Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agata Domżał"

Wpływ ciśnienia na rozdział wody dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych. Badano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających o stałych wypływu K = 57, K = 80, K = 150. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób ciśnienie zmieniające się w zakresie 0,5 - 5,0 bar wpływa na rozdział wody poniżej i powyżej deflektora, a w efekcie, jak wiedza o rozdziale wody może wpływać na dobór tryskaczy do konkretnych zastosowań. Słowa kluczowe: SUG-wodne, tryskacze, rozdział wody.Stałe Urządzenie Gaśnicze (SUG) to urządzenie na stałe związane z zabezpieczanym obiektem, mające zapas środka gaśniczego i układ do jego podawania.Wprzypadku urządzeń tryskaczowych środkiemgaśniczymjestwoda, sporadyczniewodne roztwory środka pianotwórczego. SUG uruchamiane jest automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Instalacje tryskaczowe umożliwiają gaszenie pożaru w początkowej fazie jego rozwoju i należą do najbardziej rozpowszechnionych stałych urządzeń gaśniczych.Otwarcie tryskaczy następuje automatycznie w wyniku przekroczenia znamionowej temperatury otwarcia (pęknięcie amp[...]

Badanie wpływu wykształceń na suficie na czas zadziałania czujek pożarowych


  Wartykule zaprezentowano metodykę pomiarów oraz wyniki badań wpływu wykształceń na suficie na czas detekcji czujek pożarowych.Wbadaniach wykorzystano stanowisko wyposażone w przeszkodę w postaci kanału wentylacyjnego, umożliwiające dokonywanie pomiarów czasu zadziałania czujek w skali rzeczywistej. Badania wykonano podczas spalania płomieniowego drewna sosnowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono negatywny wpływ obecności wykształceń na suficie na zdolność detekcyjną czujek. Słowa kluczowe: czas detekcji, kanał wentylacyjny, spalanie płomieniowe.Obecność przeszkód na suficie jest jednym z czynników mających wpływ na rozkład dymu w pomieszczeniu zabezpieczanym systemami sygnalizacji pożarowej. Czas zadziałania czujek pożarowych jest uzależniony od możliwości dotarcia dymu do czujki w początkowej fazie rozwoju pożaru. W celu zapewnienia prawidłowej detekcji pożaru, czujki należy rozmieszczać zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardzie SITPWP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. Pozwala to m.in. na zniwelowanie wpływu różnych konfiguracji stropów stanowiących utrudnienie w prawidłowej detekcji pożaru. Odstępstwa od zaleceń mogą skutkować wydłużeniemczasu detekcji bądź nawet jej nieskutecznością. Założenia metodologiczne badań Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu wykształceń na suficie, stanowiących przeszkodę w rozprzestrzenianiu się dymu, na czas detekcji czujek pożarowych. Stanowisko pomiarowe składało się ze szczelnej komory do prób ogniowych o wymiarach 5 x 5 x 2,8 m, w której umieszczone zostały czujki pożarowe. Na suficie znajdowały się dwa szeregi czujek punktowych. Jeden z nich umieszczony został za przeszkodą w postaci przewodu wyciągu. Stanowisko wyposażono w konwencjonalną centralę sygnalizacji pożarowej, a wszystkie pomiary zostały zarejestrowane przez komputer nadzorujący czujki.Wkomorze zainstalowano wydajną wentylację mechaniczną wraz z wielopunktow[...]

 Strona 1