Wyniki 1-10 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK GÓRECKI"

Wpływ nawozów i nawożenia na środowisko

Czytaj za darmo! »

Nawozy mineralne należą do najważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej, ale jednocześnie mogą stanowić problem dla środowiska jeżeli są niewłaściwie stosowane. Przemysł nawozowy dokonał w ciągu ostatniej dekady wielu zmian technologicznych i modernizacyjnych, które zmniejszyły wielkość ładunków substancji chemicznych emitowanych do środowiska. Znacznie większe straty su[...]

Środowiskowe skutki produkcji i stosowania nawozów

Czytaj za darmo! »

W powszechnej opinii zarówno wytwarzanie nawozów jak i ich stosowanie uznaje się za uciążliwe dla środowiska. Na podstawie oceny cyklu stosowania produktów przedstawiono bilans pozytywnych i uciążliwych efektów ekologicznych, wykazując niezwykle skuteczne efekty minimalizacji uciążliwości dla środowiska w fazie produkcji oraz możliwość ograniczenia tych efektów w procesie nawożenia. The m[...]

Granty celowe jako forma wdrażania innowacyjnego

Czytaj za darmo! »

Projekty celowe, których zadaniem jest wykorzystywanie w praktyce gospodarczej osiągnięć naukowo-badawczych, uznać należy za efektywną formę wdrażania innowacji. Projekty te w fazie badawczo-rozwojowej dofinansowywane są częściowo ze środków budżetowych państwa, przeznaczonych na naukę, i są ustanawiane w wyniku konkursów. Szczególnie wysoką efektywnością ekonomiczną, przede wszystkim nowa[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Jerzy Schroeder (1912÷2000)

Czytaj za darmo! »

11 czerwca 2000 r. zmarł prof. zw. Jerzy Schroeder, wybitny chemik i technolog, specjalista z zakresu technologii nieorganicznej i nawozów mineralnych, były członek Rady Programowej Przemysłu Chemicznego. Jerzy Schroeder urodził się 19.06.1912 r. we Lwowie. W mieście tym spędził młodość, ucząc się w Korpusie Kadetów, a następnie studiując na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej. B[...]

Małotonażowa produkcja nowego typu agrochemikaliów

Czytaj za darmo! »

Omówiono nowe rozwiązania technologiczne wdrażane w skali małotonażowej w rolnictwie. Idea tych technologii oraz nowych form produktów polega na dostosowaniu składu i technik stosowania do konkretnych potrzeb rolniczych. W rozwiązaniach uwzględnia się racjonalne wykorzystanie produktów chemicznych z użyciem lokalnych surowców, odpadów rolniczych i przemysłowych. Opisano metody wytwarzania n[...]

Metale ciężkie w nawozach fosforowych i wieloskładnikowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Surowce fosforowe, zwłaszcza pochodzenia osadowego (fosforyty), zawierają różnorodne zanieczyszczenia mineralne, do których należą metale ciężkie, takie jak uran, kadm, ołów, arsen i tytan. Zastosowanie odpadowych roztworów kwasu siarkowego do rozkładu tych surowców, wykorzystanie surowców fosforowych zawierających toksyczne metale i systematyczne nawożenie gleby sprawiają, że zanieczyszczenia są pobierane przez rośliny. Problem ten jest szczególnie istotny w wypadku użytków rolnych znajdujących się w pobliżu obiektów przemysłowych emitujących metale ciężkie. W chwili obecnej w krajach EWG analizowana jest możliwość ograniczenia zawartości metali ciężkich w nawozach, przede wszystkim kadmu. W niniejszym opracowaniu rozpatruje się problem metali ciężkich zawartych w nawozach produkowanych w kraju. Surowce dla przemysłu nawozów fosforowych Fosfor, oprócz azotu i potasu, należy do podstawowych składników pokarmowych roślin. Ubytek tych składników z gleby powinien być uzupełniany za pomocą nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. Rocznie wydobywa się w świecie ponad 160 min t surowców fosforowych, z czego ponad 90% przetwarza się na nawozy fosforowe1 + 3). Światowe zasoby tych surowców, nadających się do przeróbki (przy obecnym poziomie technologii), ocenia się na ok. 34 -=- 36 mld t. Szacuje się też, że znane obecnie złoża, które by mogły być przydatne w przyszłości, można - przyjmując stały poziom wydobycia - eksploatować w ciągu ok. 700 -=- 800 lat4*. Obecnie eksploatuje się złoża fosforytów w Maroku, USA (Floryda, Tennesse, Karolina, Western), Jordanii, ChRL, Egipcie, Tunezji, Syrii, Algierii, RPA, Senegalu, ZSRR (Kingisep, Karatau) oraz apatytów w ZSRR (Kola), Brazylii, na Wyspie Bożego Narodzenia, Curaęao, Nauru. W przyszłości można by wykorzystać złoża surowców fosforowych w Indii, Tanzanii, Australii, Nowej Zelandii, Wietnamie, Peru, Arabii, Kolumbii i Iranie2" 4’. Kraje Europy Środkowej i Zachodniej nie posiadają [...]

Metale w nawozach mineralnych, agrochemikaliach oraz substancjach poprawiających strukturę gleby

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki systematycznych badań analitycznych określające zawartość metali (uznanych za mikroelementy, a także mających działanie toksyczne) w produktach chemicznych stosowanych w rolnictwie, tj. w nawozach mineralnych, odpadach przemysłowych wykorzystywanych do celów nawozowych oraz substancjach używanych do odkwaszania i rekultywacji gleby. Wyniki badań umożliwiają ocenę dawek m[...]

Metale w nawozach organicznych i odpadach stosowanych do celów nawozowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości mikroelementów nawozowych i metali uznanych za toksyczne w odpadach, w których skład wchodzą makroskladniki nawozowe. Podano zawartość metali w ściekach przemysłu rolno-spożywczego, ściekach i osadach komunalnych, hydrolizatach pochodzących z przetwórstwa odpadów skórzanych. Przedstawiono ponadto skład mikroelementowy odchodów inwentarzowych i nawozów[...]

 Strona 1  Następna strona »