Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Zięba"

Wpływ sposobu wytwarzania octanu skrobiowego na jego amylolizę


  Wytworzone poprzez acetylację skrobi retrogradowanej preparaty skrobi opornej RS4 charakteryzowały się znacznie większą opornością na działanie amyloglukozydazy (4-α-Dglukan- glukanohydrolazy) niż analogicznie wytworzone modyfikaty z naturalnej skrobi ziemniaczanej. Rozwinięta poprzez fizyczną modyfikację powierzchnia skrobi retrogradowanej była przyczyną większej podatności tej skrobi na acetylowanie oraz wpłynęła na odmienny w odniesieniu do skrobi naturalnej stosunek podstawienia przy 3. i 6. atomie węgla. Prawdopodobną przyczyną znacznej oporności skrobi retrogradowanej acetylowanej jest połączenie oporności skrobi RS3 (skrobia retrogradowana) i oporności skrobi RS4 (skrobia modyfikowana), która jest spowodowana względnie wysokim stopniem podstawienia resztami kwasu octowego przy 3. atomie węgla, co utrudniało hydrolizę przez amylazę sąsiadującego wiązania 1,4-glikozydowego. Native starch was retrograded and acetylated with Ac2O to prep. products resistant to hydrolysis with amyloglucosidase. The achieved resistance was explained by a high degree of acetylation on the 3rd C atom. Skrobia zawarta w pożywieniu jest głównym źródłem energii dla organizmu człowieka. Uchodzi ona za związek łatwo ulegający hydrolizie do glukozy pod wpływem enzymów trawiennych. W rzeczywistości niektóre formy skrobi nie ulegają całkowitemu scukrzeniu i przechodzą do jelita grubego stając się źródłem węgla dla bytującej tam mikroflory. Odporna na trawienie skrobia nazwana jest skrobią oporną RS (resistant starch)1). W organizmie człowieka pełni ona funkcję prozdrowotną. W procesie fermentacji zachodzącym w jelicie grubym powstają wodór, ditlenek węgla, metan, a także krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (octowy, propionowy, masłowy). Kwasy te odgrywają istotną rolę w zapobieganiu powstawania raka jelita grubego i odbytu oraz obniżają pH środowiska, co utrudnia bytowanie patogenów w okrężnicy. Skrobia RS wraz z błonnikiem pokarmowym absorb[...]

 Strona 1