Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław KUKURYK"

WPŁYW PARAMETRÓW TERMOMECHANICZNYCH NA PROCES KUCIA STOPÓW TYTANU

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę rozkładu odkształceń, naprężeń i temperatury w procesie kucia wybranych stopów tytanu. Zapre-zentowano rozwiązanie quasi-stacjonarne opierające się na metodzie elementów skończonych. Przedstawiono przykładowe wyniki badań, które obejmują rozkład odkształceń, naprężeń i temperatury na powierzchni poprzecznych przekrojów odku-wek. Dokonano wpływu odkształcenia, prędkości odkszt[...]

Analiza procesu kucia wydłużającego w kowadłach kształtowych


  W pracy przedstawiono wyniki termomechanicznej symulacji procesu kucia wydłużającego w kowadłach kształtowych o zmiennym profilu powierzchni roboczej z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Analizę dla przestrzennego stanu odkształcenia oparto na roz- kładzie intensywności odkształcenia, naprężeń średnich i temperatury, z uwzględnieniem warunków brzegowych stosowanych w praktyce przemysłowej. Rozwiązanie uzupełniono o model rozwoju mikrostruktury w czasie odkształcenia na gorąco. Dokonano oceny efektywności zastosowania poszczególnych konstrukcji kowadeł kształtowych dla odpowiedniej lokalizacji odkształceń i naprężeń. Finite element method was employed to model plastic flow and heat transfer in the stretch forging process in the shaped anvils. The analysis for three-dimensional state of strain was based on distribution of the effective strain, mean stresses and temperature assuming boundary conditions used in industrial practice. This allowed the prediction of the microstructure evolution during hot forging. The efficiency of using separate designs of shaped anvils for suitable strain and stress location has been estimated. Słowa kluczowe: kowadła kształtowe, kucie, odkształcenia, naprężenia, mikrostruktura Key words: shaped anvils, forging, strain, stress, microstructure.Wstęp. Naturalna niejednorodność struktury materiału wyjściowego oraz niejednorodność odkształceń, wynikająca z procesu kucia jest przyczyną różnych końcowych własności w objętości wyrobów. W celu zachowania w całej objętości odkuwki stosunkowo niewielkiego gradientu własności i jednocześnie wymaganego ich poziomu, proces kucia powinien być tak prowadzony, aby wlewek osiągnął wymagany stopień przerobu. Ten sam stopień przekucia można uzyskać za pomocą kowadeł o różnym kształcie, przy uwzględnieniu gniotu i posuwu względnego oraz temperatury [1]. Z technologicznego punktu widzenia szczególnie istotny jest stan odkształcenia i naprężenia w osiowej strefie kutego mater[...]

Analiza odkształcenia i prognozowanie pękania w procesie kucia stali narzędziowej


  W pracy przedstawiono wyniki termomechanicznej symulacji procesu kucia wydłużającego stali narzędziowej w kowadłach płaskich i kształtowych z zastosowaniem metody elementów skończonych. Analizę dla przestrzennego stanu odkształcenia oparto o rozkład in- tensywności odkształcenia, naprężeń średnich i temperatury. Wyniki badań uzupełniono o prognozowanie pękania materiału podczas ku- cia. Analizę numeryczną wykonano z użyciem komercyjnego programu DEFORM 3D, składającego się z części mechanicznej, termicznej i prognozowania pękania. Porównanie teoretycznych i eksperymentalnych rezultatów badań wskazuje na dobrą ich zgodność. Finite element method was employed to model plastic flow and heat transfer in the cogging process of tool steel in flat and shaped anvils. The analysis for three-dimensional state of strain was based on distribution of the effective strain, mean stresses and temperature. The results of the studies have been complemented with the prediction of ductile fractures during forging. For the numerical modelling have been employed a commercial program DEFORM-3D with thermo-mechanic and damage evolution coupled. Good agreement between theoretical and experimental results was observed. Słowa kluczowe: kucie, MES, pękanie, odkształcenie, naprężenie, kowadła kształtowe Key words: forging, FEM, damage evolution, strain, stress, shaped anvils.Wstęp. Celem współczesnych technologii kucia jest otrzymanie odkuwek o bardzo wysokiej jakości, tj. odkuwek o wymaganym kształcie i tolerancji wymia- rowej oraz otrzymanie własności i struktury materia- łu, najkorzystniejszych ze względu na cechy użytko- we wyrobu [1]. Z technologicznego punktu widzenia szczególnie istotny jest stan odkształcenia i napręże- nia w osiowej strefie kutego materiału, uwarunkowa- ny przede wszystkim kształtem kowadeł i przyjętymi parametrami technologicznymi [2]. Ten sam stopień przekucia może być otrzymany w kowadłach o róż- nym kształcie, przy zastosowaniu różne[...]

ANALIZA PROCESU KUCIA WYDŁUŻAJĄCEGO STOPU TYTANU Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si


  W artykule przedstawiono analizę przestrzennego stanu odkształcenia dla procesu kucia wydłużającego stopu tytanu Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Przedstawiono wyniki prac związanych z symulacją schematu płynięcia metalu i zjawisk cieplnych w procesie kucia na gorąco w trzech rodzajach narzędzi kuźniczych. Rezultaty obliczeń umożliwiają określenie rozkładu intensywności odkształcenia, intensywności naprężeń, naprężeń średnich i temperatury w objętości odkuwki. Rozwiązanie uzupełniono o model rozwoju mikrostruktury podczas kucia. Analizę numeryczną wykonano z wykorzystaniem programu DEFORM-3D, składającego się z części mechanicznej, termicznej i mikrostrukturalnej. Wyniki teoretyczne poddano weryfikacji eksperymentalnej. Słowa kluczowe: kucie na gorąco, stop tytanu, MES, odkształcenie, naprężenie, mikrostruktura ANALYSIS OF THE COGGING PROCESS OF Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si TITANIUM ALLOY A three-dimensional finite element (FEM) analysis has been performed to quantitatively describe the cogging process of Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si titanium alloy. It reports the results of simulation studies on the metal flow pattern and thermal phenomena occurring in the hot cogging process conducted on three tool types. The numerical calculation gave an assessment of the effective strain, effective stress, mean stress and temperature distribution within the volume of the forging. This solution has been complemented by adding the model of microstructure evolution during cogging process. For the numerical modelling a commercial program DEFORM-3D with thermo-mechanic and microstructural evolution coupled had been employed. The results are compared with the experimental data. Keywords: hot cogging, titanium alloy, FEM, strain, stress, microstructure Wprowadzenie Stopy tytanu należą do grupy materiałów metalicznych przeznaczonych do eksploatacji w przemyśle chemicznym, energetycznym, wydobywczym, militarnym, medycznym, motoryzacyjnym[...]

Analiza zjawisk termomechanicznych w procesie kucia nadstopu Waspaloy


  W artykule przedstawiono analizę przestrzennego stanu odkształcenia dla procesu kucia wstępnego nadstopu Waspaloy z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Przedstawiono rezultaty badań związanych z symulacją schematu płynięcia metalu i zjawisk cieplnych w procesie kucia na gorąco w kowadłach płaskich i kształtowych. Do modelowania numerycznego zastosowano komercyjny program DEFORM 3D, składający się z części mechanicznej i termicznej. Na podstawie obliczeń numerycznych dokonano oceny rozkładu inten- sywności odkształcenia, intensywności naprężeń, naprężeń średnich i temperatury w odkształcanym materiale. Porównanie teoretycznych i eksperymentalnych rezultatów badań wskazuje na dobrą ich zgodność. A three-dimensional finite element (FEM) analysis has been performed to quantitatively describe the cogging process of the Waspaloy superalloy. The results of simulation studies of the metal flow pattern and thermal phenomena in the hot forging process in flat and shaped anvils. For the numerical modelling have been employed a commercial program DEFORM-3D with thermal and mechanical evolution coupled. The numerical calculation gave an assessment of the effective strain, effective stress, mean stress and temperature distributions in the work piece. Good agreement between theoretical and experimental results was observed. Słowa kluczowe: kucie, MES, nadstop Waspaloy, odkształcenie, naprężenie, kowadła kształtowe Key words: forging, FEM, Waspaloy superalloy, strain, stress, shaped anvils.Wstęp. Doskonalenie konstrukcji maszyn i urzą- dzeń wymaga opracowywania coraz to nowych mate- riałów konstrukcyjnych umożliwiających przenoszenie szybkozmiennych cykli obciążeń, pracy w wysokich temperaturach i odpornych na korozyjne oddziaływa- nie środowiska. Wymagania te spełniają nadstopy, któ- rych kompozycja jest oparta na bazie niklu i chromu [1]. Stop Waspaloy to przerabiany plastycznie nadstop niklu, przeznaczony do zastosowania na części kon- strukc[...]

ANALIZA PROCESU KSZTAŁTOWANIA NADPLASTYCZNEGO POWŁOKOWYCH ELEMENTÓW TYTANOWYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono teoretyczno-doświadczalną analizę procesu kształtowania nadplastycznego złożonych powłokowych ele- mentów tytanowych za pomocą ciśnienia gazu w wysokiej temperaturze. Zaprezentowano rozwiązanie quasi-stacjonarne, opierające się na metodzie elementów skończonych. Do numerycznej analizy procesu wytłaczania użyto własnego pakietu SPLEN jako efektywnego narzędzia do przestrzennej analizy[...]

 Strona 1