Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARIA BEŁDOWICZ"

Metody otrzymywania kwasów alkanosulfonowych i hydroksyalkanosulfonowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej metod otrzymywania kwasów alkanosulfonowych i hydroksyalkanosulfonowych. Kwasy te oraz ich sole mają różnorodne zastosowanie, m.in. w przemyśle elektrochemicznym do pokrywania układów scalonych powłokami różnych metali, w fotografii do otrzymywania emulsji, a także podczas syntezy półproduktów farmaceutycznych. Sposoby otrzymywania kwasów alkanosulfonowych Węglowodorów alifatycznych - w przeciwieństwie do węglowodorów aromatycznych - nie można sulfonować za pomocą kwasu siarkowego. Alifatyczne kwasy sulfonowe otrzymuje się w procesie utleniania siarczków i dwusiarczków alkilowych, w wyniku reakcji niektórych soli siarczynowych z chlorowcoalkanami łatwo reagującymi według mechanizmu Sn2, wskutek przyłączenia wodorosiarczynu sodowego (amonowego) do alkenów, w wyniku sulfoutlenienia i sulfochlorowania węglowodorów z udziałem fotokatalizatora, dzięki alkilowaniu siarczynów metali alkalicznych za pomocą siarczanów alifatycznych, utlenianiu alkilotiocyjaninów oraz w wyniku dysproporcjonowania alkilosulfotlenków. Utlenianie siarczków i dwusiarczków alkilowych Kwasy alkanosulfonowe można otrzymać w wyniku utleniania siarczków i dwusiarczków alkilowych, stosując jako środek utleniający stężony kwas azotowy, wodny roztwór nadmanganianu potasowego, nadtlenek wodoru, roztwór bromu w tetrachlorku węgla lub podchloryn sodowy. Zazwyczaj reakcję prowadzi się w podwyższonej temperaturze. Czynnik utleniający (w ilości stechiometrycznej) dodaje się kropla po kropli do energicznie mieszanego roztworu siarczku lub dwusiarczku. Po wkropleniu utleniacza całość ogrzewa się w ciągu kilku godzin z użyciem chłodnicy zwrotnej. Kwas otrzymuje się w postaci wolnej lub jako sól, po zalkalizowaniu roztworu. Utlenianie merkaptanu metylu 32-proc. wodnym roztworem nadtlenku wodoru, w obecności 10% kwasu metanosulfonowego1* jako katalizatora reakcji, w temp. 100°C prowadzi do powstania kwasu metanosulfonowego z wydaj[...]

Modelowanie procesu rozdzielania kwasów 2-chlorobenzoesowego i 4-chlorobenzoesowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie dostępnych danych fizykochemicznych zaproponowano metodę rozdzielania kwasów 2-chlorobenzoesowego i 4-chlorobenzoesowego, polegającą na kolejnym wytrącaniu kwasem solnym kryształów czystych kwasów chlorobenzoesowych z wodnych roztworów ich soli sodowych. Opracowano matematyczny model i określono optymalne parametry procesu rozdzielania mieszaniny zawierającej 60% kwasu 2-chlorobenzoesowego i 40% kwasu 4-chlorobenzoesowego. W pracach1,21 opisano metodę syntezy kwasów 2-chlorobenzoesowego i 4-chlorobenzoesowego (2-ClBz i 4-ClBz). W wyniku kolejnych chlorowań toluenu (jonowego i wolnorodnikowego) i hydrolizy otrzymanych chlorków 2-chlorobenzylidynu i 4-chlorobenzylidynu powstaje mieszanina 2-ClBz i 4-ClBz w stosunku równym 60:40. Porównanie fizykochemicznych właściwości kwasów 2-ClBz i 4-ClBz wskazuje na to, że otrzymaną mieszaninę można rozdzielić w wyniku wytrącania kwasem (kolejno) każdego z tych izomerów z wodnych roztworów ich soli. W niniejszej pracy omówiono matematyczny model rozdzielania takiej mieszaniny, umożliwiający określenie optymalnych warunków tego procesu. Do opisu właściwości układu wykorzystano teorię Debye’a i Huckela31 dotyczącą roztworów elektrolitów, rozwiniętą w późniejszych pracach i opisaną w literaturze monograficznej4" 8». Podstawy teoretyczne Stałą dysocjacji (kwasową) jednozasadowego kwasu w roztworze elektrolitu wyraża następujący wzór: aH + aA [H +] - [A“ ] Ун + Уа - K = - Qxj (/) “ ha [HA] yHA w którym a i у oznaczają aktywność i współczynnik aktywności, a znak " [ ] " stężenie wyrażone w mol/dm3. W zakresie wartości mocy jonowej I = (0,52cf) ^ 3 wielkość współczynnika aktywności jonów dobrze opisuje półempiryczne równanie: A ■ I 0'5 ~10ёУ = П а 0 - В - ^ + Ь' 1 (2) W równaniu tym uwzględnia się pozorną średnicę jonów oraz zjawisko solwatacji, у oznacza średni współczynnik jonowy[...]

Chlorowodorek (2R,3S)-fenyloizoseryny jako półprodukt do otrzymywania Paclitaxelu

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod otrzymywania chlorowodorku (2R,3S)-fenyloizoseryny oraz wyniki badań własnych prowadzonych w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej. Opracowano jednoetapowy i wieloetapowy proces wytwarzania chlorowodorku (2R,3S)-fenyloizoseryny. W procesie wieloetapowym uzyskiwano produkt o dużej czystości (98%) ale z małą wydajnością (27%). Wydajność produktu w procesie jed[...]

Współczesne procesy przerobu surowców naturalnych w lekkiej syntezie organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono tematykę prac badawczych w zakresie przetwarzania naturalnych surowców do celów przemysłowych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące przerobu olejów roślinnych i tłuszczów, substancji towarzyszących tłuszczom, substancji biologicznie czynnych roślinnych i zwierzęcych, olejków eterycznych, aromatów spożywczych i barwników naturalnych. W pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Chemi[...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

 Strona 1