Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Kliks"

Szczegółowy model wykorzystania energii przez termial bezprzewodowy DOI:10.15199/59.2015.4.28


  W artykule przedstawiono wyniki prac dotycących utworzenia adaptacyjnego modelu ziżycia energii przez terminal bezprzewodowy w kontekcie radia programo­walnego i kognitywnego. W szczególnoci analizie poddane zostały proponowane w literaturze modele eneretyczne poszczególnych elementów stopnia wiciowego i wyjścio­wego terminala, modele iżycia energii przez wybrane pio- cedury przetwarzania sygnału w pasmie podstawowym i warstwy dostępu do łącza. Przedstawiony model wykory- stano podczas przykładowych badań eksperymentalnych, 1. WPROWADZENIE Praktyczna implementacja proponowanych rozwą- zań teoretycznych w przypadku większości dyscyplin naukowych musi być w zasadzie poprzedzona licznymi i intensywnymi testami z wykorzystaniem rzeczywistycł narzędzi, układów czy systemów. Coraz cęściej jednak złożoność badanego zagadnienia i jego zależność od coraz to większej liczby czynników sprawiają, że prze­prowadzanie praktycznych testów staje sęi operacją na tyle kosztowną, iż jest ona traktowana jako ostateczne potwierdzenie poprawności wcześniejszych cząstkowych eksperymentów. Te zaś wymagają często użycia odpo­wiednich modeli odzwierciedlających rzeczywiste za­chowanie systemu. Obserwacja ta jest szczególnie itot- na w kontekście projektowania rozwiązań dla systemów telekomunikacyjnych. Ich diża złożoność powoduje [...]

IEEE P1900.x - standaryzacja w zakresie radia kognitywnego DOI:10.15199/59.2015.4.30


  W artykule przeanalizowano proces standaryzacji technologii radia kognitywnego w odniesieniu do roZiny standardów IEEE 1900.x realizowany przez grup standa­ryzacyjną IEEE DySPAN-SC. W szcz:gólności przedsta­wiono obecny stan prac poszczególnych grup roboczyh, w tym opublikowane standardy, a talże planowane działa­nia. W ostatniej części artykułu przedstawiono autorskie propozycje prezentowane podczas spotka wybranych grup roboczych, w szczególności grupy pracującej nad interfejsem radiowym. 1. WPROWADZENIE Dyskusja nad możliwościami zarówno techniczny­mi jak i legislacyjnymi zastosowania w praktyce tehno- logii radia kognitywnego toczy sę z różnym nasileniem już od parunastu lat. Warto w tym miejscu chociażby wspomnieć o słynnych publikacjach J. Mitoli III na temat technologii radia kognitywnego opublikowanych około piętnastu lat temu w latach 1999 - 2000. [1]-[3]. Technologia ta miała być jednym z możliwych rozwią­zań problemu nieefektywnego wykorzystania pasma częstotliwościowego przydzielanego pomiędzy zaintere­sowane podmioty typowo w sposób statyczny. W zao- żeniu terminal radia kognitywnego powinien móc rozpo­znać na po[...]

Platforma URANUS jako alternatywa dla techniki radia programowalnego

Czytaj za darmo! »

Producenci współczesnych telefonów komórkowych, a także innych urządzeń wykorzystujących do komunikacji technikę bez- przewodową, coraz częściej oferują swoim klientom produkty, które współpracują z wieloma systemami telekomunikacyjnymi. Można więc o nich powiedzieć, że mają charakter wielosystemo- wy. Już dzisiaj typowy telefon komórkowy potrafi wykorzystywać do szeroko pojętej komunikacji bezprze[...]

Sekwencyjny algorytm wykrywania transmisji użytkownika pierwotnego


  Jednym z podstawowych wymagań stawianych terminalom radia kognitywnego [1] jest możliwość wykrywania obecności sygnału innego użytkownika (głównie licencjonowanego, ale także wtórnego) w wybranym pasmie częstotliwościowym [2]. Terminal, stosując wybrany algorytm wykrywania sygnału w widmie częstotliwościowym (sensing) powinien móc podjąć decyzję o zajętości wybranego pasma częstotliwościowego na zadanym poziomie wiarygodności opisanym za pomocą tzw. prawdopodobieństwa detekcji i fałszywego alarmu. W literaturze przedmiotu można odnaleźć liczne publikacje, przedstawiające wielorakie algorytmy wykrywania sygnału użytkownika pierwotnego [3]. W zależności od przyjętych założeń, algorytmy te mają mniejszą lub większą złożoność obliczeniową lub charakteryzują się lepszą bądź gorszą efektywnością. Najpopularniejszą klasą algorytmów są rozwiązania oparte na detekcji energii. I choć największą wadą tej grupy algorytmów jest ich stosunkowo niewielka efektywność, to cechuje je nieduża złożoność obliczeniowa. Dodatkowo do rozpoczęcia procedury wykrywania sygnału nie wymaga się żadnej wiedzy o badanym sygnale. Jeżeli jednak terminal radia kognitywnego ma dodatkowe informacje na temat wykrywanego sygnału, istnieje możliwość zastosowania skuteczniejszych rozwiązań. Mogą one opierać się np. na obserwacji cyklicznych zmian poszczególnych parametrów sygnału (cyklostacjonarności), na większej lub mniejszej znajomości struktury poszukiwanego sygnału czy szeroko rozumianych własnościach korelacyjnych [4]. Niezależnie od wybranej metody skuteczność danego rozwiązania zwiększa się, np. zwiększając częstotliwość próbkowania czy przedłużając czas obserwacji, a także stosując technikę MIMO [5] oraz wykorzystując dywersyfikację przestrzenną. W ostatnim przypadku zazwyczaj rozważa się użycie kilku terminali radia kognitywnego do wykrycia sygnału, stwarzając przez to możliwość rozwiązania znanego, aczkolwiek bardzo poważnego, problemu terminala ukryteg[...]

SYSTEM DYNAMICZNEGO DOSTĘPU DO WIDMA WYKORZYSTUJĄCY MAPY ŚRODOWISKA RADIOWEGO DOI:10.15199/59.2018.6.14


  1. WSTĘP Na terenie Polski można zaobserwować bardzo słabe wykorzystanie pasma telewizyjnego [1]. W wielu miejscach zajętych jest jedynie kilka z dostępnych 49 kanałów telewizyjnych, tzn. w danej lokalizacji odbiór sygnału DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting - Terrestrial) o mocy wystarczającej do poprawnego zdekodowania sygnału jest możliwy tylko w kilku kanałach. W tym kontekście można rozważyć zastosowanie technologii radia kognitywnego celem wykorzystania tego pasma (tzw. białych przestrzeni telewizyjnych, z ang. TV White Spaces, TVWS) do innych potrzeb. Jedną z możliwości jest użycie pasma telewizyjnego wewnątrz budynków w celu świadczenia usług np. dostępu do szerokopasmowego Internetu. Prowadzić to może nie tylko do lepszego wykorzystania pasma telewizyjnego, ale też do odciążenia lokalnych sieci WLAN. Jedną z technologii pozwalających wdrożyć powyższy pomysł w życie jest system dynamicznego przydziału i dostępu do zasobów (ang. Dynamic Spectrum Access, DSA) [2] oparty na bazach danych kontekstowych, np. na bazach środowiska radiowego (ang. Radio Environment Maps, REM) [3][4][5]. Taki system może przechowywać różne dane na temat otoczenia, dzięki którym optymalizuje użycie pasma. Do najważniejszych informacji przechowywanych w takim systemie należą np. położenie nadajników telewizyjnych, aktualne użycie pasma, historia przydziału zasobów, a także rozkład mocy, interferencji, tłumienia i wskaźniki jakości usług. W celu zapewnienia aktualności i poprawności tych wpisów w bazie danych konieczne jest monitorowanie stanu tych parametrów. Z punktu widzenia współdzielenia pasma i jednoczesnej ochrony użytkowników licencjonowanych jedną z kluczowych informacji, potrzebną do poprawnego działania systemu DSA, jest odbierana moc sygnału chronionego. Z przyczyn technicznych, finansowych oraz prawnych nie są możliwe dokładne jej pomiary w dowolnym położeniu, dlatego trzeba zmniejszyć zakres pomiarów a wartości w pozostały[...]

GĘSTA SIEĆ BEZPRZEWODOWA INSPIROWANA UKŁADEM NERWOWYM DOI:10.15199/59.2019.6.80


  1. WSTĘP Ciągły wzrost zapotrzebowania na usługi bezprzewodowe wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem coraz efektywniejszego wykorzystywania dostępnych zasobów widmowych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dwa kierunki badań zmierzających do zapewnienia stabilnego dostępu do usług dla wielu użytkowników. Pierwszy kierunek prowadzi do idei zagęszczenie sieci bezprzewodowej i zmniejszania odległości pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem (np. poprzez tworzenie sieci heterogenicznych z wieloma tzw. małymi komórkami czy też poprzez stosowanie sieci typu ad-hoc lub sensorowych) [5][7]. Drugi kierunek natomiast zmierza ku wprowadzaniu coraz większego poziomu inteligencji do sieci bezprzewodowych - jest to trend obserwowany szczególnie w odniesieniu do technologii radia i sieci kognitywnych czy sieci typu SDN (ang. Software Defined Networks) [6]. W wyniku podejmowanych prac badawczych sieci bezprzewodowe stają się - kolokwialnie ujmując - coraz gęstsze i zapewniające coraz wyższy poziom samoorganizacji (w pewnym sensie autonomiczne). Powyższa obserwacja stałą się przyczyną do szukania analogii pomiędzy sieciami gęstymi (albo bardzo gęstymi) a rozwiązaniami istniejącymi w przyrodzie. Obserwując życie i funkcjonowanie istot żywych, w szczególności człowieka, należałoby zastanawiać się, w jaki sposób jest możliwe wykonywanie wielu, często równoczesnych i skomplikowanych operacji bez odczuwania większego zmęczenia. Głębsza analiza fizjologii człowieka podkreśla ogromną rolę mózgu oraz całego układu nerwowego, bez którego nie byłoby możliwe wykonywanie żadnych czynności życiowych (począwszy od poruszania się, myślenia, tworzenia, czy nawet tak podstawowych funkcji jak bicie serca czy oddychanie). Można powiedzieć, że system nerwowy kontroluje i steruje każdym elementem ludzkiego ciała. Jednocześnie układ nerwowy wykorzystuje jedynie małą część energii zużywanej przez człowieka, a ponadto ma zdolność przystosowywania się do nowej [...]

OPTYMALIZACJA OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOOPERACYJNEJ DETEKCJI SYGNAŁÓW W UJĘCIU LOGIKI ROZMYTEJ DOI:10.15199/59.2016.6.52


  FUZZY LOGIC IN THE OPTIMISATION PROCESS OF THE ENERGY-EFFICIENT COOPERATIVE SPECTRUM SENSING Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę oszczędności energetycznej kooperacyjnej detekcji sygnałów. W tym celu sprecyzowano zestaw kryteriów oddziałujących na oszczędność energetyczną. W analizie zastosowano także narzędzia dostępne w logice rozmytej takie jak macierz zależności oraz wykres rozetowy. Zdefiniowano dwa praktyczne przypadki testowe i z wykorzystaniem omówionych narzędzi przeanalizowano ich oszczędność energetyczną.1 Abstract: In the article the energy-efficiency analysis of the cooperative spectrum sensing is presented. To this end, the set of energy-efficiency based criteria have been created. Moreover, the fuzzy-logic based tools have been incorporated, such as dependency matrix and rose chart. Two practical use cases have been defined and used for further energy efficiency analysis. Słowa kluczowe: logika rozmyta, radio kognitywne, kooperacyjne wykrywanie widma, oszczędność energetyczna. Keywords: fuzzy logic, cognitive radio, cooperative spectrum sensing, energy efficiency. 1. WSTĘP Radio kognitywne, będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zasoby widmowe, pozwala na korzystanie z niezajętych pasm częstotliwości. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie detekcji sygnałów nadawanych w określonym paśmie. Dowiedziono jednak, że pojedynczy użytkownik nie może zapewnić wymaganej wiarygodności detekcji ze względu na zaniki sygnału, wskutek wielodrogowej propagacji [2]. Dlatego zaproponowano wariant kooperacyjny, w którym węzły, poprzez wymianę informacji, wpływają na decyzję globalną o dostępności nielicencjonowanego pasma. Związane z tym przetwarzanie sygnałów, ilość przesyłanych wiadomości oraz konieczność organizacji sieci powodują, że kooperacyjna detekcja sygnałów (CSS - ang. cooperative spectrum sensing) cechuje się wysokim zużyciem energii. Obecnie obserwuje się wysokie zainteresowanie tym zag[...]

OPTYMALIZACJA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ŁĄCZA RADIOWEGO Z PRZEKAŹNIKIEM DOI:10.15199/59.2017.6.21


  Wokresie ostatniej dekady badania zwia˛zane z efektywnos ´cia˛ energetyczna˛, jak równiez˙ z transmisja˛ wykorzystuja ˛ca˛ przekaz´niki zyskały duz˙a˛ popularnos´c´. Efektywna energetycznie transmisja pozwala na zmniejszenie zu˙zywanej przez elementy sieci energii, a co za tym idzie na przedłuz˙enie z˙ywotnos´ci urza˛dzen´ oraz zmniejszenie emisj˛e dwutlenku w˛egla. Z drugiej strony u˙zycie przeka´zników pozwala powi˛ekszy´c zasi˛eg sieci, zwi˛ekszy´c przepustowo ´s´c systemu czy te˙z zmniejszy´c moc transmisji. Transmisja wykorzystuja˛ca przekaz´niki jest zagadaniem szeroko znanym w literaturze, zarówno z perspektywy maksymalizacji przepływno´sci [1], jak i EE [2], [4], [5]. Niestety, doste˛pne prace skupiaja˛ sie˛ na jednej z kliku moz˙liwych metod transmisji, nie porównuja˛c jej z innymi. Dlatego te˙z w niniejszym artykule zestawiono najwa˙zniejsze techniki transmisji i okres´lono istnieja˛ce zalez˙nos´ci mi˛edzy nimi z perspektywy efektywno´sci energetycznej. Struktura artykułu przedstawia sie˛ naste˛puja˛co: w rozdziale 2 zdefiniowano model systemu. W rozdziale 3 dokonano optymalizacji i przedstawiono algorytm maksymalizuja ˛cy efektywnos´c´ energetyczna˛. Ostatni, 4 roz- 1Praca powstała w ramach projektu "EcoNets" finansowanego ze ´srodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/ST7/01168 dział, zawiera wyniki symulacji dla rozpatrywanych przypadków oraz podsumowuje wykonane prace. 2. MODEL SYSTEMU Rozwaz˙amy system OFDM wykorzystuja˛cy N podnos ´nych ze stacja˛ bazowa˛ (ang. base station - BS), przeka ´znikiem (ang. relay node - RN) oraz terminalem u˙zytkownika ko´ncowego (ang. user equipment - UE).Wanalizowanym systemie mo˙zliwa jest transmisja bezpo´srednio z stacji bazowej do u˙zytkownika ko´ncowego (ang. Direct Link - DL) lub transmisja z wykorzystaniem przeka´znika. Przekaz´nik, wykorzystuja˛cy to samo pasmo, moz˙e natomiast działa´c w dwóch trybach.Wpierwszym z nich, odeb[...]

WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH ŚRODOWISKA RADIOWEGO REM DO ZARZĄDZANIA PRZYDZIAŁEM ZASOBÓW WIDMOWYCH DOI:10.15199/59.2017.6.71


  Relatywnie niewielka liczba wykorzystanych w Polsce w danej lokalizacji kanałów telewizyjnych stwarza podstawy do analizy możliwości ich wykorzystania z użyciem technologii radia kognitywnego [1]. W szczególności ciekawym przypadkiem aplikacyjnym mogłoby być dostarczanie bezprzewodowego dostępu do usług (np. szerokopasmowego Internetu) wewnątrz budynków. Wynika to z obserwacji wyników przeprowadzanych w tym zakresie pomiarów [6]. Odbierana moc sygnału telewizyjnego wewnątrz pomieszczeń jest z reguły niewystarczająca do zapewnienia wymaganej jakości odbioru sygnału i konieczne jest wykorzystanie zewnętrznej anteny. W tej sytuacji w danym miejscu teoretycznie można wykorzystać nieużywane fragmenty pasma telewizyjnego do innych celów. Jednym z możliwych przypadków jest zastosowanie baz danych środowiska radiowego (REM, ang. Radio Environment Maps) i opartych na nich algorytmów dynamicznego przydziału zasobów np. [7]. Mapa środowiska radiowego to w ogólności mapa przedstawiająca różnego rodzaju dane dotyczące środowiska radiowego. Zawierać może ona informacje np. o położeniu odbiorników i nadajników, o regulacjach dotyczących pasma, dostępnych usługach, aktualnym wykorzystaniu częstotliwości, a także zapamiętane wcześniejsze informacje dotyczące przydzielanych zasobów. Zważywszy na zmienność w czasie otoczenia radiowego oraz regulacji prawnych, dane w niej zawarte muszą być systematycznie aktualizowane, a wykorzystanie pasma częstotliwościowego monitorowane [8]. Dzięki bazom danych typu REM możliwa jest optymalizacja wykorzystania widma, gdyż zawarte w niej informacje o bieżącym wykorzystaniu pasma są niezbędne podczas przydzielania zasobów nowym użytkownikom. Dodatkowe nadajniki nie mogą bowiem zakłócać pracy pobliskich urządzeń, które dotychczas działały poprawnie. Jedną z podstawowych danych, jaka musi być zawarta w takiej bazie jest informacja o mocy odbieranego sygnału systemu chronionego w dowolnym miejscu budynku. Z[...]

ENERGOOSZCZĘDNA KOOPERACYJNA DETEKCJA ZAJĘTOŚCI ZASOBÓW WIDMOWYCH Z MIESZANĄ MIARĄ GRUPOWANIA WĘZŁÓW DOI:10.15199/59.2017.6.72


  W obliczu nieustannie rosnącego zapotrzebowania na coraz wyższe przepustowości transmisji bezprzewodowej wiodącym wyzwaniem stało się poszukiwanie zasobów częstotliwościowych. Jednakże, wiele pasm częstotliwości cechuje niewysokie wykorzystanie, co pokazały wykonane pomiary [5]. Ta obserwacja stała się inspiracją do powstania idei znanej pod nazwą radia kognitywnego. Umożliwia ona dostęp do licencjonowanych zasobów częstotliwościowych pod warunkiem, że są one niezajęte przez użytkownika do tego uprawnionego. Dlatego kluczowym aspektem radia kognitywnego jest detekcja zajętości zasobów widmowych z zapewnieniem wiarygodnej oceny zajętości zasobów widmowych. Dowiedziono, że pojedynczy użytkownik nie zawsze zapewni wymagany poziom detekcji, dlatego konieczna 1 Praca powstała w ramach projektu "EcoNets" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/ST7/01168. jest współpraca węzłów i wymiana informacji w kooperacyjnej detekcji [7]. Im większa bowiem liczba węzłów uczestniczy w kooperacyjnej detekcji, tym wyższa jakość detekcji zasobów widmowych. Dlatego gdy liczba węzłów uczestniczących w kooperacyjnej detekcji wzrasta, jakość detekcji się zwiększa. Można zatem sformułować następujący kompromis: wzrost liczby węzłów w kooperacyjnej detekcji implikuje wzrost jakości detekcji, ale także wzrost ilości danych koniecznych do przesłania. Aby zmniejszyć obciążenie systemu z powodu liczby wymienionych wiadomości, korzystnie jest przydzielić węzły do grup, tzw. klastrów. Węzły przydzielone do danej grupy, przesyłają informacje detekcji do nadrzędnego węzła (tzw. cluster head), ten natomiast przesyła informację zbiorczą do centrum zbiorczego całej sieci. Dzięki temu liczba oraz długość łączy raportowania zostaje zmniejszona i tym samym koszt energetyczny zostaje ograniczony. W procesie grupowania węzłów są istotne dwa wyzwania: i) jakie kryterium ma stanowić istotę grupowania, [...]

 Strona 1  Następna strona »