Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BEATA KOSTKA"

Oznaczanie chlorofi lu a w wodach ze zbiorników antropogenicznych DOI:10.15199/17.2018.6.5

Czytaj za darmo! »

Chlorofi lem nazywamy barwniki asymilacyjne roślin, mające barwę zieloną i należące do grupy porfi ryn, zwanych feoporfi nami. Chlorofi le mają charakter hydrofobowy, są prawie nierozpuszczalne w wodzie. Różnią się zakresem absorbowanego promieniowania i zdolnością absorpcji oraz umożliwiają przemianę energii świetlnej w energię chemiczną wykorzystywaną w fotosyntezie. Zawartość chlorofi lu jest wskaźnikiem zawartości biomasy (fi toplanktonu) w wodzie i intensywności procesu fotosyntezy. Podstawowymi składnikami barwnymi roślin są chlorofi l a (C55H72O5N4Mg) oraz chlorofi l b (C55H70O6N4Mg). Obie zbliżone do siebie odmiany strukturalne są estrami pochodnych porfi ny i alkoholu fi tolowego, zawierającymi magnez jako atom centralny. Przy niskim pH chlorofi l ulega rozkładowi do feofi tyny (na skutek wypadnięcia Mg z pierścienia porfi rynowego). Reakcja jest nieodwracalna. Powstała feofi tyna ma barwę brązowooliwkową, łatwo wykrywalną spektrofotometrycznie. Feofi tyna a jest produktem rozkładu chlorofi lu a, stąd też stosunek chlorofi lu a do feofi tyny a jest dobrym wskaźnikiem stanu fi zjologicznego fi toplanktonu [2]. Wartości graniczne stężenia chlorofi lu a, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, są normowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. [9]. Natomiast w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. [10] jako metodykę referencyjną dla oznaczania chlorofi lu a wskazano metodę spektrofotometryczną w oparciu o normę PN-ISO 10260. Celem badań była praktyczna ocena wiarygodności wyników pomiarów uzyskanych dla chlorofi lu a metodą spektrofotometryczną w wodzie ze zbiorników antropogenicznych. Część doświadczalna Aparatura W badaniach zastosowano jednowiązkowy spektrofotometr SPEKOL 1500 (Analityk Jena AG, Niemcy) umożliwiający pomiar w zakresie długości fal 190-1100 nm, o rozdzielczości 1 nm oraz szerokości spektralnej 2 nm, i wyposażony w kuwety o długości drogi o[...]

Badanie materiałów zaszczepiających pod kątem przydatności w oznaczaniu biochemicznego zapotrzebowania tlenu w wodzie i ściekach

Czytaj za darmo! »

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) jest jednym ze wskaźników zanieczyszczeń organicznych w wodzie i ściekach, który pozwala określić podatność próby na biodegradację. BZT jest również jednym z podstawowych parametrów oceny efektywności procesów wykorzystywanych w technologii oczyszczania ścieków. Oznaczenie BZT opiera się na określeniu ilości tlenu (w mgO2/dm3), potrzebnego do utlenien[...]

Zastosowanie chromatografii jonowej do oznaczania jonów nieorganicznych w wodach naturalnych o zróżnicowanej mineralizacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia związane z oznaczaniem chlorków, siarczanów(VI), azotanów( V) oraz bromków w wodach naturalnych o zróżnicowanym składzie fizykochemicznym i mineralizacji. Przedmiotem badań były wody powierzchniowe i podziemne oraz wody kopalniane. Do badań wykorzystano chromatograf jonowy ICS-2500 firmy Dionex z detekcją konduktometryczną z supresją. Rozdzielanie przeprowadzono [...]

 Strona 1