Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Alexander Shyichuk"

Alkaline calcium carbonate from soda production. Composition and proposal of use. Alkaliczny węglan wapnia z produkcji sody. Skład i propozycja wykorzystania


  Distillery waste lime (a by-product from the Solvay soda process) was studied for CaCO3 content (above 90% by mass) and for amorphous Ca(OH)2 one and used for pptn. of PO4 3- ions from aq. solns. The orthophosphate content was decreased from 100 mg/L down to below 5 mg/L after 90 min long treatment. The lime stored for 2 yr was less efficient than the fresh one. Wielotonażowy odpad z produkcji sody metodą Solvaya, jakim jest wapno posodowe, scharakteryzowano metodami miareczkowania alkacymetrycznego, FTIR, XRD oraz TGA. Ustalono, że podstawowymi składnikami wapna posodowego są węglan wapnia (powyżej 90%) oraz amorficzny wodorotlenek wapnia, zawartość którego z upływem czasu maleje w nieznacznym stopniu. Wykazano możliwość zastosowania wapna posodowego jako czynnika efektywnie usuwającego jony fosforanowe z roztworów wodnych. Zbadano kinetykę oraz wydajność wytrącania fosforanów wapnia za pomocą wapna posodowego, a także określono zmiany pH w tym procesie. Stwierdzono, że na skutek przechowywania wapna posodowego przez 2 lata jego aktywność względem fosforanów ulega obniżeniu co najmniej 2-3-krotnie.Produkcja sody z kamienia wapiennego metodą Solvaya prowadzi do powstawania dużych ilości odpadów. Za najbardziej uciążliwe dla środowiska uważa się wapno posodowe (WP), które jest produktem ubocznym destylacji amoniaku i zawiera w swoim składzie węglan wapnia oraz wodorotlenek wapnia. W zakładach produkcyjnych Janikosoda oraz Soda Mątwy należących do spółki Soda Polska Ciech powstaje ok. 250 tys. t (w suchej masie) tego odpadu rocznie. WP częściowo znajduje zastosowanie w rolnictwie jako materiał do odkwaszania gleby, ale większość jest składowana w osadnikach o dużej powierzchni, które są dobrze widoczne na zdjęciach satelitarnych1). Wstępne badania wykazały, [...]

Industrial cationic starch as a flocculant in technology of water clarification. Przemysłowa skrobia kationowa jako flokulant w technologii oczyszczania wody


  Cationic starch was added to a kaolin suspension (4 g/L) flocculated with Fe2(SO4)3 and Al polychlorides as com. coagulants. The flocculation effectiveness of the starch increased markedly in presence of Fe3+ and Al3+ ions. Skrobia kationowa jest produktem w pełni biodegradowalnym i potencjalnie może zastąpić flokulanty syntetyczne w technologii oczyszczania wody. Zbadano właściwości flokulacyjne ziemniaczanej skrobi kationowej Borcet SZ 2000 (charakteryzującej się stopniem podstawienia 0,18-0,20) w obecności handlowych koagulantów: PIX-123 (siarczan(VI) żelaza(III)) oraz PAX-XL19 (polichlorek glinu). Stwierdzono, że efektywność flokulacyjna skrobi kationowej wyraźnie wzrasta w obecności jonów Fe3+ i Al3+. Dla modelowej zawiesiny kaolinu (4 g/dm3) określono optymalne dawki koagulantów oraz flokulanta wynoszące 0,05% i 0,225% (PIX+Borcet) oraz 0,005% i 0,225% (PAX+Borcet) w stosunku do masy kaolinu. Wykazano, że przedawkowanie koagulantów może prowadzić do obniżenia wydajności procesu sedymentacji zawiesiny. Skrobia kationowa znana jest jako środek pomocniczy do sklejania i odwadniania włókien celulozowych w produkcji papieru1, 2). W ostatnich latach skrobię kationową, będącą polimerem o właściwościach biodegradowalnych, badano także pod kątem jej działania flokulacyjnego3- 10). Oznaczenie aktywności flokulacyjnej biopolimerów stwarza możliwość stosowania ich w charakterze zamienników polimerów syntetycznych w procesach oczyszczania wód i ścieków. W koloidalnych zawiesinach naturalnych znaczną część fazy stałej stanowią cząstki minerałów ilastych. Zazwyczaj posiadają one powierzchniowy ładunek ujemny, powstający wskutek izomorficznej zamiany atomów krzemu na atomy glinu w sieci krystalicznej glinokrzemianów. Dodatnio [...]

Waste calcined limestone from soda production as effective aid for removal of phosphate ions. Odpadowy kalcynowany kamień wapienny z produkcji sody jako efektywny środek do usuwania jonów fosforanowych


  Calcined limestone waste from soda prodn. was studied by IR spectroscopy, X-ray diffraction and thermogravimetry and used for pptn. of phosphate ions from aq. solns. At the waste-to-phosphate ratio 1:1 (by mass), the phosphate ion concn. was decreased from 100 mg/L down to 4-9 mg/L. After 2 yr. long storage of the limestone, it lost about 16% of the free lime. W procesie produkcji sody metodą amonowo- sodową (metodą Solvaya) powstaje wielotonażowy odpad, jakim jest tzw. przepał kamienia wapiennego. Widmo w podczerwieni, dyfraktogram rentgenowski oraz krzywa termograwimetryczna wskazują, że jego podstawowe składniki to węglan wapnia (13%) oraz wodorotlenek wapnia (74%), który z upływem czasu ulega stopniowej konwersji do węglanu. W zawiesinie wodnej wodorotlenek wapnia częściowo rozpuszcza się powodując alkalizację roztworu porównywalną z działaniem wapna technicznego (pH>12). Dzięki temu przepał kamienia wapiennego jest materiałem wydajnie usuwającym jony fosforanowe z roztworów wodnych, zapewniając skuteczność podobną do uzyskiwanej przy pomocy wapna technicznego. Fosfor jest ważnym pierwiastkiem biogennym, lecz trafiając do środowiska w nadmiernych ilościach na ogół powoduje eutrofizację zbiorników wody słodkiej. Do usuwania jonów fosforanowych z roztworów wodnych można stosować rozmaite metody, w tym procedury biologiczne oraz fizykochemiczne1, 2). W technologii oczyszczania wód najczęściej wykorzystywane są metody adsorpcji oraz strącania. Jako tanie i łatwo dostępne sorbenty mogą być stosowanie m.in. minerały naturalne po minimalnej modyfikacji: dolomit3, 4), kalcyt5, 6) oraz getyt7). Proponowane są też liczne sorbenty sztuczne, takie jak modyfikowane glinki8, 9), aktywowany tlenek glinu10), szlam cementowy11), odpadowy szlam czerwony12), saponifikowane resztki pomarańczy13). Z[...]

 Strona 1