Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Hotloś"

PROPERTIES AND STRUCTURE OF WIRES EXTRUDED BY CYCLIC EXTRUSION COMPRESSION METHOD

Czytaj za darmo! »

The Cyclic Extrusion Compression method belongs to the group of severe plastic deformation processes (SPD) leading to the intense diminishing of microstructure to ultra-grained and nanograined sizes. Nowadays more frequent after the SPD processes, the additional deformation is exerted which purpose the continuation of the grain size is diminishing. The structural effect of the additional deformation process depends on the numerous parameters and its prediction not always is possible. The main purpose of the work was the analysis of the influence of additional deformation on the microstructure diminishing of AlMgSi alloy and pure copper deformed earlier by the CEC method. AlMgSi alloy was deformed in the range of true strains ϕ = 1.3÷16 (10/8.5 mm) by using the CEC method. The sa[...]

ZJAWISKA KONTAKTOWE W UKŁADZIE CERAMIKA/INCONEL 713C DOI:


  Łopatki turbin pracują w trudnych warunkach i są narażone na działanie wysokiej temperatury oraz dużych obciążeń mechanicznych. Elementy te są wytwarzane z żarowytrzymałych materiałów, głównie z nadstopów niklu odpornych na zmęczenie cieplne [2, 3, 7, 8]. Analiza warunków pracy łopatek turbin pozwoliła wyodrębnić najważniejsze procesy, oddziałujące niekorzystnie na materiały stosowane do ich wytwarzania. Są to przede wszystkim procesy pełzania wysokotemperaturowego oraz korozji wysokotemperaturowej. W celu przeciwdziałania korozji, skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie powłok TBC (ang. Thermal Barrier Coatings), natomiast obniżenie temperatury elementu można osiągnąć poprzez system kanałów chłodzących wewnątrz łopatek turbiny [2, 3, 4, 7]. Znacznie trudniejsze jest ograniczenie procesów pełzania. Mechanizm ten opiera się m.in. na zjawisku poślizgu po granicach ziaren. Z tego powodu łopatki turbin silników odrzutowych mają strukturę monokrystaliczną lub polikrystaliczną z granicami ziaren niskokątowych, ułożonych wzdłuż kierunku działania siły odśrodkowej [1]. Na właściwości końcowego produktu bardzo duży wpływ ma technologia jego wytwarzania. Decyduje ona o jakości struktury, tolerancji oraz klasie powierzchni wyrobu. Do produkcji elementów z żaroodpornych stopów niklu i kobaltu metodą odlewania, wykorzystuje się wielowarstwowe formy ceramiczne na bazie tlenku krzemu, krzemianu cyrkonu, tlenku aluminium lub tworzyw glino-krzemianowych [5, 9, 11]. Istotnym aspektem jest sposób oddziaływania ciekłego metalu z materiałem formy odlewniczej, na który składają się takie aspekty jak: zwilżalność, chropowatość powierzchni ceramiki, oraz stopień degradacji ceramiki będącej w kontakcie z ciekłym metalem podczas procesu odlewania [6, 10]. W artykule skupiono się na problemie degradacji materiału formy odlewniczej na skutek działania wysokiej temperatury. METODYKA BADAŃ Badaniom poddano 3 układy typu: forma odlewnicza z warstwą c[...]

AgSnBi consolidated by cyclic extrusion compression

Czytaj za darmo! »

Electrical contact materials are used in a variety of applications, such as electrical switches, contractors, circuit breakers, voltage regulators, arcing tips, switch gears and relays. Contact performance typically regards the three major functions of the switch and their respective set of dependent variables. During contact operation, a low tendency for contact welding and a low erosion rate are required. The toxic nature of lead and the increasing awareness of its adverse effect on environment and health have led to the development of lead-free alloys in recent years. A candidate lead-free electric contact alloys must fulfill some requirements: suitable melting temperature and solidification behavior, good wettability, excellent mechanical properties and very good conductivity, resistance against wear [1÷3]. The Ag-Bi-Sn alloy is a promising lead-free alloy because it is superior to other candidates with respect to melting, wettability and mechanical properties [4, 5]. Internal oxidation of Ag-Sn alloy is important to prepare Ag-SnO2 electrical contact materials [6]. This process of reaction diffusion of Ag-Sn-Cu consists of a few stages. It mainly includes three stages: the first process is the adsorption and decomposition of oxygen at the surface; the second one is oxidizing reaction to form SnO2 particles and oxide band; the third one is diffusion of Cu and CuO formation. Being pollution-free, silver tin oxide (Ag/SnO2) has been used to replace toxic Ag/CdO contact materials in last two decades. In terms of replacing cancerous Ag-CdO, as well as reducing material and process cost, an attempt has been made to synthesize Ag-Sn-Bi tertiary system as a new way of production of materials for the electric contacts [3÷5]. The purpose of this paper is to investigate hardness and microstructure of Ag-Sn-Bi contact material fabricated by powder metallurgy and then consolidation by special Cyclic Extrusion Compression method [7]. [...]

STYKI ELEKTRYCZNE AgSnBi WYTWARZANE KOMBINOWANĄ METODĄ CWS + HE DOI:11.15199/67.2015.10.17


  W artykule badano strukturę i zużycie trybologiczne styków wykonanych ze stopu AgSnBi. Zastosowano alternatywną metodę wytwarzania, polegającą na użyciu dwóch metod: cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS), a następnie wyciskania hydrostatycznego (HE). Stwierdzono bardzo dobry stopień skonsolidowania próbek oraz występowanie struktury nanometrycznej. Badania wykazały dobre własności elektryczne nie ulegające zmianie po dużej ilości cykli, jednakże zauważono tendencję do samoistnego sklejania się styków. Słowa kluczowe: styki elektryczne, mikrostruktura, własności elektryczne AgSnBi ELECTRICAL CONTACTS PRODUCED BY COMBINED METHOD CEC + HE The structure and tribological properties of AgSnBi electrical contacts was investigated. An alternative method of producing material with AgSnBi powder is consolidation by using two SPD methods: cyclic extrusion compression and hydrostatic extrusion. Very good consolidation of samples and the occurrence of a nanometric structure was observed. The studies revealed good electrical properties that do not change even after multiple cycles, however, a tendency to self-sticking of contacts was noted. Keywords: electrical contacts, microstructure, electrical properties Wstęp Styki elektryczne najczęściej produkowane są metodami metalurgii proszków (prasowanie i spiekanie) oraz przez topienie, odlewanie i obróbkę plastyczną materiału stykowego (walcowanie na zimno i na gorąco, ciągnienie na zimno, wyciskanie na gorąco). Wadą zastosowania metody metalurgii proszków jest trudność w osiągnięciu właściwego stopnia konsolidacji oraz pozostająca na cząstkach proszków warstwa tlenkowa. Innym sposobem produkcji styków może być plastyczna konsolidacja proszku stopowego z materiału cechującego się dobrą przewodnością cieplną i elektryczną. Podczas procesu plastycznej konsolidacji proszek metaliczny przekształca się w litą formę metalu o odpowiednich właściwościach wytrzymałościowych, a następnie może być kształ[...]

 Strona 1