Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Kuśmierek"

Optymalizacja procesu fotoelektrochemicznego unieszkodliwiania barwnika Reactive Red 2

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu unieszkodliwiania barwnika reaktywnego Reactive Red 2 metodą fotoelektrochemicznego utleniania z zastosowaniem elektrody Ti/70%TiO2-30%RuO2 jako anody. Przy optymalnych wartościach natężenia prądu, czasu trwania procesu i stężenia barwnika uzyskano nie tylko całkowite odbarwienie roztworu barwnika, ale również jego znaczną mineralizację. Stopień przemiany barwnika obliczony jako zmiana OWO osiągał ok. 92%. Optymalne warunki procesu wyznaczono również stosując metodę planowania doświadczeń (plan Boxa i Huntera). Wyniki obliczeń były zgodne z wynikami uzyskanymi metodą tradycyjną. The Reactive Red 2 dye was photoelectrochem. treated in aq. soln. (concn. 100-1000 mg/L) with NaClO4 under irradn. (254 nm) and current d. 0.01-0.02 A/cm2 for 2-4 min by using the Ti/70%TiO2-30%RuO2 and Pt electrodes. Under optimum conditions, the full decolorization of the soln. and a high mineralization of the dye (about 92% according to decrease in total org. C) was achieved. The Box-Hunter exp. design was used for the process optimization. Konwencjonalne metody obróbki ścieków z procesu barwienia barwnikami reaktywnymi powodują na ogół ich odbarwienie, które jednak nie jest jednoznaczne z ich całkowitym unieszkodliwieniem1). Ponadto, w procesie mogą również powstawać produkty bardziej toksyczne niż sam barwnik, które wymagają dalszego unieszkodliwiania2). Alternatywą konwencjonalnych metod unieszkodliwiania jest elektrochemiczne utlenianie, w wyniku którego następuje przekształcenie związków organicznych w proste związki nieorganiczne lub proste związki organiczne, łatwo ulegające biodegradacji. Metoda ta ma wiele zalet, ale nie jest najtańsza. W przypadku barwnika Reactive Red 2 (RR2), w procesie elektrochemicznego utleniania można było uzyskać całkowite odbarwienie roztworów barwnika oraz znaczną (ale nie całkowitą) jego mineralizację3). Polepszenie efektywności tego procesu można osiągnąć poprzez jego połą[...]

Elektroutlenianie i elektroredukcja barwnika reaktywnego Reactive Yellow 3

Czytaj za darmo! »

Barwnik Reactive Yellow 3 utlenia się elektrochemicznie w co najmniej jednym etapie elektrodowym w zakresie potencjałów niższych od potencjału wydzielania tlenu na platynie i redukuje się w co najmniej jednym etapie przy pH 2,5 oraz w dwóch etapach elektrodowych przy wyższym pH środowiska w zakresie potencjałów przed wydzielaniem wodoru na HMDE. Badane reakcje elektrodowe są nieodwracalne i kontrolowane dyfuzyjnie. Reakcji elektroutleniania ulega grupa aminowa i/lub wiązanie pomiędzy atomem węgla pierścienia benzenowego i atomem azotu wiązania azowego w cząsteczce barwnika. Wyznaczony potencjał półfali (E1/2) wynosi 1,2 V, natomiast obliczone: anodowy współczynnik przejścia i heterogenna stała szybkości wynoszą odpowiednio: βnβ 0,7 i kbh 2,5·10-4 cm/s. Redukcja barwnika jest procesem bardziej złożonym, co jest związane z obecnością grupy azowej i triazynowej. Pierwszy pik na woltamperogramie odpowiada redukcji wiązania azowego a drugi pik przy (bardziej ujemnym potencjale) redukcji grupy triazynowej pełniącej funkcję układu reaktywnego. Na reakcje elektroredukcji wiązania azowego ma wpływ pH (E1/2 = -,0665pH + 0,0207). Najłatwiej i z największą szybkością reakcja ta zachodzi w środowisku kwaśnym (E1/2 = -0,11 V, αnα = 0,4 a, kbh - 1,2·10-3 cm/s). Reactive Yellow 3 dye was electrooxidized at Pt and electroreduced at hanging Hg drop electrode to study the course of the reactions. The electrode reactions were irreversible and diffusion-controlled. The amino group and/or the bond between C atom in PhH ring and N atom in the azo bond in the dye mol. were converted by the electrooxidn. The dye redn. was more complicated due to the presence of azo and triazine groups. The azo bond electroredn. was influenced by pH and proceeded faster in an acidic medium. Barwnik reaktywny Reactive Yellow 3 (żółcień helaktynowa DEGR) jest barwnikiem triazynowym stosowanym do barwienia i druku włókien celulozow[...]

Fotodegradacja kwasu H na elektrodach Ti/TiO2-RuO2 modyfikowanych Nb2O5. Efekt synergiczny


  Przedstawiono wyniki badań degradacji kwasu H w procesach fotochemicznym, elektrochemicznym i fotoelektrochemicznym z zastosowaniem elektrod Ti/TiO2-RuO2 modyfikowanych Nb2O5. Porównano wydajność destrukcji kwasu H w tych procesach na podstawie zmiany absorbancji z widm UV-VIS, ChZT i OWO. W procesie fotoelektrochemicznym zaobserwowano znaczący efekt synergiczny. Parametrem określającym wielkość tego efektu był współczynnik synergiczny (SF). Okazało się, że SF zależał od natężenia prądu stosowanego w procesie fotoelektrochemicznym, rodzaju elektrod, a także od czasu procesu i długości fali promieniowania. Największą wartość SF otrzymano w przypadku zastosowania elektrody Ti/TiO2-RuO2-Nb2O5(N), natężenia prądu 0,3 A i długości fali promieniowania 254 nm. Three Ti/TiO2-RuO2 electrodes were modified with Nb2O5 and used for H acid decompn. in photochem., electrochem. and photoelectrochem. processes in NaClO4 soln. The decompn. course was followed by detn. of COD and total O2 demand as well as absorbance in UV-VIS spectra. An effect of synergy was obsd. when Ti/TiO2-RuO2-Nb2O5(N) electrode was used in the photoelectrochem. process at 0.3 A and 254 nm. Przełomem w badaniach nad elektrodami było odkrycie, że tlenki metali stanowią lepsze tworzywo anodowe niż czyste metale. Do tego typu tworzyw należą aktywowane elektrody tytanowe, zaliczające się Politechnika Łódzka Ewa Chrześcijańska*, Elżbieta Kuśmierek Fotodegradacja kwasu H na elektrodach Ti/TiO2-RuO2 modyfikowanych Nb2O5. Efekt synergiczny Photodegradation of H acid at Ti/TiO2-RuO2 electrodes modified with Nb2O5. Effect of synergy Dr inż. Elżbieta KUŚMIEREK w 1988 roku ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest adiunktem w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Specjalność - technologia chemiczna i ochrona środowiska. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. ([...]

Zastosowanie elektrod Ti/TiO2-RuO2 modyfikowanych CeO2 w utlenianiu barwnika Acid Orange 7


  Przedstawiono wyniki badań dotyczące unieszkodliwiania barwnika Acid Orange 7 metodą elektrochemicznego i fotoelektrochemicznego utleniania z zastosowaniem elektrod Ti/ TiO2-RuO2 modyfikowanych CeO2. Stwierdzono, że połączenie procesu elektrochemicznego z fotokatalitycznym powoduje polepszenie efektywności unieszkodliwiania badanego barwnika. Przy zastosowaniu promieniowania o długości fali 254 nm, największy stopień unieszkodliwienia barwnika Acid Orange 7 uzyskano na elektrodzie Ti/70%TiO2-30%RuO2 nie zawierającej CeO2 w warstwie tlenkowej. Zastosowanie promieniowania o długości fali 420 nm powodowało pewne obniżenie stopnia przemiany barwnika. Jednak, największą efektywność procesu osiągnięto na elektrodzie Ti/94%TiO2-3%RuO2-3%CeO2. Wprowadzenie trzeciego tlenku (CeO2) do warstwy tlenkowej elektrod Ti/TiO2-RuO2 umożliwia ich wykorzystanie przy zastosowaniu promieniowania z zakresu VIS. Acid Orange 7 dye was decompd. by electrochem. and photoelectrochem. oxidn. on CeO2-modified Ti/TiO2-RuO2 electrodes under UV irradn. The highest dye conversion degree was achieved on Ti/70%TiO2-30%RuO2 electrode without CeO2 in the oxide film when the wavelength 254 nm was applied. When the radiation in VIS region was applied, the highest conversion was achieved on the Ti/94%TiO2- 3%RuO2-3%CeO2 electrode. Ścieki przemysłowe zawierające barwniki syntetyczne stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Szacuje się, że w 2008 r. wypro-dukowano ok. 7·105 t barwników1, 2), z czego 50-70% stanowią barwniki azowe2, 3). Straty barwników w procesach produkcji wynoszą 1-2%, a w procesach barwienia 10-15%1, 4). W środowisku wodnym, barwniki azowe mogą ulegać różnym reakcjom, których produkty są toksyczne i kancerogenne. Dlatego też, bardzo ważny jest dobór odpowiedniej metody unieszkodliwiania ścieków zawierających barwniki, przed ich spuszczeniem do odbiornika wodnego. Barwniki azowe są z założenia trwałe i odporne na różne procesy degrad[...]

 Strona 1