Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Ludomirska"

Komputerowy system dydaktyczny DYSKCHEM jako pomoc w nauczaniu technologii chemicznej

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano doświadczenia dotyczące zastosowania testów komputerowych w nauczaniu i sprawdzaniu wyników nauczania na kierunku politechnicznym Technologia Chemiczna. W szczególności omówiono konstrukcję testów, charakterystykę systemu komputerowego DYSKCHEM, cechy programu TEST, archiwizację sprawdzianów testowych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w środowisku użytkowników testów. Ex[...]

Wpływ rodzaju nośnika i warunków preparatyki na redukowalność katalizatorów kobaltowych

Czytaj za darmo! »

Wykorzystując technikę temperaturowo programowanej redukcji (TPR) scharakteryzowano fazy katalizatorów kobaltowych naniesionych na Al2O3, SiO2 oraz ZrO2. Stwierdzono, że silne oddziaływania metal-nośnik występują jedynie w przypadku układów Co/Al2O3 oraz Co/SiO2, a skład faz znajdujących się na powierzchni tych katalizatorów zależy od temperatury kalcynacji. To prepare 2, 4, 10 and 15% Co [...]

Zawęglanie katalizatorów podczas katalitycznych procesów przemysłowych.Zapobieganie dezaktywacji i usuwanie depozytów.

Czytaj za darmo! »

Powstawanie depozytów węglowych na powierzchni katalizatorów, towarzyszące reakcjom węglowodorów, ma istotne znaczenie dla przebiegu wielu procesów przemysłowych. W pracy przedstawiono informacje dotyczące mechanizmu powstawania depozytu, jego wpływu na dezaktywację katalizatora, a także sposoby zapobiegania dezaktywacji oraz metod} regeneracji katalizatorów. ezaktywacja katalizatorów, któr[...]

Wpływ domieszki ołowiu na elektrofotograficzne właściwości ZnO DOI:

Czytaj za darmo! »

Poddano szczegółowej ocenie zmiany właściwości powłok elektrofotograficznych opartych na tienku cynkowym, zachodzące pod wpływem domieszek ołowiu o zróżnicowanej wielkości. Określono górną granicę zawartości domieszki Pb w ZnO stosowanym do celów kserograficznych. Obecność metalicznych domieszek (zwłaszcza ołowiu, kadmu i srebr a 1 * 3)) w tlenku cynkowym, wywiera wpływ na jego właściwości elektrofotograficzne. Ponieważ ZnO otrzymuje się przez spalanie par cynku w nadmiarze powietrza, istotna staje się zawartość wspomnianych metali (a przede wszystkim ołowiu) w cynku użytym do spalania. Podczas destylacji połączonej z uzupełnianiem wsadu świeżym stopionym cynkiem zwiększa się stężenie metali (domieszek) w fazie ciekłej, a więc stopniowo rośnie także ich zawartość w parach Zn i ostatecznie w samym ZnO. Najszybciej, ze względu na znacznie wyższą temperaturę wrzenia ołowiu (1893 K) niż cynku (1180 K), zwiększa się stężenie tej domieszki w fazie ciekłej. W konsekwencji, kolejne frakcje tlenku cynkowego otrzymywane w wyniku spalania cynku wykazują coraz większą zawartość związków ołowiu. Z tych względów opracowaliśmy założenia ekonomicznego sposobu wytwarzania ZnO, polegającego na destylacji Zn z jednoczesnym usuwaniem części stopu cynku i domieszek oraz uzupełnianiu ubytku świeżym cynkiem41. Określiliśmy także związek pomiędzy dopuszczalną masą cynku usuniętego z komory destylacyjnej i masą cynku spalonego do ZnO, w zależności od zawartości ołowiu w surowcu użytym do spalania. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu wielkości domieszki ołowiu w tlenku cynkowym na jego właściwości elektrofotograficzne [...]

Określenie warunków procesu wytwarzania ZnO do celów elektrofotograficznych z cynku zawierającego domieszki metali ciężkich DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano założenia ekonomicznego procesu wytwarzania tlenku cynkowego o zawartości Pb mniejszej od 0,001% przeznaczonego do sporządzania warstw elektrofotograficznych. W krajowych zakładach bieli cynkowej może być przerabiany cynk rafinowany, zawierający znaczne domieszki ołowiu i innych metali ciężkich. Najkorzystniejszy przebieg procesu polega - zgodnie z opracowanymi założeniami - na jednoczesnym z destylacją usuwaniu części stopu i uzupełnianiu ubytku świeżym cynkiem. Wyprowadzono wzór na dopuszczalny stosunek usuniętego cynku do masy cynku spalanego na ZnO, w zależności od zawartości Pb w surowcu. Tlenek cynkowy jest otrzymywany na skalę wielkoprzemysłową jako surowiec do wytwarzania farb, lakierów, gumy oraz środków farmaceutycznych. W zależności od zastosowania produkuje się go w rozmaitych odmianach, które znacznie różnią się stopniem czystości. Odkrycie w 1954 r. przez Younga i Griega fotopółprzewodnikowych właściwości ZnO umożliwiło zastosowanie tego związku jako składnika warstw fotoprzewodzących nanoszonych na papier i służących do kopiowania metodą bezpośredniej elektrofotografii, stanowiącą jeden z wariantów kserografii1,2). Obecnie w kraju używa się kopiarek elektrofotograficznych produkowanych przez firmę "Ргехег", w których kopie powstają na papierze pokrytym tlenkiem cynkowym. Do wytwarzania papieru elektrofotograficznego o nazwie Elkopol jest nieodzowny tlenek cynkowy o specjalnych właściwościach, znacznie różniący się od najczystszych gatunków ZnO uzyskiwanych w Polsce. Cena tlenku cynkowego do elektrofotografii dostępnego w krajach kapitalistycznych dziesięciokrotnie przewyższa cenę czystych gatunków technicznych, a więc eliminacja importu tego składnika papieru Elkopol jest niezbędna ze względów ekonomicznych. Z wielu doniesień zawartych w literaturze wiadomo, że na elektrofotograficzne właściwości ZnO znaczny wpływ wywierają domieszki t[...]

 Strona 1