Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW NOWAK"

POMIAR TEMPERATURY W LINII TECHNOLOGICZNEJ ZGRZEWANIA STALOWYCH RUR Z POWŁOKĄ Al-Si

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono fizyczne podstawy bezstykowych pomiarów temperatury oraz ocenę możliwości wykonania ciągłego pomia-ru temperatury w linii technologicznej zgrzewania, z uwzględnieniem analizy metod pomiaru. Zamieszczono wyniki badań temperatury w strefie oraz linii zgrzewania za pomocą pirometru i kamery termowizyjnej. Słowa kluczowe: rury, pomiar temperatury, pirometr, kamera termowizyjna MEASUREMEN[...]

WPŁYW STANU POWIERZCHNI NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU CIĄGNIENIA RUR ZE STALI AUSTENITYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu ciągnienia rur ze stali austenitycznych na korku swobodnym, z zastosowaniem róż-nych metod przygotowania powierzchni. Celem było osiągnięcie takich warunków, które zminimalizują tarcie między mate-riałem rury a narzędziami. Wprowadzono trzy sposoby: szlifowanie, fosforanowanie, chromianowanie. Ciągnienie realizo-wano na ciągarce ławowej z różną prędkością, z użyc[...]

OCENA JAKOŚCI RUR SPAWANYCH LASEROWO

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki pierwszych prób wzdłużnego spa-wania rur ze stali wysokostopowych, ferrytycznych o zawartości 12 % Cr. Celem prób było sprawdzenie możliwości uzyskania wy-robów spełniających wysokie wymagania przemysłu motoryza-cyjnego. Spawanie laserowe takich rur jest rozwiązaniem alterna-tywnym w stosunku do zgrzewania prądami wielkiej częstotliwo-ści. Ma tę przewagę, że zwiększa praw[...]

BADANIA STANU POWŁOKI Al-Si NA STALOWYCH TAŚMACH I RURACH PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY UKŁADÓW WYDECHOWYCH, PODDANEJ DZIAŁANIU TEMPERATURY 150 °C I CZASU

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ temperatury (150 °C) i czasu (450÷1350 godzin) na stan i własności powłoki Al-Si na stalowych taśmach i rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych. Zmiany stanu powłoki oraz składu chemicznego po różnym czasie nagrzewania identyfikowano metodą wizualną (makro) oraz za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Słowa kluczowe: powłoki Al-Si, nagrzewanie, układ wydechow[...]

Procesy degradacyjne w polimerowych warstwach przewodzących z wypełniaczem Cu-C

Czytaj za darmo! »

Warstwy przewodzące ze spoiwem polimerowym są powszechnie stosowane do wykonywania tanich obwodów drukowanych. Jako wypełniacz przewodzący najczęściej jest wykorzystywane srebro płatkowe o uziarnieniu poniżej 20 µm. Mikrokompozyty polimerowo-srebrowe od wielu lat z powodzeniem są używane do wykonywania elastycznych warstwowych grzejników na powierzchni folii poliestrowej. Grzejniki ta[...]

Wybrane aspekty zastosowania powłok konforemnych w ochronie układów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

Technologia zabezpieczania układów elektronicznych z wykorzystaniem powłok konforemnych została opracowana i wdrożona pod koniec ubiegłego stulecia, a jednym z podstawowych powodów jej powstania była tendencja do radykalnej miniaturyzacji i automatyzacji produkcji elektronicznej. Wprowadzanie linii do montażu powierzchniowego o coraz wyższej wydajności zmusiło dostawców wszelkiego rodzaju za[...]

ANALIZA PRZYCZYN POWSTAWANIA PRZEBARWIEŃ NA POWIERZCHNI ELEMENTÓW UKŁADÓW WYDECHOWYCH WYKONANYCH Z ALUMINIOWANYCH RUR ZE STALI CHROMOWEJ


  Przedstawiono wyniki badań eksploatowanych elementów układów wydechowych oraz taśm ze stali chromowej gatunku 1.4510Al z powłoką Al‐Si o grubości ok. 80 g/m2, ukierunkowanych na poszukiwanie przyczyn nieakceptowanych przebarwień. Wykonano obserwacje makroskopowe powierzchni powłoki przed i po eksploatacji oraz mikroskopowe za pomocą mikroskopu optycznego i skaningowego. Wykonano mikroanalizy składu chemicznego podłoża i powłoki. Określono grubość powłoki, jej stan i poziom jej stabilności. Na próbkach blachy wsadowej wykonano badania efektów nagrzewania w podwyższonej temperaturze. Wykonano badania korozyjne w komorze solnej. Słowa kluczowe: układy wydechowe, powłoka Al‐Si, odporność korozyjna ANALYSIS OF CAUSES OF DEFECTS OCCURRENCE IN A FORM OF A TARNISH ON SURFACES OF EXHAUST SYSTEM ELEMENTS MADE OF ALUMINIZED STEEL TUBES Requirements, which should be satisfied by tubes intended for exhaust system elements, are determined by the vehicle users and by the plastic shaping of tubes. These requirements are, first of all, corrosion resistance, tightness and plasticity, which warrant compliance to deformations in processes of tubes formation — bending, expanding, etc. Exhaust systems are exposed — in operational conditions — to the influence of various corrosive factors, such as among others, environments containing Cl, SO4 ‐‐ and different contaminations, decreasing their working time. The corrosion resistance should be guaranteed by the proper steel grade or protecting coatings. Mainly tubes of low‐carbon steel with a coating and of chromium steel also with coatings are used for the production of exhaust systems. Investigations performed for the exhaust system fragments of chromium steel 1.4510Al with the Al‐Si hot‐deep coating of a thickness of app. 80 g/m2, and on strips intended for tubes are presented in the paper. The characteristic feature constitutes an occurrence of the di[...]

PROJEKTOWANIE PROCESU WYTWARZANIA ZGRZEWANYCH RUR Z POWŁOKAMI Al-Si, PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY UKŁADÓW WYDECHOWYCH

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie wytwarzania zgrzewanych, stalowych rur, gładkich i perforowanych, z powłoką ze stopu aluminium-krzem, przeznaczonych na elementy układów wydechowych, przedstawiono problemy projektowania procesu technologicznego, którego wynik, opisywany jako stopień zgodności cech wyrobu z wymaganiami, jest zależny od wielu czynników, a efektywny opis wymaga budowania cząstkowych modeli empirycz[...]

Grubowarstwowy katalityczny detektor jonizacyjny do mikroanalizatorów

Czytaj za darmo! »

Opisano próbę realizacji w technologii warstw grubych katalitycznego reaktora umożliwiającego spalanie węglowodorów. Katalityczne detektory mają wiele zalet w porównaniu z detektorami płomieniowymi. Najważniejsze z nich to: - możliwość realizacji miniaturowych reaktorów, ponieważ [...]

BADANIA PROCESU UZUPEŁNIANIA POWŁOKI Al-Si NA STALOWYCH RURACH ZGRZEWANYCH, PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY UKŁADÓW WYDECHOWYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad doskonaleniem procesu uzupełniania powłoki Al-Si na stalowych rurach, produkowanych metodą formowania z taśmy i zgrzewania, przeznaczonych na elementy układów wydechowych. Uzupełnianie powłoki jest realizowane w linii technologicznej. Kryteria oceny jakości uzupełnionej powłoki wynikają z zastosowania wyrobu na ele-menty układów wydechowych i odnoszą się przede wszys[...]

 Strona 1  Następna strona »