Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Sreńscek-Nazzal"

Mikroporowate pianki węglowe do adsorpcji CO2 otrzymywane z nanosfer węglowych DOI:10.15199/62.2020.1.7


  Obecnie bardzo intensywnie poszukuje się nowych sposobów zastosowania CO2 i CH4 jako surowców do syntezy użytecznych produktów, takich jak metanol z CO2 1), metanol lub formaldehyd z CH4 2-4), wodór z CH4 5, 6) oraz nanomateriały węglowe z CH4 7, 8).Emisja ditlenku węgla spowodowana jest głównie spalaniem paliw kopalnych (będących źródłem energii elektrycznej), transportem samochodowym oraz ogrzewaniem gospodarstw domowych9). Wiele badań poświęcono technikom adsorpcyjnym, które uważa się obecnie za bardzo obiecujące. Opisano różne adsorbenty, które znalazły zastosowanie w wychwytywaniu CO2, np. materiały węglowe10-15), zeolity16), struktury metaloorganiczne17), porowate polimery18), jak również nanomateriały węglowe19). Materiały węglowe, aktywowane różnymi metodami znalazły bardzo szerokie zastosowania szczególnie w adsorpcji15, 20-25), ale również w katalizie26-28). W ostatnich latach zainteresowania wielu badaczy dotyczyły sfer węglowych29-31) i ich różnych zastosowań. Takie sfery węglowe mogą być aktywowane podobnie jak węgle aktywne i analogicznie mogą być użyte jako adsorbenty21-23, 31), w tym m.in. jako adsorbenty CO2 32-40). Sfery węglowe wytwarzano głównie metodą Stöbera, prowadząc reakcję rezorcyny z formaldehydem w roztworze wodno-alkoholowo- -amoniakalnym w warunkach hydrotermalnych w temp. 100°C32). Następnie karbonizowano je w temp. 400-800°C w strumieniu azotu i aktywowano za pomocą CO2 w temp. 850°C. Najwyższa adsorpcja CO2 na tak otrzymanym materiale wynosiła 8,05 mmol/g pod ciśnieniem 1 bar w temp. 0°C, a 4,40 mmol/g w temp. 25°C. Stosując metodę Stöbera zmodyfikowaną przez dodanie do mieszaniny reakcyjnej tetraetoksysilanu lub koloidalnej krzemionki otrzymano nanosfery węglowe, z których templaty usuwano w 60°C stosując roztwór KOH33) (3 mol/dm3). Aktywacja była prowadzona, jak to opisano poprzednio w literaturze32). Pod ciśnieniem 1 bar najwyższa adsorpcja CO2 w temp. 0°C wynosiła 7,8 mmol/g, a 4,0 mmo[...]

Energetyka wodorowa, szanse i zagrożenia. Proces katalitycznego spalania wodoru na katalizatorze kobaltowym

Czytaj za darmo! »

Proces utleniania wodoru w obecności katalizatorów przebiega w niskich temperaturach z odpowiednią intensywnością. W pracy omówiono układ przeznaczony do utleniania wodoru oraz przedstawiono katalizatory kobaltowe o dużej aktywności i odporności na przegrzanie, stosowane w tej metodzie. Właściwości fizykochemiczne katalizatorów badano z użyciem metod instrumentalnych: BET, XRD, ICP. Otrzym[...]

Otrzymywanie bezpostaciowego hydroksofosforanu amonu i glinu


  Opracowano sposób otrzymywania amorficznych hydroksofosforanów(V) amonu i glinu. Na podstawie statystycznej oceny zaplanowanych badań określono parametry procesu, w którym można otrzymać tego typu materiały o oczekiwanych właściwościach fizykochemicznych (skład chemiczny, powierzchnia właściwa, liczba olejowa). Amorphous Al(n-x)(NH4)3(1-x)(PO4)n-y(OH)3(1-y) (n = 1 or 2, x > 0, y ≤ 1) hydrate was prepd. by reaction of (NH4)3PO4, Al2(SO4)3 and aq. NH3 according to exptl. design, filtered off, dried and studied for chem. compn., sp. surface and oil absorption no. The product met the quality requirements for inorg. pigments. Związki fosforu w 80% wykorzystuje się w produkcji nawozów mineralnych, w 12% w wytwarzaniu detergentów, w 5% jako dodatki do pasz, a tylko w 3% w innych działach gospodarki1). Do innych zastosowań związków fosforu należy wykorzystanie ich m.in. w produkcji szkła i ceramiki, proszków do pieczenia, jako środków do uzdatniania wody, impregnacji drewna, jako dodatków stabilizujących do żywności, pigmentów, środków przeciwpalnych lub ograniczających palenie i preparatów antykorozyjnych. Do niedawna do najczęściej stosowanych pigmentów mających dobre właściwości antykorozyjne należały minia ołowiowa (mieszanina tlenków ołowiu(II) i (IV)) i chromian(VI) cynku. Ze względów ekologicznych związki te są wycofywane z tych zastosowań. Innymi pigmentami nadającymi powłokom właściwości antykorozyjne są borany, molibdeniany, ferryty, pył cynkowy oraz fosforany2). Fosforany stanowią znaczną grupę pigmentów antykorozyjnych przyjaznych dla środowiska. Dzieli się je m.in. na pigmenty I, II i III generacji3). Wśród pigmentów fosforanowych I generacji największe znaczenie ma fosforan(V) cynku4). Uważa się jednak, że ma on gorsze właściwości antykorozyjne niż chromian(VI) cynku. Stwierdzono, że wprowadzenie anionu molibdenowego korzystnie wpływa na podwyższenie skuteczności działania pigmentów fosforanowych4, 5). Skutecz[...]

 Strona 1