Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH ZIELIŃSKI"

Frequency response analysis of distribution transformers with foil windings

Czytaj za darmo! »

A presentation of results of SFRA (Swept Frequency Response Analysis) measurements of the group of identical distribution transformers is an object of the paper. All transformers under investigations have high voltage layered type winding made of rounded copper wire and low voltage foil winding. In addition the results of SFRA for a new designed transformer made before and after short circuit test are also included. Streszczenie. W artykule przedstawiono pomiary i wyniki analizy odpowiedzi częstotliwościowej grupy identycznych transformatorów rozdzielczych. Uzwojenie wysokiego napięcia transformatorów wykonane było jako warstwowe z miedzianego drutu, zaś uzwojenie niskiego napięcia jako foliowe. Przedstawiono również wyniki SFRA uzyskane przed i po próbie zwarcia dla nowo zaprojektowanego transformatora. (Analiza odpowiedzi częstotliwościowej transformatorów rozdzielczych z uzwojeniem foliowym) Keywords: Distribution transformer, foil winding, Swept Frequency Response Analysis. Słowa kluczowe: Transformator rozdzielczy, uzwojenie foliowe, analiza odpowiedzi częstotliwościowej. Introduction Power transformer constitutes network of series and parallel connected resistances, inductances and capacitances. Such complex RLC circuit has a number of resonance frequencies. Core and windings movement or deformation, movement of winding leads,[...]

Analiza opóźnienia przekazu wideo w usłudze TV świadczonej za pomocą techniki adaptacyjnego strumieniowania w sieci Internet DOI:10.15199/59.2015.4.17


  Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza opóźnienia przesyłu obrazu w usłudze TV świadczonej w sieci Internet za pomocą adaptacyjnego strumieniowania HTTP. Właściwości tej technologii, dostosowanej do transmitowania wideo w sieci bez gwarancji jakości, powodują powstawanie znacznego opóźnienia przekazu w porównaniu do tradycyjnych sposobów dystrybucji TV. W artykule przedstawiono praktyczną analizę przyczyn powstawania tego opóźnienia, popartą wynikami badań w sieci testowej. 1. WSTĘP Sieć Internet staje się powoli dominującym medium dla przekazu rozrywkowych treści wideo. Widzowie na całym świecie mogą korzystać z szybko powiększającej się oferty usług w tzw. modelu OTT (ang. Over The Top), czyli w otwartej sieci Internet, gdzie dostawca usługi nie sprawuje kontroli nad siecią przesyłu danych. Międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy NOTTS1 pracuje nad rozwiązaniami dla efektywnego świadczenia usług w modelu OTT, z uwzględnieniem mechanizmów dla zarządzania i monitorowania jakością usługi (QoE - Quality of Experience). Wprawdzie najpopularniejszym formatem treści wideo w sieci Internet są krótkie filmy (np. YouTube) oraz filmy na żądanie (np. IPLA, Player.pl, Orange TV Tu i Tam, na świecie Netflix), także transmisja TV na żywo okazuje się być doskonałym uzupełnieniem oferty tradycyjnej TV stacjonarnej, satelitarnej i kablowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się transmisje ważnych wydarzeń sportowych jak np. mundial piłkarski lub igrzyska olimpijskie [2]. Okazuje się, że coraz więcej osób wybiera oglądanie takich transmisji na ekranie komputera osobistego, telefonu lub tabletu, na przykład w sytuacji kiedy są poza domem, lub kiedy pozostali członkowie rodziny oglądają w tym czasie inne programy na rodzinnym odbiorniku TV. Niestety, najpopularniejsza technologia przekazu wideo w sieci Internet, czyli tzw. strumieniowanie adaptacyjne HTTP [4], jest obarczona istotną wadą z punktu 1 Praca została zrealizowana[...]

Otrzymywanie hydrofobowych półproduktów do syntezy diesterquatów z wykorzystaniem wielofunkcyjnego reaktora LabMax


  Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów, takich jak temperatura i szybkość dozowania substratu, na przebieg reakcji addycji Michaela w wielkolaboratoryjnych badaniach procesu addycji metyloaminy do akrylanów alkilowych. Dokonano optymalizacji warunków reakcji Michaela decydującej o kinetyce procesu. Zastosowanie odpowiedniej temperatury początkowej i szybkości dozowania roztworu metyloaminy pozwoliło na zwiększenie wydajności procesu (w stosunku do wcześniej stosowanych warunków) i praktyczne wyeliminowanie tworzenia się produktów ubocznych. Three CH2=CHCOOR (R = Me, C6H13, C12H25) were converted with MeNH2 at 10-20°C in alc. soln. (2 L reactor) to resp. MeN(CH2CH2COOR)2 diesterquats. The reaction course was followed by IR spectroscopy to det. the optimum rate of MeNH2 dosing. The reaction yield decreased with increasing the dosing rate and the R chain length. The initial temp. did not show any substantial effect on the reaction course. Obecnie produkowanym i nowo wprowadzanym do praktyki przemysłowej związkom chemicznym stawiane są bardzo wysokie wymagania. Powinny gwarantować wysokie walory użytkowe przy możliwie małych stężeniach, co zmniejsza obciążenie nimi środowiska naturalnego. Ponadto zaleca się, aby były łatwo biodegradowalne, aby do ich wytwarzania wykorzystywano w maksymalnym stopniu odnawialne surowce pochodzenia naturalnego. Z drugiej strony, do ich otrzymywania powinny być wykorzystane procesy chemiczne o jak Politechnika Wrocławska Wojciech Zieliński, Renata Skrzela, Łukasz Lamch, Kazimiera A. Wilk* Otrzymywanie hydrofobowych półproduktów do syntezy diesterquatów z wykorzystaniem wielofunkcyjnego reaktora LabMax Production of hydrophobic intermediates for the synthesis of diesterquats in multifunctional LabMax reactor Dr inż. Renata SKRZELA w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, a w 2011 r. obroniła pracę doktorską w zakresie nauk technicznych na tej uczelni[...]

Badania nad modernizacją produkcji trichlorfonu DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań nad otrzymywaniem trichlorfonu metodą Fricke’a zaproponowano nowy sposób syntezy tego związku. Produkt uzyskuje się z dobrą wydajnością. Przedstawiono oryginalną metodę oczyszczania technicznego trichlorfonu. Trichlorfon, czyli ester dimetylowy kwasu (l-hydroksy-2,2,2-trichloroetylo) fosfonowego, to stosowany do ochrony roślin środek owadobójczy, mało toksyczny w stosunku do organizmów stałocieplnych i szybko rozkładający się w środowisku naturalnym. Jest to jedyny insektycyd fosforoorganiczny produkowany w Polsce wyłącznie z surowców krajowych. Niestety, w wyniku stosowania istniejącej technologii wytwarzania tego związku producent nie mógł uzyskać technicznego koncentratu trichlorfonu (o polskiej nazwie handlowej Foschlor)l) i preparatu użytkowego Foschlor 25 o wymaganej jakości. Dlatego zwrócił się z prośbą o pomoc do Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Śląskiej, który we współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego podjął się modernizacji produkcji trichlorfonu, mimo ograniczeń aparaturowych (wykorzystanie obecnej instalacji) i finansowych. W związku z wstrzymaniem importu koncentratu Neguvon (ok. 97-proc. trichlorfon), który stanowi substancję aktywną leku weterynaryjnego Gzawon, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu badań prowadzonych nad technologią wytwarzania Foschloru (gat. I) przeznaczonego do celów weterynaryjnych. Trichlorfon otrzymuje się z trichlorku fosforu, metanolu i chloralu (lub jego pochodnych) dwiema metodami. Metoda d w u s t o p n i o - w a polega na syntezie fosforynu dimetylowego, wyodrębnieniu otrzymanego związku (lub oczyszczaniu go bez wyodrębnienia) i utworzeniu trichlorfonu w wyniku reakcji z chloralem. Według różnych źródeł krystalizacja surowego produktu prowadzi do otrzymania trichlorfonu z wydajnością 48-^85% (w przeliczeniu na PC13); stopień czystości wynosi ok. 95%. Metoda j e d n o s t o p n i o w a , tzw. metoda Fricke’a, pole[...]

 Strona 1