Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER FAJKIEL"

POLSKI WARIANT TECHNOLOGII SOPHIA CZY HERO PREMIUM CASTING ODLEWANIA STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano, w zarysie, główne wyniki prac dotyczących opracowania koncepcji i wykonania prototypowego stanowiska do kierunkowego krzepnięcia odlewów ze stopów aluminium w formach ceramicznych. Przedstawiono również wyniki prób wytworzenia doświadczalnych odlewów na prototypowym stanowisku oraz ocenę podstawowych właściwości fizykomechanicznych, a także mikrostruktury. Słowa kluczowe: stopy aluminium, odlewanie precyzyjne, kierunkowe krzepnięcie, technologiczność konstrukcji POLISH VARIANT OF SOPHIA® OR HERO PREMIUM CASTING® TECHNOLOGY FOR ALUMINIUM ALLOYS The article outlines the main results of studies on design concept and implementation of a prototype stand for the directional solidification of aluminium alloy castings poured in ceramic moulds. Experimental results of tests to produce pilot castings on the prototype stand were presented and basic physico‐mechanical properties and microstructure of castings were examined and evaluated. Keywords: aluminium alloys, investment casting, directional solidification, producibility of structure Wprowadzenie Znaczący postęp odlewnictwa precyzyjnego stopów aluminium (a także tytanu i magnezu) zapoczątkowany został we wczesnych latach 80. XX wieku, kiedy to firma HOWMET‐ALUMINUM (w grupie ALCOA, Ontario, Kanada) wraz z innymi podmiotami zaczęła przeprowadzać doświadczenia mające na celu połączenie możliwości uzyskania cienkościennych odlewów (przy zastosowaniu sposobów odlewania precyzyjnego) z dużą wytrzymałością — uzyskiwaną poprzez szybkie krzepniecie [5, 6]. Nowoopracowany proces otrzymał nazwę SOPHIA® [7, 8]. W latach 1990÷1995 w Europie firma TITAL® Aluminium Feinguβ GmbH z Niemiec opracowała i ostatecznie opatentowała w 1995 r. podobny sposób wykonywania precyzyjnych odlewów ze stopów aluminium, który nazwano HERO Premium Casting® (dalej nazywany skrótowo HERO®) [9, 10]. Procesy Sophia® oraz HERO® od tra[...]

ZASTOSOWANIE PROCESU PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ, METODĄ WYCISKANIA NA GORĄCO, W CELU PPRAWY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPU MAGNEZU AZ91

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu przeróbki plastycznej na zmiany właściwości mechanicznych (w temperaturze otoczenia) - stopu magnezu AZ91 (MgAl9Zn1) oraz odniesienie ich do stanu lanego (w tym po obróbce cieplnej).Prezentowany artykuł stanowi fragment pracy, która dotyczyła badań właściwości stopu AZ91 w zależności od zasto-wanej technologii jego przetworzenia.[...]

 Strona 1