Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA CABALA-PLUCIŃSKA"

Wykorzystanie wzorów empirycznych do szacowania maksymalnych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia na przykładzie obliczeń w dorzeczu Sanu


  Oceniono przydatność formuły opadowej i wzoru Punzeta do szacowania wartości Qmax p na przykładzie obliczeń w kilkuset przekrojach rzecznych dorzecza Sanu. W większości wypadków stwierdzono poprawność uzyskanych wyników - zgodność z danymi z wodowskazów i logiczną zmienność wzdłuż biegu rzek. Zwrócono uwagę na konieczność weryfikacji rezultatów obliczeń i ich korektę metodą analogii hydrologicznej w wypadku stwierdzenia dużych rozbieżności oraz potrzebę aktualizacji wzorów z uwzględnieniem najnowszych informacji o przepływach maksymalnych i opadach.Artykuł ma na celu przybliżenie projektantom z dziedziny gospodarki wodnej, melioracji i budownictwa wodnego problemów, z jakimi mogą się zetknąć przy obliczaniu wartości przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia (Qmax p) w zlewniach niekontrolowanych, tzn. pozbawionych wieloletnich obserwacji wodowskazowych. Do realizacji pierwszego etapu projektu "Wyznaczenie bezpośredniego zagrożenia w dorzeczu Sanu, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej", niezbędne było ustalenie maksymalnych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia (Qmax p) w kilkuset przekrojach poprzecznych wybranych rzek dorzecza Sanu (bez Wisłoka). Projekt realizowało konsorcjum firm [6], na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, a dofinansowany był ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zgodnie z zaleceniem zleceniodawcy obliczeniami objęto San i 53 rzeki stanowiące system wodny tej części dorzecza. Na tym obszarze działa 28 posterunków wodowskazowych o długich ciągach obserwacji, dla których Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej określił wartości Qmax p w przedziale prawdopodobieństw od 0,1 do 50%. Większość z rozpatrywanych rzek jest pozbawiona wieloletniej informacji hydrologicznej. Ich powierzchnie zlewni zawierają się w przedziale od 4,6 do 535,7 km2, z przewagą zlewni mniejsz[...]

 Strona 1