Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN LIS"

Roboty KUKA i SIMATIC Safety


  Firma KUKA jest światowym liderem w produkcji robotów przemysłowych. Jest to firma niemiecka, mająca swoją główną siedzibę w Augsburgu. Po wielu latach rozwoju będącego efektem ciężkiej pracy może się teraz poszczycić posiadaniem przedstawicielstw na wszystkich kontynentach - jej roboty są znane na całym świecie.Roboty przemysłowe Możliwości robotów są nieograniczone. Są stosowane tam, gdzie z uwagi na trudne warunki pracy lub wymaganą wysoką precyzję manipulacji człowiek po prostu nie sprawdza się. Wszędzie, gdzie proces produkcyjny wymaga częstego przekonfigurowania produkcji, [...]

TECHNIKA PLAZMOWA W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ METALI

Czytaj za darmo! »

Nowe materiały metaliczne, w tym nanomateriały: stopy, kompozyty, proszki, u k i k o w a n e seruną na zwiększenie funkcjonalności wyrobów, pwopraę ich własności oraz nadanie wyrobom nowych własności. Osiągnięcie tego celu wymaga stosowania nowych technik i technologii, do których zalicza się, coraz powszechniej stosowana we współczesnej inżynierii materiałowej, technika plazmowa, Wysoka te[...]

Microstructure of Cu-Ag-P alloy layers plasma sprayed on AgSnO2 composite material

Czytaj za darmo! »

Plasma spraying is a method currently widely used mainly in the aircraft, automotive, armaments industry for spreading metallic and ceramic layers on construction components working in the extreme mechanical and thermal conditions. During the plasma spraying the material in a form of powder or wire melted in plasma arc falls on the sprayed surface in a form of melted particles [1, 2]. Very high temperature of plasma stream, at the level of several thousand Celsius degrees, and the possibility to control power of the plasma torch in a wide range bring possibility for spraying virtually every kind of material, provided that it will not undergo process of evaporation or decomposition. Most often the technique is used to produce coatings of high-melting metals, oxide materials, nitrides, carbides and cermets. The basic advantage of sprayed coatings is their high resistance to abrasion, corrosion, thermal shocks and high-temperature creep resistance. The additional benefit is high rapidity and repeatability of the process as well as possibility to join materials of different melting points and high coherence of the binding layer-basic material. Current intensity and plasma arc voltage are the basic energy parameters of the spraying process, reflected by power of the plasma torch as well as by the type of plasma forming gazes and intensity of their flow which influence, among others, arc temperature. The properties of the layers produced in the process are also influenced by such geometric parameters as the distance between plasma torch nozzle and surface. When spraying with powder material also powder shape and morphology becomes important. Spherical powders are considered optimal for that application, as they have lower porosity, higher density and better flow rate than the powders of more developed surface (rough). In the study the plasma spraying technique was used for spreading a layer of a binder of Cu-Ag-P type on a composite [...]

BADANIA INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH NAD WYKORZYSTANIEM RENU W PRZETWÓRSTWIE METALI NIEŻELAZNYCH


  Równolegle z pracami IMN w zakresie hydrometalurgicznych technologii odzysku renu jako cennego, strategicznego metalu towarzyszącego rudom miedzi, prowadzone były prace dotyczące wykorzystania tego metalu w przetwórstwie metali nieżelaznych. W artykule opisano opracowane w IMN technologie dotyczące wytwarzania wysokoprądowych materiałów stykowych W‐Cu i W‐Ag z dodatkiem renu, drutów W‐Re do termopar oraz technologię sferoidyzacji cząstek proszku renu w strumieniu plazmy. Opisano poszczególne technologie oraz przedstawiono wyniki badań strukturalnych i testów aplikacyjnych dla badanych grup materiałów. Przedstawiono również aparaturę, służącą do przeprowadzania wybranych operacji technologicznych. Artykuł był prezentowany na konferencji KGHM ECOREN "Metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych", Wrocław 13÷15.102010. Słowa kluczowe: ren, metalurgia proszków, styki elektryczne, technika plazmowa, sferoidyzacja proszków IMN STUDIES INTO APPLICATION OF RHENIUM IN NON-FERROUS METALS PROCESSING Together with the research conducted at IMN into hydrometallurgical methods for the recovery of rhenium as a valuable and strategic metal encountered in copper ores, the studies were also made on potential application of that metal in nonferrous metals processing. This paper outlines the technologies developed at IMN for the production of high‐current W‐Cu and W‐Ag contact materials with rhenium addition, W‐Re wires for thermo‐couples, as well as the technology for spheroidization of rhenium powder particles in a plasma stream. Particular technologies are described together with the results from structural examination and application tests performed with the studied materials. The equipment used in selected technological operations is also presented. This article was presented at the conference organized by KGHM ECOREN “Byproduct metals in the non‐ferrous metals industry", Wrocław, 13÷15.[...]

The use of Particle Filter and Neurocontroller for Current Converter Control DOI:10.12915/pe.2014.02.50

Czytaj za darmo! »

This paper presents the use of particle filter and neurocontroller to the power converter current control task. The article shows the neural network learning method, the impact of particle filter to the quality of the reference signal tracking and the accuracy of the state variables estimation by changing particle filter parameters. A method of the noise variance auto-tuning in particle filter was proposed in order to improve the quality of estimation. Streszczenie. W pracy zaprezentowano użycie filtru cząsteczkowego i neurokontrolera do zadania sterowania prądem przekształtnika energoelektronicznego. Pokazano metodę uczenia sieci neuronowej, wpływ wykorzystania filtru cząsteczkowego na jakość nadążania za sygnałem referencyjnym oraz dokładność estymacji stanu przez zmianę parametrów filtru cząsteczkowego. Zaproponowano także sposób autostrojenia wariancji szumów w filtrze cząsteczkowym w celu polepszenia jakości estymacji. (Wykorzystanie filtru cząsteczkowego i neurokontrolera do zadania sterowania prądem przekształtnika). Keywords: particle filter, neurocontroller, learning method, the noise variance autotuning. Słowa kluczowe: filtr cząsteczkowy, neurokontroler, metoda uczenia, autostrojenie wariancji szumów. doi:10.12915/pe.2014.02.50 Introduction H-bridge circuits can be used as an independent voltage and current sources, which find use in various fields (e.g., in the generation of the reference signal, compensating harmonics of non-linear loads or medicine) [1]. In the systems where the dynamics is high, the influence of the inverter in the control circuit cannot be neglected. It can not be treated as unity gain. This hinders the selection of the optimal control by means of analytical methods, as the mathematical model of the inverter is hard to obtain, mostly it is approximated (e.g. using a delay element, or a first order transfer function with delay [2]). Using a neural network for this task can avoid many disadvantages as[...]

Optimization of neural network for current converter control DOI:10.15199/ELE-2014-171


  In previous articles [1, 2] H-bridge power converter has been used as an independent current source, which can be used for generation of the reference signal, pass energy to grid-on connections or compensating harmonics of non-linear loads. Neural network has been chosen as control regulator and it fulfilled its task well. The only downside of neural control was complicated structure of the network, which may restrict the choice of processor unit to achieve this control. Main goal of this article was to check, if neural network can have different structure, with preferably minimal number of neurons and weights. In following pages object is described. Next control scheme is presented. Then optimization method made using Genetic Algorithm has been shown, followed by neural network. Last, simulation results are presented, followed by conclusions. Object The object is a single-phase power electronics H-bridge inverter, in which control signal is current of the load. Its block diagram implemented in GeckoCIRCUIT software is presented in Figure 1. It consists of the following parts: a MOSFET transistor H-bridge, LC filter, almost purely inductive load with current measurement in load branch. Object parameters: [...]

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO NA WŁASNOŚCI KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE I ELEKTROTECHNICE

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było wytworzenie techniką natryskiwania plazmowego materiałów kompozytowych na osnowie srebra, pokrytych warstwą spoiwa typu Cu-Ag-P, przeznaczonych do zastosowań głównie w układach elektronicznych i w elektrotechnice. Kompozyty takie najczęściej wytwarzane są techniką klasycznej metalurgii proszków lub poprzez platerowanie mechaniczne i zwykle wymagają zastosowania pośredniej warstwy srebra. Zastosowanie techniki plazmowej w odniesieniu do tych materiałów jest rozwiązaniem innowacyjnym. Natryskiwanie plazmowe jest obecnie szeroko stosowane głównie w przemyśle lotniczym, kosmicznym, zbrojeniowym, motoryzacji, do nakładania warstw metalicznych i ceramicznych na elementy konstrukcyjne pracujące w ekstremalnych warunkach obciążeń mechanicznych i temperaturowych. Zaletą proce[...]

WYTWARZANIE MATERIAŁÓW TERMOELEKTRYCZNYCH NA OSNOWIE ZWIĄZKU Bi2Te3 TECHNIKĄ SPIEKANIA PLAZMOWEGO


  Analizowano możliwość otrzymywania związków międzymetalicznych Bi2Te3, Bi0,4Sb1,6Te3 i Bi2Te2,95Se0,05 za pomocą metody łączącej mechaniczną syntezę i iskrowe spiekanie plazmowe. Stwierdzono, że już samo mechaniczne stopowanie umożliwia otrzymanie związków Bi2Te3 i Bi2Te2,95Se0,05 w czystej postaci. W stopie o składzie Bi0,4Sb1,6Te3 dopiero spiekanie plazmowe powoduje pełne przereagowanie stopowanych metali. Konsolidacja otrzymanych proszków, metodą spiekania plazmowego w określonych warunkach, umożliwia zachowanie ich struktury nanokrystalicznej, uzyskanej podczas mechanicznego stopowania. Słowa kluczowe: materiały termoelektryczne, związek Bi2Te3, stopowanie mechaniczne, spiekanie plazmowe, analiza rentgenowska Dr Adriana Wrona, dr Mariusz Staszewski, dr inż. Jacek Mazur, dr Małgorzata Kamińska, mgr inż. Marcin Lis, mgr inż. Małgorzata Osadnik, mgr Katarzyna Bilewska — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. 765 MANUFACTURING OF THERMOELECTRIC MATERIALS BASED ON Bi2Te3 COMPOUND BY SPARK PLASMA SINTERING METHOD A possibility of synthesis of Bi2Te3, Bi0.4Sb1.6Te3 and Bi2Te2.95Se0.05 intermetallic compounds through a method that combines mechanical alloying with spark plasma sintering was analyzed. It has been found that mechanical alloying already enables obtaining pure Bi2Te3 and Bi2Te2.95Se0.05 compounds. However, for Bi0.4Sb1.6Te3 alloy spark plasma sintering is necessary to complete reaction between mechanically alloyed metals. Additionally consolidation of mechanically alloyed powders under specific conditions using spark plasma sintering preserves their nanocrystalline structure obtained during mechanical alloying. Keywords: thermoelectric materials, Bi2Te3 compound, mechanical alloying, spark plasma sintering, X‐ray analysis Wstęp Związek międzymetaliczny Bi2Te3 oraz związki należące do układów pseudopodwójnych Bi2Te3‐Sb2Te3 i Bi2Te3‐Bi2Se3 odznaczają się dobrymi własnościami termoelektrycznymi, szczególni[...]

CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU AK52/SiC UZYSKANEGO METODĄ IMPULSOWO-PLAZMOWEGO SPIEKANIA


  Prezentowane wyniki obejmuj. badania strukturalne, pomiary twardo.ci i mikrotwardo.ci oraz badania wytrzyma.o.ci na .ciskanie kompozytu AK52/SiC otrzymanego metodami metalurgii proszkow. Materia. wyj.ciowy wytworzono z wior stopu AK52 (AlSi5Cu2) z dodatkiem w.glika krzemu (SiC) w procesie mechanicznej syntezy. Uzyskano drobnoziarnisty proszek o jednorodnym rozmieszczeniu twardych cz.stek ceramicznych w osnowie aluminium. Proces konsolidacji przeprowadzono metod. impulsowo-plazmowego spiekania, co w krotkim czasie pozwoli.o otrzyma. wypraski o dobrych w.a.ciwo.ciach mechanicznych i jednorodnej strukturze. Dodatek twardych cz.stek SiC powoduje wzrost twardo.ci i wytrzyma.o.ci wytwo-rzonych probek. Analiza strukturalna potwierdzi.a jednorodn. struktur. i drobnoziarnisto.. otrzymanych wyprasek. S.owa kluczowe: recykling, kompozyty aluminiowe, metalurgia proszkow, mechaniczna synteza, spiekanie impulsowo-plazmowe CHARACTERISTICS OF AK52/SiC ALUMINIUM COMPOSITE MADE BY SPARK PLASMA SINTERING METHOD The paper presents investigations on possibility of using powder metallurgy processing for producing a composite struc-ture, obtained by introducing SiC into recycled aluminium alloy by means of spark plasma sintering. The mixtures of SiC (0 and 20 wt% ) particles and AK52 (AlSi5Cu2) aluminum alloy chips were subjected to mechanical alloying throughout 40 hours. This lead to homogenous composite powder with particle size of about 3 ?Ęm, granular shape and uniform distri-bution of reinforcement particles into aluminum matrix. Higher amount of silicon carbide and longer time of processing allow to obtain a final overall microhardness of about 500 HV0.025. This is basically due to the strain hardening effect during MA and to the achievement of an homogeneous distribution of reinforcement in the composite powder. The prepared and Mgr in.. Magdalena Su.niak . AGH Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzia. Metali Nie.elaznych, Katedra Struktury i Mechaniki Cia.a Sta.[...]

NOWE POLE ZASTOSOWAŃ RENU JAKO SKŁADNIKA KOMPOZYTÓW CERMETALICZNYCH


  Kompozyt proszkowy Mo-Re o zawartości masowej 15 i 44 % Re wytworzono w oparciu o techniki metalurgii proszków. Zastosowano dwie metody wytwarzania. Pierwsza metoda obejmowała próby wprowadzenia renu do proszku molibdenu na drodze redukcji nadrenianu amonu (współredukcja). W drugiej metodzie do wytworzenia mieszanek zostały użyte czyste pierwiastki — ren i molibden, które wytworzono metodą mielenia w wysokoenergetycznym młynku planetarnym Pulversitte 7. Następnie materiał poddany został wygrzewaniu w temperaturze 1150 °C przez 24 godz. Przeprowadzono szczegółowe badania struktury metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej oraz mikroanalizy rentgenowskiej. Otrzymano materiał wielofazowy, przy czym dominującą jego fazę stanowił roztwór stały na bazie molibdenu. Zaobserwowano istotny wpływ pierwszej operacji technologicznej (współredukcja lub mielenie) na końcowy skład fazowy kompozytu. Słowa kluczowe: stop Mo-Re, redukcja, mechaniczna synteza, analiza fazowa NEW FIELD OF RHENIUM APPLICATION AS A CERAMETALLIC COMPOSITE COMPONENT Powder composites of Mo-Re with 15 i 44 % weight content of Re were prepared using powder metallurgy methods. Two various techniques were employed. In one of them rhenium was introduced to molybdenum powder in the process of ammonium perrhenate reduction (co-reduction). In the other method pure rhenium and molybdenum powders were milled together in high-energy planetary mill Pulversitte 7. Subsequently after both processes the materials were annealed at 1150 °C for 24 hours. Structural investigation was carried out with X-ray diffraction and X-ray microanalysis. A multiphase material was obtained where the dominant phase was a molybdenum-based solid solution. It has been found that the first technological operation (co-reduction or milling) has a significant influence on the final composition of composite. Keywords: Mo-Re alloys, reduction, mechanical alloying, X-ray analysis Wstęp W ostatnich latach wzrasta[...]

 Strona 1  Następna strona »