Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz SOROKOSZ"

Szerokopasmowe symetryzatory realizowane w technice planarnej


  Symetryzator (ang. balun, złożenie słów balanced-unbalanced) jest układem zapewniającym transformację pola pomiędzy prowadnicą asymetryczną, gdzie geometrie przewodu sygnałowego i uziemienia są różne (np. linia mikropaskowa lub współosiowa), a prowadnicą o geometrii symetrycznej (np. paski koplanarne). Dodatkowo, symetryzator może realizować funkcję transformatora impedancji, np. w układach zasilania anten. Układy symetryzujące, w zależności od konstrukcji, różnić się mogą przeznaczeniem, pasmem pracy oraz poziomem przenoszonej mocy. W radioelektronice znajdują one zastosowanie m.in. w konstrukcjach mieszaczy, wzmacniaczy, powielaczy częstotliwości czy też, jak wspomniano, w układach zasilania anten [1-2]. Symetryzatory mogą być realizowane jako układy: - oparte o odpowiednio modyfikowane odcinki linii współosiowej [1], - wykorzystujące rdzenie ferromagnetyczne (np. toroidalne) [1, 3], - planarne (z elementami o stałych rozłożonych, skupionych bądź jako układy hybrydowe) [2, 4-8], - scalone, zbudowane w postaci chipów [9]. Dwie pierwsze z wymienionych powyżej grup, znajdują zastosowania głównie w systemach względnie wąskopasmowych i pracujących na stosunkowo niskich częstotliwościach (np. w systemach telewizyjnych). Przykłady takich układów opisano w pracach [1, 2, 9]. Generalnie, w zakresie niższych częstotliwości mikrofalowych (do 3 GHz) stosowane są symetryzatory różnych typów, jednak w zakresie bwcz. przewagę uzyskują konstrukcje planarne, które charakteryzują się, przede wszystkim szerszym pasmem pracy. Przy zastosowaniu odpowiednich technik, układy takie mogą również spełniać wymagania stawiane systemom ultraszerokopasmowym UWB (Ultra Wideband). Tym właśnie układom autorzy poświęcili dalszą część artykułu. Systemy ultaszerokopasmowe są w chwili obecnej jednym z istotnych nurtów techniki radiowej. Z tego też względu przypomnieć należy, że według Federalnej Komisji Łączności FCC (Federal Communications Comission) s[...]

Artificial Neural Networks in Microwave Components and Circuits Modeling

Czytaj za darmo! »

This paper reviews the idea of implementing the artificial neural networks (ANN) in microwave components and circuits design and optimization. The principles and basic assumptions of conventional ANN modeling are presented. Capabilities of this method are drawn on the base of exemplary project of the microstrip patch antenna. In addition, various strategies extending the potential of ANN modeling by exploiting the microwave knowledge are presented. Additionally, commonly used training techniques are reviewed with regards to the microwave filter modeling. Streszczenie. Artykuł dotyczy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SNN) w projektowaniu i optymalizacji układów mikrofalowych. Zaprezentowano podstawowe zasady i założenia modelowania z użyciem SNN. Możliwości opisywanej metody opisano wykorzystując przykładowy projekt anteny łatowej. Przedstawiono różne strategie modelowania układów, które wykorzystują możliwości opisywanej metody w połączeniu z wiedzą mikrofalową. Porównano również dokładność powszechnie stosowanych metod uczenia SNN w oparciu o projekty filtrów mikrofalowych. (Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu obowdów mikrofalowych) Keywords: artificial neural networks, microwave devices modeling, optimization methods. Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, modelowanie układów mikrofalowych, metody optymalizacjne. Introduction Artificial neural networks (ANNs) are in fact information (signal) processing systems, whose design and principle of the operation are based on the studies of the human brain. Generally, ANNs can be learned/trained to model multidimensional nonlinear input-output relationship from given data [1],[2]. This interesting feature results in number of applications for neural networks such as image or speech recognition and matching, control systems, data grouping/filtering etc. History of ANNs starts in 1940s, yet in the 1980s, with growth of computational power, they began to be applied in various [...]

Antena mikropaskowa o poszerzonym paśmie pracy

Czytaj za darmo! »

Anteny mikropaskowe są elementami szeroko stosowanymi we współczesnej elektronice, w komunikacji bezprzewodowej (WiFi, WiMAX, GSM) i w systemach radarowych (lotnictwo). Cechuje je: mała waga, odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne, niski koszt oraz powtarzalność produkcji. Atrakcyjność tego typu anten sprawia, iż są one obiektem wielu badań. Prace te są często skupione na poszukiwaniu sposobu uzyskania stosunkowo szerokiego pasma, którego brak jest jedną z głównych wad anten mikropaskowych. Problem ten jest szczególnie istotny w systemach radarowych, w których standardowo wykorzystuje się pasma komunikacyjne rzędu 30% przy poziomie współczynnika fali stojącej (WFS) poniżej 1,5. W bibliografii można znaleźć szereg publikacji na temat metod poszerzenia pasma, np. poprzez zwiększenie grubości podłoża i zasilanie przez sprzężenie elektromagnetyczne [2], zastosowanie dodatkowych elementów reaktancyjnych w płaszczyźnie umieszczenia łaty lub w łacie [3, 6]. Dodatkowym warunkiem poprawnej pracy anteny jest odpowiednia charakterystyka promieniowania o szerokości wiązki głównej równej co najmniej kilkudziesięciu stopniom. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac nad anteną spełniającą powyższe wymagania. Szerokie, 30% pasmo pracy anten z dopasowaniem na poziomie WFS<1,5 uzyskano poprzez zastosowanie dwóch szczelin sprzęgających w płaszczyźnie wspólnego ekranu. Na wstępie przedstawiono poglądowo budowę anten mikropaskowych zasilanych przez sprzężenie elektromagnetyczne, realizowane poprzez prostokątną szczelinę we wspólnej płaszczyźnie masy. Opisano pokrótce wpływ parametrów podłoża na pasmo pracy oraz omówiono celowość zastosowania szczeliny typu H. W kolejnym rozdziale przedstawiono projekt anteny ze zmodyfikowanym układem zasilania, zapewniającym blisko 30% pasmo pracy. W kolejnej częśc[...]

Szyk planarny anten mikropaskowych z przeznaczeniem do radaru dopplerowskiego


  Planarne anteny mikropaskowe, nazywane również łatowymi, są znane wśród projektantów i inżynierów mikrofalowych i antenowych od wielu lat. Pomimo faktu, że są szeroko stosowane w technice radiowej i radarowej, wciąż prowadzi się badania nad poprawą ich właściwości oraz nad znalezieniem dla nich nowych zastosowań. W tej pracy przedstawiono konstrukcję oraz wyniki pomiarów prostego szyku anten mikropaskowych na pasmo 10 GHz z przeznaczeniem do radaru dopplerowskiego. Opisany szyk składa się z 4 anten mikropaskowych zasilanych przez sprzężenie elektromagnetyczne poprzez szczelinę we wspólnym ekranie anten i układu zasilania. Radar, do typu którego zaprojektowano opisywany szyk anten bazuje na efekcie Dopplera, który polega na zmianie częstotliwości fal elektromagnetycznych odbitych od obiektu poruszającego się względem obserwatora. Umożliwia on określenie położenia obiektu oraz jednoczesną obserwację zmiany kierunku i prędkości jego przemieszczania się. Możliwości te wykorzystuje się m.in. w lotnictwie [4], meteorologii [9] i urządzeniach do pomiaru prędkości poruszających się obiektów [7]. Anteny stosowane w radarach dopplerowskich powinny odznaczać się wąską wiązką główną (selektywność kątowa) przy jednoczesnym niskim poziomie listków bocznych (odporność na błędy i zakłócenia). Z tego względu zaproponowano szyk 4 anten w konfiguracji 2×2 ze specjalnie zaprojektowanym układem zasilania, zapewniającym równe poziomy amplitud i faz sygnałów pobudzających elementy szyku. W kolejnym rozdziale pracy opisano proces projektowania pojedynczej anteny mikropaskowej na pasmo 10 GHz, w którym główny nacisk położono na małe wymiary anteny oraz możliwość uzyskania pasma dla WFS < 2 szerszego niż 2%. Projekt szyku antenowego, czyli plan sieci zasilającej oraz rozmieszczenie anten względem siebie oraz wyniki eksperymentalnej weryfikacji parametrów pracy szyku, takich jak straty odbiciowe i charakterystyki promieniowania w dwóch płaszczyznach or[...]

 Strona 1