Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Wróbel "

The effect of structure on the stability of Al-Si coatings under salt mist conditions

Czytaj za darmo! »

The high corrosion resistance of Al alloys, as well as their sufficient heat resistance, have contributed to the use of these alloys for anodic protective coatings being applied on steels intended for, e.g., exhaust system elements. Developing coatings that would meet the ever-increasing operation parameters of cars is the subject of continuous research work. The new customer demands, technological solutions, and increasing car performance parameters are all urging the designers to use increasingly expensive steel grades with bettered mechanical parameters. However, a significant limitation on the wide application of stainless steels is the fact that, in spite of the absence of visible corrosion products, in acidified oxidizing media containing some anions, these steels undergo spontaneous, often localized dissolution. Due to the weight and economy of product, the basic element used for protective coatings in the automotive industry still remains to be aluminium [1÷4]. The problem of properly selected protective coatings is crucial in the manufacture of car exhaust silencers, because the whole exhaust system, in addition to mechanical damage during service, is exposed to aggressive chemical agents that accelerate the steel corrosion processes. At present, steels of a chromium content above 10% with an aluminium-silicon hot-dip coating applied are used for the manufacture of car exhaust systems. Exhaust system elements are formed in a stamping process. The main technological problem during their production from aluminium-coated steel sheet is to maintain the integrity of the coating. This problem has been partially solved by using silicon as an alloying element. However, it has been demonstrated in the author’s studies, that such coatings often exhibit an uneven arrangement and size of silicon crystals (as a result of the trade-off between the technical capabilities to produce a coating by the hot-dip coating method and th[...]

Wybrane elementy sąsiedzkiej wymiany energii - model funkcjonalny i wyniki symulacji DOI:10.15199/48.2019.10.06

Czytaj za darmo! »

34 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 10/2019 wzajemnego dzielenia się wyprodukowaną lokalnie energią oraz czerpania z tego tytułu korzyści. Przykładem ilustrującym funkcjonowanie sąsiedzkiej wymiany energii może być koncepcja bazująca na utworzeniu spółdzielni energetycznej w ramach wspólnoty mieszkaniowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Dla takiego scenariusza można przyjąć następujące założenia ogólne determinujące funkcjonowanie mikro-sieci i wymiany sąsiedzkiej:  Wykorzystanie wewnętrznej linii zasilającej budynku wielorodzinnego będącej własnością wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni energetycznej jako sieci służącej do dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w ramach generacji prosumenckiej.  Udział mieszkańców w wymianie związany jest ściśle z partycypacją w nakładach inwestycyjnych w tym w szczególności w kosztach infrastruktury wytwórczomagazynowej tj. np. w zakupie paneli fotowoltaicznych, magazynu energii, ładowarki samochodowej.  Udział ten określa tym samym rozkład własności wygenerowanej i zmagazynowanej energii oraz określa wielkość wolumenu, którą dany podmiot może rozporządzać. Ilustracja struktury przedstawiona została na rysunku 1. Rys. 1. Architektura mikro-sieci  Energia wytwarzana we współdzielonej instalacji PV, w pierwszej kolejności pokrywa zgodnie z posiadanym udziałem bieżące zapotrzebowanie każdego gospodarstwa. Ewentualna nadwyżka trafia do lokalnego magazynu energii, którego dostępna pojemność determinowana jest indywidualnym udziałem w strukturze właścicielskiej.  W sytuacji wypełnienia magazynu lokalnego, energia wprowadzana jest do sieci OSD, która pełni rolę magazynu sieciowego.  W przypadku braku generacji, bieżące zapotrzebowanie podmiotu pokrywane jest z energii zgromadzonej w magazynie lokalnym, a w przypadku jej braku z sieci OSD do której trafiła nadwyżka generacyjna podmiotu.  Pobranie en[...]

 Strona 1