Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"IZABELA MICHALAK"

Chemistry for Agriculture (Chemia dla Rolnictwa)


  W dniach 1-4 grudnia 2013 r. w Kompleksie Wczasowo-Sanatoryjnym Sandra SPA w Karpaczu odbyło się XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agriculture". W Seminarium uczestniczyła największa od kilku lat liczba ok. 230 uczestników z wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorstw przemysłowych i firm handlujących aparaturą naukowo-badawczą, odczynnikami i wyposażeniem laboratoriów. Podczas seminarium wygłoszono 60 referatów i zaprezentowano 176 posterów. Seminarium otworzyli prof. dr hab. inż. Henryk Górecki (Politechnika Wrocławska), przewodniczący Komitetu Naukowego Seminarium, który przypomniał historię seminariów, które odbywają się od 1968 r. oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Dobrzański (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Pierwszą sesję plenarną poprowadził Pan dr inż. Cezary Możeński, dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach. Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Janusz Gołaszewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematem jego wystąpienia był "Green University" w gospodarce cyrkulacyjnej. W swoim wystąpieniu prof. J. Gołaszewski omówił przedsięwzięcia w zakresie rozwoju koncepcji Green University w smart specialisation (biomasa - w tym odpady organiczne, procesy biorafineryjne - łańcuch wartości dodanej, struktura odpadów w UE, system gospodarki cyrkulacyjnej, wybrane przykłady dotychczasowych efektów badań w ramach Green University). Drugim prelegentem był prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk (Politechnika Wrocławska), który zaprezentował wystąpienie zatytułowane: "Zastosowanie hydrożeli polimerowych w uprawach roślinnych". Hydrożele to żele polimerowe, o zdolności do wiązania dużych ilości wody lub roztworów wodnych (umownie od 100 g H2O/g polimeru). Celem pracy zespołu prof. A. Trochimczuka jest określenie wpływu poszczególnych czynników na stabilność hydrożeli oraz dobór składu chemicznego. Hydrożele mogą być stosowane jako[...]

KONFERENCJE Chemia dla Rolnictwa DOI:


  W dniach 23-26 listopada 2014 r. w Kompleksie Wczasowo-Sanatoryjnym Sandra SPA w Karpaczu odbyło się XXXIX Międzynarodowe Seminarium Naukowo- -Techniczne "Chemistry for Agriculture". Organizatorami byli Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych Politechniki Wrocławskiej, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska Agrophos we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. W Seminarium uczestniczyło 226 przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorstw przemysłowych i firm handlujących aparaturą naukowo-badawczą, odczynnikami i wyposażeniem laboratoriów. Uczelnie wyższe były reprezentowane przez Politechniki: Gdańską, Krakowską i Wrocławską, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Republika Czeska), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jagielloński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Ponadto obecni byli przedstawiciele Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego (IUNiG-PIB) w Puławach, Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego (IZ-PIB) w Krakowie oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Byli też przedstawiciele Grupy Azoty z Tarnowa i Puław oraz wielu [...]

Bezściekowa technologia produkcji dodatków paszowych z mikroelementami na bazie makroalgi Pithophora varia Wille

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie nowych, bezściekowych technologii w procesach produkcyjnych wymusza konieczność zawracania roztworów wodnych, co w konsekwencji prowadzi do ich zatężania. W pracy przedyskutowano możliwość wielokrotnego użycia roztworu jonów Cr(III), który jest wykorzystywany do wytwarzania mineralnych dodatków paszowych na bazie makroalgi Pithophora varia Wille metodą biosorpcji. W procesie tym dominującym mechanizmem jest wymiana jonowa, w trakcie której jony metali alkalicznych, które są naturalnie związane z powierzchnią biomasy, wymieniane są z jonami Cr(III). Wielokrotne zawracanie tego roztworu może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia jonów metali alkalicznych, co w konsekwencji może prowadzić do znacznego obniżenia właściwości biosorpcyjnych algi. Należało wię[...]

Koncepcja technologii wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie glonów morskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólne założenia technologicznej koncepcji produkcji biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie glonów morskich należących do gromady zielenic (Chlorophyta). Proponuje się, aby zakład produkcyjny był zlokalizowany na terenach przymorskich, dysponujących głównym surowcem, jakim jest naturalna biomasa glonów. Zielenica Enteromorpha prolifera, występująca w największych ilościach w Morzu Bałtyckim, stanowi półprodukt wymagający zagospodarowania. Dodatki paszowe mogą być wytwarzane z biomasy glonów zebranej w okresie letnim (3 miesiące) z Morza Bałtyckiego z Zatoki Gdańskiej (Trójmiasto). Baltic macroalga Enteromorpha prolifera was proposed as a carrier of Cu(II), Zn(II), Mn(II) and Co(II) ions in prodn. of feed additives. The resp. process flowsheet was presented. Akwen Morza Ba􀃡tyckiego jest zasobny w glony. Po cz􀄊􀄞ci jest to zwi􀄅zane z procesem eutrofizacji, który przyczynia si􀄊 do znacznego namna􀄪ania biomasy zielenic. W 2009 r. firma Art Design S.C. z Sopotu (www.beachcleaners.pl) zebra􀃡a tylko w wodach przybrze 􀄪nych Zatoki Gda􀄔skiej (okolice Trójmiasta) ok. 350 Mg mokrej masy glonów, za􀄞 w 2008 r. (przy lepszych warunkach pogodowych) a􀄪 1000 Mg. Od􀃡awianie zakwitów glonów z Morza Ba􀃡tyckiego w sezonie letnim mo􀄪e wi􀄊c stanowi􀃼 potencjalne 􀄨ród􀃡o biomasy do produkcji biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami. Dodatkowym argumentem przemawiaj􀄅cym za zastosowaniem glonów w 􀄪ywieniu zwierz􀄅t jest Rozporz􀄅dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materia 􀃡ów paszowych, zgodnie z którym, glony zosta􀃡y dopuszczone do stosowania jako materia􀃡 paszowy. Koncepcja zastosowania glonów jako dodatków paszowych jest zgodna z obecni[...]

Use of extract from Baltic seaweeds produced by chemical hydrolysis in plant cultivation. Zastosowanie w uprawie roślin ekstraktu z makroalg Bałtyckich wytworzonego przez hydrolizę chemiczną


  Baltic seaweeds were extd. with dild. H2SO4 at 65°C for 1 h and used as plant germination stimulator (Lepidium sativum). The original biomass, exts. and L. sativum plant materials were analyzed for 18 elements. Addn., the av. length of the plants was detd. as well as the values of the RGB model parameters (R red, G green and B blue). The plants treated with the seaweed ext. were longer by 10% than the control plants (distd. water). The biomass was enriched in K, S and Ca macroelements and B and Mn microelements. Good fertilizer properties of the algal exts. were confirmed. Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu ekstraktu glonowego wytworzonego przez hydrolizę chemiczną z makroalgi Bałtyckiej Enteromorpha sp. na kiełkowanie rzeżuchy ogrodowej (Lepidium sativum). Biomasę alg, wytworzone ekstrakty glonowe oraz biomasę roślinną (rzeżucha) poddano analizie wielopierwiastkowej metodą ICP-OES. Wyznaczono również średnią długość rośliny w grupach doświadczalnych i grupie kontrolnej oraz wartość parametrów RGB, które odpowiadają za zabarwienie czerwone (R), zielone (G) i niebieskie (B). Otrzymane wyniki opracowano metodami statystycznymi przy użyciu oprogramowania Statistica ver. 9.0. Rzeżucha wyhodo-wana w grupie do.wiadczalnej (ekstrakt glonowy) by.a .rednio o 10% d.u.sza ni. w grupie kontrolnej (woda destylowana). Ponadto by.a bogata w takie makroelementy, jak K, S i Ca. Spo.rod mikroelementow w najwi.kszych ilo.ciach w biomasie wyst.powa. B oraz Mn. Wykazano dobre w.a.ciwo.ci nawozowe ekstraktow glonowych. We wspo.czesnym rolnictwie, oprocz fungicydow, herbicydow i insektycydow, stosuje si. wiele preparatow kwalifikowanych jako regulatory rozwoju ro.lin lub biostymulatory. Ich zadaniem jest kontrolowanie i przyspieszanie procesow .yciowych, zwi.kszanie odporno.ci ro.lin na warunki stresowe oraz stymulacja ich rozwoju (korzenie, li.cie). [...]

Wpływ czynników środowiskowych, dietetycznych oraz indywidualnych na zawartość wapnia i magnezu we włosach ludzkich


  Celem badań była ocena zawartości Ca i Mg we włosach ludzkich oraz wskazanie czynników wpływających na poziom tych pierwiastków. Statystycznie istotne różnice odnotowano nie tylko w zawartości Ca i Mg we włosach kobiet (farbujących i niefarbujących włosy) oraz mężczyzn, ale również w czynnikach różnicujących ich poziom. We włosach kobiet stosujących preparaty na odchudzanie, spożywających napoje z puszek odnotowano istotnie wyższy poziom Ca. We włosach mężczyzn większa zawartość Ca i Mg była wynikiem spożywania sera białego i miodu. Wyższy stosunek zawartości Ca/Mg odnotowano w przypadku zażywania preparatów witaminowych, leków przeciwbólowych oraz nabiału. Statystycznie istotne różnice stosunku Ca/Mg występowały również w przypadku takich dolegliwości, jak anoreksja, rozstępy, nadwaga i nadpobudliwość. The Ca and Mg contents in human hair were detd. by inductively coupled plasma spectroscopy to evaluate effect of intake beverages; foods and drugs and of the health problems on the Ca/Mg ratio. Analiza włosów, w odróżnieniu od badań płynów ustrojowych, w których pierwiastki ulegają względnie szybkiemu metabolizmowi, dostarcza wielu informacji na temat bliskiej i dalekiej historii przyjmowania substancji lub narażenia na nie. Obecnie uważa się, że większość pierwiastków, jak również leków wprowadzana różnymi drogami do organizmu, wbudowuje się w strukturę włosa1, 2). W ostatnich latach okazało się również, że skład wielopierwiastkowy włosów ludzkich jest silnie związany z cechami osobniczymi, takimi jak wiek, płeć, kolor włosów, zabiegi kosmetyczne wykonywane na włosach (farbowanie, trwała ondulacja, szampony), struktura włosa i szybkość wzrostu, rasa, a nawet l[...]

Extraction of seaweed with potassium lye Ekstrakcja glonów ługiem potasowym DOI:10.12916/przemchem.2014.771


  Baltic seaweeds (Enteromorpha sp.) were extd. with aq. soln. of KOH (1 M) at room temp. for 30 min. The exts. were dild. down to concn. 2.5-10% and used for cultivation of Lepidium sativum. Natural biomass of algae, algal exts. and the germinated plants was studied for elemental compn. Addnl., the av. length of the plants was measured and compared with that from the control group (distd. water). Lepidium sativum in the exp. group (seaweed ext. 2.5%) was by 15% longer than in the control group. The content of microelements (B, Cu, Fe, Mn, Zn) was also higher in all exptl. groups than in the control group. Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu ekstraktu glonowego wytworzonego przez hydrolizę chemiczną z użyciem wodorotlenku potasu na długość roślin i skład pierwiastkowy rzeżuchy ogrodowej (Lepidium sativum). Surowiec do wytwarzania ekstraktów stanowiły makroalgi bałtyckie Enteromorpha sp. Zbadano wpływ trzech stężeń ekstraktów (2,5%, 5% i 10%) na kiełkowanie rzeżuchy. Poddano analizie wielopierwiastkowej metodą ICP-OES biomasę alg, wytworzone ekstrakty glonowe oraz biomasę roślinną (rzeżucha). Wyznaczono również średnią długość rośliny w grupach doświadczalnych i kontrolnej. Otrzymane wyniki opracowano metodami statystycznymi przy użyciu oprogramowania Statistica ver. 9.0. Wykazano, że długość roślin wzrastała wraz ze zmniejszaniem stężenia stosowanego ekstraktu glonowego (10%, 5%, 2,5%). Rzeżucha w grupie E2,5% była o 15% dłuższa niż w grupie kontrolnej (woda destylowana). Zaobserwowano również, że we wszystkich gru- Politechnika Wrocławska Izabela Michalak*, Łukasz Tuhy, Katarzyna Chojnacka Extraction of seaweed with potassium lye Ekstrakcja glonów ługiem potasowym DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.771 Mgr inż. Łukasz TUHY w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest doktorantem w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskie[...]

Comparison of antimicrobial activity of aqueous and organic extracts from Baltic algae Porównanie mikrobiologicznych właściwości wodnych i organicznych ekstraktów z alg bałtyckich DOI:10.15199/62.2015.8.37


  Baltic Sea algae were extd. with (i) aq. urea phosphate soln. or (ii) H2O under ultrasound irradn. The exts. were tested for antibacterial activity against both Gram positive (Staphylococcus aureus) and Gram negative (Escherichia coli) bacteria. The exts. obtained under (i) showed bacteriostatic activity but that under (ii) accelerated the bacterial growth. Badano właściwości przeciwbakteryjne ekstraktów glonowych otrzymanych z alg bałtyckich. Do wytworzenia ekstraktów wykorzystano ekstrakcję wodną z użyciem ultradźwięków oraz ekstrakcję roztworem fosforanu mocznika. Ocenie poddano potencjalne właściwości bakteriostatyczne otrzymanych ekstraktów wobec bakterii Gram(+) Staphylococcus aureus i Gram(-) Escherichia coli. Wykazano, że użycie rozpuszczalnika organicznego (fosforan mocznika) w procesie ekstrakcji powoduje uwolnienie czynników przeciwdrobnoustrojowych. Ekstrakty wodne nie wykazywały właściwości przeciwbakteryjnych. Bytujące w podwodnym środowisku glony od tysiącleci cenione są za swe właściwości. Zmienne prądy morskie, ograniczona podaż składników odżywczych, światła słonecznego i tlenu oraz duże stężenia soli to czynniki, na które narażone są algi morskie. Zdolność do życia w trudnych warunkach świadczy o rozwinięciu mechanizmów ochronnych, przejawiających się m.in. wytwarzaniem naturalnych związków i składników1, 2). Algi morskie są bogate w zróżnicowane źródła bioaktywnych produktów naturalnych wykorzystywanych m.in. w rolnictwie (dodatki do nawozów i pasz)3), przemyśle spożywczym (dodatki do żywności)4), we współczesnej kosmetologii (w regeneracji skóry i opóźnianiu procesów starzenia)5) oraz w farmacji ze względu na dużą zawartość związków o właściwościach antyoksydacyjnych6). Obecnie, kiedy obserwuje się coraz większą antybiotykooporność drobnoustrojów, na szczególną uwagę zasługują czynniki o właściwościach bakteriobójczych i bakteriostatycznych. Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że glony zdolne są [...]

Technologia wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie alg

Czytaj za darmo! »

Przedyskutowano rozwiązania technologiczne wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie alg. Biomasa alg jest wzbogacana w mikroelementy o znaczeniu paszowym metodą biosorpcji. Przedstawiono przegląd piśmiennictwa w zakresie pozyskiwania biomasy alg do celów technologicznych oraz wytwarzania na ich bazie preparatów z mikroelementami. Rozwiązanie przedstawiono na przykładzie badań nad produkcją mineralnych dodatków paszowych na bazie alg, które przeprowadzono dla makroalg w skali wielkolaboratoryjnej i dla mikroalg w skali półtechnicznej. Biomasę makroalg pozyskano poprzez odławianie z Morza Bałtyckiego, natomiast biomasę mikroalg poprzez hodowlę szczepu Spirulina maxima w naświetlanym reaktorze mieszalnikowym o pojemności 10 m3. Biomasę alg nast[...]

Biomonitoring zanieczyszczeń przemysłowych i toksyn z wykorzystaniem analizy mineralnej włosów ludzkich

Czytaj za darmo! »

Analiza mineralna włosów ludzkich może dostarczyć cennych informacji nie tylko o stanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, ale również o zaburzeniach równowagi biopierwiastków w organizmie ludzkim, ich niedoborach, nadmiarach oraz o obecności metali toksycznych. Użyteczność tej techniki wynika z faktu, że zawartość pierwiastków we włosach stanowi odzwierciedlenie różnorodnych zwyczajów życiowych, w tym dietetycznych, jest związana z przyjmowanymi suplementami diety czy lekami oraz ze skażeniem środowiska. Human hair as a valuable bio-resource in toxicol. used for detn. of chem. exposure and environmental interactions, also from archaeolog. and historical perspectives. With 25 refs. W ostatnich latach obserwuje si􀄊 wzrost znaczenia bada􀄔 biomonitoringowych, które umo􀄪liwiaj􀄅 nie tylko okre􀄞lenie 􀃡adunku zanieczyszcze􀄔 w 􀄞rodowisku, ale przede wszystkim ocen􀄊 ich biodost􀄊pno􀄞ci, reakcj􀄊 na nie organizmów 􀄪ywych oraz stopie􀄔 bioakumulacji. Jako biomonitory wykorzystywane s􀄅 mikroorganizmy, ro􀄞liny, zwierz􀄊ta i ludzie. Biomonitoring z wykorzystaniem matryc pochodz􀄅cych od cz􀃡owieka wydaje si􀄊 mie􀃼 najwi􀄊ksze znaczenie praktyczne, poniewa􀄪 umo􀄪liwia bezpo􀄞redni􀄅 ocen􀄊 ryzyka zwi􀄅zanego z obecno􀄞ci􀄅 zanieczyszcze􀄔 w 􀄞rodowisku i w 􀄪ywno􀄞ci. Matryce pochodz􀄅ce z organizmu cz􀃡owieka mo􀄪na podzieli􀃼 na inwazyjne i nieinwazyjne1). Matryce inwazyjne nie maj􀄅 praktycznego zastosowania w badaniach biomonitoringowych czy epidemiologicznych. Matryce nieinwazyjne obejmuj􀄅: mocz, mleko, 􀄞lin􀄊 oraz materia􀃡y keratynowe, takie jak w􀃡osy i paznokcie (r[...]

 Strona 1  Następna strona »