Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW MALINOWSKI"

Wpływ dodatków środków przeciwzbryleniowych na skłonność do zbrylania technicznych soli magnezu


  Określono wpływ różnych środków przeciwzbryleniowych na skłonności do zbrylania siedmiowodnego siarczanu(VI) magnezu oraz sześciowodnego azotanu(V) magnezu. Jako środki przeciwzbryleniowe stosowano aminy w gaczu parafinowym, koncentraty amin, alkanosulfoniany, alkilobenzenosulfoniany, mieszaniny amin i estrów metylowych kwasów tłuszczowych, ziemię okrzemkową oraz jednowodny siarczan(VI) magnezu. Stwierdzono, że skłonność do zbrylania siedmiowodnego siarczanu( VI) magnezu z największą skutecznością zmniejszają preparaty zawierające środki powierzchniowo czynne. Najlepsze działanie w stosunku do sześciowodnego azotanu(V) magnezu wykazały preparaty zawierające aminy. Six com. anticaking agents were added in aq. solns. to MgSO4·7H2O and Mg(NO3)2·6H2O crystals at 40°C. After removal of H2O by evapn., the salts were thermostated under pressure and changing temp. (20-40°C) for 24 h as cones. The disintegrating force was the measure of the caking ability. The org. sulfonates and amines were the most efficient anticaking agents. Siedmiowodny siarczan(VI) magnezu oraz sześciowodny azotan(V) magnezu są solami powszechnie wykorzystywanymi do celów nawozowych. Wykazują one znaczną skłonność do zbrylania, będącego wynikiem łączenia się kryształów w większe aglomeraty. Zbrylanie utrudnia magazynowanie, transport, a przede wszystkim aplikację nawozów. Na skłonność do zbrylania wpływają czynniki związane z właściwościami fizykochemicznymi soli oraz czynniki wynikające z warunków, w jakich sól jest przechowywana1[...]

Pilot plant studies on granulation of fertilizers with fertilizer pulps. Badania półtechniczne granulacji nawozów przy użyciu pulp nawozowych


  Multicomponent NPKMG, NPSCaMg and NPS fertilizers were produced and granulated at 60-90°C after addn. of superphosphate, urea-phosphogypsum and (NH4)2SO4 pulps (H2O content 22-40% by mass, pH 3.5-4.8) under pilot plant conditions. Applicability of the process for industrial granulation of fertilizers was confirmed. Przedstawiono wyniki badań półtechnicznych granulacji nawozów wieloskładnikowych przy użyciu pulp nawozowych na bazie typowych surowców nawozowych takich jak fosforyt, mocznik, siarczan(VI) amonu, amoniak, kwas siarkowy( VI) lub kwas fosforowy(V). Przeprowadzone próby wykazały realność technologiczną wytwarzania nawozów o różnych składach z zastosowaniem wybranych pulp granulacyjnych. Zakłady wytwarzające nawozy fosforowe i wieloskładnikowe stosują metody pulpowe (zawiesinowe) granulacji w celu nadania produktom ostatecznej formy użytkowej. Nawozy typu superfosfatu potrójnego, superfosfatu wzbogaconego oraz nawozy typu PK wytwarza się wykorzystując pulpy zawierające fosforany wapniowe jako nośniki fosforu oraz czynniki granulujące1). W podobny sposób wytwarza się nawozy wieloskładnikowe typu NP i NPK, stosując pulpy zawierające fosforany amonu oraz nawozy NP i NPK, wykorzystując pulpy zawierające częściowo rozłożone surowce fosforowe. Woda zawarta w pulpie procesowej odgrywa bardzo istotną rolę w całym procesie wytwarzania granulowanego nawozu2). Umożliwia ona przereagowanie surowców na etapie wytwarzania pulpy, nadaje pulpie odpowiednią płynność (konsystencję), umożliwiając jej przetłaczaniewęzła [...]

Evaluation of reactivity of carbonate filler powders applied in nitrogen fertilizer technology. Ocena reaktywności wypełniaczy węglanowych stosowanych w technologii nawozów saletrzanych


  Dolomites, magnesite and anhydrite were added to NH4NO3 to decrease its reactivity during heating up to 1000°C under DTA and TG conditions. Addn. of dolomites resulted in the highest decrease of NH4NO3 reactivity, while the addn. of anhydrite accelerated the decmpn. of NH4NO3. Przedstawiono sposób i wyniki badania reaktywności wypełniaczy węglanowych względem azotanu amonu. Na podstawie przebiegu krzywych TG badane wypełniacze uszeregowano wg malejącej reaktywności (wapień dolomityczny, dolomit wapienny, dolomit wapnisty, magnezyt). Stwierdzono, że wzajemna reaktywność w układzie azotan amonu-wypełniacz ma bardzo duże znaczenie i wpływa na jakość produktu, bezpieczeństwo procesowe oraz wielkość emisji amoniaku. Nawozy azotowe są najsilniej działającym czynnikiem plonotwórczym. Najchętniej stosowanymi nawozami azotowymi zarówno na rynku polskim, jak i europejskim są nawozy stałe granulowane na bazie azotanu amonu, takie jak saletra amonowa AN (ammonium nitrate) i saletrzak CAN (calcium ammonium nitrate). Roczna konsumpcja AN w Europie wynosi 3,2 mln t N (22% światowej produkcji), a ok. 2,8 mln t N w tym regionie jest aplikowane w postaci CAN1). Według obecnego stanu prawa te rodzaje nawozów stanowią jeden typ nawozów o wspólnej nazwie azotan amonu lub azotan amonu z wypełniaczem. Zwyczajowo nazwą saletra amonowa określa się produkty o zawartości powyżej 28% N, a nazwą saletrzak produkty o zawartości 20-28% N. Nazwa saletrzak odnosi się do nawozu zawierającego azotan amonu oraz przynajmniej 20% wypełniacza (wapniak i/lub dolomit) o czystości powyżej 90%2). Nawozy saletrzane mogą zawierać różne dodatki,których głównym celem jest ograniczenie niekorzystnych właściwości fizykochemicznych azotanu(V) amonu. Jedną z takich właściwości jest niestabilność postaci fizycznej produktów przejawiająca się ich skłonnością do zbrylania oraz skłonnością do zmiany struktury granul, w tym [...]

Progress in the technology for mechanically granulated nitro-chalk fertilizers in ZAK SA. Postęp w technologii nawozów saletrzanych granulowanych mechanicznie w ZAK SA


  History of modernization of technol. for prodn. of nitro-chalk fertilizers was presented. Now, a modern prodn. line of nitro- chalk fertilizers with NH3 and HNO3 units and 2 plants for mech. granulation used for prodn. of the S, B, K, P, Na, Ca and Mg-contg. nitro-chalk fertilizers is under operation. Przedstawiono historię modernizacji ciągu technologicznego nawozów saletrzanych Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA. Obecnie Zakłady posiadają nowoczesny ciąg technologiczny wytwarzania nawozów saletrzanych, w skład którego wchodzą wytwórnie amoniaku i kwasu azotowego oraz dwie instalacje granulacji mechanicznej. Dzięki zastosowaniu mechanicznego sposobu granulacji istnieje możliwość wytwarzania szerokiej gamy nawozów saletrzanych zawierających oprócz azotu także siarkę, bor, potas, fosfor, sód, wapń i magnez. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (ZAK) są jednymi ze starszych polskich zakładów nawozowych. Próbna produkcja amoniaku, kwasu azotowego i nawozów saletrzanych w ZAK miała miejsce 15 stycznia 1954 r. Po upływie dwóch miesięcy, w marcu 1954 r. rozpoczęto ciągłą produkcję nawozów saletrzanych. Pierwotnie surowcem do produkcji nawozów azotowych był koks, z którego w bezciśnieniowych generatorach metodą periodyczną wytwarzano gaz syntezowy, który przetwarzano na amoniak w kilkunastu jednostkach pracujących pod ciśnieniem 30 MPa. Kwas azotowy niezbędny do produkcji nawozów saletrzanych wytwarzano w wytwórniach niskociśnieniowych z zastosowaniem absorpcji alkalicznej jako metody końcowego oczyszczania gazów odlotowych. Proces wytwarzania nawozów saletrzanych oparty był na neutralizacji niskociśnieniowej oraz na wieżowym sposobie granulacji. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA dysponowały dwoma ciągami wytwarzania nawozów saletrzanych, pracującymi na średnim poziomie europejskim1). Biorąc pod uwagę obecne wymagania można stwierdzić, że ta technologia wytwarzania nawozów saletrzanyc[...]

Preparation and evaluation of the quality of granulated phosphate fertilizers based on microbiologically activated renewable sources of phosphorus Otrzymywanie oraz ocena jakości granulowanych nawozów fosforowych na bazie aktywowanych mikrobiologicznie odnawialnych źródeł fosforu DOI:10.15199/62.2015.3.18


  Microbiologically activated ash from the incineration of sewage sludge and bones from the poultry industry were used for prepn. P-contg. granulated fertilizers in a drum granulator. The fertilizers were tested for physicochem. and mech. properties. The fertilizers based on poultry bones showed nonsatisfactory mech. strength and the lowest content of NH4 citrate-sol. P2O5. Przedstawiono wyniki prac nad otrzymywaniem granulowanych nawozów fosforowych na bazie mikrobiologicznie aktywowanych popiołów ze spalania osadów ściekowych oraz kości z przemysłu drobiarskiego. Nawozy zostały otrzymane w granulatorze bębnowym, a następnie poddane badaniom właściwości fizykochemicznych, na podstawie których oceniono jakość otrzymanych granulatów oraz wyznaczono kierunki dalszych prac nad otrzymaniem granulowanych nawozów fosforowych na bazie mikrobiologicznie aktywowanych odnawialnych źródeł fosforu. Produkty o właściwościach funkcjonalnych, zawierające związki odżywcze pozyskiwane ze źródeł naturalnych, a nie będące produktami syntezy chemicznej są coraz bardziej poszukiwane przez konsumentów1). Podstawowym surowcem nieodnawialnym do produkcji nawozów fosforowych są fosforyty. Ze środowiskowego punktu widzenia, dochodzi tu do pobrania fosforu z rudy (fosforyty, apatyty) i skutecznego rozproszenia go w środowisku w wyniku gospodarki rolnej2). Nie ma substytutu fosforu, ale jednocześnie fosfor po "zużyciu" nie znika i może być poddany recyklingowi. Jednocześnie obserwuje się ciągle rosnące zapotrzebowanie na nawozy fosforowe (tabela 1). Stąd istotne stały się próby pozyskania fosforu z odnawialnych źródeł, którymi mogą być różne materiały odpadowe, takie jak odpady kostne, ości i popiół ze spalania biomasy z oczyszczalni ścieków4). Jedną z możliwości stanowi wykorzystanie naturalnej zdolności niektórych mikroorganizmów (bakterii i grzybów) do solubilizacji fosforanów2). Efektywność procesów uaktywnienia (solubilizacji) 354 94/3(2015) Dr [...]

Chemical reactions in the phosphorite-sulfuric acid-urea-water system in relation to process security and product quality. Part 1. System CO(NH2)2-H2SO4-H2O Reakcje chemiczne w układzie fosforyt-kwas siarkowy-mocznik-woda a bezpieczeństwo procesowe i jakość produktu. Cz. I. Układ CO(NH2)2-H2SO4-H2O DOI:10.15199/62.2015.7.15


  Mixts. of H2SO4, urea, H2O and phosphorite were prepd. and studied by thermogravimetry and differential thermal anal. up to 500°C to study reactions occurring and products formed (NH2SO3NH4, NH2SO3H, (NH4)2SO4,CaHPO4). The formation of unwanted by-products was limited at temps. below 110°C and at low H2SO4 concn. Przedstawiono wyniki badań możliwości przebiegu reakcji ubocznych w procesie wytwarzania nawozu typu USP (urea superphosphate). Stwierdzono, że w rozpatrywanym układzie mogą przebiegać reakcje tworzenia związków amidowych zawierających siarkę oraz reakcje hydrolizy mocznika wraz ze zobojętnianiem wytwarzanego amoniaku przez kwas siarkowy. Ewentualny przebieg tych reakcji stwarza zagrożenie bezpieczeństwa procesu wytwarzania nawozu, a także może powodować obniżenie jakości produktu. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że sposób wytwarzania produktu z użyciem roztworu reakcyjnego o obniżonym stężeniu jest korzystniejszy zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa procesowego, jak i z punktu widzenia jakości produktu. Surowcami używanymi w procesie wytwarzania nawozu azotowo- -fosforowego o nazwie USP (urea superphosphate) są fosforyt, kwas siarkowy oraz mocznik. Powstający produkt zawiera w swoim składzie jedno- i dwuwapniowy fosforan, addukt mocznika z siarczanem wapnia, bezwodny lub uwodniony siarczan wapnia, fluorek wapnia, nieprzereagowany fosforyt oraz wolne kwasy siarkowy i fosforowy. Można wyróżnić dwie postacie fizyczne produktu, pylisty i granulowany. Opracowano dwa sposoby wytwarzania produktu granulowanego1, 2). Pierwszy sposób okresowy (określany w dalszej części pracy jako sposób I) charakteryzuje się użyciem roztworu mocznika w stężonym kwasie siarkowym i dzieli się na 4 etapy1, 3-5): (i) wytworzenie roztworu reakcyjnego mocznika w kwasie siarkowym, (ii) reakcja roztworu reakcyjnego z fosforytem, (iii) dojrzewanie stałego półproduktu (podobnie jak przy wytwarzaniu superfosfatu pojedynczego), oraz (iv) rozdr[...]

Kędzierzyn technology of granular nitrate fertilizers Kędzierzyńska technologia granulowanych nawozów saletrzanych DOI:10.15199/62.2015.9.39


  Development of a domestic technol. for prodn. of granular NH4NO3-based fertilizers and the product range on the Polish market were presented. The products met the highest quality requirements and preserve their properties even for more than 10 yr. Omówiono główne założenia technologii wytwarzania granulowanych nawozów saletrzanych, stosowanej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA oraz oferowanej przez te Zakłady innym wytwórniom nawozów (trzy kontrakty na sprzedaż licencji pięciu linii produkcyjnych). W wyniku stosowania tej technologii uzyskuje się produkty o najwyższej jakości, zachowujące swoje korzystne właściwości użytkowe nawet przez kilkanaście lat. Do grupy nawozów saletrzanych zalicza się wiele produktów wytwarzanych na bazie azotanu(V) amonu. Najbardziej znane spośród nich to saletra amonowa AN (ammonium nitrate) i saletrzak CAN (calcium ammonium nitrate). AN zawiera także dodatki, takie jak azotan(V) magnezu, siarczan(VI) amonu i rozdrobnione minerały węglanowe1, 2), a saletrzak zawiera nie mniej niż 20% dodatku węglanowego, najczęściej w postaci wapniaka lub dolomitu. Polska należy do grona pięciu największych światowych wytwórców nawozów saletrzanych1). Nawozy tego typu produkowane są w Anwilu SA oraz w zakładach Grupy Azoty w Kędzierzynie, Puławach i Tarnowie. AN wytwarzana w krajowych wytwórniach zawiera 30-34% azotu, a saletrzaki 27-27,5%. Oprócz tych dwóch typów nawozów wytwarzane są w dużych ilościach także inne produkty zaliczane do grupy nawozów saletrzanych. Są to nawozy azotowo-siarkowe typu AN z wypełniaczem (siarczan(VI) wapnia) oraz nawóz typu saletrosiarczanu amonu. Właściwości i metody wytwarzania nawozów saletrzanych Pod względem agrochemicznym nawozy saletrzane są najefektywniejszymi stałymi nawozami azotowymi w polskiej strefie klimatycznej. Jednak ze względu na właściwości ich głównego składnika (AN), zarówno na etapie wytwarzania, jak i aplikacji tego typu nawozów występuje wiele utr[...]

 Strona 1  Następna strona »