Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Ranachowski"

Foundations of mechanoacoustic method of material degradation research

Czytaj za darmo! »

The paper presents the concept of mechanoacoustic testing of degradation processes of ceramic electrotechnical materials. Samples of small dimensions were subjected to slowly increasing compressive loading with simultaneous recording of acoustic emission descriptors. The process was continued to the destruction or it was stopped at various stages of degradation of the material structure. Microscopic analysis of samples enabled determining the effects of stress action. Streszczenie. W pracy została przedstawiona koncepcja mechaniczno-akustycznych badań procesów degradacji ceramicznych tworzyw elektrotechnicznych. Małogabarytowe próbki poddawane były wolno narastającemu obciążeniu ściskającemu z jednoczesną rejestracją deskryptorów emisji akustycznej. Proces prowadzono do zniszczenia lub zatrzymania na różnych etapach degradacji struktury. Analiza mikroskopowa próbek pozwoliła określić efekty oddziaływania naprężeń. (Podstawy mechanoakustycznej metody badań degradacji materiałów). Keywords: acoustic emission (AE), material degradation, electrotechnical ceramics. Słowa kluczowe: emisja akustyczna, degradacja materiału, ceramika elektrotechniczna. Introduction Ceramic materials, especially electrotechnical porcelains, are widely applied to fabricate reliable electroinsulating elements. Porcelain is used to produce line, post and traction insulators as well as hollow insulators of high parameters. For these products, besides high mechanical strength, a long period of exploitation without breakdown is required. Increasing tendency for production of aluminous porcelain of high mechanical strength (C 130 type) has been observed for several years. This is the result not only of the present requirements concerning the shortterm mechanical strength of the electroinsulating elements. This material is suitable to guarantee the reliability of power supply, which is determined by the durability, i.e. by the long-term mechanical strength of the ce[...]

Experimental evaluation of resistance to degradation of modern C 120 type porcelain

Czytaj za darmo! »

The paper presents mechanoacoustic and microscopic testing of degradation processes of modern C 120 electrotechnical porcelain of domestic medium voltage line insulator. Samples of small dimensions, cut off from the rod of insulator, were subjected to compressive loading, with recording of acoustic emission descriptors. Microscopic analysis enabled determining the advancement of degradation effects. Results of experiments revealed high long-term mechanical resistance of tested material, when compared to typical C 120 porcelains. Streszczenie. W pracy przedstawiono mechanoakustyczne i mikroskopowe badania procesów degradacji w nowoczesnym tworzywie porcelanowym rodzaju C 120 liniowego izolatora SN. Małogabarytowe próbki, wycięte z pnia izolatora, były quasi-statycznie ściskane z jednoczesną rejestracją deskryptorów emisji akustycznej. Badania mikroskopowe ściskanych próbek wykorzystano do opisu mechanizmu degradacji tworzywa. Stwierdzono wysoką krótko- i długotrwałą odporność materiału izolatora w porównaniu do typowych tworzyw rodzaju C 120. (Eksperymentalna ocena odporności nowoczesnej porcelany rodzaju C 120 na procesy degradacji). Keywords: ceramic insulators, porcelain degradation, acoustic emission (AE), microscopic analysis. Słowa kluczowe: izolatory ceramiczne, degradacja tworzyw porcelanowych, emisja akustyczna, badania mikroskopowe. Introduction The aluminous porcelain of C 120 type has at present wide application in the production of reliable electroinsulating elements of power systems. Line and station MV insulators, hollow insulators as well as bushings are produced using this kind of ceramic material. The reliability of power supply is determined primarily by the durability, closely connected with the long-term mechanical strength of insulators. That is why these properties are the most important in the case of such objects. The evaluation of operating time of the porcelain material is based mainly on the analysis of the [...]

Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO DOI:10.15199/48.2018.10.01

Czytaj za darmo! »

Licznik zadziałań jest urządzeniem energetycznym dostosowanym do współpracy z odgromnikiem lub ogranicznikiem przepięć. Dynamiczny rozwój energoelektroniki i metrologii umożliwił wprowadzenie do eksploatacji szeregu rozwiązań liczników zadziałań, łączących ze sobą dotychczasową ich cechę - zliczanie impulsów prądów (liczby zadziałań), z jednoczesną możliwością odczytu prądu przepływającego przez odgromnik lub ogranicznik w czasie jego pracy [1, 2]. Odrębną grupę liczników zadziałań stanowią urządzenia wyposażone w przetworniki pomiarowe, z których sygnał jest wyprowadzany za pomocą złącza połączonego galwanicznie z analizatorem prądu upływu [3]. Najnowszą grupę liczników zadziałań stanowią liczniki pomiarowe, z których sygnał wyprowadzony jest łączem teletransmisyjnym do sensora odbiorczego usytuowanego na zewnątrz licznika zadziałań [4]. Przedmiotem niniejszej pracy są jednak tylko liczniki zadziałań aktualnie znajdujące się w eksploatacji, w których do obwodów zliczających i pomiarowych zastosowano warystory ZnO. Podejście to wynikało z nabytych doświadczeń przy ocenie efektów starzeniowych warystorów ZnO, pochodzących z beziskiernikowych ograniczników przepięć [5, 6]. Liczniki zadziałań zostały wprowadzone do eksploatacji niemal równocześnie z odgromnikami - ogranicznikami przepięć. W eksploatacji, górny zacisk licznika zadziałań łączono z dolnym zaciskiem ogranicznika przepięć, natomiast dolny zacisk licznika połączony był "w najkrótszy sposób" z uziemieniem stacji. By jednak możliwe były pomiary prądu płynącego przez licznik zadziałań, niezbędne jest umieszczenie ogranicznika przepięć na podstawie izolacyjnej - rysunek 1. Rys.1 Widok ogranicznika przepięć 220 kV, wraz z podstawą izolacyjną i licznikiem zadziałań w połowie wysokości konstrukcji wsporczej W początkowym okresie wprowadzania liczników do eksploatacji, funkcja tych urządzeń sprowadzała się jedynie 2 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 94 NR 1[...]

Mechanical and acoustic emission behavior in channel-die compressed Mg9Li alloys before and after treatment by HPT method

Czytaj za darmo! »

The Mg-Li alloys and the composites based on these materials have been still attractive candidates for light and tough construction materials for the application in automobile (e.g. car engine housings), aviation and space industries. The alloys can occur in three different phase areas. The alloys containing up to 4 wt. % Li consist of α phase of hexagonal lattice A3 (hcp), while these with above 12 wt. % Li are in the form of β phase, which is cubic A2 (bcc). The alloys of Li content from 4 up to 12 wt. % are two-phase and occur as the mixture of α+β phases. The mechanical properties of the α phase are worse than these of the β phase, which reveals very good plasticity [1]. The methods of intensive deformation have recently been more frequently applied [2÷4] in order to obtain ultra fine-grained refinement which ensures high strength and plasticity as well as prospects for the superplastic flow of the material in conditions of relatively low temperatures [2]. The AE technique has been still helpful in the examinations of deformation mechanisms, particularly regarding the mentioned materials of ultra fine-grained (nonocrystalline) morphology obtained after processing with intensive strain methods [2, 3, 7, 8]. The aim of the research was to describe and explain the correlations between the proceeding of the generated AE signals and the mechanisms of plastic (or possible superplastic) deformation in the Mg-Li alloys subjected to compression tests in the channel-die before and after the application of HPT technique. EXPERI MENT AL MET HODS The Mg-9Li alloys were produced within the cooperation with the Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia. The material was obtained by melting magnesium and lithium of 99.99 and 99.5 % purity, respectively in a Ba[...]

Rola fazy mulitowej w podwyższeniu odporności elektroporcelan na procesy starzeniowe

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania wpływu fazy mulitowej na krótko- i długotrwałą wytrzymałość mechaniczną elektroporcelan rodzaju C 110, C 112, C 120 oraz C 130. Rozpatrywana była sumaryczna zawartość fazy mulitowej, wielkość i rozłożenie jej wydzieleń oraz niezaglomeryzowanych kryształów w osnowie szklistej. W badaniach wykorzystano metodę mechanoakustyczną, techniki mikroskopowe (MO i SEM) oraz metodę ultradźwiękową. Przedstawiono rolę fazy mulitowej w podwyższeniu odporności na procesy starzeniowe porcelany elektrotechnicznej różnego rodzaju. Abstract. The paper presents the research of the influence of the mullite phase on the short- and long-term mechanical strength of the electrotechnical porcelain of different types (C 110, C 112, C 120 and C 130). The total mullite phase content, size and distribution of precipitates and dispersed single crystals in the glassy matrix were considered. During investigation mechanoacoustic and microscopic techniques as well as ultrasonic testing were used. The role of the mullite phase in the increase of resistance to aging processes of electrical porcelain of various types was described. (Influence of the mullite phase on the increase of resistance to aging processes of different types of electrotechnical porcelain). Słowa kluczowe: porcelana elektrotechniczna, degradacja tworzyw porcelanowych, emisja akustyczna, badania mikroskopowe. Keywords: electrotechnical porcelain, porcelain degradation, acoustic emission, microscopic analysis. Wstęp Prowadzone od XIX wieku badania wytrzymałości mechanicznej tworzyw porcelanowych doprowadziły do wyróżnienia kilku najważniejszych hipotez dotyczących możliwości podwyższenia właściwości mechanicznych materiału. Niezależnie od wad, które mają bardzo istotny wpływ na wytrzymałość, wyróżnia się trzy zasadnicze teorie. Opisują one zależność właściwości mechanicznych porcelany od budowy fazowej czerepu [1, 2]. Pierwsza teoria - mulitowa jest tematem niniejszej pracy.[...]

Influence of microstructure on the properties of siliceous electrical porcelain DOI:10.12915/pe.2014.10.28

Czytaj za darmo! »

The paper presents the microscopic and mechanoacoustic study of degradation processes of the porcelain material C 110 type. Smallsized samples, derived from the low voltage insulator, were subjected to a slow, quasi-static compression, with simultaneous recording of acoustic emission descriptors. There were distinguished consecutive stages of the material degradation. Obtained results were compared with the images of the microstructure of low-voltage insulator materials after many years of operation. On this basis, there were distinguished the factors determinant of the short-term strength of porcelain and its resistance to ageing processes under operating conditions. Streszczenie. W pracy przedstawiono mikroskopowe oraz mechanoakustyczne badania procesów degradacji w tworzywie porcelanowym rodzaju C 110. Próbki małogabarytowe, pochodzące z elementu elektroizolacyjnego niskiego napięcia, poddawane były powolnemu, quasi-statycznemu ściskaniu, z jednoczesną rejestracją deskryptorów emisji akustycznej. Na podstawie badań mikroskopowych ściskanych próbek wyróżniono etapy degradacji materiału. Wyniki konfrontowano z obrazami mikrostruktury tworzywa izolatorów niskonapięciowych po wieloletniej eksploatacji. Wyróżniono czynniki mające wpływ na wytrzymałość krótkotrwałą oraz odporność tworzywa na starzenie się w warunkach eksploatacyjnych. (Wpływ mikrostruktury na właściwości kwarcowej porcelany elektrotechnicznej). Keywords: electrical porcelain, microscopic analysis, acoustic emission, degradation of the porcelain. Słowa kluczowe: porcelana elektrotechniczna, badania mikroskopowe, emisja akustyczna, degradacja tworzyw porcelanowych. doi:10.12915/pe.2014.10.28 Introduction The composition of European hard porcelain - with a high content of clay minerals - was finally developed around 1720. Besides clay raw materials - in the amount of about 50% - there is used about 25% of feldspar fluxes and the same quantity of quartz as a filler. These propo[...]

Ocena jakości mikrostruktury warystora poprzez pomiar wyższych harmonicznych w prądzie DOI:10.15199/48.2020.01.10

Czytaj za darmo! »

Ograniczniki przepięć są powszechnie stosowane w sieciach elektrycznych na wszystkich poziomach napięć, dla zapewnienia koordynacji izolacji. Ich celem jest ochrona sieci oraz urządzeń w niej pracujących przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Od ponad dwudziestu lat w modernizowanych i nowobudowanych stacjach energetycznych, w miejsce dotychczas stosowanych ograniczników iskiernikowych, instaluje się ograniczniki beziskiernikowe. Wynika to z prostoty ich konstrukcji, większej niezawodności oraz stosunkowo małych prądów upływowych warystorów ZnO. Pierwsze ograniczniki beziskiernikowe, stosowane w kraju, miały osłony porcelanowe. Natomiast obecnie wykonuje się takie ograniczniki prawie wyłącznie w osłonach polimerowych. Znaczenie mają tutaj zarówno problemy bezpieczeństwa podczas awarii ogranicznika, jak też aspekt ekonomiczny. Awarie elementów wewnętrznych ograniczników iskiernikowych wymusiły opracowanie wielu metod diagnostycznych i wskaźników do ujawniania osłabienia właściwości izolacyjnych lub uszkodzenia ograniczników, w celu określenia czy diagnozowany ogranicznik nadaje się do dalszej eksploatacji. Wadą takich metod diagnostycznych było to, że mogły być prowadzone jedynie w trybie "off line", czyli po odłączeniu ogranicznika od systemu. Podobne instrukcje oraz metody badań diagnostycznych opracowuje się do badań ograniczników typu beziskiernikowego [1-5]. Instytut Energetyki od wielu lat wykonuje nie tylko badania typu [6], ale też badania diagnostyczne ograniczników przepięć (iskiernikowych i beziskiernikowych) wysokiego napięcia (110 - 400 kV) opatentowaną, własną metodą "on line" - to znaczy podczas ich eksploatacji [7]. Prąd upływowy ogranicznika przepięć, płynący przez ogranicznik po podłączeniu napięcia, może być wykorzystywany do oceny stopnia jego zestarzenia. Degradacja ogranicznika objawia się poprzez zmianę jego charakterystyki prądowo-napięciowej. Dotyczy to zarówno zakresu przedprzebiciow[...]

 Strona 1