Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Adamiec"

Ocena odporności na pękanie gorące stali duplex gatunku 2205

Czytaj za darmo! »

Krystalizacja stopów zarówno podczas odlewania, jak i spawania zawsze występuje w pewnym zakresie temperatury, zwanym zakresem krystalizacji. Podczas obniżania temperatury poniżej temperatury likwidus pojawiają się zarodki. Zarodki te powstają w jeziorku ciekłego metalu spoiny na nadtopionych ziarnach i rozrastają się najczęściej w postaci kryształów kolumnowych lub kryształów dendrytycznych. W pewnym momencie krystalizacji kryształy zaczynają oddziaływać ze sobą, najpierw poprzez zbliżenie się do sąsiadów, następnie poprzez tworzenie punktów styku i dalej tzw. mostków stykowych, aż do utworzenia ciągłego szkieletu fazy stałej. Temperatura, w której kryształy zaczynają wzajemnie ze sobą oddziaływać, jest nazywana temperaturą spójności, a temperatura, w której tworzy się sieć ci[...]

Properties of WE-43 magnesium alloy in high-temperature brittle range

Czytaj za darmo! »

Crystallisation of the alloys, both during casting and during welding occurs always in some temperature range, called crystallisation range. The nuclei of crystallisation appear during lowering the temperature below liquidus temperature. In a pool of liquid metal the nucleuses form in partially melted crystallites and grow usually to the form of column crystals or dendritic crystals. In a certain moment of crystallisation the crystals begin to interact between each other as long as they form skeleton of continuous solid phase. Temperature in which the crystals begin to interact between each other is called the coherence temperature and the temperature when the network of solid body starts to form - rigidity temperature. Below this temperature the semi-solid body starts to possess the characteristics of solid phase, which means that it preserves the shape and possesses the mechanical properties - the resistance and ductility [1, 2÷4]. Partial tears of the structure and hot cracks of the casts and welded and padded joints are the final effect of the high-temperature brittleness phenomenon. They should be treated as irreversible failures formed in the crystallisation process, which is in the range of liquid and solid phase coexistence [1]. Hot cracks are of intercrystalline character and the main reason of their formulation is the decrease in metal plasticity in certain temperature range, called the brittle temperature range (BTR) and the strain, under the influence of which it is going to be in this particular time range. The decrease in metal ductility may be caused by the decrease in resistance of the crystalline boundaries areas, as a result of presence of liquid film or accumulation of a big amount of defects of crystal lattice in those areas. Liquid phase may appear in the last phase of solidification or as a result of partial melting of the areas of crystalline boundaries during metal heating in solid stage [3]. There are [...]

Application of profilometry method for quantitative description of fracture of AZ91 alloy

Czytaj za darmo! »

The methodology and examination results of the surfaces and profiles of fractures generated in a static tensile test of alloy AZ91 are presented together with a quantitative evaluation of phases’ dominance in the fracture. Relations between the structure, the fracture and the mechanical properties in the as-cast state and after heat treatment have been analyzed. INTRODUCTION The basic[...]

Wysokotemperaturowa korozja elementów kotłów przemysłowych napawanych stopami niklu Inconel 625 i 686

Czytaj za darmo! »

Spalanie w kotłach przemysłowych odpadów i śmieci sortowanych powoduje tworzenie się w spalinach bardzo agresywnych chlorków i fluorków, których szkodliwe oddziaływania wymagają odpowiednich zabezpieczeń takich elementów kotłów, jak rury wymienników i komory spalania przed korozją i erozją [1÷3]. Ze spalaniem odpadów związane są zjawiska powierzchniowe, które mogą towarzyszyć kontaktowi spal[...]

The influence of operating parameters on tribological properties of the wheel-rail couple in laboratory conditions

Czytaj za darmo! »

The paper discusses the factors directly influencing the wear of the wheelrail couple, and first and foremost, of the R260 rail itself. The discussed factors include the load, skid and speed. Tribological tests at an Amsler stand included two types of rail steel, i.e. with or without thermal treatment. This enabled presenting the significant differences in the wear process itself and in the d[...]

Padding of the components of waste combustion boilers with the use of nickel alloys

Czytaj za darmo! »

Basic purpose of investigations was development of nickel alloys pad welding technology for waste incineration boiler components. The reason of presented investigations was presence of aggressive environments containing components of Cl, S, F and in consequences corrosion problems during incineration of waste. In this paper test results of mechanical properties and metallographic inspection [...]

Kinetyka utleniania stopów magnezu w atmosferze N2-1%O2-1%H2O

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę utleniania stopów magnezu ZRE1 i WE43 w atmosferze N2+1%O2 bez i z dodatkiem 1%H2O. Pomiary kinetyki prowadzono metodą termograwimetryczną w zakresie temperatury 350-480oC. Produkty korozji analizowano metodami SEM- BSE, SEI, EDS. Stwierdzono, że na stopie ZRE1 tworzy się dwuwarstwowa, porowata zgorzelina. Słaba przyczepność do podłoża powoduje łatwe odpadanie warstwy tlenkowej. Powyżej temperatury 350oC zgorzelina traci właściwości ochronne. Na stopie WE43 tworzy się cienka warstwa tlenkowa o dobrej odporności na utlenianie. Dobre właściwości ochronne warstwy tlenkowej utworzonej na stopie WE43 należy wiązać z obecnością itru. W gazie suchym przyrost masy próbki jest mniejszy niż w gazie nawilżonym. Słowa kluczowe: stopy magnezu, utlenianie, para wodna The kinetics of magnesium alloys oxidation in atmosphere N2-1%O2-H2O The thermodynamic and kinetic conditions of forming scale on ZRE1 and WE43 magnesium alloys in N2+1%O2+1%H2O atmosphere. The oxidation kinetics was measured by means of gravimetric method at temperatures ranging from 350 to 480oC. The corrosion products were analysed with microscopy SEM-BSE, SEI, EDS. Heterophase multilayered scale was confi rmed to have formed on the ZRE1 alloy. Poor base adherence of the oxide layer results in its fl aking. The scale loses all its protective properties. Good protective properties of the scale formed on the WE43 alloy are related to the presence of yttrium The sample mass change in the dry gas is smaller than in the humid gas. Keywords: magnesium alloys, oxidation, water vapour ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Stopy magnezu charakteryzują się wyjątkowo korzystnym stosunkiem wytrzymałości do masy, dużym modułem Younga (E = 45 GPa) oraz dobrą skrawalnością. Wadą jest mała odporność na korozję i złożony proces technologiczny, wymagający stosowania inhibito[...]

Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości złączy spawanych z odlewniczego stopu magnezu WE43

Czytaj za darmo! »

Magnez należy obok aluminium i tytanu do grupy metali lekkich (metale o gęstości do 4,5 g/cm3), co czyni go atrakcyjnym materiałem konstrukcyjnym dla tych gałęzi przemysłu, w których ważniejsze od ceny jest obniżenie masy konstrukcji. Ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe czysty magnez nie może być wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny, dlatego stosuje się jego stopy, które w zależności od dodatków stopowych są nawet o 35% lżejsze od stopów aluminium, o 60% lżejsze od stopów tytanu. Głównym odbiorcą stopów magnezu jest przemysł motoryzacyjny i lotniczy, w którym zastosowanie stopów magnezu obniża masę, co skutkuje m.in. zmniejszeniem zużycia paliwa [1, 2]. Najczęściej dodawanymi pierwiastkami do stopów magnezu są aluminium, cynk i mangan. Stopy te charakteryzują się dobrą obrabialnością i właściwościami mechanicznymi w temperaturze pokojowej, dobrą odpornością korozyjną oraz niską ceną. Aby zwiększyć właściwości wytrzymałościowe stosuje się obróbkę cieplną polegającą na umacnianiu wydzieleniowym. Wadą stopów magnezu z dodatkiem aluminium, cynku i manganu jest mała odporność na pełzanie, która ogranicza ich temperaturę pracy do 125°C [2, 3]. Rozwój stopów magnezu podąża w kierunku polepszenia odporności na pełzanie, a tym samym zwiększenia maksymalnej temperatury pracy tych stopów. Odlewniczy stop magnezu WE43 (Mg-4Y- 3RE), zawierający itr i pierwiastki ziem rzadkich, może pracować do temperatury 250°C, a w krótkim czasie eksploatacji nawet do 300°C. Stop WE43 charakteryzuje się także dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz dobrą odpornością na korozję. Stop ten jest uważany w polskich odlewniach za stop o dużym potencjale do wytwarzania wielkogabarytowych odlewów grawitacyjnych dla lotnictwa [4, 5]. Technologie spawalnicze są stosowane do naprawy wad w odlewach powstałych w procesie odlewania lub w wyniku obróbki mechanicznej, jak również do regeneracji zużytych odlewów. O możliwości naprawy stopów magnezu [...]

STRUKTURA STOPU INCONEL 617 PRZEZNACZONEGO NA KRYTYCZNE ELEMENTY KOTŁA ENERGETYCZNEGO DOI:10.15199/67.2018.10.3


  WPROWADZENIE Proekologiczna polityka Unii Europejskiej wywiera silny wpływ na przemysł energetyczny w krajach członkowskich w aspekcie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Skutkuje to modernizacją istniejących bloków energetycznych oraz budową nowych na parametry AUSC (ang. Advanced Ultra Super Critical) [4, 6]. Podwyższenie parametrów pary pozwala na zwiększenie sprawności kotła nawet do 50% dla bloków nowobudowanych oraz na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów (rys. 1) [13]. Na zwiększenie parametrów wpływają tzw. krytyczne elementy kotła, które pracują w wysokiej temperaturze i agresywnych warunkach. Elementy krytyczne kotła to m.in. wężownice i komory przegrzewacza pary, a także ściany szczelne. Dotychczas stosowanymi materiałami na elementy pracujące w ciężkich warunkach środowiskowych były stale nisko- i średniostopowe: 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 raz stale stopowe o strukturze martenzytu: X10CrMoVNb9-1 [5, 12]. Wzrost parametrów pary do 680°C dyskwalifikuje powyższe materiały ze względu na ich brak wytrzymałości w wysokiej temperaturze. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie żaroodpornych stali o strukturze austenitycznej, np. TP347HFG lub SUPER 304. Jednakże pomimo ich dobrej odporności na korozyjne działanie gazów w podwyższonej i wysokiej temperaturze, nie posiadają tak dobrej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne jak stopy niklu [2, 12]. Jednym ze stopów niklu jest umacniany roztworowo stop Inconel 617 z grupy Ni-Cr-Mo-Co. Skład chemiczny oraz mechanizm umocnienia powodują wysoką odporność stopu na pełzanie oraz odporność na korozję wysokotemperaturową [8]. [ ] [ ] 16 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 8 Chrom oraz aluminium decydują o jego dobrej odporności na utlenianie wysokotemperaturowe, natomiast molibden i kobalt zwiększają właściwości mechaniczne [7]. Inconel 617 był jednym z materiałów badawczych w ramach niemieckiego projektu badawczego "FDBR02" oraz "DE-4", koordynowanego przez grupę roboczą CO[...]

 Strona 1  Następna strona »