Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH SPISAK"

Właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego wykorzystującego biobójcze właściwości srebra, przeznaczonego do ochrony przegród budowlanych DOI:10.15199/40.2015.1.2


  Przedstawiono wpływ fotokatalitycznej, metalicznej warstewki srebra na właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego przeznaczonego do malowania przegród budowlanych. Badano wpływ promieniowania widzialnego oraz ultrafi oletowego na białość, jasność oraz różnicę barw powłok. Słowa kluczowe: biokorozja, wielowarstwowa powłoka ochronna, srebro, srebro metaliczne, srebro jonowe Optical properties of a decorative-protective wall barrier coating system based on silver Optical properties of a protective - decorative wall barrier coating system exposed to the UV and visible light are discussed. The infl uence of a photocatalytic silver layer on whiteness, brightness and color difference is examined. Keywords: biocorrosion, multilayered protective coating, silver, metallic silver, ionic silver.1. Wstęp Wzrastająca nieustannie liczba ludności odciska swoje piętno nie tylko na klimacie Ziemi, coraz bardziej sprzyjającemu ekspansji patogennych grzybów, ale także modyfi kuje styl życia samych ludzi [1]. Uprzemysłowienie i migracja do miast sprawia, że coraz więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Tym samym ogromnego znaczenia nabiera jakość materiałów stosowanych w pomieszczeniach biurowych, zakładach pracy i mieszkaniach oraz odpowiednie projektowanie budynków. Badania ekosystemów wewnątrz budynków wskazują, że każdy człowiek w trakcie swojej typowej aktywności zawodowej i prywatnej rozprasza w ciągu godziny ok. 35 mln komórek różnych mikroorganizmów [2]. Zdecydowana większość tych mikroorganizmów jest nieszkodliwa dla ludzi. Część bakteriii grzybów ma jednak charakter patogenny i mogą one być przyczyną bardzo poważnych chorób, takich jak np. kandydoza, aspergiloza lub kryptokokoza [3]. Za szczególnie niepokojące zjawisko należy uznać narastające zagrożenie ze strony przenoszonych drogą powietrzną pleśni z rodzaju Aspergillus (airborn fungue Aspergillus) [4]. Inwazyjne zakażenia grzybicze stwarzają bardzo poważne zagrożen[...]

Sprzężenie nowoczesnej elektrowni węglowej z instalacją syntezy metanolu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono perspektywy rozwoju syntezy metanolu z węgla. Uzasadniono, że połączenie procesu zgazowania węgla z syntezą metanolu w fazie ciekłej (metanol jest produktem towarzyszącym wytwarzaniu energii elektrycznej) jest obecnie najkorzystniejszą technologią przeróbki węgla, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i z punktu widzenia ochrony środowiska. Zamieszczono niektóre wyniki badań nad syntezą metanolu w fazie ciekłej. W wysoko rozwiniętych krajach węgiel wciąż stanowi główny surowiec do wytwarzania energii elektrycznej. W USA 57,2% energii elektrycznej otrzymuje się z węgla, 11,9% z gazu ziemnego, 4,1% z ropy naftowej, 15,5% pochodzi z elektrowni jądrowych, a 10,3% z elektrowni wodnych. Dla RFN liczby te wynoszą odpowiednio: 52%, 4%, 1 %, 36% i 5%. W państwach tych prowadzi się intensywne badania nad zwiększeniem sprawności elektrowni węglowych. Dla naszego kraju problem ten jest szczególnie ważny z powodu ogromnych nakładów inwestycyjno-eksploatacyjnych związanych z koniecznością odsiarczania spalin. W obecnie stosowanych technologiach odsiarczania spalin z użyciem wapna nakłady na ten cel stanowią 1/3 kosztów budowy elektrowni węglowych i są odczuwalne nawet dla takich potęg gospodarczych, jak USA, Japonia czy RFN. Koszt budowy elektrowni węglowej (wraz z odsiarczaniem spalin) o mocy 700 MW wynosi ok. 1,3 mid DM. Współzawodnictwo w rozwijaniu oszczędnych i nowoczesnych technologii przetwórstwa węgla, które ogarnęło zachodnią Europę, Japonię i USA, doprowadziło do zwiększenia sprawności elektrowni węglowych z 32% do 46%, uzyskanego dzięki wprowadzeniu zgazowania węgla i spalania odsiarczonego gazu w turbinach gazowych. Zgazowanie węgla jest obecnie jedną z najintensywniej rozwijających się technologii, ponieważ oprócz ekonomicznych efektów zapewnia doskonałą ochronę naturalnego środowiska człowieka. W procesie tym (rys. 1 ) z węgla wytwarza się gaz syntezowy, który bywa odsiarczany do 0,02 ppm S. Dzięki zastosowaniu[...]

Restrukturyzacja wytwórni metanolu przez zastosowanie trójfazowego reaktora syntezy DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono główne przyczyny rozwoju syntezy metanolu w świecie. Scharakteryzowano rozwój badań nad technologią wytwarzania metanolu z mieszaniny C 0 2 + CO + H2 w trójfazowym reaktorze. Opisano badania nad hydrodynamicznymi parametrami układów trójfazowych. Podano wyniki badań kinetyki procesu biegnącego w kolumnach barbotażowych. Produkcja i wykorzystanie metanolu są przedmiotem intensywnych badań prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. Podstawowym surowcem do syntezy metanolu jest gaz ziemny, mimo istnienia wielu surowców bardziej dostępnych (np. węgla, z którego można otrzymywać gaz syntezowy). Obecnie tylko 2 h- 3% metanolu wytwarza się z węgla. Z długoterminowych prognoz wynika (dotyczy to zwłaszcza USA), że nastąpi powrót do karbochemicznej technologii otrzymywania gazu syntezowego z taniego, zasiarczonego węgla. "Za miast spalać węgiel czy ropę naftową dla wytwórczości energii elektrycznej i ubocznie produkować kwaśne deszcze, przetwarzajmy go w metanol -paliwo przyszłości, a rozwiążemy jednocześnie dwa problemy - ekologiczny i ekonomiczny, ograniczając import ropy..." - nawołują autorzy ostatnio wydanej w USA książki11. Pod tym, aktualnym także i w naszym kraju, hasłem podpisują się autorzy niniejszej pracy. Aby metanol produkowany z węgla opłacało się stosować jako paliwo, cena baryłki ropy musiałaby wynosić 35 dolarów. Moment, w którym metanol uzyskiwany z krajowego węgla zacznie konkurować jako paliwo z destylatami przetwórstwa ropy, można przyspieszyć zmniejszając koszty produkcji metanolu z węgla, m.in. w wyniku prowadzenia syntezy tego alkoholu w fazie ciekłej. Obecny stan rozwoju technologii syntezy metanolu Głównym problemem związanym z praktyczną realizacją syntezy metanolu jest odbiór ciepła reakcji. Z warstwy katalizatora o objętości 1 m3 w ciągu godziny wydziela się średnio 6 -=- 8 GJ energii cieplnej. Jest to problem dotyczący obecnie projektowanych ogromnych instalacji А l[...]

Wytwarzanie glikolu etylenowego metodą hydroformylowania formaldehydu DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano opracowywane obecnie technologie wytwarzania glikolu etylenowego z tlenku węgla i wodoru. Opisano schemat instalacji badawczej do hydroformylowania formaldehydu wobec kompleksu rodowego Rh(C0)2(C5H70 2). Przedstawiono wpływ różnych parametrów na konwersję i selektywność w tym procesie. Krajowy przemysł chemiczny nie zaspokaja zapotrzebowania wielu gałęzi gospodarki na artykuły wytwarzane z etylenu i propylenu. W celu zapewnienia stałego zapotrzebowania zakładów petrochemicznych i wytwórni tworzyw syntetycznych w te surowce konieczne jest jak najszybsze wybudowanie nowoczesnej instalacji pirolizy benzyn o wydajności ok. 250 tys. t etylenu na rok. Inwestycja taka umożliwiłaby likwidację dwóch przestarzałych, wyeksploatowanych, małych ciągów produkcyjnych tego typu, pracujących w Płocku i Kędzierzynie-Koźlu. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju niewielkie są szanse na wydatkowanie (przed rokiem 2000) ok. 250 mld zł na wybudowanie nowej linii pogłębionego przerobu ropy (o mocy 6 min t/г.), wytwórni olefin i wielu obiektów towarzyszących. Konieczny byłby także zwiększony import ropy zawierającej ok. 18% wag. benzyn przydatnych w procesie pirolizy olefinowej. W związku z tym niezbędne stają się alternatywne programy rozwojowe, uwzględniające przetwarzanie surowców krajowych. Podobne tendencje obserwuje się na przykład Tabela 1. Charakterystyka metod wytwarzania glikolu etylenowego i aldehydu glikolowego z tlenku węgla oraz wodoru Technologie synetezy Katalizator Firma Bezpośrednia synteza: rodowy Union Carbide 2CO + 3H2— >HOCH2CH2OH Pośrednia synteza: kobaltowy Ajinomoto HCHO + H2 + CO—> HOCH2CHO i rodowy Chevron HCHO + н 2о + CO— ► HOCH2COOH HF lub BF3/HF Chevron 2ROH + 2CO + l/202— > palladowy % S — ► с с lub ARCO / \ RO OR miedziowy o 4 yo chromian % # C -C + 4H2 * UBE RO OR miedzi —+ HOCH2CH2OH 4- 2ROH 2CH3OH + 2NO + l/202&[...]

Wpływ pary wodnej na proces syntezy metanolu z mieszaniny tlenku węgla i wodoru w trójfazowym reaktorze DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem technologii syntezy metanolu i najważniejsze kierunki zastosowania tego związku. Opisano aparaturę badawczą z trójfazowym reaktorem syntezy (ciśnienie do 10 MPa). Przedstawiono wyniki syntezy CO + H 2 w układzie trójfazowym gaz - olej - katalizator Cu-Zn-Al-Mn w zależności od zawartości C 0 2 oraz H 20 w substratach. W ostatnim 20-leciu opracowano wiele metod przetwarzania metanolu na produkty masowo zużywane i stosowane w różnych dziedzinach. Można tu wymienić: formaldehyd, kwas octowy, bezwodnik octowy, kwas mrówkowy, tereftalan dimetylu, glikol etylenowy, styren, octan winylu, metakrylan metylu, eter metylotetrabutylowy, inhibitor polimeryzacji, węglan dimetylu, białko paszowe, małocząsteczkowe olefiny, małocząsteczkowe aromaty, halogenki metylu, metyloaminy, komponent benzyn i paliwo samoistne, paliwa do szczytowych turbin gazowych, czynnik redukcyjny stosowany do rud żelaza, czynnik przeznaczony do oczyszczania ścieków, rozpuszczalnik. Metanol stał się więc jednym z najważniejszych półproduktów w przemyśle petrochemicznym i przemyśle tworzyw sztucznych. W dodatku większość nowych technologii opartych na metanolu jest bardziej energo- i materiałooszczędna od dotychczas stosowanych, w których wykorzystywano różne frakcje ropy. Jeśli ponadto uwzględni się możliwość wytwarzania metanolu z różnorodnych surowców, nawet z odpadów zawierających w swych drobinach węgiel (i to przy dużym ich zapopieleniu), oraz prostotę jego syntezy (bez ujemnego wpływu na środowisko naturalne), to można uzasadnić obserwowany w ostatnich latach - w związku z przeprowadzaną restrukturyzacją światowego ciężkiego przemysłu organicznego - znaczny wzrost mocy produkcyjnych wytwórni tego alkoholu (obecnie wytwarza się ponad 21 min Mg metanolu w ciągu roku). Przewiduje się, że w przyszłości metanol będzie miał największe zastosowanie jako samoistne paliwo w silnikach Otta oraz zastąpi drogi koks w przemyśle hu[...]

Synteza alkoholi Ct C4 na katalizatorze Cu-Zr-Mn DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano technologie syntezy alkoholi 4- C4 z tlenku węgla i wodoru opracowane w światowych laboratoriach badawczych. Przedstawiono wyniki badań nad syntezą tych alkoholi w obecności katalizatora miedziowo-cyrkonowo-manganowego wraz ze schematem potrzebnej instalacji. Opisano różne typy reaktorów do syntezy metanolu i wyższych alkoholi. Konieczność ochrony środowiska naturalnego wymaga między innymi stosowania benzyn bezołowiowych. Rozwój inżynierii reaktorów1 " 3) oraz technologii syntezy metanolu i jego mieszanin z alkoholami alifatycznymi C2 4- stwarzają możliwość komponowania benzyn nisko- i bezołowiowych10). Wprowadzenie mieszanin alkoholi Ci -r- C5 jako komponentu benzyn, zamiast samego bezwodnego metanolu, wyraźnie poprawia jakość paliwa, ponieważ zwiększa się rozpuszczalność metanolu w benzynie, wzrasta tolerancja benzyny wobec wody, a dzięki obniżeniu ciśnienia oparów benzyny zwiększa się zawartość butanu w paliwie, wzrasta objętościowa wartość opałowa benzyny. Najwartościowszym tlenowęglowodorowym komponentem benzyn jest eter metyloterbutylowy (MTBE), powstający w reakcji: Н 3С ч H3C C H 3OH + .C=CH2 —►НзС — ;C0CH3 + 36,8 k j/m o l . H3C H3c ^ Proces otrzymywania MTBE prowadzi się w niskiej temperaturze w obecności kwaśnych wymieniaczy jonowych. Niestety, dostępność izobutylenu, otrzymywanego wyłącznie w procesach krakingowych, jest ograniczona. Tabela 1. Ciepło reakcji syntezy alkoholi z CO + H2 Alkohol #298 [kJ/mol] #298 [kJ/atom С w łańcuchu] Metanol -90,47 -90,47 Etanol -254,98 -127,50 «-Propanol -408,09 -136,03 n-Butanol -572,37 -143,09 Synteza alkoholi C t 4- C4 jest podobna do technologii otrzymywania metanolu i amoniaku. Dlatego niewielkim kosztem można adaptować te instalacje do wytwarzania komponentu benzyn. We wszystkich trzech procesach mamy do czynienia z reakcjami egzotermicznymi (tab. 1). W każdym z nich jednorazowe prze[...]

 Strona 1