Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ ŁOPUSIEWICZ"

Aktywność antymikrobiologiczna folii PLA powlekanych ekstraktami zMacrolepiota konradii DOI:10.15199/42.2016.4.1


  Wstęp Innowacyjnym rozwiązaniem dotyczącym ochrony produktów spożywczych przed psuciem się jest stosowanie opakowań aktywnych bądź odpowiednich systemów pakowania żywności. Jednym z rozwiązań decydujących o tym, czy opakowanie zostanie zakwalifikowane do opakowań aktywnych, jest pokrywanie materiałów opakowaniowych powłokami zawierającymi substancje aktywne, które działają bakteriobójczo na bakterie powodujące zatrucia pokarmowe, m.in.: Escherichia coli 0157:H7, Salmonella Typhimurum oraz Listeria monocygotenes. Obecnie najczęściej wykorzystywanymi w opakowalnictwie związkami aktywnymi są: bakteriocyny, ekstrakty z przypraw, olejki eteryczne, enzymy oraz kwasy organiczne [1]. Celem pracy była analiza właściwości antymikrobiologicznych Macrolepiota konradii. Ponadto podjęto próbę modyfikacji folii PLA (polilaktyd) przez jej powlekanie w kierunku uzyskania właściwości antybakteryjnych. Założono, że do uzyskania powłoki aktywnej zostaną wykorzystane substancje aktywne produkowane przez czubajkę gwiaździstą. Materiał i metody Materiał badawczy stanowił szczep czubajki gwiaździstej (Macrolepiota konradii), zebrany we wrześniu 2013 roku w lesie mieszanym w okolicach Kobylanki. Do przeprowadzenia doświadczeń wykorzystano także inne mikroorganizmy: Escherichia coli DSMZ 1576, Staphylococcus aureus DSMZ 346, Micrococcus luteus DSMZ 20729 oraz Bacillus athrophaeus DSMZ 675 IZT. Pochodziły one z Niemieckiej Kolekcji Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH. Podczas doświadczeń wykorzystano pożywki stałe oraz buliony z firmy Merck (Mueller-Hintona, PDA), a także pochodzące z firmy Sigma Aldrich odczynniki chemiczne: etylocelulozę, glukozę, MgSO4x7H2O, K2HPO4, skrobię rozpuszczalną, chloroform, aceton, octan etylu oraz roztwór DMSO (dimetylosulfotlenku). Pożywki zostały wykonane zgodnie z protokołem firmy Merck. Materiał do badań stanowiła także wytłoczona w CBIMO folia PLA. W celu wyizolowania szczepu czubajki z je[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Aktywność przeciwutleniająca folii PE i PLA modyfikowanych powłokami zawierającymi melaniny grzybowe Antioxidant activity of polyethylene and polylactide foils modified by coating containing fungal melanins DOI:10.15199/42.2017.3.1


  Celem pracy była analiza aktywności przeciwutleniającej folii PE oraz PLA modyfikowanych powłokami zawierającymi melaniny grzybowe. Założono, że do modyfikacji folii zostaną wykorzystane melaniny pochodzące z odpadu z produkcji pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus), ryzomorf opieńki miodowej (Armillaria mellea) oraz owocników tęgoskóra cytrynowego (Scleroderma citrinum). Jako nośniki wybrano chitozan i skrobię A4b. Oznaczano aktywność przeciwutleniającą za pomocą rodnika DPPH oraz zawartość polifenoli w powłokach za pomocą odczynnika Folina-Ciocalteau. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że melaniny grzybowe mogą znaleźć zastosowanie w modyfikacji folii w kierunku nadania im właściwości przeciwutleniających. ABSTRACT: The aim of the study was evaluation of antioxidant properties of PE and PLA foils modified by coatings contaning fungal melanins. Melanins used in the study were obtained from waste from production of button mushroom (Agaricus bisporus), rhizomorphs of honey fungus (Armillaria mellea) and fruiting bodies of common earthball (Scleroderma citrinum). Chitosan and starch A4b were choosen as a coatings. Antioxidant activity of films was evaluated by DPPH and poliphenolic content by Folin-Ciocalteau’s reagent. The findings of the study point out that fungal melanins may be used in modification of foils to goal their antioxidant properties. Wstęp Innowacyjnym rozwiązaniem dotyczącym ochrony produktów spożywczych przed psuciem się jest stosowanie opakowań aktywnych bądź odpowiednich systemów pakowania żywności. Jednym z rozwiązań decydujących o tym, czy opakowanie zostanie zakwalifikowane do opakowań aktywnych, jest pokrywanie materiałów opakowaniowych powłokami zawierającymi substancje aktywne, m.in. antymikrobiologiczne bądź przeciwutleniające. Przeciwutleniacze są powszechnie dodawane do produktów spożywczych w celu opóźnienia bądź zahamowania niekorzystnych zmian wynikających z procesów utleniania. Najczęśc[...]

Właściwości przeciwutleniające i optyczne folii BOPP i PET modyfikowanych powłokami zawierającymi melaniny grzybowe DOI:10.15199/42.2017.7.1


  Antioxidant and optical properties of BOPP and PET foils modified by coatings containing fungal melanins STRESZCZENIE: Dokonano modyfikacji folii BOPP i PET powłokami zawierającymi melaniny grzybowe. Analizowano właściwości przeciwutleniające, zawartości polifenoli w powłokach, właściwości barierowe względem promieniowania UV-Vis oraz wpływ dodatku melanin na barwę folii. Stwierdzono, że dodatek melanin grzybowych do powłok naniesionych na powierzchnię folii BOPP i PET spowodował wzrost właściwości antyoksydacyjnych, wzrost zawartości polifenoli w powłokach oraz zmianę barwy folii w kierunku barw czerwonej i żółtej. Nie odnotowano poprawy właściwości barierowych modyfikowanych folii względem promieniowania UV-Vis. IN ENGLISH; BOPP and PET foils were coated with coatings containg fungal melanins. Antioxidant properties, polyphenolic content, UV-Vis barier properties and changes of colour were analyzed. The result suggested that incorporation of fungal melanins into foil coatings may improve their antioxidant properties, increasing of polyphenolic content and changes in colour. No improvement of UV-Vis barier properties was observed. Innowacyjnym rozwiązaniem dotyczącym ochrony produktów spożywczych przed psuciem się jest stosowanie opakowań aktywnych bądź odpowiednich systemów pakowania żywności. Jednym z rozwiązań decydujących o tym, czy opakowanie zostanie zakwalifikowane do opakowań aktywnych, jest pokrywanie materiałów opakowaniowych powłokami zawierającymi substancje aktywne, m.in. antymikrobiologiczne bądź przeciw-utleniające. Przeciwutleniacze są powszechnie dodawane do produktów spożywczych w celu opóźnienia bądź zahamowania niekorzystnych zmian wynikających z procesów utleniania. Najczęściej wykorzystywanymi w przemyśle spożywczym przeciwutleniaczami są: kwas askorbinowy (E300), BHA (butylohydroksyanizol, E320), BHT (butylohydroksytoluen, E321), galusan propylu (E310) oraz tokoferole (E306-E309) [1]. Jednym z kierunków rozwoju opakowań [...]

 Strona 1