Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Niemiec"

ALGORYTMY HEURYSTYCZNE W SYSTEMACH WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ SIECIOWYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.75


  Artykuł porusza problematykę heurystycznych metod wykrywania zagrożeń i ataków w środowisku sieciowym. Autorzy zaproponowali przykładowy algorytm heurystyczny oraz przedstawili jego implementację w popularnym środowisku Snort. Opracowany algorytm umożliwia detekcję potencjalnych zagrożeń na podstawie analizy nagłówków IP. Przeprowadzone testy potwierdzają iż odpowiednio opracowane algorytmy heurystyczne pozwalają na wykrywanie zagrożeń z większym prawdopodobieństwem niż robią to statyczne sygnatury. 1. WSTĘP Rosnąca w szybkim tempie liczba zagrożeń sieciowych to ogromny problem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i firm tworzących oprogramowanie antywirusowe. Coraz częściej można usłyszeć o nielegalnych włamaniach, które skutkują utratą poufności danych, przejęciem zasobów czy poważnymi stratami finansowymi. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele płatnych oraz darmowych rozwiązań, które zabezpieczają stacje klientów przed szkodliwym oprogramowaniem. Obecnie, najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu są programy antywirusowe. Jednak na uwagę użytkowników końcowych zasługują również systemy wykrywania zagrożeń sieciowych, które po prawidłowej konfiguracji mogą wykrywać oraz blokować ataki w czasie rzeczywistym. Oba wspomniane rozwiązania wspierają różne mechanizmy wykrywania zagrożeń - najczęściej bazujące na porównywaniu sygnatur oraz wykrywaniu anomalii. Jednak obecnie coraz bardziej popularnym mechanizmem detekcji zagrożeń staje się heurystyka. Niniejszy artykuł składa się z siedmiu rozdziałów. Początkowe rozdziały opisują współczesne systemy wykrywania zagrożeń, heurystyczne podejście do detekcji ataków oraz popularne środowisko Snort, w którym wykonano praktyczne testy. Następnie opisano opracowany i zaimplementowany algorytm heurystyczny. Wykonane testy algorytmu pozwoliły zweryfikować poprawność działania algorytmu oraz ocenić jego zdolności detekcji zagrożeń. W celach testowych wykorzystano ataki [...]

PROFIL BIOMETRYCZNY UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY I MYSZY KOMPUTEROWEJ BIOMETRIC PROFILE BASED ON KEYSTROKE AND MOUSEDYNAMICS DOI:10.15199/59.2016.8-9.25


  Artykuł opisuje mechanizmy i aplikację generującą profil biometryczny na bazie zachowań użytkownika, jak również wyniki badań dotyczące wykorzystania profilu biometrycznego w procesie uwierzytelniania użytkowników klawiatury i myszy komputerowej. Przedstawione wyniki potwierdzają fakt że można opracować wiarygodny system biometryczny przy użyciu urządzeń, których używamy na co dzień. Abstract: The article describes the application and mechanisms of generating a biometric profile based on user behavior (keystroke and mouse dynamics). Also presents the results of studies on authentication based on this biometric profile. The results confirm the fact that we can create a reliable authentication system based on devices which we use every day. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, biometria, identyfikacja, uwierzytelnianie Keywords: security, biometrics, identification, authentication 1. WSTĘP Ilość sposobów, za pomocą których można rozpoznać użytkownika systemu informatycznego, jest spora i cięgle się powiększa. Żaden z nich nie jest jednak idealny. Stopa błędów, łatwość implementacji oraz inwazyjność - to tylko niektóre z kwestii, które należy rozważyć podczas projektowania mechanizmów uwierzytelniania. Bardzo trudno jest opracować system, który będzie mógł sprawdzić tożsamość tysięcy użytkowników w krótkim czasie. Ponadto istotna jest dokładność urządzenia oraz jego cena. Każdy przeciętny użytkownik komputera używa na co dzień klawiatury i myszy komputerowej. Są to odpowiednie urządzenia do poszukiwań cech charakterystycznych, ponieważ można zebrać za ich pomocą bardzo dużą ilość informacji. Nawet nieskomplikowany program jest w stanie zbudować z nich wiarygodny profil biometryczny. Ta metoda charakteryzuje się niskim kosztem pobierania próbek, gdyż używany jest sprzęt powszechnie dostępny. 2. BIOMETRIA Każdy człowiek ma cechy i zachowania szczególne, niepowtarzalne u innych osób, na podstawie których można go zidentyfikowa[...]

IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW SIECI INTERNET DOI:10.15199/59.2017.8-9.81


  W obecnych czasach korzystanie z serwisów internetowych jest powszechną praktyką. Niestety nie każdy użytkownik jest świadomy jak wiele informacji o swojej tożsamości ujawnia w sieci Internet. Niektóre mechanizmy pobierania danych są jawne i użytkownicy są o nich informowani. Przykładem może być rejestracja klientów w sklepie internetowym. Jednak w wielu przypadkach serwisy internetowe nie powiadamiają użytkowników o analizowaniu prywatnych danych. Taką wiedzę można nabyć np. dopiero po analizie kodu źródłowego strony internetowej. Istnieje bardzo wiele takich mechanizmów, które różnią się między sobą rodzajem zbieranych danych. Jedne koncentrują się na zapisie informacji o używanym sprzęcie, oprogramowaniu oraz czynnościach wykonywanych za ich pomocą jak np. popularny Google Analytics [1]. Z kolei inne analizują i zapisują indywidualne cechy użytkownika. Rozwój technik tworzenia aplikacji internetowych, w szczególności AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML) pozwolił na efektywne wykorzystanie metod rozróżniania osób, w zależności od sposobów w jaki używają klawiatur, myszek komputerowych czy gładzików [2-3]. Dane o ruchach kursora mogą być szybko gromadzone podczas standardowego przeglądania strony internetowej, posiadającej odpowiedni skrypt. Oznacza to, że istnieje szansa identyfikacji osoby odwiedzającej taką stronę, pomimo prób ukrycia tożsamości, np. używając sieci TOR (ang. The Onion Router). Co więcej, mechanizmy te mogą zostać skutecznie ukryte i niewiele osób będzie miało świadomość ich istnienia. Niniejszy artykuł opisuje system, którego zadaniem jest identyfikacja użytkownika odwiedzającego specjalnie przygotowaną witrynę. Składa się ze strony internetowej, skryptów pobierających dane o użytkowniku i zapisujących je w bazie danych oraz programu klasyfikującego osoby na podstawie zebranych od nich informacji o położeniu, akcji i czasie akcji kursora. Założono że program powinien spełnić trzy najważniejs[...]

Applicability of food industry organic waste for methane fermentation Przydatność odpadów organicznych z przemysłu spożywczego w procesie fermentacji metanowej DOI:10.15199/62.2017.3.38


  Wastes from broccoli and carrot processing and solid fractions of their fermentation were studied for elementary compn. The contents of N in the solids from MeH fermentations were higher than in the natural fertilizers. The contents of other elements (including the heavy metals) did not exceed their contents in the natural fertilizers. Therefore, the digestates can be used for fertilizing in agriculture. Poddano analizie odpady z brokułów i marchwi oraz poferment pochodzący z fermentacji metanowej tych odpadów. W próbkach oznaczono zawartość makroelementów (Ca, P, Na, K, S i Mg) oraz pierwiastków śladowych (Cu, Zn, Fe i Mn, Cr, Ni, Pb i Cd, Sr i B). W pofermentach stwierdzono bardzo duże zawartości azotu. Zawartości pierwiastków w surowych odpadach przed procesem fermentacji były znacznie większe niż w pofermentach. Zawartości badanych makroelementów w pofermentach (szczególnie N i S) wskazują na ich dobrą jakość z punktu widzenia przeznaczenia na cele nawozowe. Zawartości mikroelementów w badanych pofermentach są mniejsze niż spotykane w nawozach naturalnych. Zawartości mikroelementów w pofermentach były klikakrotnie większe niż w odpadach surowych. Ich ilości nie przekraczały jednak dopuszczalnych wartości dla nawozów organicznych. Zagospodarowanie odpadów z przemysłu spożywczego stanowi ważny problem. Pomimo że zawierają one znaczne ilości materii organicznej oraz makroelementów, w dalszym ciągu znaczna ich część jest utylizowana w sposób nieracjonalny. Najczęściej wykorzystywaną metodą utylizacji tych odpadów jest składowanie lub odprowadzanie w postaci ciekłej do oczyszczalni ścieków. Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz substytutu nawozów naturalnych na obszarach o niskim pogłowiu zwierząt zwraca uwagę na potencjał tych odpadów w zakresie pozyskiwania energii oraz nawożenia. Wykorzystanie tych odpadów do produkcji biogazu, a następnie wykorzystanie uzyskanego pofermentu do nawożenia może sta[...]

Zgazowanie odpadów z przemysłowego przetwórstwa karpia DOI:10.15199/62.2017.11.12


  Odzysk energii z odpadów jest strategicznym elementem gospodarki odpadami współczesnego świata i jest nieodłącznym ele 2276 96/11(2017) biogazu na cele energetyczne, najistotniejszym jego składnikiem jest metan, natomiast pozostałe gazy stanowią balast, pogarszając walory użytkowe produktu finalnego z fermentacji metanowej8-10). Podczas powstawania biogazu z materii organicznej najpierw zachodzi w fermentorze faza hydrolizy. Jest to rozkład białek, tłuszczów oraz węglowodorów przy współudziale zewnątrzkomórkowych enzymów. Białka ulegają hydrolizie do aminokwasów, wielocukry do cukrów prostych, a tłuszcze do alkoholi wielowodorotlenowych i kwasów tłuszczowych. Po fazie hydrolizy następuje faza acidogenna, w której zachodzi rozkład produktów hydrolizy do krótkołańcuchowych kwasów organicznych. Następnym etapem jest faza acetogenna, podczas której odpowiednie gatunki bakterii przetwarzają wyższe kwasy organiczne do kwasu octowego, ditlenku węgla i wodoru. Czwartym etapem zachodzącym w fermentorze jest faza metanogenna. To produkcja metanu przez bakterie metanowe. W tej fazie powstaje metan z octanów lub alkoholi, przy czym ok. 30% metanu powstaje w wyniku redukcji ditlenku węgla wodorem. Celem badań było określenie ilości oraz jakości wydzielanego biogazu podczas fermentacji metanowej podłoży skomponowanych na bazie odpadów przemysłowych powstałych podczas filetowania karpia na cele wędzarnicze. W badaniach do określenia ilości wydzielanego biogazu wykorzystano statyczną fermentację metanową. W zależności od składu ilościowego i jakościowego związków budujących materię organiczną poddawaną fermentacji, efektywność tego procesu jest zróżnicowana. Optymalizacja procesu związana jest ze zwiększaniem ilości węgla poddawanego procesowi metanogenezy10). Aby proces metanogenezy mógł zachodzić sprawnie i efektywnie, materiał poddany fermentacji musi charakteryzować się odpowiednimi właściwościami, wśród których najważniejszy jest stosu[...]

Wykorzystanie żużla z termicznego przekształcania odpadów komunalnych na cele betoniarskie DOI:10.15199/62.2019.7.14


  Gospodarka odpadami komunalnymi stale się rozwija. Oczekuje się1), że w skali całego świata tempo wytwarzania komunalnych odpadów stałych do 2025 r. wzrośnie do 2,2 mld t/r. W Polsce powstają spalarnie odpadów, które podczas termicznej obróbki unieszkodliwiają odpady komunalne, wytwarzając przy tym energię elektryczną i cieplną. Niestety, procesowi towarzyszy również wytwarzanie żużla, który stanowi ok. 30% masy odpadów wejściowych. Żużel pochodzący z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest odpadem o kodzie 19 01 12. Zagospodarowanie takiego materiału stanowi problem, gdyż jego skład jest zmienny, a uwarunkowania prawne nie są dokładnie sprecyzowane2, 3). Wzrasta zatem zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Powodem tego jest wzrost zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego i zmiany klimatu. Do tego dochodzą nałożone przez Unię Europejską wymogi prawne dotyczące zwiększenia w Polsce udziału źródeł niekonwencjonalnych w końcowym zużyciu energii4). Dotyczy to m.in. odpadów komunalnych, które mimo że są powszechnie uważane za zanieczyszczenia, stanowią potencjalne źródło energii ze względu na swój skład morfologiczny. Z upływem lat wzrasta w nich udział frakcji wysokoenergetycznej, co umożliwia wytwarzanie większej ilości energii. Tę energię pozyskuje się podczas termicznego przekształcania odpadów, któremu towarzyszy wytwarzanie energii cieplnej oraz elektrycznej5-7). W literaturze opisano rozwiązania wskazujące, że model gospodarki odpadami może być zrównoważony, a więc uwzględniające aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne8-10). Problem pojawia się przy zagospodarowaniu pozostałości po termicznym przekształceniu odpadów11, 12). Do pozostałości tych należą żużle i popioły, o zmiennym składzie, często zawierające metale ciężkie. W wielu państwach europejskich wykorzystuje się je w budownic98/ 7(2019) 1105 Prof. dr hab. Maciej KUBOŃ w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnict[...]

Ocena składu chemicznego glonów brunatnych z antropogenicznie przekształconych rejonów Morza Czarnego w kontekście możliwości wytwarzania z nich nawozów DOI:10.15199/62.2019.8.10


  Usuwanie biomasy ze zbiorników wodnych jest z reguły korzystne, zwłaszcza z akwenów o podwyższonej trofii1). Specyfika funkcjonowania zbiorników wodnych jest związana ze stałym dopływem pierwiastków biogennych oraz mikroelementów z obszaru zlewni. Wynikiem tego procesu jest zwiększanie trofii akwenu, czego bezpośrednim skutkiem jest intensyfikacja produkcji pierwotnej oraz powstawanie w obrębie czaszy zbiornika znacznych ilości autochtonicznego materiału organicznego. Obecnie na wielu obszarach obserwuje się zbyt wysoki poziom eutrofizacji zbiorników, zwłaszcza na terenach przybrzeżnych. Oprócz Samples of algae taken from the sea water near urban areas as well as rural areas were mineralized at 450°C and treated with HNO3 soln. to det. their elemental compn. The place of sampling did not affect on their chem. compn. High content of N, K and Ca and low content of heavy metals in the tested samples indicated their usefulness in agriculture as fertilizers. Przeprowadzono analizę i ocenę możliwości wytwarzania nawozów organicznych z makroglonów pozyskiwanych z rejonów Morza Czarnego o podwyższonej antropopresji. Do badań wykorzystano glony Cystozeira barbata pobrane z 3 punktów badawczych zlokalizowanych w rejonie Warny oraz 3 punktów zlokalizowanych w rejonie Burgas. W biomasie oznaczono zawartość makroelementów, mikroelementów oraz metaaUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; bPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Marcin Niemieca,*, Jakub Sikoraa, Anna Szeląg-Sikoraa, Maciej Kubońa, Joanna Stuglikb, Monika Komorowskaa Evaluation of a possibility of producing fertilizers based on brown algae from anthropogenically transformed regions of the Black Sea Ocena składu chemicznego glonów brunatnych z antropogenicznie przekształconych rejonów Morza Czarnego w kontekście możliwości wytwarzania z nich nawozów DOI: 10.15199/62.2019.8.10 Dr inż. Jakub SIKORA w roku 2004 ukończył stud[...]

Określenie potencjału biogazowego masy odpadowej z przetwórstwa skór DOI:10.15199/48.2017.12.40

Czytaj za darmo! »

Ochrona środowiska przyrodniczego jest głównym celem wielu spotkań, wykładów czy konferencji. Narastające zanieczyszczenie powietrza w całej Polsce, jest powodem powstania różnych problemów, chorób i motywacją a nawet koniecznością do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań które pomogą dbać o środowisko i jakość powietrza którym oddychamy. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, do wytwarzania energii elektrycznej czy np. ciepłej wody użytkowej przy użyciu rozwiązań dużo mniej inwazyjnych dla środowiska niż tradycyjne już przestarzałe piece węglowe i inne paleniska produkujące ogromną ilość zanieczyszczeń. Oprócz kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych albo wiatraków jednym ze źródeł energii odnawialnej są biogazownie a konkretnie produkowany w nich biogaz [1]. Biogaz jest mieszaniną gazów powstających w procesie biologicznym, występującym zarówno naturalnie jak i przy pomocy człowieka. w przyrodzie mamy z nim do czynienia np. w żwaczach przeżuwaczy, na dnie mórz czy na torfowiskach, natomiast człowiek może wyprodukować go w biogazowniach, które są potocznie zwanymi betonowymi krowami ze względu na zasadę działania która jest zbliżona do tej występującej u zwierząt [2]. Proces fermentacji odbywa się w środowisku beztlenowym, przy odpowiedniej temperaturze i przy określonej wilgotności, taki gaz składa się głownie z metanu i dwutlenku węgla w proporcjach około dwóch do jednego. Oprócz tego znajdują się śladowe ilości innych związków takich jak siarkowodór, amoniak czy wodór które również powstają w procesie produkcji natomiast są traktowane jako zanieczyszczenia czy substancję nie pożądane [3]. Biogaz zanim zostanie wykorzystany jako paliwo do generatorów produkującyvh energię elektryczną, musi zostać oczyszczony. Zawartość siarkowodoru mogła by doprowadzić do korozji silnika co niosło by za sobą wielkie konsekwencje zarówno związane z przestojem biogazowni jak i z dużymi stratami finansowymi, dlatego oczyszczanie [...]

 Strona 1