Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"GRAŻYNA BARTELMUS"

Operacje periodyczne jako sposób intensyfikacji procesów w reaktorach trójfazowych ze stałym złożem

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ pulsacyjnego przepływu cieczy na hydrodynamikę i wymianę masy w kolumnie z wypełnieniem, zasilanej dwufazową mieszaniną azotu oraz wody lub wodnych roztworów gliceryny i metanolu. Wyznaczono i skorelowano wielkości dynamicznego zawieszenia cieczowego i współczynników wnikania masy ciecz/ ciało stałe. Flow hydrodynamics and mass transport between the liq. and packing surface i[...]

Intensyfikacja procesów wymiany masy w reaktorach trójfazowych


  Wyznaczono eksperymentalnie wartości współczynników wnikania masy ciecz/ciało stałe w reaktorze trójfazowym, pracującym przy ustalonym (reżim ciągłego przepływu gazu) i periodycznie zmiennym (reżimy ciągłych fal uderzeniowych i wymuszonego przepływu pulsacyjnego) zasilaniu złoża cieczą (cykle wolnozmienne, metoda baza-impuls). Otrzymana baza danych umożliwiła określenie wartości współczynnika wzmocnienia, wskazującego, czy zmiana sposobu zasilania reaktora cieczą intensyfikuje procesy wymiany masy. Stwierdzono, że zmiana reżimu ciągłego przepływu gazu na reżim ciągłych fal uderzeniowych nie poprawia efektywności procesu, co potwierdzono badając proces katalitycznego utleniania powietrzem fenolu w fazie ciekłej. W reżimie wymuszonego przepływu pulsacyjnego, we wszystkich przypadkach otrzymano wartości współczynnika wzmocnienia większe od jedności. Należy więc zalecić taki sposób pracy reaktorów przemysłowych dla procesów, w których szybkość limitowana jest oporami transportu masy w fazie ciekłej. Liq.-solid mass transfer coeffs. in a trickle-bed reactor operated at steady and periodically changing feeding of the bed with liq. were exptl. detd. to calc. the enhancement coeff. values and to assess the effect of reactor operation strategy on the intensity of the mass transfer. The change of the gas continuous flow regime into continuity shock waves regime did not improve the efficiency of the process. The results of calcn. were confirmed by testing the process of catalytic wet air oxidn. of PhOH. In the liq.-induced pulsing flow regime, the enhancement coeffs. were higher than one for every exptl. points. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Anna Gancarczyk*, Grażyna Bartelmus, Anna Szczotka Intensyfikacja procesów wymiany masy w reaktorach trójfazowych Mass transfer intensification in trickle-bed reactors Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus w roku 1969 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląsk[...]

Biologiczne oczyszczanie powietrza z octanu winylu w reaktorze trójfazowym ze stałym złożem

Czytaj za darmo! »

Badano biodegradację zawartego w powietrzu octanu winylu w ciągłym reaktorze trójfazowym ze stałym złożem, z immobilizowanymi na złożu bakteriami Pseudomonas fluorescens. Stwierdzono dużą skuteczność oczyszczania, osiągnięto stopień konwersji octanu winylu 60-95%. Wyznaczono szybkość wzrostu mikroorganizmów i skorelowano stosując model kinetyczny Edwardsa6). Air-contd. vinyl acetate (I) wa[...]

Katalityczne utlenianie fenolu powietrzem w fazie ciekłej w reaktorze trójfazowym (strużkowym) pracującym przy ustalonym i periodycznie zmiennym przepływie cieczy


  Badano proces oczyszczania zanieczyszczonej fenolem wody metodą katalitycznego utleniania w fazie ciekłej. Reakcję prowadzono w reaktorze trójfazowym (strużkowym) ze stałym złożem katalizatora, którym był węgiel aktywny, stanowiący tanią i obiecującą alternatywę dla stosowanych obecnie katalizatorów tego procesu (metale szlachetne, tlenki miedzi, żelaza i niklu). W trakcie eksperymentów zbadano aktywność katalityczną wybranego węgla i określono warunki, w których zachowuje on stabilność. Zbadano też wpływ zmian natężeń przepływu fazy ciekłej i gazowej oraz temperatury na wydajność i selektywność procesu. Sformułowano model matematyczny procesu i zweryfikowano go wykorzystując własną bazę danych doświadczalnych. Sprawdzono również możliwość poprawy efektywności procesu poprzez periodycznie zmienne zasilanie złoża cieczą, realizowane metodą on-off. Niestety, pomimo dużego zakresu zmian parametrów operacyjnych reaktora, nie uzyskano znaczącego wzrostu stopnia konwersji fenolu ani zmiany selektywności procesu. PhOH was oxidized in aq. soln. with air O2 at 393-433 K and 1.85 MPa on activated C in a trickle-bed reactor at flow intensity of liq. and gaseous phases 0.17-1.77 and 0.2-0.62 kg/m2s, resp., to det. the catalytic activity of the bed as well as the proces yield and selectivity. A math. model of the process was formulated and verified by using authors’ own exptl. data base. A possibility of improving the efficiency of the process by periodically changing feeding of the bed with liq. using on-off method was checked. Neither any significant increase in the PhOH conversion nor any change in the process selectvity were achieved. W wyniku rosnącej konsumpcji wody i zaostrzonych przepisów dotyczących ochrony środowiska gospodarka odpadami ściekowymi stała się ważnym problemem ekonomicznym i technologicznym. Konieczne było więc opracowanie nowych, bardziej wydajnych metod aUniwersytet Opolski; bInstytut Inżynierii Che[...]

Modelowanie homogenicznego procesu alkilacji benzenu propylenem DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem rozważań jest proces alkilacji benzenu propylenem, zachodzący w środowisku homogenicznym. Ze względu na brak danych kinetycznych założono, że w reaktorze ustala się stan równowagi chemicznej. Opracowano metodykę określania składu produktów reakcji alkilacji w zależności od warunków prowadzenia procesu, tj. od temperatury i stosunku liczby moli propylenu do liczby moli benzenu (P/В) wprowadzanych do alkilatora. W procesie alkilacji benzenu propylenem uzyskuje się całą gamę produktów, z których najważniejszy jest izopropylobenzen (zwany kumenem) będący produktem pośrednim w wielu syntezach chemicznych. W większości technologii proces alkilacji benzenu prowadzi się w ciekłym środowisku heterogenicznym, w którym jedną fazę stanowi katalizator (ciekły kompleks A1C13), drugą zaś ciekła mieszanina benzenu i jego alkilowych pochodnych. Ten sposób prowadzenia alkilacji nie jest korzystny z wielu powodów. Najistotniejszym z nich wydaje się zmniejszenie szybkości przebiegu procesu w wyniku reakcji tworzących się w dużej ilości polipropylobenzenów z kwaśnym kompleksem katalitycznym. Obecność katalizatora w osobnej fazie ogranicza również temperaturę prowadzenia procesu, w wyższej temperaturze zwiększa się bowiem produkcja węglowodorów nienasyconych, mających charakter zasadowy i rozpuszczających się w kwaśnym kompleksie katalitycznym. Powoduje to zmniejszenie aktywności katalizatora i skraca czas jego życia. W ostatnich latach w USA1} została opatentowana zmodyfikowana technologia alkilacji benzenu etylenem, w której wyeliminowano wiele wad dotychczas stosowanej metody. Istota zmian polega na użyciu tak małej ilości katalizatora, że można przyjąć, iż nie występuje oddzielna faza kompleksu katalitycznego w reaktorze, a cały katalizator znajduje się w roztworze. Zmniejszenie ilości katalizatora w mieszaninie reakcyjnej musi jednakże spowodować wydłużenie czasu przebywania reagentów w alkilatorze, lecz jednocześnie można [...]

Analiza procesu alkilowania benzenu etylenem DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem rozważań przeprowadzonych w niniejszej pracy był proces alkilowania benzenu etylenem zachodzący w środowisku homogenicznym. Zakładając, iż w reaktorze ustala się stan równowagi chemicznej, opracowano metodę umożliwiającą wyznaczenie składu mieszaniny opuszczającej alkilator oraz określenie ilości i składu mieszaniny recyrkulowanej w celu zwiększenia wydajności etylobenzenu. Obliczenia prowadzono w zakresie parametrów przydatnych w praktyce przemysłowej. Przedmiotem rozważań przedstawionych w niniejszej pracy jest proces alkilowania benzenu etylenem zachodzący w środowisku homogenicznym. Wstępną analizę tego procesu przeprowadzono w pracach 2). Autorzy założyli, że proces alkilowania zachodzi, w dwu aparatach, z których pierwszy, zwany alkilatorem', zapewnia bezpośrednią re ak cję benzenu (B) z etylenem (E), a drugi zwany transalkilatorem ma za zadanie zwiększenie wydajności etylobenzenu kosztem polietylowych pochodnych benzenu. Ponadto w cytowanych pracach przyjęto, iż w procesie alkilowania biorą Я 1 PRZEMYSŁ CHEMICZNY V * 65/2 (1986) udział czyste surowce, a więc czysty benzen i czysty etylen. Z praktyki przemysłowej wynika jednak, że substraty doprowadzane do reaktora nie są chemicznie czyste (w benzenie znajduje się ok. 0,3% wag. toluenu, a etylen może zawierać do 20% wag. propylenu (P)). W układzie re ak cyjnym oprócz benzenu i etylenu występują więc jeszcze toluen i propylen, które również mogą brać udział w re a k cjach alkilowania. Z drugiej strony, ze względów ekonomicznych wskazane jest prowadzenie procesu w taki sposób, by mógł on zachodzić tylko w jednym aparacie. Jednakże, aby wyeliminowanie transalkilatora nie prowadziło do zmniejszenia wydajności monoalkilowych pochodnych benzenu, polialkilowe pochodne należy ponownie kierować do alkilatora. Wówczas ap a rat pracuje jednocześnie jako alkilator i transalkilator. Schemat takiego rozwiązania procesu przedstawiono na rys. 1. Umiejętność wyz[...]

 Strona 1