Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna Maria BIAŁOSTOCKA"

The electrochemical copper structure forming in the presence of the magnetic field

Czytaj za darmo! »

In the presence metallic layers settled on the surfaces by the electrocrystallization method play significant role in the engineering. Many kind of factors, including the magnetic field presence, decide about the metal' s structure and its quality. The influence that can render the magnetic field in the electrochemical environment is significant. In the article the electrocrystallization issue and the effects of electrocrystallization received under the influence of different kind of the magnetic configuration are presented. There are shown phenomenons existing in the electrochemical bath and the effects of electrocrystallization process as the based microscope structure. Streszczenie. Obecnie bardzo dużą rolę w inżynierii odgrywają warstwy metalowe osadzane na powierzchniach metodą elektrokrystalizacji. O strukturze metalu i jej jakości decyduje wiele czynników, do których dodano jeszcze obecność pola magnetycznego. Znaczący jest wpływ, jaki wywierać może obecność pola magnetycznego w środowisku elektrochemicznym. W pracy przedstawiono samo zagadnienie elektrokrystalizacji oraz porównano efekty otrzymane w wyniku elektrokrystalizacji pod wpływem różnego rodzaju czynników magnetycznych. W artykule przedstawiony zostanie przebieg zjawisk zachodzących w kąpieli elektrochemicznej i efekty procesu elektrokrystalizacji w postaci wyników badań mikroskopijnych otrzymanych struktur. (Elektrokrystalizacja powłoki miedzianej pod wpływem pola magnetycznego) Keywords: electrocrystallization, electrode processes, copper surface layer, magnetic field, MHD effect. Słowa [...]

Electrodes modeling in the copper electrocrystallization process

Czytaj za darmo! »

In the article will be presented usefulness of the computer-aided modeling of electrochemical technologies. Modeling of the electrolytic surface deposits needs solutions of problems connected with current distribution in the electrolyte, with electrodes shape and composition of electrochemical environments in which the process takes place. Adapted methodology is used to analyze the coating layer[...]

Influence of the model structure on the process of the electrochemical copper setting

Czytaj za darmo! »

In the article will be presented usefulness of the computer modeling support in the electrochemical technologies. Modeling of the electrolytic covers demand of problems solution connection with current distribution in the electrolyte, electrodes shape and composition of the electrochemical environmental in which the process takes place. Adapted methodology is used to analyze of the covered layer structure and its topology. Classification of methods properties makes possibility of its valuation in the case of elasticity, usefulness in the galvanic process and conforming in practice. Streszczenie. W artykule przedstawiona zostanie przydatność komputerowego wspomagania modelowania w technologiach elektrochemicznych. Modelowanie powłok elektrolitycznych wymaga rozwiązania problemów związ[...]

The continuous measurement of the potential during the process of the electrochemical copper setting

Czytaj za darmo! »

The article presents usefulness of the computer modelling support through the remote measurements in the electrochemical technologies. Modelling of the electrolytic covers demands problem solution connected with current distribution in the electrolyte, electrodes shape and composition of the electrochemical environment in which the process takes place. The adapted methodology is used in the potential analysis and its influence on the covered layer structure and its topology. Classification of methods properties makes possibility of its evaluation concerning elasticity, usefulness in the galvanic process and its use in practice. Streszczenie. W artykule przedstawiona zostanie przydatność komputerowego wspomagania modelowania poprzez przeprowadzanie zdalnych pomiarów w technologiach elektrochemicznych. Modelowanie powłok elektrolitycznych wymaga rozwiązania problemów związanych między innymi z rozkładem prądu w elektrolicie, kształtem elektrod i składem elektrochemicznym środowiska, w którym zachodzi proces. Zastosowaną metodologię wykorzystuje się do analizy potencjału i jego późniejszego wpływu na strukturę osadzonej powłoki i jej topologię. Klasyfikacja własności tej metody umożliwi jej ocenę pod względem elastyczności i przydatności w procesie galwanizacji oraz możliwość późniejszego zastosowania w praktyce. (Ciągły pomiar potencjału podczas procesu elektrochemicznego osadzania miedzi) Keywords: electrocrystallization, electrode processes, copper surface layer, additive electrodes. Słowa kluczowe: elektrokrystalizacja, procesy elektrodowe, powierzchniowa warstwa miedzi, elektrody dodatkowe. Introduction Contemporary engineering increasingly focuses its attention on covering non-metallic surface, such as ceramic, plastic or wood materials, with metallic coatings. This is connected with customers needs concerning more aesthetic and resistant external structure of products. This can be achieved through conducting certain technological pr[...]

 Strona 1