Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Halusiak"

Modelowanie wpływu intensywności podgrzewania na zużycie ciepła


  W pracy zaprezentowano wyniki modelowania numerycznego procesu nagrzewania wsadu w piecu przepychowym. Wyniki obliczeń nume- rycznych porównano z danymi uzyskanymi w warunkach przemysłowych. Przeprowadzone badania potwierdziły, że dla danej technologii o zużyciu ciepła decyduje rozkład mocy cieplnej i intensywność nagrzewania w poszczególnych strefach pieca. In the the article the results of numerical modelling of heating process of the charge in the pusher furnace have been presented. The results of the numerical calculations with the measurement data of the industrial research have been compared. The performed research confirmed that the for a given technology about consumption of heat decides the distribution of thermal power and intensity of heating in the various zones of the furnace. Słowa kluczowe: piec przepychowy, zużycie ciepła, intensywność podgrzewania, modelowanie nagrzewania Key words: pusher furnace, heat consumption, intensity of heating up, modelling of heating.1. Wstęp. Podstawą oceny pracy cieplnej pieca przepychowego jest jednostkowy wskaźnik zużycia energii. Parametry pracy pieca decydujące o energochłonności procesu nagrzewania można podzielić na kilka grup: konstrukcyjne, eksploatacyjne, związane z wymianą ciepła oraz z wymianą masy [1, 2]. Wyniki badań eksperymentalnych wskazują, że podstawowymi parametrami wpływającymi na energochłonność procesu nagrzewania wlewków w piecu przepychowym są: rozkład mocy[...]

Analiza wpływu technologii nagrzewania i wydajności pieca na grubość warstwy zgorzeliny


  Ważnym zagadnieniem, pod względem jakości procesu nagrzewania, jest wpływ warstwy zgorzeliny na warunki przepływu ciepła wewnątrz wsadu. Zgorzelina w porównaniu ze stalą ma znacznie mniejszą wartość współczynnika przewodzenia ciepła, przez co może ujemnie wpływać na intensywność nagrzewania i powodować wzrost zużycia ciepła lub obniżać wartości końcowych tem- peratur w przekroju wsadu. W artykule przedstawiono analizę wpływu technologii nagrzewania oraz wydajności pieca na grubość warstwy zgorzeliny. The important question, under in relation to quality of heating process, the influence of scale layer is on conditions of flow of warmth the charge inside. Scale in comparison from steel has the considerably smaller value of coefficient of conductivity of warmth, it by what can negatively influence on intensity of heating process and to cause the growth of heating consumption or to reduce in section of charge the value of final temperatures. It the analysis of influence of heating technology in article was introduced was as well as the capacity of furnace on thickness of scale layer. 􀀶łowa kluczowe: zgorzelina, nagrzewanie wsadu, technologia nagrzewania, wydajność pieca Key words: scale, heating charge, heating technology, productivity o[...]

Analiza wpływu wydajności na wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła w piecach grzewczych


  W artykule przedstawiono analizę wpływu wydajności na wartość wskaźnika jednostkowego zużycia ciepła w piecach grzewczych. Pomiary wykonano w piecu przepychowym, obrotowym, pokrocznym oraz komorowym. Ustalono matematyczne zależności wskaźnika jednostko- wego zużycia ciepła od wydajności pieca. The article presents analysis of the effect of productivity on value of rate of specyfic heat consumption in heating furnaces. The measurements were carried in: the pusher furnace, the rotary hearth furnace, the walking been furnace and the chamber furnace. In the work the mathematical dependences of rate of specyfic heat consumption from the productivity of furnace, were established. Słowa kluczowe: wydajność pieca, wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła, piece grzewcze Key words: productivity of furnace, rate of specific heat consumption, heating furnaces.Spis oznaczeń q - wskaźnik jednostkowego zużycia ciepła, kJ/kg, w - wydajność pieca, Mg/h. 1. Wstęp. Piece grzewcze stanowią najliczniejszą grupę urządzeń cieplnych, zróżnicowanych zarówno pod względem technologicznym, jak i konstrukcyjnym [1, 2]. Ich działanie opiera się na zjawiskach przepły- wu ciepła i masy [3]. Bliższe poznanie tych zagadnień, dzięki opracowaniu zależności teoretycznych jest moż- liwe na podstawie wykonanych badań eksperymental- nych. Przeprowadzone badania przemysłowe w piecach: przepychowym, komorowym, pokrocznym i z trzonem obrotowym potwierdziły, że o efektach pracy pieców grzewczych decyduje technologia nagrzewania, a dla danej technologii [...]

Analiza wpływu cen gazu ziemnego na koszty wytwarzania ciepłej wody użytkowej za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym


  W dobie cywilizacji ciepła woda użytkowa stała się standardem w życiu człowieka. Może być ona dostarczana z miejskiej sieci ciepłowniczej lub coraz częściej podgrzewana przez indywidualne kotły lub podgrzewacze. Dostępność na rynku wielu rozwiązań umożliwia dostosowanie odpowiedniego urządzenia do potrzeb klientów. Przy wyborze sposobu ogrzewania wody użytkowej, bierze się pod uwagę przede wszystkim koszty eksploatacji urządzenia. W artykule przedstawiono analizę wpływu cen gazu ziemnego w latach 2005-2012 na koszty wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Wykazano, że w budownictwie wielorodzinnym, konkurencyjnym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie indywidualnych kotłów gazowych. Keywords: domestic hot water, natural gas, gas boiler Abstract In the age of civilization, hot water has become a standard in human life. It can be supplied with district heating network or, more often, heated in individual boilers or heaters. Availability of multiple solutions in the market enables adjusting the appropriate equipment for users needs. While choosing the method of water heating, primarily, the system running costs are taken into account. The paper presents an analysis of the impact of gas prices on the costs of producing domestic hot water in 2005-2012. It has been demonstrated that in the multi-family building industry the use of individual gas boilers seems to be competitive solution. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Jarosław Boryca; boryca@wip.pcz.pl **) Mgr inż. Marta Kowalik ***) Mgr inż. Barbara Halusiak Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska Analiza wpływu cen gazu ziemnego na koszty wytwarzania ciepłej wody użytkowej za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym Analysis of Influence of Natural Gas Prices on Producing Costs of Domestic Hot Water with Two-Function Gas Boiler in Multi-Family Building Industry JAR[...]

Analiza wpływu cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na koszty ogrzewania za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym


  Wybór sposobu ogrzewania mieszkania jest ważnym i często trudnym zadaniem, jakie stoi przed użytkownikiem. Wpływa na to zarówno fakt konieczności długotrwałego użytkowania kotła oraz ilościowe i jakościowe zróżnicowanie tych urządzeń na rynku. Nowoczesne systemy grzewcze powinny spełniać podstawowe funkcje użytkowe, jak również zapewniać wygodę oraz komfort użytkowania. Bardzo istotnym czynnikiem determinującym wybór urządzenia jest jednak czynnik ekonomiczny. To głównie koszty eksploatacji oraz ceny paliw decydują o rodzaju ogrzewania. Najistotniejsza z punktu widzenia użytkownika, jest jednak cena nośnika energii. W niniejszym artykule dokonano analizy wpływu ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej na koszty ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym.WYBÓR rodzaju ogrzewania jest zawsze istotnym dylematem dla użytkownika. Systemy grzewcze muszą w pełni odpowiadać wymaganiom, a jednocześnie, jak najmniej angażować posiadacza w proces obsługi, regulacji i serwisowania. Istotnym czynnikiem, a w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych kryteriów wyboru odpowiedniego urządzenia są koszty eksploatacji. Niestety, koszty te rosną z roku na rok. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem cen surowców energetycznych. Dobranie odpowiedniego paliwa do ogrzewania mieszkania jest bardzo trudne, choćby ze względu na niestabilność cenową. Ogrzewanie budynku wielorodzinnego w nowoczesny sposób można zrealizować za pomocą źródeł ciepła zasilanych gazem ziemnym, olejem opałowym lub energią elektryczną. Największą stabilnością cen spośród trzech wymienionych paliw charakteryzuje się gaz ziemny. Jest to paliwo wydajne i relatywnie przyjazne dla środowiska. Jednym z możliwych sposobów zapewnienia sobie komfortu cieplnego w mieszkaniu zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym jest indywidualne ogrzewanie gazowe, z wykorzystaniem gazowego kotła dwufunkcyjnego. Charakterystyka kotła gazowego i ogrzewanego obiektu Badania przeprowadzono dla [...]

 Strona 1