotne związki organiczne VOC (volatile organic compounds) to grupa związków1), które (i) z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu, (ii) charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie, oraz (iii) których temperatura wrzenia pod normalnym ciśnieniem mieści się w zakresie 50-250°C. VOC występują jako produkty uboczne w wielu procesach przemysłowych, są emitowane przez transport drogowy i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Dyrektywy2, 3) transponowane rozporządzeniem w sprawie standardów emisyjnych z instalacji4) definiują VOC jako każdy związek organiczny, który w temp. 293,15 K ma prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, lub posiada analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania. VOC oznacza każdy związek zawierający co najmniej 1 atom węgla i 1 lub większą liczbę atomów wodoru, halogenów, tlenu, siarki, fosforu, krzemu lub azotu, z wyjątkiem tlenków węgla i węglanów lub diwęglanów nieorganicznych. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami powstającymi w wyniku reakcji chemicznych, jakie zachodzą w środowisku z udziałem VOC. W taki sposób powstaje np. ozon troposferyczny. Przyjmuje się, że prekursorami ozonu są przede wszystkim tlenki azotu i VOC, a ich listę zamieszczono w dyrektywie5). Na rys. 1 przedstawiono dane dotyczące całkowitej emisji NMVOC (non methane volatile[...]

Evaluation of the impact of the ethanol content in gasoline on emissions of non-methane volatile organic compounds from transport vehicles Ocena wpływu zawartości etanolu w benzynach silnikowych na emisję nie-metanowych lotnych związków organicznych z pojazdów transportowych DOI:10.15199/62.2016.5.28


  A review, with 14 refs., of EU requirements for gasoline volatility and result of studies on Et-contg. gasoline vapor emission. Podano obecne wymagania na lotność benzyny w okresie letnim, przejściowym i zimowym. W literaturze podaje się, że zwiększenie prężności par benzyny spowodowane dodatkiem etanolu w ilości 4,7 oraz 9,7% wpływa na emisję NMVOC (non-methane volatile organic compounds) w teście SHED (sealed house for evaporative determination). Na podstawie analizy literatury stwierdzono, że dodatek etanolu w ilości ok. 10% (benzyna E10) nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych granic emisji par paliwa w teście SHED. Zawartość nie-metanowych lotnych związków organicznych NMVOC w benzynach silnikowych wpływa w istotny sposób na ich emisję do atmosfery1). Dodatek etanolu do benzyny silnikowej zwiększa zawartość NMVOC w tej benzynie oraz ich emisję do atmosfery. Szczególnie dużą wagę przywiązuje się do problemu smogu fotochemicznego, którego występowaniu sprzyja emisja związków NMVOC przyczyniających się tworzeniu ozonu. Podstawą prawną ochrony środowiska przed ozonem jest w Unii Europejskiej dyrektywa2). W dyrektywie tej VOC (volatile organic compounds) oznaczają wszystkie związki organiczne pochodzące z antropogenicznych i biogenicznych źródeł, inne niż metan, które są zdolne do produkowania utleniaczy fotochemicznych w reakcjach z tlenkami azotu w obecności światła słonecznego. Prekursorami ozonu są substancje mające udział w tworzeniu ozonu w warstwie przyziemnej. Przyjmuje się, że prekursorami ozonu są przede wszystkim tlenki azotu i VOC. Zdolność do tworzenia ozonu przez substancje chemiczne charakteryzują: potencjał tworzenia ozonu OFP (ozone-forming potential) oraz aktywność jednostkowa tworzenia ozonu SR (specific activity)3, 4). SR to stosunek masy tworzoneg[...]

Wpływ dodatku bioetanolu do benzyny silnikowej na wybrane parametry eksploatacyjne silnika DOI:10.15199/62.2018.12.35


  Spalanie paliwa w silniku z ZI powoduje emisję szkodliwych zanieczyszczeń spalin z układu wylotowego pomimo zastosowania katalitycznego układu oczyszczania spalin. Zgodnie z rozporządzeniem1) europejskie normy emisji określają maksymalną emisję takich szkodliwych składników spalin, jak NOx, CO, HC, PM i PN. Harmonogram ograniczania emisji CO2 podano w rozporządzeniu2). Jednym ze sposobów na ograniczanie szkodliwego wpływu pojazdów jest zastosowanie paliw alternatywnych. Samochody osobowe FFV (flex fuel vechicle) przystosowane do spalania paliwa etanolowego E85 i mieszanek tego paliwa z benzyną są obecnie powszechnie dostępne w USA i Brazylii. W Unii Europejskiej rynek tych samochodów jest na etapie przyspieszonego rozwoju. W Europie największa liczba pojazdów typu FFV występuje obecnie w Szwecji (ok. 60 tys.), a następnie w Niemczech, Holandii i Francji. Dotychczas w USA wykonano najszersze badania w zakresie pomiarów wpływu paliw etanolowych na wielkość emisji szkodliwych składników spalin samochodów typu FFV3-6). Bioetanol działa degradująco na niektóre elastomery używane w motoryzacji i dlatego urządzenia oraz zbiorniki wykorzystywane do magazynowania oraz dystrybucji paliw etanolowych są wykonywane z materiałów odpornych na jego działanie. Zwiększona zawartość bioetanolu w mieszaninie z benzyną silnikową powoduje nieaddytywną zmianę jej właściwości, takich jak podwyższenie liczby oktanowej, zmiany parametrów składu frakcyjnego i prężności par. Nieaddytywna zmiana wartości prężności par może stanowić poważny problem przy magazynowaniu paliw bioetanolowych7, 8). Badania wpływu spalania paliw etanolowych na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego prowadzone przez różne ośrodki na flotach różnych modeli samochodów nie zawsze dostarczały zbieżnych i jednoznacznych wyników9-11). Jest to spowodowane dużą liczbą zmiennych, różnymi procedurami prowadzenia badań oraz odmiennymi konstru[...]

Possibilities for biomethane use as a motor fuel for city buses on the example of Poland and Sweden. Możliwości wykorzystania biometanu jako paliwa autobusów miejskich na przykładzie Polski i Szwecji


  A review, with 13 refs., of processes for manufg. and purifn. of biogas as well as its use as a motor fuel. Wyczerpywanie się zasobów kopalnych nośników energii, a co za tym idzie wzrost cen paliw konwencjonalnych, takich jak benzyna czy olej napędowy, bezpieczeństwo energetyczne oraz chęć uniezależnienia się od importu paliw, jak również pogarszający się stan środowiska i efekt cieplarniany powodują, że powstaje coraz więcej nowych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. W perspektywie długookresowej niezbędne będą istotne zmiany dotyczące środków transportu w zakresie zapewnienia "zrównoważonej mobilności", natomiast rozwiązaniem krótko- i średniookresowym jest wdrażanie biopaliw, w tym biogazu oczyszczonego do postaci biometanu, oraz odnawialnych paliw alternatywnych. Biometan jest otrzymywany z odpadowej masy organicznej. Dyrekty wa 2009/28/WE wskazuje na korzyści związane z wykorzystaniem odpadów do produkcji paliw transportowych ("dekarbonizacja" sektora transportu i sektora energetycznego) oraz zobowiązuje państwa członkowskie UE do stosowania paliw odnawialnych. Przedstawiono możliwości produkcji biometanu jako paliwa transportowego do autobusów w polskich miastach, a także uwarunkowania do szerszego wykorzystania go jako paliwa do zasilania autobusów komunikacji miejskiej na wzór Sztokholmu i Örebro. Zwrócono też uwagę na możliwości wymiany pojazdów komunikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym lub ich przystosowania do zasilania sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub biometanem. Określono poziom obecnego wykorzystania paliw gazowych w krajowym transporcie miejskim, a także przeprowadzono ocenę korzyści, przede wszystkim ekologicznych, wynikających z zastosowania tych paliw. A review, with 13 refs., of processes for manufg. and purifn. of biogas as well as its use as a motor fuel. Wyczerpywanie się zasobów kopalnych nośników energii, a co za tym idzie wzrost cen paliw [...]

 Strona 1