Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Karońska"

Kinetyczne badania sorpcji wody w chemicznie i termicznie utwardzanych tworzywach akrylanowych do protez zębowych DOI:10.15199/62.2019.6.25


  Stosowane w protetyce stomatologicznej poliakrylany są termoi chemoutwardzalnymi tworzywami sztucznymi cechującymi się małą wytrzymałością zmęczeniową oraz stosunkowo dużym skurczem polimeryzacyjnym. Pomimo to, szeroka dostępność tych tworzyw, łatwość kształtowania, barwienia oraz odporność na działanie kwasów zapewniły im szerokie zastosowanie w protetyce stomatologicznej1, 2). Proces utwardzania tych żywic zachodzi pod wpływem takich czynników, jak tlen, woda, ciepło oraz promieniowanie. W fazie wstępnej polimeryzacji żywica akrylanowa przechodzi przez fazę piasku, nitek do fazy ciasta, a właściwa polimeryzacja termiczna zachodzi w temp. 60-65°C. Obecnie producenci dążą do uproszczenia procesu polimeryzacji, oferując coraz lepsze, bardziej stabilne materiały do wykonawstwa protez ruchomych3-5). Dostępne w literaturze wyniki badań wykazują, że termoutwardzalne żywice akrylanowe, polimeryzowane zgodnie z zaleceniami producentów, słabiej chłoną wodę. Otrzymane odmienne wyniki mogą być związane ze zmianami w składzie analizowanych żywic akrylanowych oraz metodologii zastosowan[...]

Ocena stopnia pochłaniania wody przez wybrane rodzaje żywic acetalowych


  Materiałom do wykonywania protez ruchomych stawia się coraz wyższe wymagania. Celem pracy było określenie sorpcji wody w wybranych żywicach acetalowych. Wszystkie badane materiały cechowały się sorpcją wody, która największa była w pierwszej dobie, a później ulegała stabilizacji. Acetal T.S.M. oraz Dur Acetal miały zdecydowanie lepsze parametry od pozostałych 2 badanych tworzyw. Four com. acetal resins were studied for H2O sorption at 37°C for 24 h to 3 months by detn. of mass increase. The sorption intensity was highest during the first 24 h of the contact of the resin with H2O. Some differences in the sorption capacity were observed. Jedną z cech materiałów stosowanych w uzupełnianiu braków zębowych powinna być odporność na wchłanianie wody1), bowiem może ona mieć wpływ na zmianę struktury wewnętrznej uzupełnienia protetycznego oraz prowadzić do jego zmian kolorystycznych. Badania wykazały, że stabilność kolorystyczna ze względu na coraz wyższe wymagania estetyczne pacjentów powinna być istotną właściwością materiałów stosowanych do protetycznej rekonstrukcji braków zębowych2-4). Niekorzystne oddziaływanie płynów w jamie ustnej jest związane zarówno ze zmianami pH śliny, jak również z rodzajem spożywanych pokarmów5-7). Badania przeprowadzone przez Frączak i współpr.6) wykazały, że żywica acetalowa pod wpływem kwaśnego odczynu sztucznej śliny ulega rozjaśnieniu, natomiast odczyn zasadowy powoduje jej przyciemnienie. Wykonane przez Arikan i współpr.8) badania porównawcze stopnia pochłaniania[...]

Kinetic studies on water sorption on some chemically cured acrylic resin Kinetyczne badania sorpcji wody w chemicznie utwardzanych żywicach akrylanowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1155


  Three com. polyacrylic resins for dentistry were polymerized at 23-55°C under 2 bar in presence of H2O and studied for H2O sorption by storing in distd. H2O at 37°C for 1 month. The H2O intake increased during the expts. and reached 6.41-15.74%. The differences between resins were statistically significant. Badano sorpcję wody przez utwardzane chemicznie żywice akrylanowe stosowane w dentystyce do wykonywania napraw i podścieleń płyt protez ruchomych. Badania wykazały, że po miesięcznej inkubacji w wodzie najwyższą sorpcję wykazywały materiały ProBase i Meliodent. Żywica Selecta wykazywała mniejszą zdolność pochłaniania wody. Używane w stomatologii żywice akrylanowe (PMMA) najczęściej są konfekcjonowane w postaci proszku (polimer) i płynu (monomer), lub w postaci fabrycznie przygotowanych kapsuł1-3). Proces polimeryzacji dentystycznych PMMA zachodzi pod wpływem temperatury (żywice termoutwardzalne), światła (żywice światłoutwardzalne) lub reakcji chemicznej (żywice chemoutwardzalne)2). Ten ostatni rodzaj polimeryzacji jest wykorzystywany podczas naprawy protez zębowych, podścielania, rebazacji oraz wykonawstwa protez częściowych i całkowitych metodą wtryskową lub wlewową2). Główną wadą tworzyw chemoutwardzalnych jest wysokie resztkowe stężenie monomeru, niska wytrzymałość mechaniczna, mała stabilnoś[...]

Effect of methyl metacrylate on the bond strength between denture base and acrylic teeth Wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia płyty protezy z zębami akrylowymi DOI:10.15199/62.2015.1.14


  Me metacrylate was applied onto an artificial acrylic teeth base attached then to denture base and polymerized at 50°C and 4 bar for 15 min. The bonds were studied for shearing strength and fracture type. The application of Me metacrylate resulted in threefold increase in the shearing strength value and a small decrease in no. of adhesive fractures. Określono wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia sztucznych zębów akrylanowych z tworzywem płyty protezy. Badania wykazały, że monomer zaaplikowany na powierzchnię zęba sztucznego przed przeprowadzonym procesem polimeryzacji przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędzy analizowanymi materiałami.Utrzymanie zębów w płycie protezy ruchomej jest zależne od materiału z którego wykonany jest ząb, sposobu przygotowania powierzchni zęba, rodzaju żywicy akrylanowej użytej do wykonania płyty protezy oraz procesu polimeryzacji1-3). Zęby używane do wykonania protez zębowych to głównie zęby akrylanowe, które mają zdolność adhezyjnego łączenia z płytą protezy3). Pomimo tego oddzielenie zębów od płyty protezy, zwłaszcza w odcinku przednim łuku zębowego, ma miejsce w 22-30% przypadków4). Jednym ze sposobów uzyskania lepszego połączenia substratów jest mechaniczne przygotowanie powierzchni zęba i poprzez wytworzenie mikroretencyjnych zagłębień zwiększenie rzeczywistej powierzchni kontaktu pomiędzy st[...]

Effect of water environment on diametral tensile strength of composite materials used in dentistry Wpływ środowiska wodnego na średnicowe naprężenie rozciągające materiałów kompozytowych stosowanych w stomatologii DOI:10.15199/62.2015.11.26


  Eight com. composite materials used for temporary fixed dentures or for filling cavities in hard tooth tissues were studied for H2O sorption capacity and its effect on the diametral tensile strength. The water sorption was 1.17- 18.4%. The mainly substantial increase in the strength was obsd. in all cases after the sorption. Określono wpływ środowiska wodnego na średnicowe naprężenie rozciągające (DTS) materiałów kompozytowych stosowanych do wykonywania tymczasowych protez stałych lub do wypełniania ubytków w tkankach twardych zęba. Badania wykazały, że wszystkie poddane ocenie materiały (poza żywicą Visalys Temp) po przechowywaniu w środowisku wodnym przez 1 tydzień wykazywały istotny wzrost wartości DTS, przy jednoczesnym zróżnicowanym stopniu chłonięcia wody wynoszącym 1,17-18,43%. Uzupełnienia tymczasowe są ważnym elementem warunkującym wykonanie zadowalającej pod względem funkcjonalnym i estetycznym protezy stałej1). Zarówno dla lekarza, jak i pacjenta czynnikami niezwykle istotnymi podczas wyboru materiału służącego do wykonawstwa protez tymczasowych są łatwość zastosowania, odporność na złamania, stabilność koloru, wytrzymałość mechaniczna oraz niska temperatura polimeryzacji2, 3). Tworzywa stosowane do wykonania uzupełnień czasowych pod względem sposobu polimeryzacji mogą być chemoutwardzalne, światłoutwardzalne oraz o mieszanym sposobie wiązania chem[...]

The effect of polymerization and acrylic resin type on durability of repaired removable denture elements. A laboratory note Wpływ sposobu polimeryzacji i rodzaju tworzywa akrylanowego na wytrzymałość naprawianych elementów protez ruchomych. Notatka laboratoryjna DOI:10.15199/62.2015.11.27


  Two com. acrylic resins were polymerized at 18-55°C in casts optionally under elevated pressure (2 bar) for 10 or 30 min, joined together by using the same acrylic resin at 37°C for 24 h and studied for bending strength in a 3-point test (500 N, 2.0 mm/min). The samples joined at elevated temperature and under increased pressure showed higher mech. strength. Przeprowadzone badania wykazały, że sposób polimeryzacji pod ciśnieniem oraz w podwyższonej temperaturze przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędzy analizowanymi materiałami, natomiast nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy poddanymi ocenie rodzajami żywic akrylanowych. Pomimo prób wprowadzania do protetyki stomatologicznej coraz to nowych materiałów służących do wykonawstwa protez ruchomych, nadal głównym tworzywem pozostaje poli(metakrylan metylu)1, 2). Zalety tej żywicy to zadowalające właściwości estetyczne, niskie koszty produkcji oraz łatwość obróbki laboratoryjnej. Najistotniejszą wadą tej żywicy jest mała wytrzymałość mechaniczna, która często prowadzi do złamań użytkowanych protez3-8). Proces naprawy uzupełnień protetycznych w zależności od rodzaju i rozległości uszkodzenia może być wykonywany metodą bezpośrednią (w jamie ustn[...]

Kinetic studies on water sorption on some composite materials used for fixed dentures Badania kinetyczne sorpcji wody w żywicach kompozytowych służących do wykonawstwa protez stałych DOI:10.15199/62.2016.8.42


  Four com. dental composites were light cured, stored in distd. water at 37°C for 7 or 30 days and studied for water absorbability and diam. tensile strength. The composites differed in water uptake. Their strength showed a max. when plotted against the time of storage in water. Celem badań było określenie wpływu środowiska wodnego na DTS żywic kompozytowych stosowanych do wykonawstwa protez stałych. Badania wykazały, że wszystkie poddane ocenie materiały po 1 tygodniu przechowywania w środowisku wodnym wykazywały istotny wzrost wartości DTS, przy jednoczesnym zróżnicowanym stopniu chłonięcia wody, a po ekspozycji przez 1 miesiąc zarejestrowano istotny spadek wartości DTS, przy równoczesnym zdecydowanym wzroście sorpcji wody. Współczesne żywice kompozytowe stanowią alternatywę dla uzupełnień protetycznych wykonanych na podbudowie ze stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych1). Znaczący wzrost popularności materiałów kompozytowych w wykonawstwie protez stałych wynika nie tylko z łatwości ich użycia i coraz lepszych właściwości wytrzymałościowych, lecz również z dużej estetyki, co jest bardzo istotne dla pacjenta2-4). Niektóre z kompozytów laboratoryjnych używanych do wykonania protez stałych są wzmacniane włóknem szklanym lub ceramiką, co umożliwia wykonanie konstrukcji protetycznych równi[...]

 Strona 1