Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Podraza"

Urea-hydrogen peroxide complex as an efficient and ecological oxidant. Kompleks mocznikowo-wodoronadtlenkowy jako efektywny i ekologiczny czynnik utleniający w syntezie organicznej


  A review, with 54 refs. Współczesny przemysł kładzie coraz większy nacisk na stosowanie tzw. zielonych technologii, które ograniczają stosowanie substancji toksycznych, przyczyniających się do zanieczyszczania środowiska naturalnego. Odpady, to nie tylko zużyte wyroby, ale także produkty uboczne procesów produkcji nowych wyrobów. Stąd też uzasadniona presja ekologów na wdrażanie nowych "czystych" technologii, które nie pozostawią produktów ubocznych trudnych do utylizacji. Szczególnie podatne na powstawanie produktów ubocznych są przemysłowe procesy wprowadzania atomów tlenu do cząsteczek organicznych. Podatność ta wynika z dużej liczby konkurencyjnych reakcji, składu nośników tlenu oraz z dużej ilości ciepła uwalnianego w wyniku reakcji z tlenem. Dostępne nośniki tlenu (czynniki utleniają-ce) mają najczęściej postać roztworów (jest nim także powietrze), a co za tym idzie produktem ubocznym są także substancje balastowe wprowadzane z tlenem. Każde zaburzenie temperatury utleniania (a często są to procesy wielkotonażowe) prowadzi do zwiększenia zużycia surowców i pogorszenia selektywności reakcji a więc do zwiększenia ilości wprowadzanego balastu oraz niepożądanych produktów reakcji konkurencyjnych lub następczych. Poszukiwania czystych ekologicznych technologii utleniania zmierzają w kierunku zastąpienia słabo reaktywnego tlenu powietrza bardziej aktywnymi utleniaczami o wysokiej ocenie ekologicznej (zależy ona nie tylko od ilości powstających produktów ubocznych ale przede wszystkim od ich wpływu na środowisko), zmniejszenia ilości pomocniczych rozpuszczalników wprowadzanych do procesów, zagospodarowania lub utylizacji produktów ubocznych oraz opracowania stabilnych warunków procesu utleniania poprzez zagwarantowanie efektywnego odbioru ciepła reakcji i dobór katalizatorów, odpornych na krótkotrwałe lokalne przegrzania. Z rozważań tych wynika, że poszukiwany jest taki utleniacz, który nie [...]

 Strona 1