Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENA SEKUTOWICZ"

Katalityczny rozkład podchlorynu sodowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania rozkładu podchlorynu sodowego w obecności różnych katalizatorów. Stwierdzono, że w procesie prowadzonym wobec katalizatora niklowo-żelazowego w zawiesinie można uzyskać w stosunkowo krótkim czasie (ok. godziny) stopień rozkładu wynoszący ponad 99,5%. Określono również wartości czasu połowicznego rozkładu podchlorynów zachodzącego w obecności katalizatorów kobaltowo-kobaltawego, niklawego oraz niklawo-żelazowego osadzonych na nośniku glinowo-magnezowym. Wynosiły one od 5,63 do 6,48 g min/cm3. Katalityczny moizikład podchlorynów jest jednym ze sposobów unieszkodliwiania odpadowego chloru. Gaz ten jest pochłaniany w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego, a powstający w wyniku tej reakcji podchloryn sodowy można następnie rozłożyć katalitycznie zgodnie z reakcją: 2NaC O —>2NaCJ -f-02. Otrzymany roztwór chlorku sodowego, po oddzieleniu od katalizatora, może być wykorzysty wany np. w procesie elektrolizy. Metody katalitycznego rozkładu podchlorynów omówiono szczegółowo w publikacji opartej na przeglądzie literatury A). Wykorzystując zawarte tam informacje, badano rozkład NaClO na katalizatorze w zawiesinie oraz na katalizatorach osadzonych na nośnikach. Stosowany w badania eh podchloryn sodowy pochodził z Zakładów Azotowych we Włocławku, które są zainteresowane problemem unieszkodliwiania odpadowego chloru. Badaniom przedstawionym w niniejszej pracy poddano katalizatory nadające się do ewentualnego wykorzystania w przemyśle, a nie opisane szczegółowo w literaturze. Część doświadczalna Gokhale’a i Franka (obie krzywe ilustrują stopień rozkładu osiągnięty po godzinie trwania procesu). Tabela 1. Rozkład podchlorynu sodowego na katalizatorze NiCl2—FeCl3 w zawiesinie*) Numer próby Temperatura [°C] pH Czas reakcji [min] Stopień rozkładu OCl^ [%] 30 .49,72 1 25 10,75 60 49,86 120 60,87 30 87,5 2 25 11,75 60 94,86 120 98,82 15 74,90 3 25 12,25 30 86,80 60 97,09 120 99,71 30 4[...]

Otrzymywanie salmiaku metodą zasadową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zasadową metodę krystalizacji salmiaku z roztworu pokarbonizacyjnego otrzymywanego podczas produkcji sody. Przed krystalizacją i oziębieniem do roztworu dodaje się amoniak, który zobojętnia jony HCO- 3 . Powstały w roztworze węglan amonu oraz niska temperatura ułatwiają krystalizację salmiaku. oncepcję otrzymywania salmiaku1) nazwano metodą zasadową2,3). W metodzie tej jony H[...]

 Strona 1