Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MANUELA KONSTANCIAK"

Praktyczne wykorzystanie instrumentów jakości w procesie wytwarzania szyn


  W obecnych czasach, jakość produkowanych wyrobów odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu przez firmy swoich klientów. Celem pracy jest identyfikacja i analiza niezgodności szyn kolejowych. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowanych zostało 10 podstawo- wych niezgodności. W wyniku przeprowadzenia analizy stwierdzono, że niezgodnościami o największym udziale procentowym są skrę- cenia (33,06%) i wtrącenia niemetaliczne (23,42%), a największą wartość LPR uzyskały takie niezgodności jak wtrącenia niemetaliczne (LPR=288) i uszkodzenia mechaniczne (LPR=180). Nowadays, the quality of produced goods is playing the mayor role in the keeping by companies their customers. A purpose of this work there is an identification and analysis of the discrepancies of the rails. As a result of conducted investigation 10 essential discrepancies were identified. As a result of conducted analysis it was affirmed that the most important discrepancies are: containments (33.06 %) and non-metallic inclusions (23.42 %), and the highest value of LPR obtained non-metallic inclusions (RPN=288) and mechanical damages (RPN=180). Słowa kluczowe: jakość, szyna kolejowa, Pareto-Lorenz, FMEA Key words: quality, railway rail, Pareto-Lorenz, FMEA.1. Wprowadzenie. Zarządzanie jakością wymaga zastosowania różnorodnych narzędzi i technik. Obok wykorzystywanych przede wszystkim do mierzenia ist- niejących problemów jakościowych, siedmiu klasycz- nych narzędzi [1] sterowania jakością wprowadzono 7 nowych narzędzi [2], które służą do rozwiązywania dylematów interdyscyplinarnych poprzez analizowanie danych opisowych w algorytmie ciągłego doskonale- nia. Oczywiście wśród instrumentów zarządzania jako- ścią oprócz narzędzi możemy wyróżnić jeszcze między innymi 5 metod zarządzania jakością [3÷5]. W organizacji można wyodrębnić trzy zakresy funkcjonalne mające decydujący wpływ na percepcję jakości i jej interpretację [6]. Cechą istotną współcze- snego podejścia do kreowania zadowol[...]

Ważność elementów dachu domu Toyoty w polskiej hucie

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono badania dotyczące określenia obszarów strategicznych w jednej z polskich hut. Jest to część badań prowadzonych w ramach metody BOST, opartej na zasadach systemu Toyoty. Do analizy poszczególnych obszarów wykorzystano wykresy kołowe, natomiast do analizy uzyskanych ocen wykorzystano diagram Pareto-Lorenza. The main subject of the research presented in this paper is specifying of the strategic area in one of polish steelworks. This is a part of researches conducted within the confines of BOST method, based on rules of Toyota system. Circular charts were used to an analysis of the individual areas and Pareto-Lorenz diagrams were used to analysis of the received estimation. Słowa kluczowe: BOST, dom Toyoty, obszary strategiczne, diagram Pareto-Lorenza Key words: BOST, Toyota’s house, strategic areas, Pareto-Lorenz diagram Rys. 1. St[...]

Ocena przełożonych za pomocą metody BOST w hucie


  W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z oceną zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa branży hutniczej. Jest to część programu ramowego wpływu zasobów niematerialnych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwanego metodą BOST. Metoda ta oparta jest na zasadach funkcjonowania systemu Toyoty oraz uwzględnia elementy i zasady realizowane w tym przedsiębiorstwie. In the article results of the researches connected with assessment of intangible resources of the steel company were presented. It is part of the framework program of the influence of the intangible resources on the efficiency of functioning of the company, called BOST method. This method is based on Toyota’s principles of operating of the system and this principles are used in this company. Słowa kluczowe: zasoby niematerialne, huta, toyotaryzm Key words: intangible resources, steelworks, toyotarity S. 858 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wprowadzenie. W przedsiębiorstwach, również branży hutniczej, można wyróżnić zasoby material- ne i niematerialne. Zasoby materialne są powszech- nie znane i często poddawane analizie. Natomiast za- soby niematerialne są często w badaniach pomijane, dlatego autorzy zdecydowali się ich na dokładniejszą analizę. Badania [...]

 Strona 1